Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Tullkvoter

EU:s tullkvoter när du importerar till EU

Varför finns det tullkvoter?

Tullkvoter gör det möjligt att importera på förhand fastställda mängder av en produkt med lägre tull än normalt.

Tullkvoter inom jordbruket

Tullkvoter för jordbruksprodukter förvaltas på två olika sätt.

Först-till-kvarn-principen

Dessa tullkvoter förvaltas av EU-kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar.

Aktuella volymer och information om tullkvoterna finns i databasen för tullkvoter.

Import- och exportlicenser

Dessa tullkvoter förvaltas av EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Kommissionen fördelar kvoterna efter att ha beräknat de tillgängliga kvantiteterna inom den tullkvot och kvantitet som anmälts av de behöriga nationella myndigheterna.

Efter att kommissionen har beräknat och offentliggjort tilldelningskoefficienterna för import- och exporttullkvoter måste EU-länderna utfärda import- och exportlicenser för de kvantiteter som länderna ansökt om inom varje tullkvot.

Det finns också information om licenser som har upphävts, dragits tillbaka eller återinförts.

Uppgifter om handel och kvoter, veckorapporter och statistik om fördelning av tullkvoter finns på portalen för jordbruksdata.

4 DECEMBER 2023
Authorities competent for receiving applications and issuing licences and extracts

Elektroniskt system för registrering och identifiering av licensinnehavare (Lori)

Kommissionen har inrättat ett elektroniskt system för registrering och identifiering av licensinnehavare (Lori) för att sammanställa information om aktörer som vill anhålla om tullkvoter som kräver obligatorisk förhandsregistrering.

Enligt EU-förordning 2020/760 och EU-förordning 2020/761 bör aktörer som anhåller om följande tullkvoter registrera sig i systemet:

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422, 09.4268, 09.4269, 09.4289, 09.4290

Kommissionen har tagit fram detaljerade riktlinjer om hur systemet ska användas.

3 JULI 2020
Användarhandledning för Lori
1 FEBRUARI 2024
LORI operators January – December 2023
17 JULI 2023
LORI operators June 2022 – May 2023
1 AUGUSTI 2023
LORI operators July 2022 – June 2023

Brexit – fördelning av tullkvoter efter den 1 januari 2021

Kommissionen har publicerat en tabell över fördelningen av tullkvoter för vissa jordbruksprodukter på EU:s WTO-lista, efter att övergångsperioden för Storbritanniens förbindelser med EU löpt ut. Tabellen gäller fördelningen av tullkvoter för vilka kvotperioden pågår den 1 januari 2021 i enlighet med artikel 1.3 i EU-förordning 2019/386, ändrad genom EU-förordning 2020/2099.

I tabellen används den metod som fastställs i EU-förordning 2019/216, som innehåller bestämmelser om att tullkvoterna i den lista över EU:s medgivanden och åtaganden som är fogad till det allmänna tull- och handelsavtalet från 1994, ska fördelas mellan EU och Storbritannien. Fördelningen görs i enlighet med den nyttjandedel av kvoten för de 27 EU-länderna som fastställs i bilagan till förordningen.

4 JANUARI 2021
Apportionment of WTO TRQs following the United Kingdom’s withdrawal from the European Union

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Tilldelningskoefficienter och tilldelningsbeslut

24 SEPTEMBER 2018
Allocation coefficients for import tariff rate quotas
24 SEPTEMBER 2018
Allocation coefficients for export tariff rate quotas

Läs mer

  • Dokumentet ”Allocation coefficients for import tariff rate quotas” fungerar bäst när den används i kombination med bokmärkespanelen. Om panelen inte öppnas, kan du ladda ner dokumentet.
  • I dokumentet ”Allocation coefficients for import tariff rate quotas” anges den tillgängliga kvantiteten för nästa tilldelning i tabellen över tullkvoter. På sikt kan denna kvantitet uppdateras efter att ytterligare outnyttjade kvantiteter meddelats.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för förvaltning av tullkvoter för jordbruksprodukter finns i EU-förordning nr 1308/2013 och i olika sektorsspecifika förordningar.

Från och med 2021 finns reglerna för förvaltning av tullkvoter för de jordbruksprodukter som omfattas av licenser i EU-förordning 2020/760 och EU-förordning 2020/761.

Från och med EUT 2017/C 466/03 och den 1 januari 2018 offentliggörs import- och exportkvoterna på kommissionens webbplats.

Från och med 2021 gäller att reglerna för förvaltning av tullkvoter för de jordbruksprodukter som omfattas av först‑till‑kvarn-principen och bygger på EU-förordning nr 1308/2013 anges i EU-förordning 2020/1987 och EU-förordning 2020/1988.