Skip to main content
Agriculture and rural development

Spannmål, oljeväxter, proteingrödor och ris

Skydd av EU:s bönder och jordbrukssektorn genom marknadsinterventioner, handelsåtgärder, lagstiftning och marknadsövervakning.

Översikt

EU är en av världens största producenter och aktörer när det gäller spannmål och hjälper sina bönder med inkomststöd, marknadsinterventioner och handelsåtgärder genom den gemensamma jordbrukspolitiken. Stödet utgår inte längre från vad eller hur mycket som produceras utan är helt frikopplat (dvs. utbetalningarna är inte längre kopplade till produktionsmängden).

De olika jordbruksgrödorna är nu integrerade i en enda samlad marknadsordning och EU:s verksamhet är begränsad till två centrala områden:

  • Interventioner från EU-kommissionen och stöd till privat lagring
    De här åtgärderna infördes ursprungligen för att skydda bönderna från låga marknadspriser. Numera köps spannmål och ris bara upp för offentlig lagring i nödsituationer för att ge bönderna ett skyddsnät.
  • Handelsåtgärder
    EU exporterar cirka 20 procent av sin veteskörd varje år och importerar samtidigt oljeväxter, djurfoder och ris i stora mängder. För dessa sektorer kan det krävas import- och exportlicenser och att man betalar handelsavgifter. I enlighet med EU:s åtaganden inom WTO finns emellertid ett antal fasta tullkvoter med lägre tull eller ingen tull alls.

Spannmål

Över hälften av allt spannmål som odlas i EU är vete. Resten utgörs av lika delar majs, korn och övriga mindre spannmålssorter som råg, havre och spelt.

Det mesta av EU:s spannmål används som djurfoder (nästan två tredjedelar). En tredjedel används som livsmedel och bara tre procent som biobränslen.

Oljeväxter och proteingrödor

Den viktigaste oljeväxten i EU är raps (59 procent). Sedan följer solrosfrön och sojabönor. Det finns inga särskilda stödåtgärder för oljeväxter. Två tredjedelar av det som konsumeras i EU produceras här. Importen till EU står ändå för runt hälften av de oljeväxter som används som djurfoder och där importtullen är lika med noll.

Oljeväxter används som livsmedel, foder, bränsle och industriråvara. Genom att krossa oljeväxtfrön får man vegetabiliska oljor och oljekakor. Vegetabilisk olja används normalt av livsmedelsindustrin eller för att producera biodiesel, medan oljekakor är en viktig beståndsdel i djurfoder.

De viktigaste proteingrödorna som odlas i EU är kikärter, bondbönor, åkerbönor och lupiner. Sedan 2012 finns det inte längre något särskilt stöd för proteingrödor och importtullen är lika med noll.

Läs mer

Produktion av växtprotein i EU

Ris

Runt två tredjedelar av allt ris som konsumeras i EU odlas också här. Resten importeras från bland annat Indien och Kambodja. Bara en liten del av EU:s ris exporteras.

Rättslig grund

Marknaderna för spannmål, oljeväxter, proteingrödor och ris regleras genom lagstiftning om den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter, interventioner och handel med länder utanför EU.

Läs mer

Rättslig grund för sektorerna för spannmål, oljeväxter, proteingrödor och ris

Marknadsövervakning

EU:s observatorium för marknaden för grödor tillhandahåller data och information om sektorerna för spannmål, oljeväxter och proteingrödor. Observatoriet följer och analyserar utvecklingen på global och europeisk nivå, produktionen, förhållandet mellan tillgång och efterfrågan, produktionskostnaderna, marknadsutsikterna och andra faktorer.

På portalen för jordbruksdata hittar du marknadsuppgifter för EU:s och medlemsländernas jordbruk, t.ex. information om priser, produktion, handel och tullkvoter.

Ris och etanol

Läs mer på översiktssidan för ris- och etanolmarknaderna.

Studier

Det finns flera specialstudier om spannmål, oljeväxter, proteingrödor och ris som har gjorts av eller på uppdrag av kommissionen.

En studie om marknadsutvecklings- och policyutvärderingsaspekter av EU:s växtproteinsektor som finansierats av kommissionen presenterades i november 2018.

En studie om lagringskapacitet och logistisk infrastruktur för EU:s handel med jordbruksråvaror togs fram i november 2017 på uppdrag av kommissionen.

Kommittéer

Olika kommittéer, som består av företrädare för EU-länderna och leds av EU-kommissionens företrädare, möts regelbundet för att se till att kommissionens ansvar för att anta genomförandeakter utövas under EU-ländernas kontroll.

Kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket diskuterar t.ex. marknadspriser, produktion och handel i och utanför EU.

Expertgruppen för jordbruksråvaruderivat och spothandeln med jordbruksråvaror företräder EU-länderna och europeiska sammanslutningar inom olika jordbrukssektorer och ska hjälpa kommissionen med råd och sakkunskap när det gäller

  • hur marknaden för jordbruksråvaruderivat och spothandeln med jordbruksråvaror fungerar
  • genomförande av EU-lagstiftning och strategier
  • utarbetande av lagförslag och initiativ på området.