Skip to main content
Agriculture and rural development

Poľnohospodárstvo v procese rozširovania EÚ

Úloha poľnohospodárstva a rozvoja vidieka

Poľnohospodárstvo je jednou z najzložitejších, najcitlivejších a najkritickejších oblastí v procese rozširovania z dôvodu:

  • významnej veľkosti (podiel na HDP a vysoký podiel obyvateľov pôsobiacich v oblasti poľnohospodárstva);
  • štrukturálnych nedostatkov (samozásobiteľské a polosamozásobiteľské poľnohospodárstvo).

Odborníci Európskej komisie v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka poskytujú pomoc a poradenstvo kandidátskym krajinám a potenciálnym kandidátskym krajinám pri príprave na budúce pristúpenie k EÚ, konkrétne v oblastiach spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a rozvoja vidieka.

Podmienky pre sektor poľnohospodárstva a rozvoja vidieka

Kľúčový význam majú dva súbory kritérií.

Hospodárske aspekty

  • Existencia fungujúceho trhového hospodárstva, ktoré sa zakladá na jasných vlastníckych právach, funkčných trhoch, liberalizácii cien a makroekonomickej stabilite.
  • Schopnosť zvládať konkurenčný tlak a trhové sily v Únii a zo strany dovážaných poľnohospodárskych a potravinových výrobkov.

Normy Spoločenstva

  • Primerané administratívne kapacity poľnohospodárskych orgánov, najmä v oblasti vypracovania, analýzy, vykonávania, podpory a kontroly hospodárskej politiky.
  • Primerané administratívne kapacity na tvorbu a vykonávanie opatrení predvstupovej pomoci pre rozvoj vidieka a neskôr programov Spoločenstva na rozvoj vidieka.
  • Zosúladenie právnych predpisov a vytvorenie administratívnych kapacít v oblasti ekologického poľnohospodárstva, politiky kvality a ďalších horizontálnych aspektov.
  • Na úrovni trhu vytvorenie trhových mechanizmov vrátane obchodných noriem, oznamovania cien, správy kvót, organizácií výrobcov a verejnej intervencie.

Prístupové rokovania

Prístupové rokovania sa v oblasti poľnohospodárstva zameriavajú na postupy budúcich priamych platieb, podporu rozvoja vidieka a na potrebu prechodných opatrení na umožnenie integrácie do EÚ s prihliadnutím na konkrétne podmienky poľnohospodárskeho sektora v jednotlivých krajinách.

Veľký počet záväzných pravidiel a ich účinné presadzovanie prostredníctvom účinnej verejnej správy predstavuje kľúčový aspekt pre fungovanie SPP.

Patria sem zákony upravujúce systémy správy, ako napríklad integrovaný administratívny a kontrolný systém či schopnosť vykonávať opatrenia na rozvoj vidieka.

Členstvo v EÚ si vyžaduje začlenenie celého radu poľnohospodárskych výrobkov vrátane plodín, cukru, živočíšnych výrobkov a špecializovaných plodín do spoločnej organizácie trhu.

Súvisiace informácie

Kroky (smerujúce) k pristúpeniu

Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov

Proces stabilizácie a pridruženia

Proces stabilizácie a pridruženia stanovuje spoločné politické a hospodárske ciele podporené zmluvnými, hospodárskymi a finančnými nástrojmi na posilnenie reforiem a podporu procesu transformácie na západnom Balkáne.

Dvoma hlavnými nástrojmi, ktoré umožňujú EÚ stabilizovať a postupne uviesť balkánske krajiny do súladu s vlastnými hospodárskymi a právnymi systémami, sú:

Kandidátske krajiny

Albánsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko je päť krajín so statusom „kandidátska krajina“.

Ďalšie informácie o kandidátskych krajinách

Potenciálne kandidátske krajiny

Bosna a Hercegovina a Kosovo majú status „potenciálna kandidátska krajina“.

Ďalšie informácie o potenciálnych kandidátskych krajinách