Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Новата обща селскостопанска политика: 2023—2027 г.

Новата обща селскостопанска политика ще бъде от ключово значение за гарантиране на бъдещето на селското и горското стопанство, както и за постигане на целите на Европейския зелен пакт.

Нов начин на работа

Новата ОСП е модернизирана политика със силен акцент върху резултатите и изпълнението.

Десет конкретни цели

Политиката е съсредоточена върху десет конкретни цели, свързани с общите цели на ЕС за социална, екологична и икономическа устойчивост в селското стопанство и селските райони.

Национални стратегически планове

Държавите от ЕС ще изготвят национални стратегически планове по ОСП, като съчетават финансиране за подпомагане на доходите, развитие на селските райони и пазарни мерки. При изготвянето на своите стратегически планове държавите от ЕС ще допринесат за постигането на десетте конкретни цели чрез набор от широкообхватни мерки на политиката, предоставени от Комисията, които могат да бъдат оформени в зависимост от националните потребности и способности.

Акцент върху изпълнението и резултатите

Законодателството в областта на ОСП определя общ набор от показатели като част от нова рамка за изпълнение, мониторинг и оценка. Показателите ще бъдат наблюдавани чрез годишни доклади за качеството на изпълнението и двугодишен преглед на изпълнението на стратегическите планове по ОСП, за да се оцени напредъкът на държавите от ЕС по отношение на постигането на техните цели и целите на ОСП.

Ключови области на реформа

Новата ОСП включва редица политически реформи в подкрепа на прехода към устойчиво селско и горско стопанство в ЕС.

По-екологосъобразна ОСП

Новата ОСП подкрепя много по-голям принос на селското стопанство за постигане на целите на Европейския зелен пакт:

 • по-високи амбиции за екологосъобразност: плановете по ОСП ще бъдат в съответствие със законодателството в областта на околната среда и климата. В своя стратегически план по ОСП всяка държава от ЕС ще бъде задължена да прояви по-голяма амбиция по отношение на действията в областта на околната среда и климата в сравнение с предходния програмен период (без „отстъпление“) и от нея ще се изисква да актуализира плана при изменение на законодателството в областта на климата и околната среда;
 • принос към целите на Зеления пакт: националните стратегически планове по ОСП ще допринесат за постигането на целите на Зеления пакт (в препоръките за ОСП се определя как се очаква да бъде направен този принос);
 • по-голяма обвързаност с условия: плащанията на бенефициерите по ОСП ще бъдат обвързани с по-строг набор от задължителни изисквания. Например, във всяко стопанство най-малко 3 % от обработваемата земя ще бъде предназначена за елементи, свързани с биологичното разнообразие и непроизводствените дейности, с възможност за получаване на подпомагане чрез екосхеми, за да се достигне равнище от 7 %. Влажните зони и торфищата също ще бъдат защитени.
 • екосхеми: най-малко 25 % от бюджета за директни плащания ще бъдат разпределени за екосхеми, като се предоставят по-силни стимули за благоприятни за климата и околната среда селскостопански практики и подходи (като биологично земеделие, агроекология, улавяне на въглероден диоксид и др.), както и за подобряване на хуманното отношение към животните;
 • развитие на селските райони: най-малко 35 % от средствата ще бъдат разпределени за мерки в подкрепа на климата, биологичното разнообразие, околната среда и хуманното отношение към животните;
 • оперативни програми: в сектора на плодовете и зеленчуците оперативните програми ще разпределят най-малко 15 % от своите разходи за околната среда (в сравнение с 10 % през текущия програмен период);
 • климат и биологично разнообразие: 40 % от бюджета на ОСП ще трябва да бъдат свързани с климата и решително да подкрепят общия ангажимент за заделяне на 10 % от бюджета на ЕС за цели в областта на биологичното разнообразие до края на периода на многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС.

По-справедлива ОСП

Новата ОСП насочва подкрепата към онези, които най-много се нуждаят от нея:

 • преразпределение на подпомагането на доходите: държавите от ЕС ще трябва да отделят най-малко 10 % от директните си плащания за преразпределителния инструмент за подпомагане на доходите, за да отговорят по-добре на нуждите от доходи на по-малките и средните земеделски стопанства;
 • активни земеделски стопани: новото законодателство съдържа задължително, но гъвкаво определение за активен земеделски стопанин, което трябва да бъде установено от държавите от ЕС, включително равнището на предприетите дейности. Само активни земеделски стопани могат да получават определено подпомагане от ЕС;
 • предварителни условия в социалната сфера: плащанията по ОСП ще бъдат свързани със спазването на определени трудови стандарти на ЕС и бенефициерите ще бъдат стимулирани да подобряват условията на труд в земеделските стопанства;
 • сближаване на плащанията: в новата ОСП равнищата на подпомагане на доходите ще се сближат в по-голяма степен както в отделните държави от ЕС, така и между държавите от Съюза;
 • подкрепа за младите земеделски стопани: държавите от ЕС ще трябва да разпределят най-малко 3 % от своя бюджет за директни плащания за млади земеделски стопани под формата на подпомагане на доходите или на инвестиции или помощ за започване на дейност за млади земеделски стопани;
 • подобряване на баланса между половете: равенството между половете и увеличаването на участието на жените в селското стопанство за първи път са част от целите на стратегическите планове по ОСП. Държавите от ЕС трябва да оценят тези проблеми и да се справят с установените предизвикателства.

Подобряване на конкурентоспособността

Новата ОСП ще укрепи позицията на земеделските стопани във веригата на доставки и ще повиши конкурентоспособността на хранително-вкусовия сектор:

 • по-силна преговорна позиция: чрез новите правила ще се засили сътрудничеството между производителите, като се насърчат земеделските стопани да работят заедно и им се даде възможност да създадат уравновесяваща мощ на пазара;
 • пазарна ориентация: новата ОСП запазва цялостната пазарна ориентация от предишните реформи, като насърчава земеделските стопанства в ЕС да приведат предлагането в съответствие с търсенето в Европа и извън нея;
 • резерв за кризи: за да се справи с бъдещи кризи, реформираната ОСП включва нов финансов резерв в размер на най-малко 450 милиона евро годишно;
 • подпомагане в лозаро-винарския сектор: договорени са специфични правила за подобряване на подкрепата за лозаро-винарския сектор.

Силен бюджет

ОСП ще продължи да се ползва от стабилен дългосрочен бюджет.

Финансиране на ОСП

За периода 2021—2027 г. за ОСП са отпуснати 387 милиарда евро. Те ще дойдат от два различни фонда: Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), който е на стойност 291,1 милиарда евро (по текущи цени); и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), който ще възлиза на 95,5 милиарда евро.

Next Generation EU

Бюджетът за ЕЗФРСР включва 8 милиарда евро от Next Generation EU, като целта е да се помогне на селските райони да извършат структурните промени, необходими за постигане на целите на Европейския зелен пакт и цифровия преход.

Трансфери между разпределените средства

За да се даде възможност на страните от ЕС да адаптират по-добре политиката към приоритетите на своите селскостопански сектори, те ще могат да прехвърлят до 25 % от своите средства по ОСП между подпомагането на доходите и развитието на селските райони. Страните от ЕС могат да проявяват още по-голяма гъвкавост за някои цели, като подкрепа за цели в областта на околната среда и климата, подкрепа за млади земеделски стопани и подкрепа за страни, в които директните плащания са по-ниски от средните.

Знания, научни изследвания и иновации

Постигането на напредък в областта на научните изследвания, споделянето на знания и иновациите ще бъде от съществено значение за осигуряването на интелигентен и устойчив селскостопански сектор.

Като част от ангажимента си да подкрепя научните изследвания и иновациите в селското стопанство, Комисията предложи да се заделят 10 милиарда евро от програмата „Хоризонт Европа“ за проекти, свързани с храните, селското стопанство, развитието на селските райони и биоикономиката.

Реформираната ОСП ще се възползва от тези увеличени инвестиции чрез включване на по-силни системи за знания и иновации в селското стопанство (AKIS), за да се стимулира разработването на новаторски проекти, да се разпространяват резултатите от тях и да се насърчава възможно най-широкото им използване. Консултантските услуги в областта на селското стопанство ще бъдат ключов инструмент за обмен на нови знания и идеи.

График на реформата на ОСП

 1. 2027 г.

  Комисията ще предприеме втори преглед на изпълнението на всеки стратегически план по ОСП.

 2. 2026 г.

  През 2026 г. ще бъде направена междинна оценка на резултатите от новата ОСП.

 3. 2025 г.

  Комисията ще предприеме първи преглед на изпълнението на всеки стратегически план по ОСП и ще поиска, ако е необходимо, конкретни последващи действия от държавите от ЕС. 

 4. 2024 г.

  От 2024 г. всяка държава от ЕС ще представя годишен доклад за качеството на изпълнението и ще провежда годишна среща за преглед с Комисията.

 5. декември 2023 г.

  В края на 2023 г. Европейската комисия ще представи доклад за оценка на съвместните усилия на всички стратегически планове по ОСП, като обърне специални внимание на колективната амбиция за постигане на целите на Зеления пакт.

 6. януари 2023 г.

  Започва изпълнението на стратегическите планове по ОСП.

 7. декември 2021 г.

  На 2 декември 2021 г. споразумението за реформа на общата селскостопанска политика (ОСП) беше официално прието. До 31 декември 2021 г. всяка държава от ЕС ще представи своя стратегически план по ОСП. Комисията ще разполага с шест месеца, за да оцени и одобри плановете.

 8. юни 2021 г.

  След поредица от тристранни срещи на 25 юни 2021 г. беше постигнато предварително политическо споразумение относно реформата на ОСП.

 9. ноември 2020 г.

  Европейският парламент и Съветът на ЕС постигнаха съгласие по съответните си преговорни позиции през октомври 2020 г., което позволи първата тристранна среща между трите институции да се проведе на 10 ноември.

 10. юни 2018 г.

  На 1 юни 2018 г. Европейската комисия представи законодателни предложения за реформа на ОСП.

Правно основание

Реформата обхваща три регламента, които по принцип ще се прилагат от 1 януари 2023 г.:

За 2021 г. и 2022 г. е в сила преходен регламент, с който се преодоляват разминаванията между действащото и новото законодателство.

Документи

10 ФЕВРУАРИ 2022
Factsheet: Green Deal targets for 2030 and agricultural production studies
English
(1.36 MB - PDF)
Изтегляне
24 ФЕВРУАРИ 2022
Factsheet – a greener and fairer CAP
English
(1.95 MB - PDF)
Изтегляне
14 ЯНУАРИ 2021
List of potential agricultural practices that eco-schemes could support
English
(2.41 MB - PDF)
Изтегляне
7 МАЙ 2020
How the CAP 2023-27 will contribute to the European Green Deal
English
(3.02 MB - PDF)
Изтегляне
16 АПРИЛ 2019
Building stronger agricultural knowledge and innovation systems
English
(770.57 KB - PDF)
Изтегляне
26 СЕПТЕМВРИ 2019
Report: preparing for future AKIS in Europe
English
(13.42 MB - PDF)
Изтегляне
24 ЯНУАРИ 2019
Brochure on the environmental benefits and simplification of the post-2020 CAP
български
(3.94 MB - PDF)
Изтегляне