Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Развитие на селските райони

Общата селскостопанска политика подкрепя динамиката и икономическата жизнеспособност на селските райони чрез финансиране и действия в подкрепа на развитието на селските райони.

Принос на ОСП за развитието на селските райони

Приносът на ОСП към целите на ЕС за развитие на селските райони се подкрепя от Европейския земеделски фонд за развитие (ЕЗФРСР). Бюджетът на ЕЗФРСР за периода 2021—2027 г. възлиза на 95,5 милиарда евро, които включват инжекция от 8,1 милиарда евро от инструмента на ЕС за възстановяване next generation EU, за да се помогне за справяне с предизвикателствата на пандемията от COVID-19.

Правилата за разходите за развитие на селските развитие на селските райони през периода 2021—2022 г. са определени в преходния регламент за ОСП, приет на 23 декември 2020 г. Регламентът до голяма степен разширява съществуващите правила (първоначално въведени за периода 2014—2020 г.) с някои допълнителни елементи, за да се осигури гладък преход към новата ОСП, която трябва да влезе в сила през 2023 г.

Информация по темата

Развитието на селските райони в графики и цифри

Предходни програмни периоди

Програми за развитие на селските райони

Държавите от ЕС прилагат финансиране по ЕЗФРСР чрез програми за развитие на селските райони (ПРСР). ПРСР се съфинансират от националните бюджети и могат да се изготвят на национална или регионална основа. Европейската комисия одобрява и наблюдава ПРСР, а решенията относно подбора на проекти и предоставянето на плащания се вземат от управляващите органи на национално или регионално равнище.

Всяка ПРСР трябва да работи за постигането на поне четири от шестте приоритета на ЕЗФРСР:

 • поощряване на трансфера на знания и иновациите в селското и горското стопанство и селските райони;
 • повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на всички видове земеделие и насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчиво управление на горите;
 • насърчаване на организацията на хранителната верига, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство;
 • насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на преминаването към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското и горското стопанство и в сектора на храните;
 • възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство;
 • насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

Приоритетите на ЕЗФРСР на свой ред са разделени на 18 конкретни целеви области. В своите програми държавите определят цели, свързани с избраните от тях приоритети и целеви области, както и стратегия за постигане на целите.

Когато съставят своите стратегии държавите избират от „меню“ от 20 широкообхватни политически мерки, които могат да бъдат съобразени с националните и регионалните условия, за да изпълнят един или повече от приоритетите на ЕЗФРСР. Напредъкът по отношение на целите се наблюдава чрез общата рамка за мониторинг и оценка (ОРМО).

Характеристики на ПРСР

Разходи за климата и околната среда

Най-малко 30 % от финансирането за всяка ПРСР трябва да бъде насочено към мерки от значение за околната среда и изменението на климата. Голяма част от него се отпуска чрез безвъзмездни средства и годишни плащания на земеделски стопани, които преминават към по-екологосъобразни практики.

Подкрепа за действия на местно равнище

Поне 5 % от ПРСР трябва да бъдат насочени към действия, основани на подхода LEADER / водено от общностите местно развитие.

Насърчаване на интелигентните селища

Програмите за развитие на селските райони могат да подкрепят инициативата интелигентни селища, която има за цел да предостави широк набор от инструменти за насърчаване, даване на възможност и подпомагане на иновациите в селските райони в цяла Европа, като се обърне внимание на общите предизвикателства, пред които са изправени гражданите, живеещи в селски райони.

Финансови инструменти

Чрез финансовите инструменти ЕЗФРСР функционира като източник на заеми, микрокредити, гаранции и капиталови инструменти, които са на разположение на получателите в областта на селското стопанство, горското стопанство и селските райони, осъществяващи финансово жизнеспособни проекти в подкрепа на приоритетите на ЕЗФРСР. Fi-Compass съдържа повече информация относно финансовите инструменти по ЕЗФРСР.

Европейска мрежа за развитие на селските райони

Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР) служи като център за обмен на информация за начините, по които функционират на практика политиките, програмите и останалите инициативи, и за това как те могат да бъдат усъвършенствани, с цел да се постигнат по-добри резултати. Тя цели да се ангажира и да достига до всички, които имат интерес и ангажимент към развитието на селските райони в Европа.

ЕМРСР подкрепя ефективното изпълнение на програмите за развитие на селските райони на държавите от ЕС чрез генериране и обмен на знания, както и чрез улесняване на обмена на информация и сътрудничество между селските райони в Европа. ЕМРСР предоставя богата информация относно изпълнението на ПРСР в цяла Европа, включително:

Тези дейности се подпомагат от две помощни звена: центърa за контакт на ЕМРСР и Европейското бюро за оценка в областта на развитието на селските райони.

  Подход LEADER

  LEADER е подход „отдолу нагоре“, обединяващ земеделски стопани, предприятия в селските райони, местни групи за действие (МГД), обществени органи и отделни лица от различни сектори, които образуват местни групи за действие (МГД). МГД подготвят свои собствени стратегии за местно развитие и управляват съответните си бюджети.

  Подходът LEADER укрепва връзките в местните общности, насърчава иновациите в различните сектори и улеснява споделянето на знания между МГД на национално равнище и на равнището на ЕС.

  Благодарение на своя успех в продължение на 30 години подходът LEADER беше приет от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейските социални фондове (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) във водено от общностите местно развитие (ВОМР). Днес групите по LEADER/ВОМР управляват десетки хиляди проекти за икономически, културни, социални и екологични ползи в селските райони в Европа.

  ЕМРСР предоставя подробна информация за подхода LEADER, включително ресурси, набори от инструменти и база данни на местните групи за действие.

  Европейско партньорство за иновации в областта на селското стопанство

  Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (EIP-Agri) също подкрепя целите за развитие на селските райони чрез насърчаване на иновациите в селското стопанство и селските общности.

  Партньорството EIP-Agri бе създадено да запълни празнината между иновативните решения, създадени от изследователите, и внедряването на новите технологии от хората, които живеят и работят в селските райони. Чрез създаването на партньорства между тези, които в крайна сметка ще използват новите технологии, и тези, които ги създават, EIP-Agri има за цел да ускори внедряването на промените.

  Бъдещето на развитието на селските райони

  Съгласно новата ОСП действията за развитие на селските райони ще бъдат включени в рамката на националните стратегически планове по ОСП от 2023 г. нататък.  

  В тази рамка Комисията се стреми да подобри възможността на действията за развитие на селските райони за реакция на настоящи и бъдещи предизвикателства, като изменението на климата и смяната на поколенията, като същевременно продължи да оказва подкрепа на европейските земеделски стопани за постигане на устойчив и конкурентоспособен селскостопански сектор. Действията за развитие на селските райони също така ще допринесат значително за ключовите приоритети и стратегии на Комисията, като например Европейския зелен пакт и дългосрочната визия за селските райони.

  Правни основания

  Регламент (ЕС) № 1303/2013 — представя общите правила, приложими за европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)

  Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

  Регламент (ЕС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика

  Регламент (ЕС) № 1310/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

  Делегиран регламент (ЕС) 807/2014 на Комисията относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за въвеждане на преходни разпоредби

  Делегиран регламент ( ЕС) № 640/2014 на Комисията относно интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие

  Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие

  Прояви

  • Конференции и срещи на високо равнище

  EU Agri-Food Days

  • Вторник 5 Декември 2023 г., 09:30 ч. - Петък 8 Декември 2023 г., 15:30 ч. (CET)
  • Излъчване на живо