Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Δασμολογικές ποσοστώσεις

Διαχείριση των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω δασμολογικών ποσοστώσεων

Σκοπός των δασμολογικών ποσοστώσεων

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις (ΔΠ) παρέχουν τη δυνατότητα για εισαγωγή μιας προκαθορισμένης ποσότητας προϊόντος με την εφαρμογή συντελεστή εισαγωγικών δασμών (δασμού εντός της ποσόστωσης) μικρότερου από τον δασμολογικό συντελεστή που συνήθως εφαρμόζεται για το εν λόγω προϊόν.

Γεωργικές δασμολογικές ποσοστώσεις

Η διαχείριση των ΔΠ που αφορούν γεωργικά προϊόντα πραγματοποιείται σήμερα με δύο διαφορετικές μεθόδους.

Μέθοδος «εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα»

Τη διαχείριση αυτών των ποσοστώσεων ασκεί η υπηρεσία φορολογίας και τελωνειακής ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα τρέχοντα υπόλοιπα και περαιτέρω πληροφορίες για την κατανομή των ΔΠ διατηρούνται στη βάση δεδομένων για τις δασμολογικές ποσοστώσεις.

Δασμολογικές ποσοστώσεις που υπόκεινται σε γεωργικά πιστοποιητικά — έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ή εξαγωγής

Τη διαχείριση αυτών των ποσοστώσεων ασκεί η υπηρεσία γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης της Επιτροπής.

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις κατανέμονται ανάλογα με τις ποσότητες που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης καθώς και με βάση τις ζητηθείσες ποσότητες που έχουν κοινοποιήσει οι αρμόδιες εθνικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μόλις υπολογιστούν και δημοσιοποιηθούν από την Επιτροπή οι συντελεστές κατανομής για τις δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής και για τις δασμολογικές ποσοστώσεις εξαγωγής, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εκδώσουν πιστοποιητικά εισαγωγής ή εξαγωγής για τις ποσότητες που έχουν ζητηθεί στο πλαίσιο των αντίστοιχων δασμολογικών ποσοστώσεων.

Διατίθενται επίσης πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά που έχουν ανασταλεί, ανακληθεί ή επαναχορηγηθεί.

Τα στοιχεία για το εμπόριο και τις ποσοστώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εβδομαδιαίων εκθέσεων και στατιστικών για την κατανομή των ΔΠ, δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη δεδομένων για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής.

4 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2023
Authorities competent for receiving applications and issuing licences and extracts

Σύστημα καταχώρισης και αναγνώρισης φορέων πιστοποιητικών

Η Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης και αναγνώρισης φορέων πιστοποιητικών (LORI) για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τους φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για ΔΠ για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη υποχρεωτική καταχώριση (ποσοστώσεις LORI).

Σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/760 της Επιτροπής και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/761 της Επιτροπής, οι φορείς που υποβάλλουν αίτηση για τις παρακάτω δασμολογικές ποσοστώσεις θα πρέπει να καταχωρίζονται στο σύστημα LORI:

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422, 09.4268, 09.4269, 09.4289, 09.4290

Η Επιτροπή έχει καταρτίσει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος LORI.

3 ΙΟΥΛΊΟΥ 2020
Οδηγός αναφοράς LORI για επιχειρήσεις-χρήστες του LORI
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2024
LORI operators January – December 2023
17 ΙΟΥΛΊΟΥ 2023
LORI operators June 2022 – May 2023
1 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2023
LORI operators July 2022 – June 2023

Κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων λόγω του Brexit από την 1η Ιανουαρίου 2021

Η Επιτροπή δημοσίευσε πίνακα κατανομής των δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της ΕΕ, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου όσον αφορά τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ. Ο πίνακας αφορά την κατανομή των ΔΠ για τις οποίες η περίοδος ποσόστωσης βρίσκεται σε εξέλιξη την 1η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/386 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/2099 της Επιτροπής.

Ο πίνακας που δημοσιεύτηκε ακολουθεί τη μεθοδολογία που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/216, στον οποίο προβλέπεται ότι οι δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα παραχωρήσεων και δεσμεύσεων της ΕΕ, ο οποίος προσαρτάται στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου του 1994, κατανέμονται μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κατανομή αυτή βασίζεται στο μερίδιο της ΕΕ-27 στη χρήση ποσοστώσεων που ορίζεται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού.

4 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2021
Apportionment of WTO TRQs following the United Kingdom’s withdrawal from the European Union

Ενημερωτικό δελτίο

Ενημερωθείτε

Αποφάσεις και συντελεστές κατανομής

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2018
Allocation coefficients for import tariff rate quotas
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2018
Allocation coefficients for export tariff rate quotas

Σχετικές πληροφορίες

  • Ο φάκελος «Συντελεστές κατανομής για δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής» χρησιμοποιείται καλύτερα σε συνδυασμό με τη στήλη των σελιδοδεικτών. Σε περίπτωση που η στήλη αυτή δεν είναι ανοικτή, τηλεφορτώστε αυτό το έγγραφο.
  • Ο φάκελος «Συντελεστές κατανομής για δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής» δηλώνει τη διαθέσιμη ποσότητα για την επόμενη κατανομή στον πίνακα ΔΠ. Σε εύθετο χρόνο, η εν λόγω ποσότητα μπορεί να επικαιροποιηθεί με επιπλέον κοινοποιούμενες μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες.

Νομική βάση

Η νομική βάση που διέπει τη διαχείριση των γεωργικών δασμολογικών ποσοστώσεων βρίσκεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και σε διάφορες τομεακές ρυθμίσεις.

Για την περίοδο από το 2021 και μετά, οι κανόνες διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων για γεωργικά προϊόντα που υπόκεινται σε πιστοποιητικά θεσπίζονται με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/760 της Επιτροπής και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/761 της Επιτροπής.

Σύμφωνα με την ΕΕ 2017/C 466/03 και από την 1η Ιανουαρίου 2018, τα αποτελέσματα της διαδικασίας κατανομής για τις εισαγωγικές ή εξαγωγικές δασμολογικές ποσοστώσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Επιτροπής.

Από το 2021, οι κανόνες για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα γεωργικά προϊόντα των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται σύμφωνα με την αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας και με νομική βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/1987 της Επιτροπής και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1988 της Επιτροπής.

Εκδηλώσεις

  • Εκθέσεις
  • Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024, 09:00 - Δευτέρα 29 Ιουλίου 2024, 18:30 (CEST)
  • Libramont-Chevigny, Belgium
  • Εξωτερική εκδήλωση