Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Nötkött

Information om marknadsåtgärder, marknadsövervakning och rättsliga grunder för nötköttssektorn.

Översikt

EU är en stor producent av nöt- och kalvkött, med cirka 78 miljoner djur. EU stöder sina bönder med inkomststöd och använder också marknadsåtgärder för att stabilisera nöt- och kalvköttsmarknaderna vid behov.

Marknadsåtgärder för nötkött

Kommissionen får använda offentliga interventionsåtgärder för att stödja nötköttspriserna om det genomsnittliga marknadspriset i ett EU-land eller en EU-region faller under 2 224 euro/ton under en representativ period. Dessutom får kommissionen bevilja stöd till privat lagring om genomsnittspriserna faller, om produktionskostnaderna ändras väsentligt eller om någon annan faktor orsakar väsentliga skillnader som orsakar sektorn skada.

EU får också vidta undantagsåtgärder till stöd för marknaden om särskilda omständigheter kräver offentligt stöd, till exempel vid utbrott av djursjukdomar eller förlust av konsumenternas förtroende.

EU stöder också nötköttsproducenter genom särskilda undantag för producentorganisationer inom nötköttssektorn. Producentorganisationer inom nöt- och kalvköttssektorn kan på vissa villkor förhandla om hur stort utbudet ska vara.

Läs mer

Om marknadsåtgärder

Producent- och branschorganisationer

Handel med länder utanför EU

Tullkvoter tillämpas på import av nöt- och kalvkött till EU. Systemet med tullkvoter är antingen öppet för ett visst land eller för alla länder (”Erga omnes”). Kvottilldelningen sker antingen genom ett ”först till kvarn”-system eller ett licenssystem.

EU:s handelsnormer för nötkött från länder utanför EU

Länder utanför EU som vill sälja nötkött från djur som är högst tolv månader gamla på EU-marknaden måste uppfylla EU:s handelsnormer för kalvkött i kommissionens förordning (EG) nr 566/2008.

De länder utanför EU som vill använda denna bestämmelse måste utse en eller flera behöriga myndigheter eller ett oberoende tredjepartsorgan som ska godkänna och kontrollera ett lämpligt identifikations- och registreringssystem för de aktuella djuren. Systemet ska ge tillförlitlig information om djurens exakta ålder och säkra att EU:s handelsnormer tillämpas. Landet i fråga ska också lämna in en lista över de aktörer som man utför kontroller åt för att försäkra sig om att EU:s handelsnormer är uppfyllda.

I enlighet med förordningen har Storbritannien* underrättat kommissionen om sina behöriga myndigheter och lämnat in en lista över de aktörer som man utför kontroller åt.

* utan att det påverkar tillämpningen av kommissionens förordning (EG) nr 566/2008 på och i Storbritannien med avseende på Nordirland i enlighet med artikel 5.4 och bilaga 2, punkt 31 i protokollet om Irland/Nordirland till avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7).

Rättslig grund

EU:s förordning 1308/2013 om en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter.

EU:s delegerade förordning 2017/1182 om klassificering av slaktkroppar av nötkreatur.

EU:s genomförandeförordning 2017/1184 om rapportering av marknadspriser för nötkött.

Marknadsövervakning

EU övervakar nöt- och kalvköttsmarknaden för att upptäcka instabilitet, ge korrekt information till bönder och förädlare om marknadssituationen och bidra till de allmänna politiska besluten.

EU:s system för klassificering av slaktkroppar, samt prisrapportering och annan statistisk information, är grunden för EU:s prisövervakningssystem och ligger också till grund för en objektiv klassificering av slaktkroppar på slakterierna och för en rättvis betalning till producenterna.

Läs mer

Prognoser

Observatoriet för köttmarknaden

Kommittéer

Olika kommittéer med företrädare för EU-länderna och med kommissionens företrädare som ordförande, sammanträder regelbundet för att se till att kommissionen antar sina genomförandeakter under EU-ländernas överinseende.

Kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket diskuterar t.ex. marknadsprisernas utveckling, produktionen samt handeln i och utanför EU.

Gruppen för civil dialog och arbetsgruppen för animaliska produkter bistår EU-kommissionen i alla frågor som rör nöt- och kalvkött.

Documents

 

6 MAJ 2020
COVID-19: emergency private storage measures
English
(1.61 MB - PDF)
Ladda ner

 

10 DECEMBER 2020
UK: list of operators
English
(69.33 KB - XLSX)
Ladda ner

 

29 MARS 2022
UK: competent authorities for beef and veal marketing standards
English
(86.6 KB - PDF)
Ladda ner