Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Общата селскостопанска политика накратко

Общата селскостопанска политика подкрепя земеделските стопани и гарантира продоволствената сигурност на Европа.

Цели на общата селскостопанска политика

Създадената през 1962 г. обща селскостопанска политика на ЕС (ОСП) представлява партньорство между селското стопанство и обществото, между Европа и нейните земеделски производители. Нейните цели са:

 • подкрепа за земеделските стопани и повишаване на селскостопанската производителност, за да се гарантират стабилни доставки на храни на достъпни цени;
 • защита на жизнения стандарт на земеделските производители в Европейския съюз;
 • помощ за справяне с изменението на климата и за устойчиво управление на природните ресурси;
 • грижа за състоянието на селските райони и ландшафти в целия ЕС;
 • поддържане на жизнеспособността на икономиката в селските райони чрез насърчаване на заетостта в селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и свързаните с тях сектори.

ОСП е обща политика за всички държави от ЕС. Тя се управлява и финансира на европейско равнище със средства от бюджета на ЕС.

ОСП за периода 2023—2027 г.

За да се укрепи ролята на европейското селско стопанство в бъдеще, ОСП претърпя развитие през годините с цел да отговори на променящите се икономически обстоятелства и на изискванията и нуждите на гражданите.

ОСП за периода 2023—2027 г. влезе в сила на 1 януари 2023 г. Подкрепата за земеделските стопани и заинтересованите страни от селските райони в 27-те държави от ЕС се основава на правната рамка на ОСП за периода 2023—2027 г. и на избора, подробно описан в стратегическите планове по ОСП, одобрени от Комисията. Одобрените планове имат за цел да допринесат значително за постигането на амбициите на Европейския зелен пакт, стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията за биологичното разнообразие.

24 ФЕВРУАРИ 2022 Г.
Factsheet – a greener and fairer CAP

ОСП на практика

Селското стопанство се различава от повечето други стопански дейности, тъй като за него важат следните специални съображения:

 • въпреки значението на производството на храни доходите на земеделските производители са с около 40 % по-ниски в сравнение с доходите от неселскостопанска дейност;
 • селското стопанство зависи в по-голяма степен от времето и климата, отколкото много други сектори;
 • съществува времево разминаване между търсенето от страна на потребителите и способността на земеделските производители да отговорят на това търсене — отглеждането на повече пшеница или производството на повече мляко неизбежно отнема време.

Освен за икономическата ефективност на своята дейност земеделските производители трябва да се грижат и за нейната устойчивост и екологосъобразност и да опазват състоянието на нашите почви и биологичното разнообразие.

Икономическата несигурност и въздействието на селското стопанство върху околната среда оправдават значителната роля на публичния сектор за нашите земеделските производители. В ОСП са предвидени следните мерки:

 • подпомагане на доходите посредством директни плащания, което гарантира стабилност на доходите и възнаграждава селскостопанските производители за използването на екологосъобразни практики и предоставянето на обществени услуги, за които обикновено не се заплаща на пазара, като например грижа за селските райони;
 • пазарни мерки за справяне с трудни ситуации на пазара, като например внезапен спад в търсенето поради риск за здравето или понижаване на цените вследствие на временно свръхпредлагане на пазара;
 • мерки за развитие на селските райони посредством национални и регионални програми, насочени към задоволяване на специфични нужди и преодоляване на предизвикателства пред тези райони.

Финансиране на ОСП

Равнището на подкрепа за земеделските стопани в ЕС от общия бюджет на Съюза отразява множеството променливи, които се вземат под внимание с цел да се осигури непрекъснат достъп до висококачествена храна. Това включва подпомагане на доходите на селските стопани, действия в областта на климата и поддържане на жизнеспособни селски общности.

ОСП се финансира чрез два фонда в рамките на бюджета на ЕС:

Плащанията се управляват на национално равнище от всяка държава от ЕС. Информация за получателите на плащания по ОСП се публикува от всяка държава в съответствие с правилата на ЕС за прозрачност.

Информация по темата

Финансиране на ОСП

Годишен бюджетен цикъл на ЕС

Бюджет на ЕС

Ползите от ОСП

В рамките на ОСП се определят условията, които дават възможност на земеделските стопани да изпълняват своите функции в обществото по следните начини:

Производство на хранителни продукти

 • В ЕС има около 10 милиона земеделски стопанства, а 17 милиона души са редовно заети в сектора. Те осигуряват впечатляващо разнообразие от множество безопасни и висококачествени продукти на разумни цени.
 • ЕС е известен в цял свят със своите храни и кулинарни традиции и е един от водещите производители и нетни износители на селскостопански хранителни продукти в света. Благодарение на своите изключителни селскостопански ресурси ЕС може и трябва да бъде лидер в гарантирането на продоволствена сигурност в световен мащаб.

Развитие на селските райони

 • В нашите селски райони и безценните им природни ресурси има много работни места, свързани със селското стопанство. Земеделските производители имат нужда от машини, сгради, гориво, торове и здравни грижи за животните, т.е. дейности на сектори нагоре по веригата.
 • Има и заети с дейности надолу по веригата, като например приготвяне, преработка и опаковане на храни, както и в сферата на съхранението, превоза и продажбите на дребно на храни. Земеделието и хранително-вкусовата промишленост осигуряват общо близо 40 милиона работни места в ЕС.
 • За да работят ефикасно и да бъдат продуктивни и в крак с тенденциите, земеделските стопани и секторите нагоре и надолу по веригата се нуждаят от пряк достъп до актуална информация по въпроси, свързани със селското стопанство, селскостопанските методи и развитието на пазара. През периода 2014—2020 г. в рамките на ОСП бе финансирано осигуряването на високоскоростни технологии и по-добри интернет услуги и инфраструктура за 18 млн. жители на селски райони — 6,4 % от населението в селските райони на ЕС.

Екологично устойчиво селско стопанство

 • Земеделските стопани са изправени пред двойно предизвикателство — да произвеждат храна и в същото време да защитават природата и да опазват биологичното разнообразие. Разумното използване на природните ресурси е от съществено значение за нашето производство на храна и за качеството ни на живот както днес, така и в бъдеще.

Ключови фактори за ОСП

Европейската комисия редовно се консултира с групи за граждански диалог и комитети в областта на селското стопанство, за да изготви възможно най-добре законодателството и политиките относно селското стопанство. Експертни групи предоставят информация и становища на Европейската комисия, като например експертната група за селскостопанските пазари, която изготви становище относно нелоялните търговски практики.

Комисията извършва оценки на въздействието при планирането, подготовката и предлагането на ново европейско законодателство, като проучва необходимостта от действия на ЕС и евентуалното въздействие на възможните решения. Оценките са основна част от програмата на ЕС за по-добро регулиране. Оценки на въздействието за селското стопанство и развитието на селските райони бяха извършени през 2003 г. (междинен преглед), 2008 г. (преглед на състоянието — SEC (2008) 1885), 2011 г. (ОСП в периода до 2020 г. — SEC (2011) 1153 final) и 2018 г. (подпомагане за стратегическите планове след 2020 г. — SWD(2018) 301 final).

Европейската сметна палата също играе важна роля в контролирането на разходите в селското стопанство.

Комисията редовно публикува резултати от проучвания на общественото мнение (наричани още „Евробарометър“) относно вижданията на европейците за селското стопанство и ОСП. Тези проучвания се провеждат във всички страни от ЕС и осигуряват полезна информация за начина, по който гражданите възприемат ОСП. Това включва осведоменост за предоставяната в рамките на ОСП помощ, резултатност на политиката, въпроси относно качеството, околната среда, значението на ОСП и много други.

Оценка на ОСП

Оценка на ОСП за периода 2023—2027 г.

В съответствие със своите изисквания за прозрачност и мониторинг Комисията създаде онлайн табло, в което са представени целите, определени на национално равнище от всички държави от ЕС в техните одобрени стратегически планове по ОСП. 

Законодателството относно ОСП включва 44 показателя за резултатите, свързани с конкретни цели. Не е необходимо за всички 44 показателя да бъдат определяни целеви стойности във всеки стратегически план по ОСП. Целевите стойности са съобразени с нуждите и планираните мерки, за които е взето решение на национално равнище. 

Оценка на ОСП за периода 2014—2020 г.

Комисията прави оценка на ОСП чрез общата рамка за мониторинг и оценка.

Целта на тази рамка е чрез показатели за ОСП да се представят постиженията на ОСП за периода 2014—2020 г. и да се повиши нейната ефективност.

Правното основание за общата селскостопанска политика се съдържа в Договора за функционирането на Европейския съюз.

ОСП за периода 2023—2027 г. е обхваната от три регламента, които по принцип се прилагат от 1 януари 2023 г.:

 • Регламент (ЕС) 2021/2116 относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013;
 • Регламент (ЕС) 2021/2115 за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове по ОСП и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013;
 • Регламент (ЕС) 2021/2117 за изменение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 относно общата организация на селскостопанските пазари; Регламент (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти; Регламент (ЕС) № 251/2014 относно географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти; и Регламент (ЕС) № 228/2013 за определяне на мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на ЕС.

В следните четири регламента се определят различните елементи на ОСП за периода 2014—2020 г.:

За периода 2021—2022 г. бе в сила преходен регламент (Регламент (ЕС) 2020/2220). В регламента се определяха условията за предоставяне на подпомагане от ЕФГЗ и ЕЗФРСР през тези години, като се удължаваха и изменяха разпоредбите, предвидени в предходните регламенти. Той остана в сила до влизането в сила на новата ОСП.

ОСП се управлява от генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Комисията. Тя може да приема делегирани актове и актове за изпълнение във връзка с прилагането на общата селскостопанска политика.

Информация по темата

Регистър на действащото законодателство

Обяснение на законодателния процес в ЕС

Хронология

 1. 2023

  The CAP Strategic Plans are being implemented in all EU countries since 1 January 2023.

 2. 2022
  Celebrating 60 years of the CAP

  The history of the CAP from its origin 60 years ago to the policy we have now can be discovered in the factsheet that talks about the CAP since 1962.

 3. 2021-22

  During these years, a transitional regulation is in force. The regulation extends most of the CAP rules that were in place during the 2014-20 period, while also ensuring a smooth transition to the future framework of the CAP Strategic Plans.

 4. 2021

  After extensive negotiations, the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission agree on further reform of the CAP. This provisional political agreement paves the way for the formal approval of the necessary legislation by the European Parliament and the Council in the autumn of 2021.

 5. 2013

  The CAP is reformed to strengthen the competitiveness of the sector, promote sustainable farming and innovation, support jobs and growth in rural areas and to move financial assistance towards the productive use of land. The reformed CAP is in place for the 2014-20 programming period.

 6. 2003

  The CAP provides income support. A new CAP reform cuts the link between subsidies and production. Farmers now receive an income support, on condition that they look after the farmland and fulfil food safety, environmental, animal health and welfare standards.

 7. 1992

  The CAP shifts from market support to producer support. Price support is scaled down and replaced with direct payments to farmers. They are encouraged to be more environmentally friendly.

  The reform coincides with the 1992 Rio Earth Summit, which launches the principle of sustainable development.

 8. 1984

  Farms become so productive that they grow more food than needed. Several measures are introduced to bring production levels closer to what the market needs.

 9. 1962

  The common agricultural policy is born. The CAP is conceived as a common policy, with the objectives of providing affordable food for EU citizens and a fair standard of living for farmers.

Документи

6 AПРИЛ 2022 Г.
Feeding Europe: 60 years of common agricultural policy
17 MАЙ 2019 Г.
CAP separating fact from fiction
7 AВГУСТ 2018 Г.
Impact assessment: mid-term review of the common agricultural policy – February 2003

Прояви

 • Изложения
 • Петък 26 Юли 2024 г., 09:00 ч. - Понеделник 29 Юли 2024 г., 18:30 ч. (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Външна проява

Новини