Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Устойчиво селско стопанство в ЕС

Селското стопанство заема особено място в центъра на обществото, околната среда и икономиката на Европейския съюз.

Предвид това общата селскостопанска политика (ОСП) комбинира социални, икономически и екологични подходи по пътя към постигане на устойчива система на селското стопанство в ЕС.

Scene at a farmers' market - farmer hands vegetables to a customer

ОСП подкрепя селските общности и улеснява основните роли на селското и горското стопанство в обществото като цяло.

Field with wild flower verge

ОСП има за цел борба с изменението на климата, опазване на природните ресурси и насърчаване на биологичното разнообразие в ЕС.

a female farmer standing in a cowshed
Селското и горското стопанство могат да осигурят устойчиви икономически ползи за земеделските и горските стопани и за ЕС като цяло.
two people examining plants, one holds a digital device
Научете повече за научноизследователските проекти и действия на ЕС за насърчаване на иновациите в селското стопанство и селските райони, както и за възможностите за финансиране.
a collage of trees, wood pellets and sheep
Подкрепа на ЕС за горското стопанство чрез фондовете за развитие на селските райони, стратегията за горите за 2030 г. и иновации.
A hand holding a phone with a field of plants on the screen

Правила и мерки за регулиране и подпомагане на цифровизацията на селското стопанство и селските райони.

Европейски зелен пакт

Включени теми

Връзки по темата

Повишаване на устойчивостта на веригата за доставки на храни в ЕС от фермата до трапезата — за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система.

Плановете ще позволят на държавите от ЕС да отговорят на своите специфични селскостопански нужди и да постигнат резултати, свързани с целите на ЕС в рамките на новата ОСП.

Подкрепа за селскостопански практики, които допринасят за целите на ЕС в областта на околната среда и климата.

Прояви

Новини