Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Система за съвети в селското стопанство

Цели на системата за съвети в селското стопанство

Всички страни от Европейския съюз разполагат със система за съвети в селското стопанство. Системата помага на земеделските стопани по-добре да разбират и изпълняват правилата на ЕС по отношение на околната среда, общественото здраве, здравето на животните и хуманното отношение към тях и доброто земеделско и екологично състояние (ДЗЕС).

Информация, предоставяна от системата

Системата за съвети в селското стопанство предоставя информация за:

  • задълженията на равнище стопанство, произтичащи от законоустановените изисквания и стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята (кръстосано съответствие);
  • селскостопанските практики, които са благоприятни за климата и околната среда и за поддържането на земеделските площи (екологизиране);
  • мерките, предвидени в програмите за развитие на селските райони и насочени към модернизиране на стопанството, изграждане на конкурентоспособност, секторна интеграция, иновации, пазарно ориентиране и насърчаване на предприемачеството;
  • изискванията за ефективно и устойчиво използване на водите и за тяхното опазване;
  • използването на продукти за растителна защита;
  • интегрираното управление на вредителите.

Системата за съвети в селското стопанство може също така да предоставя информация за:

  • насърчаването на преобразуване на стопанства и разнообразяване на тяхната икономическа дейност;
  • управлението на риска и подходящите превантивни действия в случай на природни бедствия, катастрофи и болести по животните и растенията;
  • минималните изисквания за плащания за агроекология и климат, които надхвърлят задължителните стандарти, и минималните изисквания за торове и продукти за растителна защита, също и по отношение на биологичното земеделие;
  • смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към тях, биологичното разнообразие и опазването на водите.

Държавите от ЕС гарантират ясно разграничаване между предоставянето на съвети на земеделските стопани и проверяването на права, свързани с подпомагането на доходи.

Новата ОСП: 2023—2027 г.

През юни 2021 г., след продължителни преговори между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия, беше постигнато споразумение относно реформата на общата селскостопанска политика (ОСП). Новата ОСП ще започне да се изпълнява на 1 януари 2023 г.

В рамките на новата ОСП ще бъдат направени промени в съществуващите системи за обвързаност с условия и екологизиране, които ще отразят по-високите екологични амбиции и ще допринесат за постигането на целите на Европейския зелен пакт. Това включва въвеждането на екосхеми, които ще осигурят по-сериозни стимули за благоприятстващи климата и околната среда селскостопански практики. До 2023 г. се прилагат настоящите мерки в съответствие с разпоредбите на преходния регламент за ОСП.

Информация по темата

Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК)

Правно основание

Прилагането на системата за съвети в селското стопанство е обхванато от: