Skip to main content
Agriculture and rural development

Svetová obchodná organizácia a poľnohospodárstvo EÚ

Informácie o tom, ako EÚ podporuje činnosť WTO, o dohode o poľnohospodárstve a o prioritách EÚ pri rokovaniach v oblasti poľnohospodárstva. 

Základné informácie o WTO

Svetová obchodná organizácia (WTO) bola založená v roku 1995 a tvorí základný kameň multilaterálneho systému obchodu založeného na pravidlách. WTO je ako organizácia riadená svojimi členmi a má 164 členov (júl 2019). Hlavnými oblasťami jej činnosti sú:

  • mnohostranné obchodné rokovania zamerané na postupnú liberalizáciu trhov,
  • stanovovanie základných právnych pravidiel obchodu vo forme dohôd,
  • riešenie obchodných sporov medzi členmi,
  • monitorovanie obchodných politík členov.

Európska únia je členom WTO a ako najväčší obchodný blok na svete zohráva v rámci organizácie kľúčovú úlohu. Zastupuje ju Európska komisia, ktorá rokuje ako jediný subjekt v mene všetkých krajín EÚ. EÚ aktívne podporuje činnosť WTO v procese multilaterálneho stanovovania pravidiel a liberalizácie obchodu s cieľom:

  • zachovať otvorenosť trhov a zabezpečiť pre európske spoločnosti prístup na nové trhy,
  • posilniť mnohostranné pravidlá a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany ostatných členov,
  • podporovať udržateľný rozvoj v obchode.

Súčasné pravidlá boli predmetom rokovaní počas uruguajského kola (1986 – 1994), čo viedlo k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie. Táto dohoda je v skutočnosti súborom dohôd o rozličných aspektoch obchodných pravidiel. Patrí k nim revízia Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1947, ako aj dohody o duševnom vlastníctve, urovnávaní sporov, technických prekážkach obchodu, sanitárnych a rastlinolekárskych pravidlách a poľnohospodárstve.

Súvisiace informácie

Obchod EÚ a WTO

Misia EÚ pri WTO

Urovnávanie sporov

WTO poskytuje členským štátom mechanizmus na riešenie sporov, ktoré vzniknú medzi jednotlivými členmi v súvislosti s vykonávaním dohôd WTO.

Riešenie sporov a prípady

WTO a poľnohospodárstvo

Významné postavenie poľnohospodárstva v svetovom obchode viedlo k prijatiu osobitnej dohody o poľnohospodárstve, ktorá upravuje domácu podporu, hospodársku súťaž pri vývoze (najmä subvencie) a prístup na trh.

Dohoda o poľnohospodárstve

Cieľom dohody WTO o poľnohospodárstve je vytvoriť „spravodlivý a trhovo orientovaný systém obchodovania s poľnohospodárskymi výrobkami.“ Stanovujú sa v nej pravidlá uplatniteľné na všetkých členov WTO s cieľom zabezpečiť postupné znižovanie podpory v poľnohospodárstve a obmedzenie ochranných opatrení. Táto dohoda bola uzavretá v rámci uruguajského kola rokovaní a predstavuje rozhodný krok smerom k výraznejšej trhovej orientácii globálneho poľnohospodárstva.

Okrem všeobecných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na všetkých členov WTO, dohoda obsahuje aj osobitné záväzky jednotlivých členov vrátane záväzkov týkajúcich sa obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, podpory v poľnohospodárstve, colných sadzieb a kvót. Tieto záväzky sú stanovené v tzv. listinách.

Na plnenie záväzkov vyplývajúcich z dohody dohliada Výbor pre poľnohospodárstvo. Vo výbore sú zastúpení všetci členovia WTO, ktorí môžu navzájom viesť konzultácie o vykonávaní dohody. Členovia oznamujú plnenie svojich záväzkov a odpovedajú na otázky ďalších členov. Významnou súčasťou zodpovednosti výboru pri dohľade nad plnením záväzkov je preskúmavanie správ členov.

Domáca podpora a jednotlivé „koše“

Uruguajské kolo zmenilo spôsob, akým môžu vlády koncipovať domáce poľnohospodárske politiky. V dohode o poľnohospodárstve sa domáca poľnohospodárska podpora rozdeľuje na niekoľko druhov, ktoré sa nazývajú koše (v angličtine „boxes“). Na podporné opatrenia narúšajúce obchod („jantárový kôš“) sa vzťahujú limity: limit de minimis sa vzťahuje na všetkých členov, pričom v prípade niektorých členov sa uplatňujú dodatočné sumy (ktoré sa vo WTO označujú ako „súhrnná miera podpory“ alebo záväzky „AMS“ z angl. Aggregate Measurement of Support) vypočítané na základe ich výdavkov pred uruguajským kolom rokovaní. Na ďalšiu podporu, ktorá nemá žiadny vplyv alebo má len minimálny vplyv na obchod alebo na výrobu („zelený kôš“) a na niektoré programy obmedzujúce výrobu („modrý kôš“) sa nevzťahujú žiadne limity.

Prístup na trh

Na základe uruguajského kola rokovaní boli mnohé necolné opatrenia v poľnohospodárstve nahradené bežnými clami a zároveň došlo k zníženiu colných sadzieb. V Dohode o poľnohospodárstve sa zas zaviedol osobitný ochranný mechanizmus, ktorý umožňuje dočasné zvýšenie colných sadzieb na dovoz niektorých poľnohospodárskych výrobkov v prípade mimoriadnych okolností, ako je napríklad náhly nárast dovozu (tzv. objemový spúšťač) alebo pokles dovoznej ceny pod stanovenú referenčnú cenu (cenový spúšťač). Tridsaťosem členov WTO vrátane EÚ má právo využívať osobitné ochranné opatrenia v súlade so svojimi listinami.

Hospodárska súťaž pri vývoze

Podľa dohody o poľnohospodárstve sa obmedzilo využívanie vývozných subvencií a niektorých vývozných opatrení. Na ministerskej konferencii v Nairobi v decembri 2015 sa však členovia WTO dohodli na ešte ráznejšom kroku a vývozné subvencie zrušili. Rozvinuté krajiny tak museli urobiť s okamžitou účinnosťou (v niektorých prípadoch s prechodnými obdobiami do konca roka 2020), rozvojové krajiny do konca roka 2023 a najmenej rozvinuté krajiny do konca roka 2030. Okrem toho sa v balíku z Nairobi zavádzajú ustanovenia týkajúce sa vývozných úverov a záruk na vývozné úvery, medzinárodnej potravinovej pomoci a štátnych obchodných podnikov vyvážajúcich poľnohospodárske výrobky.

Súvisiace informácie

Informácie o prístupe na trh

Informácie o domácej podpore

Informácie o hospodárskej súťaži pri vývoze/subvenciách

Ministerské konferencie WTO

Ministerská konferencia je najvyšším rozhodovacím orgánom WTO. Na konferencii, ktorá sa zvyčajne koná každé dva roky, sa môžu zúčastniť všetci členovia WTO vrátane EÚ. V nedávnom období viedli dve konferencie k významným zmenám v oblasti obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami.

  • Na konferencii v Bali v roku 2013 sa prijali štyri dôležité opatrenia. Členovia dospeli k dohode o dočasnej „mierovej doložke“, pokým sa nedospeje k trvalému riešeniu problematiky verejného skladového hospodárstva na účely potravinovej bezpečnosti. Rovnako prijali deklaráciu o maximálnej zdržanlivosti pri používaní všetkých foriem vývozných subvencii a rozšírili zoznam týkajúci sa všeobecných služieb v zelenom koši. Okrem toho sa prijalo rozhodnutie zaručujúce ešte väčšiu transparentnosť pri správe colných kvót vďaka mechanizmom pre systematicky nevyčerpané kvóty.
  • Na konferencii v Nairobi v roku 2015 nadviazali členovia WTO na konferenciu v Bali a prijali rozhodnutie o zrušení vývozných subvencií na vývoz poľnohospodárskych výrobkov. Zároveň zaviedli ustanovenia týkajúce sa vývozných úverov a záruk na vývozné úvery, medzinárodnej potravinovej pomoci a štátnych obchodných podnikov vyvážajúcich poľnohospodárske výrobky. Okrem toho sa dohodli, že budú pokračovať v rokovaniach o poľnohospodárskych otázkach, verejnom skladovom hospodárstve na účely potravinovej bezpečnosti, prístupe na trh a o súvisiacom osobitnom ochrannom mechanizme pre rozvojové krajiny.

Od 12. do 17. júna 2022 sa v Ženeve (Švajčiarsko) konala 12. ministerská konferencia, ktorá bola v roku 2020 odložená z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Výsledný balík opatrení týkajúci sa poľnohospodárstva pozostával z ministerského vyhlásenia o núdzovej reakcii na potravinovú neistotu [WT/MIN(22)/28] a ministerského rozhodnutia o vyňatí humanitárnych nákupov potravín Svetového potravinového programu (WFP) zo zákazov alebo obmedzení vývozu [WT/MIN(22)/29]. Obidve tieto opatrenia sú reakciou na žiadosť medzinárodného spoločenstva, aby členovia WTO bezodkladne prijali opatrenia na riešenie súčasných výziev v oblasti potravinovej bezpečnosti.

Poľnohospodárstvo EÚ

EÚ upravila svoj program podpory poľnohospodárstva, aby mohla ďalej rozvíjať trhovú, spravodlivú a transparentnú politiku. Tento proces sa začal ešte pred uruguajským kolom rokovaní a pokračuje dodnes. Podporuje využívanie nástrojov politiky, ktoré menej narúšajú obchod. Väčšina podpory poľnohospodárom sa poskytuje vo forme oddelených priamych platieb, ktoré nie sú podmienené produkciou. Nižšie uvedený graf zobrazuje posun v politike EÚ od opatrení jantárového koša k podpore nenarúšajúcej obchod, ktorá patrí do zeleného koša. Ostatné grafy zobrazujú vývoj situácie v prípade iných dôležitých obchodných partnerov.

Vývoj domácej podpory EÚ

Vývoj oznámenej domácej podpory v prípade iných členov

Rokovania

Postup

Súčasné kolo rokovaní sa začalo v novembri 2001 v katarskej Dauhe. Toto takzvané kolo rokovaní v Dauhe alebo rozvojový program z Dauhy boli zamerané na ďalšiu liberalizáciu obchodu a zároveň uľahčili integráciu rozvojových krajín, a to najmä najmenej rozvinutých krajín, do multilaterálneho systému WTO. Napriek úsiliu EÚ uviazli rokovania v oblasti poľnohospodárstva na mŕtvom bode. Zmeny v úrovniach hospodárskeho rozvoja značne zvýšili význam niektorých rozvojových krajín ako významných vývozcov a aktérov v oblasti obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami. Rokovania sú zablokované najmä z dôvodu neochoty niektorých členov WTO reformovať vlastnú poľnohospodársku politiku.

Členovia WTO napriek tomu naďalej rokujú v snahe uskutočniť reformu obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami. Rokovania prebiehajú na zasadaniach Osobitného výboru pre poľnohospodárstvo, ktorý má následne predložiť návrhy pre ministerskú konferenciu WTO.

Priority EÚ pri rokovaniach v oblasti poľnohospodárstva

EÚ mieni aj naďalej podporovať multilateralizmus a medzinárodnú spoluprácu. WTO a inkluzívny medzinárodný obchodný systém založený na pravidlách majú kľúčový význam pre globálnu potravinovú bezpečnosť a rozvoj. Pokiaľ ide o obchod s poľnohospodárskymi výrobkami, EÚ bude pokračovať v úsilí o vytvorenie spravodlivejšieho a transparentnejšieho systému. V rámci troch pilierov dohody o poľnohospodárstve má EÚ tieto priority:

Domáca podpora: obmedzovanie opatrení narúšajúcich obchod je dôležitým krokom smerom k spravodlivému systému obchodovania s poľnohospodárskymi výrobkami. EÚ upravila svoj systém domácej podpory, ktorý v súčasnosti zahŕňa prevažne opatrenia, ktoré nenarúšajú obchod. Tým sa zlepšilo fungovanie trhu v oblasti poľnohospodárskych výrobkov a obchod s nimi. Únia bude naďalej naliehať na ostatných členov, aby urobili to isté.

Prístup na trh: prístup na trh s poľnohospodárskymi výrobkami tvorí neoddeliteľnú súčasť celosvetového obchodného systému. Zlepšenia v prístupe na trh možno v rámci WTO najlepšie dosiahnuť prostredníctvom inkluzívnych a komplexných rokovaní, ktoré sa zaoberajú prístupom na trh s poľnohospodárskymi aj s nepoľnohospodárskymi výrobkami a službami. Otázky prístupu na trh sú zároveň aj kľúčovým aspektom dvojstranných rokovaní o dohodách o voľnom obchode.

Hospodárska súťaž pri vývoze: EÚ je toho názoru, že ďalšie rokovania by mali vychádzať z opatrení prijatých v Nairobi, a to predovšetkým z opatrení týkajúcich sa vývozných úverov a záruk na vývozné úvery, medzinárodnej potravinovej pomoci a štátnych obchodných podnikov vyvážajúcich poľnohospodárske výrobky.

Podujatia