Skip to main content
Agriculture and rural development

Svetová obchodná organizácia a poľnohospodárstvo EÚ

Podrobnosti o tom, ako EÚ podporuje činnosť WTO, dohoda o poľnohospodárstve a priority EÚ pri rokovaniach v oblasti poľnohospodárstva.

Prehľad WTO

Svetová obchodná organizácia (WTO) bola založená v roku 1995 a tvorí základný kameň multilaterálneho systému obchodu založeného na pravidlách. WTO je organizácia, ktorá má 164 členov (júl 2019). Hlavnými oblasťami činnosti sú:

  • mnohostranné obchodné rokovania zameraná na postupnú liberalizáciu trhov;
  • stanovovanie základných právnych pravidiel obchodu vo forme dohôd;
  • riešenie obchodných sporov medzi štátmi;
  • monitorovanie obchodných politík členov.

Európska únia je členom WTO a ako najväčší obchodný blok na svete je kľúčovým hráčom v rámci organizácie. Európska komisia zastupuje EÚ ako jediný subjekt v mene všetkých členských štátov. EÚ aktívne podporuje činnosť WTO v procese multilaterálneho stanovovania pravidiel a liberalizácie obchodu s cieľom:

  • zachovať otvorené trhy a zabezpečiť nové trhy pre európske spoločnosti;
  • posilniť mnohostranné pravidlá a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany ostatných;
  • podporovať udržateľný rozvoj v obchode.

Súčasné pravidlá boli predmetom rokovaní počas Uruguajského kola (1986 – 1994), čo viedlo k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie. Táto dohoda je v skutočnosti súborom dohôd o rozličných aspektoch obchodných pravidiel. Zahŕňajú revíziu Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1947, ako aj dohody o duševnom vlastníctve, urovnávaní sporov, technických prekážkach obchodu, sanitárnych a fytosanitárnych pravidlách a aj o poľnohospodárstve.

Súvisiace informácie

Obchod EÚ a WTO

Misia EÚ pri WTO

Urovnávanie sporov

WTO poskytuje členským štátom mechanizmus riešenia sporov týkajúce sa vykonávania dohôd WTO.

Riešenie sporov – prípady

WTO a poľnohospodárstvo

Významné postavenie poľnohospodárstva v svetovom obchode viedlo k dohode o poľnohospodárstve, ktorá upravuje najmä domácu podporu, vývozné subvencie a prístup na trh.

Dohoda o poľnohospodárstve

Cieľom dohody WTO o poľnohospodárstve je vytvoriť „spravodlivý a trhovo orientovaný systém obchodovania s poľnohospodárskymi výrobkami.“ Stanovujú sa v nej pravidlá uplatniteľné na všetkých členov WTO s cieľom zabezpečiť postupné znižovanie podpory a ochrany poľnohospodárstva. Dohoda bola jedným z výsledkov, ktoré sa dosiahli v rámci Uruguajského kola rokovaní, a predstavuje rozhodný krok smerom k výraznejšej trhovej orientácii globálneho poľnohospodárstva.

Pozostáva zo všeobecných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na všetkých členov WTO. Okrem toho sa v nej stanovujú konkrétne záväzky jednotlivých členov napríklad v oblastiach obchodu a podpory v poľnohospodárstve, ako aj ciel a colných kvót.

Výbor pre poľnohospodárstvo dohliada na vykonávanie záväzkov vyplývajúcich z dohody. Každý člen WTO má vo výbore zastúpenie a členské subjekty sa môžu navzájom konzultovať o vykonávaní dohody. Členovia oznamujú plnenie svojich záväzkov a odpovedajú na otázky ďalších členov. Významnou súčasťou zodpovednosti výboru za dohľad nad plnením záväzkov je preskúmavanie správ členov.

Domáca podpora a „koše“

Uruguajské kolo zmenilo spôsob, akým môžu vlády navrhovať domáce poľnohospodárske politiky. V dohode o poľnohospodárstve sa zatrieďuje domáca poľnohospodárska podpora do niekoľkých druhov, ktoré sa často uvádzajú ako koše (v angličtine „Boxes“). Na podporné opatrenia narušujúce obchod („jantárový kôš“) sa vzťahujú limity: limit „de minimis“ sa vzťahuje na všetkých členov, pričom v prípade niektorých členov sa uplatňujú dodatočné sumy (ktoré sa v WTO označujú ako „súhrnná miera podpory“ alebo záväzky „AMS“), a to na základe ich výdavkov pred uruguajským kolom rokovaní. Limity sa nevzťahujú na ďalšiu podporu – so žiadnym alebo minimálnym vplyvom na obchod alebo výrobu narušujúcim vplyvom („zelený kôš“) a na niektoré výrobu obmedzujúce programy („modrý kôš“).

Prístup na trh

Uruguajské kolo rokovaní nahradilo v poľnohospodárstve mnoho nesadzobných opatrení bežnými clami a umožnilo zníženie colných sadzieb. Dohodou o poľnohospodárstve sa zas zaviedol osobitný ochranný mechanizmus, ktorý v prípade mimoriadnych okolností (napríklad náhly nárast dovozu) umožňuje dočasné zvýšenie colných sadzieb na dovoz niektorých poľnohospodárskych výrobkov. Tridsaťosem členov WTO vrátane EÚ má právo využívať osobitné ochranné opatrenia stanovené v príslušných listinách.

Hospodárska súťaž vo vývoze

Podľa dohody o poľnohospodárstve sa obmedzilo využívanie vývozných subvencií a niektorých vývozných opatrení. Členovia WTO počas konferencie ministrov v Nairobi v decembri 2015 sa dohodli na ešte ráznejšom kroku – vývozné subvencie zrušili. Rozvinuté krajiny tak museli urobiť s okamžitou účinnosťou (v niektorých prípadoch s prechodnými obdobiami do konca roka 2020), rozvojové krajiny do roku 2023 a najmenej rozvinuté krajiny do roka 2030. Okrem toho sa v rozhodnutí z Nairobi stanovujú ustanovenia týkajúce sa vývozných úverov a záruk na vývozné úvery, medzinárodnej potravinovej pomoci a štátnych obchodných podnikov vyvážajúcich poľnohospodárske výrobky.

Súvisiace informácie

Informácie o hospodárskej súťaži v oblasti vývozu/subvenciách

Konferencie ministrov WTO

Konferencia ministrov je najvyšším rozhodovacím orgánom WTO. Na konferencii, ktorá sa zvyčajne koná každé dva roky, sa môžu zúčastniť všetci členovia WTO vrátane EÚ. Výsledkom dvoch konferencií v uplynulom období boli významné zmeny v obchode s poľnohospodárskymi výrobkami.

  • Na konferencii v Bali v roku 2013 sa prijali štyri dôležité opatrenia. Členovia sa dohodli na dočasnej „mierovej doložke“, na základe ktorej sa má rokovať o trvalom riešení problematiky verejných zásob na účely potravinovej bezpečnosti. Rovnako prijali deklaráciu o maximálnej zdržanlivosti pri používaní všetkých foriem vývozných subvencii a rozšírili zoznam „Všeobecné služby“ v rámci „zeleného koša“. Okrem toho sa prijalo rozhodnutie zaručujúce ešte väčšiu transparentnosť v správe colných kvót s mechanizmom týkajúcim sa systematicky nenaplnených kvót.
  • Na konferencii v Nairobi v roku 2015 nadviazali členovia WTO na konferenciu v Bali a prijali rozhodnutie o zrušení vývozných subvencií v oblasti poľnohospodárstva a stanovili ustanovenia týkajúce sa vývozných úverov a záruk na vývozné úvery, medzinárodnej potravinovej pomoci a štátnych obchodných podnikov vyvážajúcich poľnohospodárske výrobky. Okrem toho sa dohodli na pokračovaní v rokovaniach o poľnohospodárstve, verejných zásobách na účely potravinovej bezpečnosti, prístupe na trh a o súvisiacom osobitnom ochrannom mechanizme pre rozvojové krajiny.

Nasledujúca ministerská konferencia sa uskutoční v meste Nur-Sultan v Kazachstane v júni 2020.

Poľnohospodárstvo EÚ

EÚ upravila svoj program podpory poľnohospodárstva s cieľom ďalej rozvíjať trhovú, spravodlivú a transparentnú politiku. Tento proces sa začal ešte pred uruguajským kolom a pokračuje dodnes. Podporuje využívanie nástrojov politiky, ktoré menej narúšajú obchod. Väčšina podpory poľnohospodárom sa poskytuje vo forme oddelených priamych platieb, pričom sa na ňu nevzťahuje povinnosť produkovať. Graf uvedený nižšie zobrazuje posun v politike EÚ od opatrení jantárového koša k podpore nenarúšajúcej obchod, ktorá patrí do zeleného koša. Ďalšie grafy zobrazujú vývoj týkajúci sa ostatných dôležitých obchodných partnerov.

Vývoj domácej podpory EÚ

Vývoj oznámenej domácej podpory týkajúci sa ostatných členov

Rokovania

Proces

Súčasné kolo rokovaní sa začalo v novembri 2001 v katarskej Dauhe. Takzvané „dauhaské kolo rokovaní o rozvoji“ alebo „Rozvojový program z Dauhy“ bolo zamerané na ďalšiu liberalizáciu obchodu a súbežné uľahčenie integrácie rozvojových krajín, predovšetkým najmenej rozvinutých krajín, do multilaterálneho systému WTO. Napriek úsiliu EÚ rokovania v poľnohospodárstve uviazli na mŕtvom bode. Zmeny úrovní hospodárskeho rozvoja značne zvýšili význam niektorých rozvojových krajín ako významných vývozcov a aktérov v oblasti obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami. Rokovania sú zablokované následkom nedostatočnej pripravenosti niektorých členov WTO reformovať vlastnú poľnohospodársku politiku.

Členovia WTO napriek tomu naďalej rokujú o reforme obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami. Koná sa tak na mimoriadnych zasadaniach Výboru pre poľnohospodárstvo s cieľom predložiť návrhy pre konferenciu ministrov WTO, ktorá sa koná každé dva roky.

Priority EÚ pri rokovaniach v oblasti poľnohospodárstva

EÚ naďalej podporuje multilateralizmus a medzinárodnú spoluprácu. WTO a inkluzívny medzinárodný obchodný systém založený na pravidlách majú kľúčový význam pre globálnu potravinovú bezpečnosť a rozvoj. Pokiaľ ide o obchod s poľnohospodárskymi výrobkami, EÚ bude pokračovať v úsilí o spravodlivejší a transparentnejší systém. V rámci troch pilierov dohody o poľnohospodárstve má EÚ nasledovné priority:

Domáca podpora: Obmedzovanie opatrení narúšajúcich obchod je dôležitým krokom smerom k spravodlivému systému obchodovania s poľnohospodárskymi výrobkami. EÚ upravila systém domácej podpory, ktorý v súčasnosti zahŕňa prevažne opatrenia nenarúšajúce obchod. Tým sa zlepšilo fungovanie trhu v oblasti poľnohospodárskych výrobkov a obchodu. Únia bude naďalej naliehať na ostatných členov, aby konali rovnako.

Prístup na trh: Prístup na trh s poľnohospodárskymi výrobkami tvorí neoddeliteľnú súčasť celosvetového obchodného systému. Zlepšenia v prístupe na trh možno v rámci WTO najlepšie dosiahnuť prostredníctvom inkluzívnych a komplexných rokovaní, ktoré zahŕňajú prístup na trh s poľnohospodárskymi aj s nepoľnohospodárskymi výrobkami a službami. Otázky prístupu na trh sú zároveň aj kľúčovým aspektom dvojstranných rokovaní o dohodách o voľnom obchode.

Hospodárska súťaž vo vývoze: Podľa EÚ by ďalšie rokovania mali vychádzať z opatrení podniknutých v Nairobi, predovšetkým v oblasti ďalších ustanovení týkajúcich sa vývozných úverov a záruk na vývozné úvery, medzinárodnej potravinovej pomoci a štátnych obchodných podnikov vyvážajúcich poľnohospodárske výrobky.