Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Översikt

EU är världens största producent av sockerbetor. Hälften av alla sockerbetor odlas i EU, men de står endast för 20 % av all sockerproduktion. Resten, 80 %, består av sockerrör.

Det mest gynnsamma klimatet för sockerbetor finns i norra Europa och merparten av EU:s sockerbetor odlas därför just där. De mest konkurrenskraftiga odlingsområdena finns i norra Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Polen. EU har också en betydande raffineringsindustri som bearbetar importerat rårörsocker.

EU:s sockerpolitik

Socker är en del av EU:s samlade marknadsordning. Regelverket utgör bl.a. ett säkerhetsnät för jordbruksmarknaderna, främjar samarbete mellan producent- och branschorganisationer och fastställer minimikrav för kvalitet.

Sockerbetsodlare kan få inkomststöd i form av direktstöd som till stor del är frikopplat från produktionen. EU-länderna kan även bevilja frivilligt kopplat stöd till sektorer som drabbas av svårigheter. Elva EU-länder har beviljat frivilligt kopplat stöd till sockerbetsproducenter.

EU:s sockerpolitik omfattar två huvudområden: marknadsåtgärder och handelsåtgärder.

Marknadsåtgärder inom EU

EU kan stödja sockersektorn med särskilda marknadsåtgärder, framför allt stöd till privat lagring, åtgärder för att motverka störningar på marknaden eller åtgärder för att lösa särskilda problem.

När EU beviljar stöd till privat lagring tar man hänsyn till de noterade genomsnittliga marknadspriserna inom EU, referenströsklar och produktionskostnader. EU-kommissionen kan bevilja stödet vid särskilt svåra marknadssituationer eller vid en ekonomisk utveckling som allvarligt påverkar marginalerna inom sektorn. En viss volym socker hålls då borta från marknaden under en viss period. Enligt reglerna för den samlade marknadsordningen kan ytterligare stödåtgärder vidtas vid allvarliga störningar på marknaden, t.ex. om priserna stiger eller sjunker kraftigt.

Handel med länder utanför EU

Endast EU – inte enskilda EU-länder – kan stifta lagar i handelsfrågor och sluta internationella handelsavtal. Den internationella handeln styrs också av Världshandelsorganisationens bestämmelser.

EU är en stor importör av rörsocker och beviljar därför utvecklingsländer tullfritt tillträde till EU:s marknad inom ramen för initiativet ”Allt utom vapen” och avtalet om ekonomiskt partnerskap med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.

Läs mer

Handelspolitik

Världshandelsorganisationen

Initiativet ”Allt utom vapen”

Avtal om ekonomiskt partnerskap

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för socker omfattar lagstiftning om den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter, kvoter, import, export och annan lagstiftning om socker.

Grundförordning

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter

Viktig genomförandelagstiftning för socker

Anmälan av uppgifter och handlingar till kommissionen

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1183

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185

Import

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/760 – reglerna för förvaltningen av import- och exporttullkvoter som omfattas av licenser

Export

Kommissionens förordning (EG) 951/2006 – föreskrifter för handel med tredjeländer i sockersektorn

Kvalitet

Rådets direktiv 2001/111/EG – om vissa former av socker avsedda som livsmedel

Läs mer

Lista över gällande lagstiftning om socker

Marknadsövervakning

EU:s observatorium för sockermarknaden tillhandahåller data och information om socker, bl.a. balansräkningar, beskrivningar av marknadssituationen, prognoser på kort och medellång sikt och mötesprotokoll.

Kommittéer

Olika kommittéer sammanträder regelbundet för att se till att kommissionen antar sina genomförandeakter under EU-ländernas överinseende. Kommittéerna består av företrädare för EU-länderna och har en företrädare för kommissionen som ordförande.

Kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket sammanträder regelbundet för att diskutera t.ex. marknadsprisernas utveckling, produktionen och handeln inom och utanför EU.

Högnivågrupp

Vid mötet i rådet (jordbruk och fiske) den 19 november 2018 meddelade EU:s jordbrukskommissionär att en högnivågrupp för socker inrättats.

Gruppen har två huvuduppgifter:

  1. Att diskutera marknadssituationen och EU-ländernas och intressenternas problem på EU:s sockermarknad.
  2. Att hitta effektiva och lämpliga lösningar och politiska åtgärder för att lösa problemen.

Högnivågruppen består av företrädare för alla EU-länder. Ordförande är generaldirektören för generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling. Gruppen höll tre möten mellan januari och juni 2019.

Möten

29 JANUARI 2019
High level group meeting on sugar – January 2019
English
(2.08 MB - ZIP)
Ladda ner
19 MARS 2019
High level group meeting on sugar – March 2019
English
(7.72 MB - ZIP)
Ladda ner
12 JUNI 2019
High level group meeting on sugar – June 2019
English
(1.42 MB - ZIP)
Ladda ner

Slutrapport

Rapporten redogör för högnivågruppens arbete. Den lyfter fram de viktigaste frågorna, sammanfattar EU-ländernas ståndpunkter, utvärderar lösningar och rekommenderar åtgärder som kan gynna sektorn på kort och medellång sikt. Slutrapporten diskuterades vid mötet i rådet (jordbruk och fiske) den 15 juli 2019.

5 JULI 2019
High level group on sugar – final report
English
(1.45 MB - PDF)
Ladda ner

Dokument

 

29 JANUARI 2019
Factsheet: The end of EU sugar production quotas
English
(1.01 MB - PDF)
Ladda ner