Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Тарифни квоти

Управление на вноса в Европейския съюз чрез тарифни квоти

Цел на тарифните квоти

Тарифните квоти позволяват вноса на предварително определено количество от даден продукт при по-ниски вносни мита (мито в рамките на квотата), отколкото митата, приложими обикновено за този продукт.

Тарифни квоти за селскостопански продукти

Тарифните квоти за селскостопански продукти в момента се управляват по два различни метода:

Метод „пръв пристигнал, пръв обслужен“

Тези тарифни квоти се управляват от генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия.

Настоящият баланс и допълнителна информация за разпределянето на тарифните квоти могат да бъдат намерени в базата данни за справки за тарифни квоти.

Тарифни квоти, управлявани със селскостопански лицензии — издаване на лицензии за внос или износ

Тези тарифни квоти се управляват от генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Комисията.

Разпределянето на тарифните квоти се изчислява въз основа на наличните количества в рамките на тарифната квота и на количествата, за които са подадени заявления, както е съобщено на Комисията от компетентните национални органи.

След като коефициентите на разпределение за тарифните квоти за внос и износ бъдат изчислени и оповестени от Комисията, страните от ЕС трябва да издадат лицензии за внос или износ за количествата, за които са подадени заявления в рамките на съответните тарифни квоти.

На разположение е също информация за лицензиите, които са били временно спрени, отнети или възстановени.

Данните за търговията и квотите, включително седмични отчети и статистически данни за разпределянето на тарифните квоти, се публикуват на портала за данни за хранително-вкусовата промишленост.

4 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.
Authorities competent for receiving applications and issuing licences and extracts

Система за регистрация и идентификация на оператори с лицензии

Комисията създаде електронната система за регистрация и идентификация на операторите с лицензии (LORI), в която се записва информация за операторите, които биха искали да кандидатстват за тарифни квоти, изискващи предварителна задължителна регистрация (т. нар. тарифни квоти по LORI).

В съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/760 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 на Комисията операторите, които кандидатстват за следните тарифни квоти, трябва да се регистрират в LORI:

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422, 09.4268, 09.4269, 09.4289, 09.4290

Комисията е изготвила подробни насоки как да се използва електронната система LORI.

3 ЮЛИ 2020 Г.
Ръководство за регистрация и идентификация на оператори с лицензия (LORI)
1 ФЕВРУАРИ 2024 Г.
LORI operators January – December 2023
17 ЮЛИ 2023 Г.
LORI operators June 2022 – May 2023
1 AВГУСТ 2023 Г.
LORI operators July 2022 – June 2023

Разпределяне на тарифните квоти във връзка с Брексит към 1 януари 2021 г.

Комисията публикува таблица за разпределянето на тарифните квоти за някои селскостопански продукти, включени в списъка на ЕС в рамките на СТО, след края на преходния период във връзка с отношенията на Обединеното кралство с ЕС. Таблицата се отнася до разпределянето на тарифните квоти, по отношение на които периодът на квотата е в ход към 1 януари 2021 г., в съответствие с член 1, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/386 на Комисията, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2099 на Комисията.

Публикуваната таблица следва методологията, определена в Регламент (ЕС) 2019/216, който предвижда, че тарифните квоти, включени в списъка на отстъпките и задълженията на ЕС, приложен към Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г., трябва да бъдат разпределени между ЕС и Обединеното кралство. Това разпределение се основава на дела на ЕС-27 от използването на квотата, определен в приложението към регламента.

4 ЯНУАРИ 2021 Г.
Apportionment of WTO TRQs following the United Kingdom’s withdrawal from the European Union

Бюлетин

Бъдете информирани

Коефициенти на разпределение и решения

24 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
Allocation coefficients for import tariff rate quotas
24 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
Allocation coefficients for export tariff rate quotas

Информация по темата

  • Файлът „Коефициенти на разпределение на тарифните квоти за внос“ е най-добре да се използва в комбинация с панела за отметки. В случай, че панелът не се отваря, моля, свалете този документ.
  • Файлът „Коефициенти на разпределение на тарифните квоти за внос“ показва наличното количество за следващото разпределяне в таблицата за тарифните квоти. Това количество може своевременно да бъде актуализирано с допълнителни неизползвани количества.

Правно основание

Правното основание за управлението на тарифни квоти за селскостопански продукти се съдържа в Регламент (ЕС) № 1308/2013 и съответните секторни регламенти.

От 2021 г. правилата за управление на тарифните квоти за селскостопански продукти, за които са необходими лицензии, са посочените в Делегиран регламент (ЕС) 2020/760 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 на Комисията.

Както е посочено в ОВ 2017/C 466/03, от 1 януари 2018 г. резултатите от разпределянето на тарифните квоти за внос и износ се публикуват на уебсайта на Комисията.

От 2021 г. правилата за управление на тарифните квоти за селскостопански продукти, осъществявано в съответствие с принципа „пръв пристигнал, пръв обслужен“ и имащо за правно основание Регламент (ЕС) № 1308/2013, са посочени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/1987 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1988 на Комисията.

Прояви

  • Изложения
  • Петък 26 Юли 2024 г., 09:00 ч. - Понеделник 29 Юли 2024 г., 18:30 ч. (CEST)
  • Libramont-Chevigny, Belgium
  • Външна проява