Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Colné kvóty

Riadenie dovozu do Európskej únie prostredníctvom colných kvót

Cieľ colných kvót

Colné kvóty umožňujú dovoz predurčeného množstva výrobku pri nižších dovozných clách (clo v rámci kvóty) v porovnaní s bežnými colnými sadzbami pre daný výrobok.

Poľnohospodárske colné kvóty

Na správu colných kvót súvisiacich s poľnohospodárskymi výrobkami sa vzťahujú tieto dve metódy:

Metóda „kto prv príde, ten prv berie“

Tieto colné kvóty spravuje útvar Európskej komisie pre dane a colnú úniu.

Súčasné súvahy a ďalšie informácie o rozdelení colných kvót sa nachádzajú v databáze colných kvót.

Colné kvóty spravované na základe poľnohospodárskych povolení – vydávanie dovozných alebo vývozných povolení

Tieto colné kvóty spravuje útvar Komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Prídel colných kvót sa vypočíta na základe množstiev, ktoré sú v rámci danej colnej kvóty k dispozícii, a požadovaných množstiev, ktoré príslušné vnútroštátne orgány oznámili Komisii.

Po tom, ako Komisia prideľovacie koeficienty pre dovozné a vývozné colné kvóty vypočíta a zverejní, musia krajiny EÚ vydať dovozné alebo vývozné povolenia na požadované množstvá v rámci príslušných colných kvót.

K dispozícii sú aj informácie o pozastavených, stiahnutých alebo obnovených povoleniach.

Údaje o obchode a kvótach vrátane týždenných správ a štatistík o prideľovaní colných kvót sa uverejňujú na portáli pre agropotravinové údaje.

4. DECEMBRA 2023
Authorities competent for receiving applications and issuing licences and extracts

Systém registrácie a identifikácie držiteľov povolení

Komisia zriadila elektronický systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov žiadajúcich o povolenie (LORI) s cieľom zaznamenávať informácie o hospodárskych subjektoch žiadajúcich o colné kvóty, ktoré vyžadujú predchádzajúcu povinnú registráciu (tzv. colné kvóty LORI).

V súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/760 a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/761 sú hospodárske subjekty povinné sa registrovať v systéme LORI, ak žiadajú o tieto colné kvóty:

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422, 09.4268, 09.4269, 09.4289, 09.4290

Komisia vypracovala podrobné usmernenia týkajúce sa používania elektronického systému LORI.

3. JÚLA 2020
Referenčná príručka LORI pre hospodárske subjekty LORI
1. FEBRUÁRA 2024
LORI operators January – December 2023
17. JÚLA 2023
LORI operators June 2022 – May 2023
1. AUGUSTA 2023
LORI operators July 2022 – June 2023

Rozdelenie colných kvót súvisiace s brexitom k 1. januáru 2021

Komisia po skončení prechodného obdobia týkajúceho sa vzťahu Spojeného kráľovstva s EÚ uverejnila tabuľku s rozdelením colných kvót na určité poľnohospodárske výrobky uvedené v listine WTO pre EÚ. Tabuľka sa týka rozdelenia colných kvót, ktorých obdobia platnosti k 1. januáru 2021 naďalej trvajú v súlade s článkom 1 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/386 zmeneného vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/2099.

Uverejnená tabuľka vychádza z metodiky stanovenej v nariadení EÚ 2019/216, podľa ktorej sa majú colné kvóty uvedené v listine koncesií a záväzkov EÚ pripojenej k Všeobecnej dohode o clách a obchode z roku 1994 proporčne rozdeliť medzi EÚ a Spojené kráľovstvo. Toto proporčné rozdelenie je založené na podiele EÚ27 na využití kvóty stanovenom v prílohe k uvedenému nariadeniu.

4. JANUÁRA 2021
Apportionment of WTO TRQs following the United Kingdom’s withdrawal from the European Union

Informačný bulletin

Buďte v obraze

Prideľovacie koeficienty a rozhodnutia o pridelení

24. SEPTEMBRA 2018
Allocation coefficients for import tariff rate quotas
24. SEPTEMBRA 2018
Allocation coefficients for export tariff rate quotas

Súvisiace informácie

  • Súbor „Prideľovacie koeficienty pre dovozné colné kvóty“ sa používa najlepšie v kombinácii s panelom záložiek. Ak sa uvedený panel neotvorí, stiahnite si tento dokument.
  • V súbore „Prideľovacie koeficienty pre dovozné colné kvóty“ sa uvádza dostupné množstvo na ďalšie pridelenie v tabuľke colných kvót. Toto množstvo sa v primeranom čase môže aktualizovať o dodatočné nevyužité množstvá.

Právny základ

Právny základ upravujúci správu poľnohospodárskych colných kvót je stanovený v nariadení EÚ č. 1308/2013 a v rôznych odvetvových nariadeniach.

Od roku 2021 budú pravidlá správy colných kvót pre poľnohospodárske výrobky spadajúce pod povolenia upravené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2020/760 a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2020/761.

Podľa Ú. v. 2017/C 466/03 a od 1. januára 2018 sa výsledky prideľovania dovozných a vývozných colných kvót zverejňujú na webovom sídle Komisie.

Od roku 2021 sú pravidlá správy colných kvót pre poľnohospodárske výrobky, ktoré sa upravujú v súlade so zásadou „kto prv príde, ten prv berie“ a s právnym základom v nariadení EÚ č. 1308/2013, stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2020/1987 a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2020/1988.

Podujatia

  • Výstavy
  • piatok 26. júla 2024, 09:00 - pondelok 29. júla 2024, 18:30 (CEST)
  • Libramont-Chevigny, Belgium
  • Externé podujatie

Aktuálne informácie