Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Mjölk- och mejeriprodukter

Översikt

EU är en stor producent av mjölk och mjölkprodukter, och dessa produkter omfattas av den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

Alla EU-länder producerar mjölk, och mjölkproduktionen utgör en betydande del av värdet av EU:s jordbruksproduktion. Den totala mjölkproduktionen i EU uppskattas till cirka 155 miljoner ton per år. De största producenterna är Tyskland, Frankrike, Polen, Nederländerna, Italien och Irland. Tillsammans står de för nästan 70 % av EU:s mjölkproduktion.

Antalet mjölkkor har minskat i EU under de senaste åren, eftersom avkastningen per ko har förbättrats. År 2020 fanns det omkring 20 miljoner kor i EU, och i genomsnitt producerade varje ko 7 300 kg mjölk per år.

Gårdarnas och mjölkbesättningarnas storlek varierar kraftigt, liksom avkastningen. I takt med att mejerisektorn utvecklas i hela EU har skillnaderna i avkastning och andra tekniska förutsättningar emellertid minskat; mejeriproducenter som tidigare inte hade moderniserat verksamheten håller snabbt på att komma i kapp dem som gjorde det först.

Marknadsintervention

Det finns flera mekanismer för att skydda mjölksektorn i tider av ökade marknadsstörningar. Bland annat kan marknadsintervention ge ett skyddsnät vid allvarliga obalanser på marknaden. Detta sker i form av offentlig intervention, dvs. statliga stödköp, och stöd till privat lagring.

Offentlig intervention

Offentlig intervention innebär att offentliga myndigheter köper upp en produkt och lagrar den under så lång tid som krävs, fram till dess att villkoren på marknaden gör det möjligt att åter släppa ut den. Inom mejerisektorn används offentlig intervention för smör och skummjölkspulver.

Mellan den 1 mars och den 30 september varje år kan privata aktörer till ett fast pris erbjuda högst 109 000 ton skummjölkspulver och 50 000 ton smör, som måste uppfylla särskilda kvalitetskrav. När dessa volymer har uppnåtts fortsätter interventionen genom anbudsförfarande fram till slutet av interventionsperioden.

Offentliga interventionslager säljs tillbaka på marknaden genom ett anbudsförfarande som inleds av kommissionen.

De utbetalande organen i EU-länderna ansvarar för förvaltningen och kontrollen av hur interventionsåtgärderna sköts inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

12 AUGUSTI 2019
List of paying agencies
English
(355.79 KB - PDF)
Ladda ner

Stöd till privat lagring

Stöd till privat lagring är en annan mekanism för att skydda EU:s mejerisektor mot marknadsstörningar. Inom mejerisektorn är sådant stöd tillgängligt för smör, skummjölkspulver och ostar med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning.

Detta stöd täcker en del av lagringskostnaderna medan produkterna tillfälligt dras tillbaka från marknaden. Stöd till privat lagring godkänns inte automatiskt (till skillnad från vad som gäller för offentlig intervention). I stället krävs det att kommissionen antar en förordning.

Systemen för privat lagring av smör och skummjölkspulver finansierar vanligtvis lagringskostnaderna under en period mellan 90 och 210 dagar (detta definieras i kommissionens förordning om att inleda systemet). Stödet omfattar vanligen en fast sats per ton, plus ett dagligt belopp per ton.

Handel med länder utanför EU

EU är en stor exportör av mejeriprodukter och är världens största exportör av ost och skummjölkspulver. För export av mejeriprodukter inom vissa kvoter som gjorts tillgängliga av ett land utanför EU krävs en exportlicens.

En importordning gäller för införsel av mejeriprodukter till EU. Förmånsimport omfattas av importlicenser, och i allmänhet också av en importavgift (tull). Genom ett antal handelsavtal, både multilaterala och bilaterala, har man uppnått förmånsimport med nedsatt tullsats eller till nolltullsats, främst genom importkvoter.

Kraven i export- och importordningarna för mejeriprodukter fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/760 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/761, vilka antogs den 17 december 2019.

Mjölkpaketet

2021 infördes ett lagstiftningspaket – ”mjölkpaketet” – som består av en rad instrument som ska förbättra leveranskedjan inom mejerisektorn och öka sektorns motståndskraft efter avskaffandet av kvotsystemet 2015.

Skriftliga avtal mellan mjölkproducenter och bearbetningsföretag

EU-länderna kan kräva skriftliga avtal mellan jordbrukare och bearbetningsföretag och föreskriva minimiperioder för avtal som mjölkuppköpare måste erbjuda jordbrukarna. Avtalen bör ingås före leverans och bland annat precisera

 • pris
 • volym
 • giltighetstid
 • uppgifter om betalning
 • insamling
 • bestämmelser om force majeure.

Alla dessa frågor bör förhandlas fritt mellan parterna, och jordbrukarna får tacka nej till den minimiperiod som erbjuds i ett avtal.

Kollektiva förhandlingar via producentorganisationer

Jordbrukare kan gå samman i producentorganisationer, som kan förhandla om avtal kollektivt (med vissa volymbegränsningar så att konkurrensen inte snedvrids). De kan också förhandla om priset på obehandlad mjölk.

Läs mer

Offentliggörande av storleken på produktionen av obehandlad mjölk

Regler för branschorganisationer

Särskilda EU-regler för branschorganisationer inom mjölksektorn gör det möjligt för aktörer i mejeriförsörjningskedjan att inleda en dialog och genomföra en rad gemensamma åtgärder. Det kan bland annat röra sig om

 • säljfrämjande åtgärder
 • forskning
 • innovation
 • kvalitetsförbättring.

Målet är ökad insyn och bättre kunskap om produktion och marknad.

Reglering av utbudet av ost

EU-länderna får på vissa villkor reglera utbudet av ost med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning på begäran av en producentorganisation, en branschorganisation eller en grupp för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning. På så sätt kan man säkerställa mervärdet och kvaliteten på ost med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning, vilket är särskilt viktigt för sårbara landsbygdsområden.

Detta instrument tillämpas för närvarande på följande ostar:

 • Asiago (Italien)
 • Beaufort (Frankrike)
 • Comté (Frankrike)
 • Grana Padano (Italien)
 • Gruyère (Frankrike)
 • Parmigiano Reggiano (Italien)
 • Pecorino Romano (Italien)
 • Reblochon (Frankrike)
 • Morbier (Frankrike)
 • Abondance (Frankrike)
 • Emmental de Savoie (Frankrike)
 • Tomme de Savoie (Frankrike)

Läs mer

Kvalitetsordningar och geografiska beteckningar

2016 års rapport om mjölkpaketet

Utveckling av marknadssituationen inom mejerisektorn och genomförandet av bestämmelserna i mjölkpaketet

Utveckling av marknadssituationen inom sektorn för mjölk och mejeriprodukter

29 JUNI 2023
Implementation of the Milk Package (2022)
English
(1.28 MB - PDF)
Ladda ner

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för sektorn för mjölk och mjölkprodukter i EU utgörs av förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, och av följande förordningar:

Undantagsåtgärder

Särskilda tillfälliga åtgärder kan vidtas under perioder av allvarliga marknadsstörningar. Den rättsliga grunden för detta anges i artiklarna 219–222 i förordning (EU) nr 1308/2013 om en samlad marknadsordning.

Till följd av covid-19-pandemin godkände kommissionen tillfälliga undantag från EU:s konkurrensregler. Undantagen var tillgängliga för alla jordbrukare i EU, men när länderna vidtog åtgärder enligt de tillfälliga reglerna var de tvungna att anmäla detta. Frankrike anmälde sådana åtgärder i sin mejerisektor.

Handelsnormer

Utöver handelsnormerna för bredbara fetter gäller särskilda definitioner, beteckningar och varubeskrivningar för följande produkter:

Marknadsövervakning

EU:s observatorium för mjölkmarknaden tillhandahåller uppgifter och information om mjölksektorn. Observatoriet följer och analyserar utvecklingen på global och europeisk nivå vad gäller

 • produktion
 • tillgång och efterfrågan
 • produktionskostnader
 • marknadsutsikter.

Kommittéer

Olika kommittéer med företrädare för EU-länderna och med kommissionens företrädare som ordförande, sammanträder regelbundet för att se till att kommissionen antar sina genomförandeakter under EU-ländernas överinseende.

Kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket träffas regelbundet för att diskutera utvecklingen av marknadspriser, produktionen och handeln i och utanför EU.

Dokument

 

6 MAJ 2020
COVID-19: emergency private storage measures
English
(1.61 MB - PDF)
Ladda ner

 

9 OKTOBER 2020
COVID-19: measures in the French dairy sector
English
(591.83 KB - PDF)
Ladda ner

 

11 MARS 2019
Regulation of supply of Asiago (Italy)
Italian
(70.5 KB - PDF)
Ladda ner

 

11 MARS 2019
Regulation of supply of Beaufort (France)
French
(928.33 KB - PDF)
Ladda ner

 

11 MARS 2019
Regulation of supply of Comté
English
(641.15 KB - PDF)
Ladda ner

 

11 MARS 2019
Regulation of supply Grana Padano
English
(149.88 KB - PDF)
Ladda ner

 

11 MARS 2019
Regulation of supply of Gruyère (France)
English
(167.78 KB - PDF)
Ladda ner

 

11 MARS 2019
Regulation of supply of Parmigiano Reggiano (Italy)
Italian
(246.07 KB - PDF)
Ladda ner

 

11 MARS 2019
Regulation of supply of Pecorino Romano (Italy)
Italian
(11.13 KB - PDF)
Ladda ner

 

11 MARS 2019
Regulation of supply of Reblochon (France)
French
(645.98 KB - PDF)
Ladda ner

 

11 MARS 2019
Regulation of supply of Morbier (France)
French
(1.06 MB - PDF)
Ladda ner

 

11 MARS 2019
Regulation of supply of Abondance (France)
French
(252.01 KB - PDF)
Ladda ner

 

11 MARS 2019
Regulation of supply of Emmental de Savaoie (France)
French
(365.15 KB - PDF)
Ladda ner

 

11 MARS 2019
Regulation of supply of Tomme de Savoie (France)
French
(365.88 KB - PDF)
Ladda ner