Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

ОСП и социалната устойчивост

ОСП и социалната устойчивост в ЕС

Селското стопанство не само предоставя доходи на земеделските стопани и техните семейства в целия ЕС, а също така поддържа обществото като цяло чрез редица основни услуги. По-специално селското стопанство допринася за обществото, като:

  • осигурява храна и други основни материали за гражданите,
  • действа като икономически гръбнак на селските общности.

Общата селскостопанска политика (ОСП) гарантира, че земеделските стопани могат да продължат да предоставят тези услуги в дългосрочен план, като укрепва икономическата устойчивост на селското стопанство. На свой ред икономическите мерки на ОСП съдържат социално приобщаващи разпоредби, като например подкрепа за дребните земеделски стопани и преразпределителни плащания.

Екологичните действия на ОСП също са замислени така, че да бъдат социално устойчиви. Като подкрепя задълженията в областта на управлението и инвестициите, които са от полза за околната среда, ОСП дава възможност на всички земеделски стопани да опазват природните ресурси и биологичното разнообразие от името на обществото — основна услуга, която в противен случай не би била платена от пазара.

Освен това чрез политики и действия, които са специално насочени към продоволствената сигурност и подкрепят селските общности, ОСП гарантира, че селското стопанство може да допринася за устойчивостта на всички равнища на обществото.

Производство на безопасни и устойчиви храни

Продоволствената сигурност е в основата на ЕС. Една от първите цели на ОСП, една от първите и най-големи политики на ЕС, беше да се гарантира продоволствената сигурност след Втората световна война.

Стратегията „От фермата до трапезата“ отразява ранните цели на ЕС, като очертава пътя към устойчива продоволствена система в ЕС. Тази система ще отговори на нуждите на нарастващото население и ще гарантира, че храните се произвеждат при спазване на високи здравни, екологични и етични стандарти.

За да помогне на селското стопанство да отговори на нуждите на обществото, ОСП се стреми към ефективно производство на храни, което постига максимална възвръщаемост за земеделските стопани, потребителите и околната среда чрез:

  • трансформиране на производствените методи и системите за управление с цел намаляване на употребата на пестициди и торове и оптимално използване на природосъобразни, технологични и цифрови решения,
  • осигуряване на широк набор от действия за подпомагане, които укрепват доходите на земеделските стопанства и повишават конкурентоспособността,
  • финансиране на мерки за информиране и насърчаване с цел образоване на потребителите относно селското стопанство в ЕС като безопасен и устойчив източник на тяхната храна.

Насърчаване на устойчиви селски общности

Селското стопанство е гръбнакът на селските общности в целия ЕС. Тези общности са изправени пред редица предизвикателства, като например застаряването на населението и недостатъчно развитата инфраструктура, както и липсата на услуги и възможности за работа.

ОСП спомага за повишаване на устойчивостта в селските общности по редица начини:

  • политиката за развитие на селските райони е насочена към социалното приобщаване, създаването и диверсификацията на работни места и развитието на инфраструктурата в селските райони, като например разширяване на широколентовото покритие;
  • програмите за развитие на селските райони включват също така подпомагане чрез метода LEADER, който обединява селските общности, за да подготвят и управляват стратегии за местно развитие с цел справяне с предизвикателствата, пред които са изправени;
  • допълнителното подпомагане за земеделски стопани в райони с природни или други специфични ограничения спомага за смекчаване на отрицателните социално-икономически последици от изоставянето на земи, докато специфичните плащания за млади земеделски стопани насърчават приемствеността между поколенията и трайността на населението в селските райони;
  • Чрез общата рамка за мониторинг и оценка (ОРМО) Комисията събира всеобхватни социално-икономически показатели за селските райони, като осигурява основани на данни решения за основни социални въпроси като обезлюдяване, бедност и безработица.

ОСП също така признава и укрепва връзката между селските общности и околната среда в селските райони. Мерките за опазване на ландшафта, дивата флора и фауна и природните ресурси като чист въздух и реки са не само от полза за селското стопанство и околната среда: те също така допринасят за качеството на живот в селските райони, както и за откриването на възможности за развлекателни дейности и туризъм, с цел допълнително подпомагане на селските общности.

Ролята на знанията и иновациите

Знанията, научните изследвания и иновациите могат да придадат жизненост на селските райони и да помогнат за осигуряването на динамично бъдеще за селските общности:

Прояви

Новини