Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development
Agriculture and rural development

Supporting EU farmers, food security, the environment and rural areas

Обща селскостопанска политика (ОСП)

Тя представлява партньорство между селското стопанство и обществото, както и между Европа и нейните земеделски производители.

ОСП в моята страна

Информация за изпълнението и прилагането на общата селскостопанска политика (ОСП) във всяка страна от ЕС.

Млади земеделски стопани

Земеделските стопани в ЕС застаряват и затова той увеличава усилията си за насърчаване на млади хора да се заемат със селско стопанство.

Развитие на селските райони

ОСП подкрепя динамиката и икономическата жизнеспособност на селските райони чрез финансиране и действия в подкрепа на развитието на селските райони.

Sustainable agriculture

Устойчиво селско стопанство

ЕС съчетава социални, екологични и икономически подходи за създаване на по-устойчива система на селското стопанство.
Farming

Земеделие

Информация за биологичното земеделие, географските означения и схемите за качество, животинските и растителните продукти и др.
International

Международен план

ЕС работи с партньори по света за улесняване на търговията със селскостопански продукти и за защита на световната продоволствена сигурност.
Портал за данни за хранително-вкусовата промишленост

Задълбочена информация за селскостопанските пазари, икономиката и търговията на национално равнище и на равнище ЕС, както и данни, свързани с ОСП.

Основни данни

Обсерватории на пазара

Бяха създадени обсерватории на пазара, за да се реагира по-ефективно на нестабилността на пазара и да се разбират по-добре неговите сигнали.

Пазарни перспективи

Краткосрочни и средносрочни пазарни перспективи за селскостопански стоки и храни.

Данни за цените

Обобщения на данните за цените на селскостопанските продукти и потребителските храни на равнище ЕС и на световно равнище.

Дата за търговията

Информация за търговските отношения на ЕС в областта на хранително-вкусовата промишленост с партньори по света.

Включени теми

Гарантиране на доставките на храни и продоволствената сигурност в света

Благодарение на плана за действие при извънредни ситуации за гарантиране на доставките на храни и продоволствената сигурност гражданите на ЕС ще разполагат с достатъчна и разнообразна храна дори по време на криза.

Средносрочни перспективи

Докладът представя преглед на средносрочните перспективи за основните селскостопански пазари, доходите и околната среда в ЕС до 2032 г.
Финансиране и обществени поръчки

Възможности за финансиране и тръжни процедури за проекти и инициативи на ЕС.

Научете повече

Консултации

Консултации за инициативи на ЕС в областта на селското стопанство и развитието на селските райони.  

Споделете мнението си