Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Tariifikvoodid

Euroopa Liitu suunduva impordi haldamine tariifikvootide abil

Tariifikvootide eesmärk

Tariifikvoodid võimaldavad importida eelnevalt kindlaksmääratud tootekoguse madalamate imporditollimaksu määradega (kvoodijärgne tollimaksumäär) kui tavaliselt selle toote puhul kohaldatav tollimaksumäär.

Põllumajandustoodete tariifikvoodid

Põllumajandustoodetega seotud tariifikvoote hallatakse praegu kahe erineva meetodi abil.

Saabumise järjekorras teenindamise meetod

Neid tariifikvoote haldab Euroopa Komisjoni maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat.

Jooksvaid saldosid ja täiendavat teavet tariifikvootide jaotamise kohta hoitakse tariifikvootide andmebaasis.

Põllumajanduslitsentsidega hallatavad tariifikvoodid – impordi- või ekspordilitsentside väljaandmine

Neid tariifikvoote haldab komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat.

Tariifikvootide jaotuse arvutamisel võetakse arvesse tariifikvoodi piires saadaolevaid koguseid ja taotletud koguseid, millest pädevad riiklikud ametiasutused on komisjonile teada andnud.

Kui komisjon on impordi- ja eksporditariifikvootide jaotuskoefitsiendid välja arvutanud ning avalikustanud, peavad ELi riigid vastavate tariifikvootide raames taotletud kogustele väljastama impordi- või ekspordilitsentsid.

Teave peatatud, tühistatud või taastatud litsentside kohta on avalik.

Andmed kaubanduse ja kvootide, sealhulgas iganädalased aruanded ja statistika tariifikvootide jaotuse kohta, avaldatakse põllumajandusliku toidutööstuse andmeportaalis.

4. DETSEMBER 2023
Authorities competent for receiving applications and issuing licences and extracts

Litsentsiga ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteem

Komisjon on loonud litsentsiga ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise elektroonilise süsteemi LORI, et salvestada teavet ettevõtjate kohta, kes on huvitatud selliste tariifikvootide taotlemisest, mille puhul nõutakse eelnevat kohustuslikku registreerimist (nn LORI tariifikvoodid).

Kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/760 ja komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/761 peaksid ettevõtjad, kes taotlevad järgmisi tariifikvoote, end LORI-süsteemis registreerima:

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422, 09.4268, 09.4269, 09.4289, 09.4290

Komisjon on koostanud üksikasjalikud suunised elektroonilise LORI-süsteemi kasutamise kohta.

3. JUULI 2020
LORI juhend LORI ettevõtjatele
1. VEEBRUAR 2024
LORI operators January – December 2023
17. JUULI 2023
LORI operators June 2022 – May 2023
1. AUGUST 2023
LORI operators July 2022 – June 2023

Tariifikvootide jaotamine pärast Brexitit, alates 1. jaanuarist 2021

Komisjon on avaldanud tabeli, mis käsitleb ELi WTO loendis sisalduvate teatavate põllumajandustoodete tariifikvootide jaotamist pärast Ühendkuningriigi ja ELi suhete üleminekuperioodi lõppu. Tabel puudutab 1. jaanuaril 2021 kehtinud tariifikvootide jaotamist kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/386 (muudetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/2099) artikli 1 lõikega 3.

Avaldatud tabel järgib metoodikat, mis on esitatud määruses (EL) 2019/216, mille kohaselt tuleb tariifikvoodid, mis on kantud 1994. aasta üldisele tolli- ja kaubanduskokkuleppele lisatud ELi kontsessioonide ja kohustuste loendisse, jaotada ELi ja Ühendkuningriigi vahel. Jaotus põhineb EL 27 osal kvoodi kasutamises, mis on esitatud kõnealuse määruse lisas.

4. JAANUAR 2021
Apportionment of WTO TRQs following the United Kingdom’s withdrawal from the European Union

Uudiskiri

Hoidke end kursis

Jaotuskoefitsiendid ja otsused

24. SEPTEMBER 2018
Allocation coefficients for import tariff rate quotas
24. SEPTEMBER 2018
Allocation coefficients for export tariff rate quotas

Seotud teave

  • Faili „Allocation coefficients for import tariff rate quotas“ (imporditariifikvootide jaotuskoefitsiendid) on kõige parem kasutada koos järjehoidjapaneeliga. Kui paneel ei avane, siis palun laadige see dokument alla.
  • Failis „Allocation coefficients for import tariff rate quotas“ näeb tariifikvootide tabelis järgmise jaotamise jaoks saadaolevat kogust. Seda kogust võidakse jooksvalt ajakohastada täiendavalt teatatud kasutamata koguste võrra.

Õiguslik alus

Põllumajandustoodete tariifikvootide haldamise õiguslik alus on sätestatud määruses (EL) nr 1308/2013 ning erinevates valdkondlikes määrustes.

Alates 2021. aastast on litsentside alusel hallatavate põllumajandustoodete tariifikvootide haldamise eeskirjad sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2020/760 ja komisjoni rakendusmääruses (EL) 2020/761.

Vastavalt teatisele ELT 2017/C 466/03 avaldatakse alates 1. jaanuarist 2018 impordi- ja eksporditariifikvootide jaotamise menetluse tulemused komisjoni veebisaidil.

Alates 2021. aastast on normid, mis käsitlevad selliste põllumajandustoodete tariifikvootide haldamist, mille puhul lähtutakse saabumise järjekorras teenindamise põhimõttest ja määruses (EL) nr 1308/2013 sisalduvast õiguslikust alusest, sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2020/1987 ja komisjoni rakendusmääruses (EL) 2020/1988.

Üritused

  • Näitused
  • reede, 26. juuli 2024, 09:00 - esmaspäev, 29. juuli 2024, 18:30 (CEST)
  • Libramont-Chevigny, Belgium
  • Välisüritus