Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Развитие на селските райони

Общата селскостопанска политика подкрепя динамиката и икономическата жизнеспособност на селските райони чрез финансиране и действия за подпомагане на развитието на тези райони.

Подкрепа за развитие на селските райони по линия на ОСП

Подкрепата по ОСП за изпълнение на целите на ЕС за развитие на селските райони се осъществява чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Бюджетът на ЕЗФРСР за периода 2021—2027 г. възлиза на 95,5 милиарда евро, които включват 8,1 милиарда евро по линия на инструмента на ЕС за възстановяване Next Generation EU, за да се помогне за справяне с предизвикателствата, породени от пандемията от COVID-19.

Правилата за разходите за развитие на селските райони през периода 2021—2022 г. са определени в преходния регламент за ОСП, приет на 23 декември 2020 г. С регламента се добавят някои допълнителни елементи към действащите правила (първоначално въведени за периода 2014—2020 г.), за да се осигури гладък преход към новата ОСП, която започна да се прилага през 2023 г.

Информация по темата

Развитието на селските райони в графики и цифри

Предишни програмни периоди

Програми за развитие на селските райони

Държавите от ЕС администрират финансирането по ЕЗФРСР чрез програми за развитие на селските райони (ПРСР). ПРСР се съфинансират от националните бюджети и могат да се изготвят на национална или регионална основа. Европейската комисия одобрява и наблюдава ПРСР, а решенията относно подбора на проекти и предоставянето на средства се вземат от управляващите органи на национално или регионално равнище.

Всяка ПРСР трябва да допринася за постигането на поне четири от шестте приоритета на ЕЗФРСР:

  • стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и в селските райони;
  • повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и на устойчивото управление на горите;
  • насърчаване на организацията на хранителната верига, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство;
  • насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на преминаването към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското и горското стопанство и в сектора на храните;
  • възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство;
  • насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

Приоритетите на ЕЗФРСР на свой ред са разделени на 18 конкретни целеви области. В своите програми държавите определят цели, свързани с избраните от тях приоритети и целеви области, както и стратегия за постигане на целите.

Когато съставят своите стратегии държавите избират от „меню“ от 20 широкообхватни мерки на политиката, които могат да бъдат адаптирани към националните и регионалните условия, за да се изпълнят един или повече от приоритетите на ЕЗФРСР. Напредъкът по отношение на целите се наблюдава чрез общата рамка за мониторинг и оценка.

Важни характеристики на ПРСР

Разходи за климата и околната среда

Най-малко 30 % от финансирането за всяка ПРСР трябва да е насочено към мерки, свързани с околната среда и изменението на климата. Голяма част от финансирането се отпуска чрез безвъзмездни средства и годишни плащания на земеделски стопани, които преминават към по-екологосъобразни практики.

Подкрепа за действия на местно равнище

Поне 5 % от финансирането по ПРСР трябва да е за действия, основани на подхода LEADER / водено от общностите местно развитие.

Насърчаване на интелигентните селища

С програмите за развитие на селските райони може също така да се подкрепя инициативата за интелигентни селища, която има за цел осигуряване на широк набор от инструменти за насърчаване и увеличаване на иновациите в селските райони в цяла Европа, като се търсят решения на общите предизвикателства, пред които са изправени хората, живеещи в тези райони.

Финансови инструменти

Средствата по ЕЗФРСР се предоставят под формата на различни финансови инструменти, като заеми, микрокредити, гаранции и капиталови инструменти, които могат да бъдат използвани за осъществяване на финансово жизнеспособни проекти в селското и горското стопанство и селските райони в подкрепа на приоритетите на фонда. Fi-Compass съдържа повече информация относно финансовите инструменти по ЕЗФРСР.

Европейска мрежа по ОСП

Европейската мрежа по ОСП е създадена, за да осигури възможност за сътрудничество на равнище ЕС между националните мрежи по ОСП, организациите и администрации в областта на селското стопанство и развитието на селските райони.

Тя служи като форум за дискусии и обмен на добри практики относно прилагането на ОСП за широк кръг от заинтересовани страни, включително администрациите на държавите от ЕС, земеделските производители, оценителите, местните групи за действие, общоевропейските организации, доставчиците на консултантски услуги в областта на селското стопанство, доставчиците на услуги в подкрепа на иновациите и др.

Мрежата подпомага разработването и прилагането на стратегическите планове по ОСП, обмена на иновации и знания, включително Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ), и оценяването на ОСП.

Мрежата на ЕС по ОСП предлага широк спектър от дейности и информация във връзка с изпълнението на стратегическите планове по ОСП в целия ЕС, включително набор от добри практики, прояви и публикации.

Мрежата на ЕС по ОСП замени Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР), бюрото за оценка и мрежата ЕПИ-АГРИ.

Подход LEADER

LEADER е подход „отдолу нагоре“, при който земеделски стопани, предприятия в селските райони, местни организации, публични органи и отделни лица от различни сектори заедно образуват местни групи за действие (МГД). МГД подготвят свои собствени стратегии за местно развитие и управляват съответните си бюджети.

Подходът LEADER укрепва връзките в местните общности, насърчава иновациите в различните сектори и улеснява обмена на знания между МГД на национално равнище и на равнище ЕС.

Благодарение на своя успех в продължение на 30 години подходът LEADER се използва за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) като част от по-широко водено от общностите местно развитие (ВОМР). Днес групите по LEADER/ВОМР управляват десетки хиляди проекти, носещи икономически, културни, социални и екологични ползи в селските райони на Европа.

ЕМРСР предоставя подробна информация за подхода LEADER, включително ресурси, набори от инструменти и база данни за МГД.

Развитие на селските райони в бъдеще

Съгласно новата ОСП действията за развитие на селските райони са включени в рамката на националните стратегически планове по ОСП от 2023 г. насам.  

В тази рамка Комисията се стреми чрез действията за развитие на селските райони да се реагира по‑добре на настоящите и бъдещите предизвикателства, като например изменението на климата и смяната на поколенията, като същевременно продължава да се оказва подкрепа на европейските земеделски стопани за постигане на устойчив и конкурентоспособен селскостопански сектор. Действията за развитие на селските райони също така ще допринесат значително за изпълнението на ключови приоритети и стратегии на Комисията, като например Европейския зелен пакт и дългосрочната визия за селските райони.

Правни основания

Регламент (ЕС) № 1303/2013 за определяне на общоприложимите разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)

Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Регламент (ЕС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика

Регламент (ЕС) № 1310/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Делегиран регламент (ЕС) 807/2014 на Комисията относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за въвеждане на преходни разпоредби

Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията относно интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие

Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие

Прояви

  • Изложения
  • Петък 26 Юли 2024 г., 09:00 ч. - Понеделник 29 Юли 2024 г., 18:30 ч. (CEST)
  • Libramont-Chevigny, Belgium
  • Външна проява

Новини