Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development
Обща селскостопанска политика (ОСП)

Тя представлява партньорство между селското стопанство и обществото, както и между Европа и нейните земеделски производители.

ОСП в моята страна

Информация за изпълнението на селскостопанската политика във всяка държава от ЕС със стратегическите планове по ОСП и мрежата на ЕС по ОСП.

Млади земеделски стопани

Земеделските стопани в ЕС застаряват и затова той увеличава усилията си за насърчаване на млади хора да се заемат със селско стопанство.

Развитие на селските райони

ОСП подкрепя динамиката и икономическата жизнеспособност на селските райони чрез финансиране и действия в подкрепа на развитието на селските райони.

a person holding a box of vegetables

Устойчиво селско стопанство

ЕС съчетава социални, екологични и икономически подходи за създаване на по-устойчива система на селското стопанство.
a person walking in a field with goats

Земеделие

Информация за биологичното земеделие, географските означения и схемите за качество, животинските и растителните продукти и др.
a symbol of the World and seven pairs of hands each holding a plant with soil

Международен план

ЕС работи с партньори по света за улесняване на търговията със селскостопански продукти и за защита на световната продоволствена сигурност.
Портал за данни за хранително-вкусовата промишленост

Задълбочена информация за селскостопанските пазари, икономиката и търговията на национално равнище и на равнище ЕС, както и данни, свързани с ОСП.

Основни данни

Обсерватории на пазара

Бяха създадени обсерватории на пазара, за да се реагира по-ефективно на нестабилността на пазара и да се разбират по-добре неговите сигнали.

Пазарни перспективи

Краткосрочни и средносрочни пазарни перспективи за селскостопански стоки и храни.

Данни за цените

Обобщения на данните за цените на селскостопанските продукти и потребителските храни на равнище ЕС и на световно равнище.

Дата за търговията

Информация за търговските отношения на ЕС в областта на хранително-вкусовата промишленост с партньори по света.

Featured topics

Supporting agri food sectors

Гарантиране на доставките на храни и продоволствената сигурност в света

Благодарение на плана за действие при извънредни ситуации за гарантиране на доставките на храни и продоволствената сигурност гражданите на ЕС ще разполагат с достатъчна и разнообразна храна дори по време на криза.
collage of images including oranges, grapes, cows, sheep, wheat, milk

Краткосрочни перспективи

В доклада за краткосрочните перспективи се представят последните тенденции и перспективи в различните сектори за производство на селскостопански продукти и храни.
a collage of images of people, animals and fruit

Подкаст „Храна за Европа“

Европейска поредица от подкасти, представящи интервюта с ключови участници в селскостопанската политика на ЕС за това как продоволствените системи да станат по-справедливи, по-здравословни и по-екологосъобразни.
a wheat field with a euro symbol and the EU stars in the background
Финансиране и обществени поръчки

Възможности за финансиране и тръжни процедури за проекти и инициативи на ЕС.

Научете повече

two men walking in a ploughed field one is holding a tablet device
Консултации

Консултации за инициативи на ЕС в областта на селското стопанство и развитието на селските райони.  

Споделете мнението си

Прояви

  • Конференции и срещи на високо равнище

EU Agri-Food Days

  • Излъчване на живо