Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development
Селско стопанство и развитие на селските райони

Подкрепа за земеделските стопани в ЕС, продоволствената сигурност, околната среда и селските райони

Обща селскостопанска политика (ОСП)

Тя представлява партньорство между селското стопанство и обществото, както и между Европа и нейните земеделски производители.

ОСП в моята страна

Информация за изпълнението на селскостопанската политика във всяка държава от ЕС със стратегическите планове по ОСП и мрежата на ЕС по ОСП.

Млади земеделски стопани

Земеделските стопани в ЕС застаряват и затова той увеличава усилията си за насърчаване на млади хора да се заемат със селско стопанство.

Развитие на селските райони

ОСП подкрепя динамиката и икономическата жизнеспособност на селските райони чрез финансиране и действия в подкрепа на развитието на селските райони.

Sustainable agriculture

Устойчиво селско стопанство

ЕС съчетава социални, екологични и икономически подходи за създаване на по-устойчива система на селското стопанство.
Farming

Земеделие

Информация за биологичното земеделие, географските означения и схемите за качество, животинските и растителните продукти и др.
International

Международен план

ЕС работи с партньори по света за улесняване на търговията със селскостопански продукти и за защита на световната продоволствена сигурност.
Портал за данни за хранително-вкусовата промишленост

Задълбочена информация за селскостопанските пазари, икономиката и търговията на национално равнище и на равнище ЕС, както и данни, свързани с ОСП.

Основни данни

Обсерватории на пазара

Бяха създадени обсерватории на пазара, за да се реагира по-ефективно на нестабилността на пазара и да се разбират по-добре неговите сигнали.

Пазарни перспективи

Краткосрочни и средносрочни пазарни перспективи за селскостопански стоки и храни.

Данни за цените

Обобщения на данните за цените на селскостопанските продукти и потребителските храни на равнище ЕС и на световно равнище.

Дата за търговията

Информация за търговските отношения на ЕС в областта на хранително-вкусовата промишленост с партньори по света.

Включени теми

Гарантиране на доставките на храни и продоволствената сигурност в света

Благодарение на плана за действие при извънредни ситуации за гарантиране на доставките на храни и продоволствената сигурност гражданите на ЕС ще разполагат с достатъчна и разнообразна храна дори по време на криза.

Средносрочни перспективи

Докладът представя преглед на средносрочните перспективи за основните селскостопански пазари, доходите и околната среда в ЕС до 2032 г.

Подкаст „Храна за Европа“

Европейска поредица от подкасти, представящи интервюта с ключови участници в селскостопанската политика на ЕС за това как продоволствените системи да станат по-справедливи, по-здравословни и по-екологосъобразни.
Финансиране и обществени поръчки

Възможности за финансиране и тръжни процедури за проекти и инициативи на ЕС.

Научете повече

Консултации

Консултации за инициативи на ЕС в областта на селското стопанство и развитието на селските райони.  

Споделете мнението си

Прояви