Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Тарифни квоти

Управление на вноса в Европейския съюз чрез тарифни квоти

Цел на тарифните квоти

Тарифните квоти позволяват вноса на предварително определено количество от даден продукт при по-ниски вносни мита (мито в рамките на квотата), отколкото митата, приложими обикновено за този продукт.

Тарифни квоти за селскостопански продукти

Тарифните квоти за селскостопански продукти в момента се управляват по два различни метода:

Метод „първият по време е първи по право“

Тези тарифни квоти се управляват от генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия.

Настоящият баланс и допълнителна информация за разпределянето на тарифните квоти могат да бъдат намерени в базата данни за справки за тарифни квоти.

Издаване на лицензии за внос или износ

Тези тарифни квоти се управляват от генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Комисията.

Разпределянето на тарифните квоти се изчислява въз основа на наличните количества в рамките на тарифната квота и на количествата, за които са подадени заявления, както е съобщено на Комисията от компетентните национални органи.

След като коефициентите на разпределение за тарифните квоти за внос и износ бъдат изчислени и оповестени от Комисията, страните от ЕС трябва да издадат лицензии за внос или износ за количествата, за които са подадени заявления в рамките на съответните тарифни квоти.

На разположение е също информация за лицензиите, които са били временно спрени, отнети или възстановени.

Данните за търговията и квотите, включително седмични отчети и статистически данни за разпределянето на тарифните квоти, се публикуват на портала за данни за хранително-вкусовата промишленост.

21 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.
Authorities competent for receiving applications and issuing licences and extracts
English
(69.11 KB - PDF)
Изтегляне

Система за регистрация и идентификация на оператори с лицензии

Комисията създаде електронната система за регистрация и идентификация на операторите с лицензии (LORI), в която се записва информация за операторите, които биха искали да кандидатстват за тарифни квоти, изискващи предварителна задължителна регистрация (т. нар. тарифни квоти по LORI).

В съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/760 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 на Комисията операторите, които кандидатстват за следните тарифни квоти, трябва да се регистрират в LORI:

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422

Комисията е изготвила подробни насоки как да се използва електронната система LORI.

3 ЮЛИ 2020 Г.
Ръководство за регистрация и идентификация на оператори с лицензия (LORI)
български
(1.01 MB - PDF)
Изтегляне
11 AПРИЛ 2023 Г.
LORI operators January – December 2022
English
(230.08 KB - PDF)
Изтегляне
1 AВГУСТ 2023 Г.
LORI operators July 2022 – June 2023
English
(216.95 KB - PDF)
Изтегляне

Разпределяне на тарифните квоти във връзка с Брексит към 1 януари 2021 г.

Комисията публикува таблица за разпределянето на тарифните квоти за някои селскостопански продукти, включени в списъка на ЕС в рамките на СТО, след края на преходния период във връзка с отношенията на Обединеното кралство с ЕС. Таблицата се отнася до разпределянето на тарифните квоти, по отношение на които периодът на квотата е в ход към 1 януари 2021 г., в съответствие с член 1, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/386, изменен с Регламент (ЕС) 2020/2099.

Публикуваната таблица следва методологията, определена в Регламент (ЕС) 2019/216, който предвижда, че тарифните квоти, включени в списъка на отстъпките и задълженията на ЕС, приложен към Общото споразумение за митата и търговията (1994), трябва да бъдат разпределени между ЕС и Обединеното кралство. Това разпределение се основава на дела на ЕС-27 от използването на квотата, определен в приложението към регламента.

4 ЯНУАРИ 2021 Г.
Apportionment of WTO TRQs following the United Kingdom’s withdrawal from the European Union
English
(711.47 KB - PDF)
Изтегляне

Бюлетин

Бъдете информирани

Коефициенти на разпределение и решения

24 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
Allocation coefficients for import tariff rate quotas
English
(HTML)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
Allocation coefficients for export tariff rate quotas
English
(HTML)
Изтегляне

Информация по темата

  • Файлът „Коефициенти на разпределение на тарифните квоти за внос“ е най-добре да се използва в комбинация с панела за отметки. В случай, че панелът не се отваря, моля, свалете този документ.
  • Файлът „Коефициенти на разпределение на тарифните квоти за внос“ показва наличното количество за следващото разпределяне в таблицата за тарифните квоти. Това количество може своевременно да бъде актуализирано с допълнителни неизползвани количества.

Правно основание

Правното основание за управлението на тарифни квоти за селскостопански продукти се съдържа в Регламент (ЕС) № 1308/2013 и съответните секторни регламенти.

От 2021 г. правилата за управление на тарифните квоти за селскостопански продукти, за които са необходими лицензии, са посочените в Делегиран регламент (ЕС) 2020/760 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 на Комисията.

Както е посочено в ОВ 2017/C 466/03, от 1 януари 2018 г. резултатите от разпределянето на тарифните квоти за внос и износ се публикуват на уебсайта на Комисията.

От 2021 г. правилата за управление на тарифните квоти за селскостопански продукти, осъществявано в съответствие с принципа „пръв пристигнал, пръв обслужен“ и имащо за правно основание Регламент (ЕС) № 1308/2013, са посочени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/1987 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1988 на Комисията.

Прояви

  • Конференции и срещи на високо равнище

EU Agri-Food Days

  • Вторник 5 Декември 2023 г., 09:30 ч. - Петък 8 Декември 2023 г., 15:30 ч. (CET)