Skip to main content
Agriculture and rural development

Kmetijstvo v okviru širitve EU

Vloga kmetijstva in razvoja podeželja

Kmetijstvo je eno najbolj zapletenih, občutljivih in kritičnih področij v procesu širitve zaradi:

  • obsežnosti (delež BDP in velik delež aktivnega prebivalstva v kmetijstvu)
  • strukturnih pomanjkljivosti (samooskrbno in deloma samooskrbno kmetijstvo)

Strokovnjaki Evropske komisije na področju kmetijstva in razvoja podeželja zagotavljajo pomoč in smernice državam kandidatkam in potencialnim državam kandidatkam, ki se pripravljajo na prihodnji pristop k EU, natančneje na področju skupne kmetijske politike (SKP) in razvoja podeželja.

Pogoji za sektor kmetijstva in razvoj podeželja

Pomembna sta dva sklopa kriterijev.

Ekonomski vidiki

  • Obstoj delujočega tržnega gospodarstva, ki temelji na jasnih lastninskih pravicah, delujočih trgih, liberalizaciji cen in makroekonomski stabilnosti.
  • Zmožnost soočanja s konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami v Uniji ter pritiski zaradi uvoženih kmetijskih in živilskih proizvodov.

Standardi Skupnosti

  • Ustrezne upravne zmogljivosti kmetijskih uprav, zlasti na področju oblikovanja kmetijske politike, analize, izvajanja, podpore in nadzora.
  • Ustrezne upravne zmogljivosti za oblikovanje in izvajanje predpristopnih ukrepov za razvoj podeželja in pozneje programov Skupnosti za razvoj podeželja.
  • Usklajevanje zakonodaje in vzpostavitev upravnih zmogljivosti na področjih ekološkega kmetovanja, politike kakovosti in drugih horizontalnih vidikov.
  • Na ravni trga vzpostavitev tržnih mehanizmov, vključno s tržnimi standardi, poročanjem o cenah, upravljanjem kvot, organizacijami proizvajalcev in javno intervencijo.

Pristopna pogajanja

Pristopna pogajanja v kmetijstvu so osredotočena na postopke za prihodnja neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in potrebo po prehodnih ukrepih z namenom vključevanja v EU, ob upoštevanju posebnih razmer v kmetijskem sektorju v posameznih državah.

Za delovanje SKP je bistveno večje število zavezujočih predpisov in njihovo učinkovito izvrševanje s strani učinkovite javne uprave.

To vključuje predpise, ki urejajo sisteme upravljanja, denimo plačilno agencijo in integrirani administrativni in kontrolni sistem, ter tudi zmogljivost za izvajanje ukrepov razvoja podeželja.

Članstvo v EU zahteva vključitev številnih kmetijskih proizvodov, vključno s poljščinami, sladkorjem, živalskimi proizvodi in specializiranimi pridelki, v skupno ureditev trga.

Sorodne informacije

Pridružitev po korakih

Skupna ureditev kmetijskih trgov

Stabilizacijsko-pridružitveni proces

Stabilizacijsko-pridružitveni proces določa skupne politične in gospodarske cilje ob podpori pogodbenih, ekonomskih in finančnih instrumentov za okrepitev reform in spremljanje procesa tranzicije na Zahodnem Balkanu.

Glavna instrumenta, ki omogočata stabilizacijo in postopno usklajevanje balkanskih držav z ekonomskim in pravnim sistemov EU, sta:

Države kandidatke

Albanija, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija in Turčija je pet držav s statusom „kandidatke“.

Dodatne informacije o kandidatkah

Potencialne kandidatke

Status „potencialne države kandidatke“ imata Bosna in Hercegovina ter Kosovo.

Dodatne informacije o potencialnih kandidatkah