Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Научни изследвания и иновации

Научните изследвания и иновациите играят решаваща роля, за да се гарантира, че ЕС се развива, за да отговори на предизвикателствата, пред които е изправен, като същевременно продължава да постига целите на своята политика.

Научните изследвания и иновациите в областта на селското стопанство в ЕС се ръководят от дългосрочен стратегически подход, насочен към създаване на стойност от земята чрез устойчиво първично производство и насърчаване на иновациите в селските райони. Това е изключително важен инструмент в борбата с проблеми като изменението на климата, влошаването на състоянието на околната среда и загубата на биологично разнообразие.

„Хоризонт Европа“

„Хоризонт Европа“ засилва въздействието на научните изследвания и иновациите в ЕС, като подкрепя и изпълнява политиките на Съюза и същевременно се справя с глобалните предизвикателства.

Европейско партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ)

Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ) се стреми да насърчава конкурентоспособно и устойчиво селско и горско стопанство, като работи в хармония с природните ресурси, от които зависи селското стопанство.

Системи за знания и иновации в селското стопанство (AKIS)

Необходими са ефективни системи за знания и иновации в селското стопанство (AKIS) в целия ЕС, за да се гарантира, че земеделските стопани, горските стопани и селските общности могат да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени.

Мисии

Мисиите на ЕС ще подкрепят превръщането на Европа в по-екологичен, по-здравословен, по-приобщаващ и устойчив континент.

Цифровизация

Цифровото десетилетие на ЕС ще даде възможности на хората и предприятията в едно ориентирано към човека, устойчиво и проспериращо цифрово бъдеще.

Прояви