Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Цифровизация на селското стопанство и селските райони в ЕС

Правила и мерки за регулиране и подпомагане на цифровизацията на селското стопанство и селските райони.

Преглед

Цифровизацията на селското стопанство и селските райони в ЕС подкрепя модернизацията, конкурентоспособността и устойчивостта на селското стопанство. Тя насърчава интегрирането на цифрови технологии и основани на данни подходи, като същевременно води до подобряване на благосъстоянието на селските общности.

Цифровизацията включва внедряването на цифрови технологии от земеделските стопани и селските общности заедно с подобрен достъп до знания и обучение. Това означава също модернизиране на сектора по отношение на инфраструктурата и управлението. 

Селско стопанство и цифровизация

Цифровизацията е един от основните приоритети на Европейската комисия. Стратегията на ЕС в областта на цифровите технологии ще даде възможност на хората, включително земеделските стопани и селските общности, да се възползват от ново поколение технологии.

Цифровизацията на европейския селскостопански сектор ще доведе до преобразяваща промяна както за селскостопанския сектор, така и за селските райони в ЕС. Цифровите технологии и технологиите за данни имат потенциала да променят коренно селското стопанство, като помагат на земеделските стопани да работят по по-ефективен и устойчив начин.

Чрез събирането и обработката на информация, технологичната автоматизация и роботизацията те могат да допринесат за по-устойчиво селскостопанско производство. Използването им може да доведе до повишаване на ефективността и конкурентоспособността на селскостопанския сектор и същевременно — до намаляване на неговия отпечатък върху околната среда. Цифровите технологии могат също така да допринесат за развитието на селските райони чрез осигуряване на по-добра достъпност и по-добри връзки в съответствие с дългосрочната визия за селските райони на ЕС.

Цифровите технологии могат да служат като помощни инструменти за всички специфични цели на общата селскостопанска политика (ОСП), по-специално за целите в областта на икономиката, околната среда, климата и селските райони.

Чрез създаването на благоприятни условия Европейският съюз работи за ориентирана към човека цифровизация. Това ще допринесе за преодоляване на цифровото разделение между градските и селските райони и ще даде възможност на земеделските стопани и селските общности да възприемат цифровите технологии и да ги използват ефективно.

ОСП и цифровизацията

Основна цел на ОСП за периода 2023—2027 г. е да се модернизират селското стопанство и селските райони чрез насърчаване и споделяне на знания, иновации и цифровизация.

ОСП насърчава всеобхватен подход към цифровизацията на селското стопанство и селските райони не само на равнище земеделско стопанство, но и за модернизиране на управлението. За първи път държавите от ЕС разработиха стратегии за цифровизация като част от своите стратегически планове по ОСП, улеснявайки напредъка на цифровизацията в селското стопанство и селските райони. Тези стратегии са съобразени със специфичната ситуация във всяка държава. В тях се проучва потенциалът на цифровите технологии за подпомагане на изпълнението на специфичните за ОСП и междусекторни цели и се определят изискванията за стимулиране на възприемането и устойчивото използване на цифровите технологии.

Държавите от ЕС работят и за намиране на взаимни ползи с други инструменти и действия на политиката, като по този начин осигуряват цялостен подход към цифровизацията. Въз основа на набора от мерки по ОСП, с които разполагат, държавите от ЕС насърчават стратегически цифровизацията, като се съсредоточават върху критични области — например инфраструктура, обучение, развитие на умения и внедряване на модерни технологии, включително прецизно земеделие.

Инструменти на ОСП за цифровизация

  • Инвестиции, например за широколентов достъп или внедряване на цифрови технологии в селското стопанство, горското стопанство и селските райони, например инвестиции в прецизно земеделие, интелигентни селища, предприятия в селските райони и инфраструктури за информационни и комуникационни технологии.
  • Екосхеми и ангажименти за агроекология и климат в подкрепа на технологиите за прецизно земеделие, с които се оптимизира използването на суровини.
  • Секторни интервенции за закупуване на цифрови технологии на всеки етап от веригата на доставки, включително обмен на знания или мониторинг на качеството на продуктите.
  • Консултантски услуги в областта на селското стопанство във връзка с цифровите аспекти в селското стопанство и селските райони, включително използването на инструмент за устойчивост на земеделските стопанства за хранителните вещества.
  • Сътрудничество при подготовката и прилагането на стратегии за оперативни групи в рамките на ЕПИ, за местно развитие и за интелигентни селища, определени от държавите от ЕС.
  • Обмен на знания и информация: подпомагане на обучението за придобиване на цифрови умения, повишаване на осведомеността и знанията в областта на цифровите технологии и насърчаване на обмена на опит с помощта на цифрови технологии (напр. демонстрационни стопанства).

Като цяло над 274 000 стопанства трябва да бъдат подпомогнати от цифрови технологии за земеделие, за да се адаптират по-добре към новите технически разработки.

Цифровизация на публичните услуги

Цифровизацията на публичните услуги е ключов приоритет в Европейския съюз, като пандемията от COVID-19 засили усещането за неотложност в това отношение.

Модернизирането на изпълнението и управлението на ОСП има за цел да се повиши ефективността на администрирането и мониторинга на ОСП, като същевременно се намали административната тежест за крайните бенефициери.

Интегрираната система за администриране и контрол служи като централен технически компонент за финансовото управление и мониторинга на общата селскостопанска политика. Предварително попълнените онлайн заявления за помощ опростяват процеса на кандидатстване за земеделските стопани, като намаляват административната сложност и подобряват достъпа до механизмите за подпомагане. В същото време интегрирането на сателитни изображения и геомаркирани снимки дава възможност за по-прецизно и надеждно събиране на данни.

Европейска стратегия за данните

От нашите цифрови дейности ежедневно се генерират огромно количество данни, включително в селскостопанския сектор. Това крие голям потенциал за икономически растеж и за намиране на отговор на обществени предизвикателства.

Европейската стратегия за данните има за цел да се създаде единен пазар за данни, като се насърчават конкурентоспособността и суверенитетът на данните. Тя ще стимулира алтруизма на данните, особено на данните, генерирани в рамките на интернет на предметите, което е от решаващо значение за модерните селскостопански технологии, като например прецизното земеделие. Директивата за отворените данни и Актът относно наборите от данни с висока стойност също подкрепят повторното използване на данните. Тези правила засягат обмена на данни в селското стопанство и създаването на общо пространство на данни за селското стопанство.

Общо европейско пространство на данни за селското стопанство

В Европейската стратегия за данните Европейската комисия обяви, че ще работи за създаването на общо европейско пространство на данни за селското стопанство. Това пространство на данни следва да улесни надеждното обединяване и споделяне на данни за селското стопанство между частните заинтересовани страни и публичните органи.

Възможности за финансиране

Научни изследвания, иновации и изграждане на капацитет

ЕС подкрепя научните изследвания и иновациите в областта на цифровата трансформация на селското стопанство и селските райони.
Програмите „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ са от основно значение за осигуряването на иновативни цифрови решения, като същевременно дават възможност на земеделските стопани да използват ефективно тези технологии. Тези текущи научноизследователски проекти и инициативи (PDF) заедно представляват крайъгълният камък на цифровия преход на ЕС в областта на селското стопанство, като стимулират устойчивостта, конкурентоспособността и напредъка в сектора.

Поглед към бъдещето

Как ще въздейства цифровизацията върху живота на земеделските стопани и селските общности в бъдеще? 
Заедно със Съвместния изследователски център на Европейската комисия беше проведено прогнозно проучване на тема „Дългосрочни последици от цифровия преход за земеделските стопани и селските общности“, за да ни помогне да очертаем визията за цифровия преход.

Окончателният доклад ще бъде публикуван по време на Конференцията на ЕС в областта на селското стопанство и цифровите технологии в рамките на Дните на хранително-вкусовата промишленост в ЕС на 8 декември 2023 г.

Прояви