Skip to main content
Agriculture and rural development

Устойчиво селско стопанство в ЕС

Селското стопанство заема особено място в центъра на обществото, околната среда и икономиката на Европейския съюз.

Предвид това общата селскостопанска политика (ОСП) комбинира социални, икономически и екологични подходи по пътя към постигане на устойчива система на селското стопанство в ЕС.

Scene at a farmers' market - farmer hands vegetables to a customer

Социално устойчива ОСП

ОСП подкрепя селските общности и улеснява основните роли на селското и горското стопанство в обществото като цяло.

Field with wild flower verge

Екологична устойчивост

ОСП има за цел борба с изменението на климата, опазване на природните ресурси и насърчаване на биологичното разнообразие в ЕС.

a female farmer standing in a cowshed

Икономическа устойчивост

Селското и горското стопанство могат да осигурят устойчиви икономически ползи за земеделските и горските стопани и за ЕС като цяло.
two people examining plants, one holds a digital device

Научни изследвания и иновации

Научете повече за научноизследователските проекти и действия на ЕС за насърчаване на иновациите в селското стопанство и селските райони, както и за възможностите за финансиране.
a collage of trees, wood pellets and sheep

Горско стопанство

Подкрепа на ЕС за горското стопанство чрез фондовете за развитие на селските райони, стратегията за горите за 2030 г. и иновации.

Европейски зелен пакт

Включени теми

Връзки по темата

Стратегия „От фермата до трапезата“

Повишаване на устойчивостта на веригата за доставки на храни в ЕС от фермата до трапезата — за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система.

Стратегически планове по ОСП

Плановете ще позволят на държавите от ЕС да отговорят на своите специфични селскостопански нужди и да постигнат резултати, свързани с целите на ЕС в рамките на новата ОСП.

Екологизиране

Подкрепа за селскостопански практики, които допринасят за целите на ЕС в областта на околната среда и климата.

Прояви

  • Конференции и срещи на високо равнище

EU Agri-Food Days

  • Сряда 6 Декември 2023 г., 08:00 ч. - Петък 8 Декември 2023 г., 17:00 ч. (CET)