Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Общата селскостопанска политика на ЕС накратко

Общата селскостопанска политика подкрепя земеделските стопани и гарантира продоволствената сигурност на Европа.

Цели на общата селскостопанска политика

Създадената през 1962 г. обща селскостопанска политика на ЕС (ОСП) представлява партньорство между селското стопанство и обществото, между Европа и нейните земеделски производители. Нейните цели са:

 • подкрепа за земеделските производители и повишаване на селскостопанската производителност, за да се гарантират стабилни доставки на храни на достъпни цени
 • защита на жизнения стандарт на земеделските производители в Европейския съюз
 • помощ за справяне с изменението на климата и за устойчиво управление на природните ресурси
 • грижа за състоянието на селските райони и ландшафти в целия ЕС
 • поддържане на жизнеспособността на икономиката в селските райони чрез насърчаване на заетостта в селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и свързаните с тях сектори.

ОСП е обща политика за всички държави от ЕС. Тя се управлява и финансира на европейско равнище със средства от бюджета на ЕС.

Отбелязване на 60-та годишнина на ОСП

За да отбележи 60-та годишнина на ОСП, Комисията подготви заедно със Съвета и френското председателство специална изложба, представена на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство на 7 април 2022 г. в Люксембург. Чрез изложбата се проследява историята на ОСП от създаването ѝ преди 60 години до настоящата политика, като са представени разкази на фермери от цяла Европа и са изтъкнати новата ОСП и целите за бъдещето.

Вижте по-долу историята на ОСП от 1962 г. насам, разказана с помощта на 13-те пана от изложбата.

6 АПРИЛ 2022
Feeding Europe: 60 years of common agricultural policy
English
(10.4 MB - PDF)
Изтегляне

ОСП на практика

Селското стопанство се различава от повечето други стопански дейности, тъй като за него важат следните специални съображения:

 • въпреки значението на производството на храни доходите на земеделските производители са с около 40 % по-ниски в сравнение с доходите от неселскостопанска дейност
 • селското стопанство зависи в по-голяма степен от времето и климата, отколкото много други сектори
 • съществува времево разминаване между търсенето от страна на потребителите и способността на земеделските производители да отговорят на това търсене — отглеждането на повече пшеница или производството на повече мляко неизбежно отнема време.

Осен за икономическата ефективност на своята дейност земеделските производители трябва да се грижат и за нейната устойчивост и екологосъобразност и да опазват състоянието на нашите почви и биологичното разнообразие.

Икономическата несигурност и въздействието на селското стопанство върху околната среда оправдават значителната роля на публичния сектор за нашите земеделските производители. В ОСП са предвидени следните мерки:

 • подпомагане на доходите посредством директни плащания, което гарантира стабилност на доходите и възнаграждава селскостопанските производители за използването на екологосъобразни практики и предоставянето на обществени услуги, за които обикновено не се заплаща на пазара, като например грижа за селските райони
 • пазарни мерки за справяне с трудни ситуации на пазара, като например внезапен спад в търсенето поради риск за здравето или понижаване на цените вследствие на временно свръхпредлагане на пазара
 • мерки за развитие на селските райони посредством национални и регионални програми, насочени към задоволяване на специфични нужди и преодоляване на предизвикателства пред тези райони.

Финансиране на ОСП

Равнището на подкрепа за земеделските стопани в ЕС от общия бюджет на Съюза отразява множеството променливи, които се вземат под внимание с цел да се осигури непрекъснат достъп до висококачествена храна. Това включва подпомагане на доходите на селските стопани, действия в областта на климата и поддържане на жизнеспособни селски общности.

ОСП се финансира чрез два фонда в рамките на бюджета на ЕС:

Плащанията се управляват на национално равнище от всяка държава от ЕС. Информация за получателите на плащания по ОСП се публикува от всяка държава в съответствие с правилата на ЕС за прозрачност.

Информация по темата

Финансиране на ОСП

Годишен бюджетен цикъл на ЕС

Бюджет на ЕС

Ползите от ОСП

В рамките на ОСП се определят условията, които дават възможност на земеделските стопани да изпълняват своите функции в обществото по следните начини:

Производство на храни

 • В ЕС има около 10 милиона земеделски стопанства и 22 милиона души работят редовно в сектора. Те осигуряват впечатляващо разнообразие от множество безопасни и висококачествени продукти на разумни цени.
 • ЕС е известен в цял свят със своите храни и кулинарни традиции и е един от световните водещи производители и нетни износители на селскостопански хранителни продукти. Благодарение на своите изключителни селскостопански ресурси ЕС може и трябва да бъде лидер в гарантирането на продоволствена сигурност в световен мащаб.

Развитие на селските райони

 • В нашите селски райони и безценните им природни ресурси има много работни места, свързани със селското стопанство. Земеделските производители имат нужда от машини, сгради, гориво, торове и здравни грижи за животните, т.е. дейности на сектори нагоре по веригата.
 • Има и заети с дейности надолу по веригата, като например приготвяне, преработка и опаковане на храни, както и в сферата на съхранението, превоза и продажбите на дребно на храни. Земеделието и хранително-вкусовата промишленост осигуряват общо близо 40 милиона работни места в ЕС.
 • За да работят ефикасно и да бъдат продуктивни и в крак с тенденциите, земеделските стопани и секторите нагоре и надолу по веригата се нуждаят от пряк достъп до актуална информация по въпроси, свързани със селското стопанство, селскостопанските методи и развитието на пазара. През периода 2014—2020 г. в рамките на ОСП бе финансирано осигуряването на високоскоростни технологии и по-добри интернет услугите и инфраструктура за 18 млн. жители на селски райони — 6,4 % от населението в селските райони на ЕС.

Екологично устойчиво селско стопанство

 • Земеделските стопани са изправени пред двойно предизвикателство — да произвеждат храна и в същото време да защитават природата и да опазват биологичното разнообразие. Разумното използване на природните ресурси е от съществено значение за нашето производство на храна и за качеството ни на живот както днес, така и в бъдеще.

Ключови фактори за ОСП

Европейската комисия редовно се консултира с групи за граждански диалог и комитети в областта на селското стопанство, за да изготви възможно най-добре законодателството и политиките относно селското стопанство. Експертни групи предоставят информация и становища на Европейската комисия, като например експертната група за селскостопанските пазари, която изготви становище относно нелоялните търговски практики.

Комисията провежда оценки на въздействието при планирането, подготовката и предлагането на ново европейско законодателство, като проучва необходимостта от действия на ЕС и евентуалното въздействие на възможните решения. Оценките са основна част от програмата на ЕС за по-добро регулиране. Оценки на въздействието за селското стопанство и развитието на селските райони бяха извършени през 2003 г. (междинен преглед), 2008 г. (преглед на състоянието — SEC (2008) 1885), 2011 г. (ОСП през 2020 г. — SEC (2011) 1153 final) и 2018 г. (подпомагане за стратегическите планове след 2020 г. — SWD(2018) 301 final).

Европейската сметна палата също играе важна роля в контролирането на разходите в селското стопанство.

Комисията публикува редовно доклади от проучвания на общественото мнение (наричани още „Евробарометър“) относно вижданията на европейците по въпроса за селското стопанство и ОСП. Проучванията на Евробарометър се провеждат във всички страни от ЕС и осигуряват полезна информация за начина, по който гражданите възприемат ОСП. Това включва осведоменост за предоставяната в рамките на ОСП помощ, резултатност на политиката, въпроси относно качеството, околната среда, значението на ОСП и много други.

Оценка на ОСП

Комисията прави оценка на ОСП чрез общата рамка за мониторинг и оценка.

Целта на тази рамка е чрез показатели за ОСП да се представят постиженията на ОСП за периода 2014—2020 г. и да се повиши нейната ефикасност.

Новата ОСП

За да се укрепи ролята на европейското селско стопанство в бъдеще, ОСП претърпя развитие през годините с цел да отговори на променящите се икономически обстоятелства и на изискванията и нуждите на гражданите.

През юни 2018 г. Европейската комисия представи законодателни предложения за нова ОСП. С тях се очертава по-опростена и по-ефективна политика, която включва амбициите за устойчивост на Европейския зелен пакт.

След продължителни преговори между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия беше постигнато споразумение относно реформата на ОСП и новата ОСП беше официално приета на 2 декември 2021 г. Новата ОСП трябва да започне да се изпълнява от 1 януари 2023 г.

24 ФЕВРУАРИ 2022
Factsheet – a greener and fairer CAP
English
(1.95 MB - PDF)
Изтегляне

Правни основания

Правното основание за общата селскостопанска политика се съдържа в Договора за функционирането на Европейския съюз.

В следните четири регламента се определят различните елементи за работата по ОСП:

Новата ОСП обхваща три регламента, които по принцип ще се прилагат от 1 януари 2023 г.:

 • Регламент (ЕС) 2021/2116 относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013
 • Регламент (ЕС) 2021/2115 за установяване на правила за подпомагане за националните стратегически планове по ОСП и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013
 • Регламент (ЕС) 2021/2117 за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 относно общата организация на селскостопанските пазари, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти, (ЕС) № 251/2014 относно географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и (ЕС) № 228/2013 за определяне на мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на ЕС.

За периода 2021—2022 г. е в сила преходен регламент (Регламент (ЕС) 2020/2220). Регламентът определя условията за предоставяне на подпомагане от ЕФГЗ и ЕЗФРСР през тези години, като удължава и изменя разпоредбите, предвидени в предходните регламенти. Той ще остане в сила до влизането в действие на новата ОСП.

ОСП се управлява от генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Комисията. Тя може да приема делегирани актове и актове за изпълнение във връзка с прилагането на общата селскостопанска политика.

Информация по темата

Регистър на действащото законодателство

Обяснение на законодателния процес в ЕС

 1. 2023 г.

  След като бъде договорена новата правна рамка, стратегическите планове по новата ОСП трябва да бъдат прилагани във всички държави от ЕС от 1 януари 2023 г.

 2. 2021 г.—2022 г.

  През тези години е в сила преходен регламент. С регламента се удължават повечето от правилата на ОСП, които бяха в сила през периода 2014—2020 г., като същевременно ще се осигури плавен преход към бъдещата рамка на стратегическите планове по ОСП.

 3. 2021 г.

  След продължителни преговори Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия постигат съгласие за по-нататъшна реформа на ОСП. Това предварително политическо споразумение проправя пътя за официалното одобрение на необходимото законодателство от Европейския парламент и Съвета през есента на 2021 г.

 4. 2013 г.

  ОСП е реформирана, за да се засили конкурентоспособността на селскостопанския сектор, да се насърчат иновациите и устойчивото земеделие, да се подпомогне заетостта и растежа в селските райони, както и да се отпусне финансова помощ за продуктивно използване на земята. Реформираната ОСП е въведена за програмния период 2014—20 г.

 5. 2003 г.

  ОСП осигурява подпомагане на доходите. Нова реформа на ОСП прекъсва връзката между субсидиите и производството. Сега земеделските производители получават подпомагане на доходите, при условие че се грижат за земеделската земя и изпълняват стандартите по отношение на безопасността на храните, околната среда, здравето на животните и хуманното отношение към тях.

 6. 1992 г.

  ОСП преминава от подпомагане на пазара към подпомагане на производителите. Размерът на целевото подпомагане е намален и заменен с преки плащания за производителите. Те се насърчават да работят по по-екологосъобразен начин.

  Реформата съвпада със срещата на високо равнище за Земята в Рио през 1992 г., на която е приет принципът за устойчиво развитие.

 7. 1984 г.

  Производителността на стопанствата става толкова голяма, че в тях се отглежда повече храна от необходимото. Въведени са мерки за привеждане на производствените равнища в съответствие с нуждите на пазара.

 8. 1962 г.

  Създадена е Общата селскостопанска политика. ОСП е замислена като обща политика, целяща осигуряване на храна на разумна цена за гражданите на ЕС и справедлив жизнен стандарт за земеделските производители.

Documents

17 МАЙ 2019
CAP separating fact from fiction
English
(543.98 KB - PDF)
Изтегляне

7 АВГУСТ 2018
Impact assessment: mid-term review of the common agricultural policy – February 2003
English
(949.94 KB - PDF)
Изтегляне

Прояви