Skip to main content
Agriculture and rural development

Η κοινή γεωργική πολιτική: 2023-27

Η κοινή γεωργική πολιτική είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση του μέλλοντος της γεωργίας και της δασοκομίας, καθώς και για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Ένας νέος τρόπος εργασίας

Η ΚΓΠ 2023-27 είναι μια εκσυγχρονισμένη πολιτική, με ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα και τις επιδόσεις.

Δέκα ειδικοί στόχοι

Η πολιτική επικεντρώνεται σε δέκα ειδικούς στόχους, που συνδέονται με κοινούς στόχους της ΕΕ για κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές.

Εθνικά στρατηγικά σχέδια

Κάθε χώρα της ΕΕ σχεδίασε ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ το οποίο συνδυάζει χρηματοδότηση για εισοδηματική στήριξη, αγροτική ανάπτυξη και μέτρα για την αγορά. Κατά τον σχεδιασμό των στρατηγικών τους σχεδίων, οι χώρες της ΕΕ συνέβαλαν στους δέκα ειδικούς στόχους μέσω μιας εργαλειοθήκης ευρέων μέτρων πολιτικής που παρέχεται από την Επιτροπή, τα οποία μπορούν να διαμορφωθούν με βάση τις εθνικές ανάγκες και ικανότητες.

Εστίαση στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα

Η νομοθεσία για την ΚΓΠ καθορίζει ένα κοινό σύνολο δεικτών ως μέρος ενός νέου πλαισίου επιδόσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης. Οι δείκτες θα παρακολουθούνται μέσω ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων και διετούς επισκόπησης των επιδόσεων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, για την αξιολόγηση της προόδου των χωρών της ΕΕ όσον αφορά την επίτευξη των στόχων τους και των στόχων της ΚΓΠ.

Καίριοι τομείς μεταρρύθμισης

Η ΚΓΠ 2023-27 περιλαμβάνει ορισμένες μεταρρυθμίσεις πολιτικής για τη στήριξη της μετάβασης προς τη βιώσιμη γεωργία και δασοκομία στην ΕΕ.

Μια πιο πράσινη ΚΓΠ

Η ΚΓΠ 2023-27 στηρίζει τη γεωργία ώστε να συμβάλλει πολύ περισσότερο στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας:

 • υψηλότερες οικολογικές φιλοδοξίες: τα σχέδια της ΚΓΠ συνάδουν με τη νομοθεσία για το περιβάλλον και το κλίμα. Στο στρατηγικό της σχέδιο για την ΚΓΠ, κάθε χώρα της ΕΕ είναι υποχρεωμένη να επιδεικνύει μεγαλύτερη φιλοδοξία όσον αφορά τη δράση για το περιβάλλον και το κλίμα σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού (χωρίς καμία «οπισθοδρόμηση») και υποχρεούται να επικαιροποιεί το σχέδιο, όταν τροποποιείται η κλιματική και περιβαλλοντική νομοθεσία·
 • συμβολή στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας: τα εθνικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας (οι συστάσεις της ΚΓΠ καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναμένεται αυτή η συμβολή)·
 • ενισχυμένη αιρεσιμότητα: οι ενισχύσεις των δικαιούχων της ΚΓΠ συνδέονται με ένα πιο ισχυρό σύνολο υποχρεωτικών απαιτήσεων. Για παράδειγμα, σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση τουλάχιστον το 3 % της αρόσιμης γης προορίζεται για τη βιοποικιλότητα και για μη παραγωγικά στοιχεία, με δυνατότητα λήψης στήριξης μέσω οικολογικών προγραμμάτων ώστε να επιτευχθεί ποσοστό 7 %. Οι υγρότοποι και οι τυρφώνες προστατεύονται επίσης.
 • οικολογικά προγράμματα: τουλάχιστον το 25 % του προϋπολογισμού για άμεσες ενισχύσεις διατίθεται σε οικολογικά προγράμματα, παρέχοντας ισχυρότερα κίνητρα για γεωργικές πρακτικές και προσεγγίσεις φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον (όπως η βιολογική γεωργία, η αγροοικολογία, η ανθρακοδεσμευτική γεωργία κ.λπ.), καθώς και βελτιώσεις στην καλή διαβίωση των ζώων·
 • αγροτική ανάπτυξη: τουλάχιστον το 35 % των κονδυλίων διατίθεται σε μέτρα για τη στήριξη του κλίματος, της βιοποικιλότητας, του περιβάλλοντος και της καλής διαβίωσης των ζώων·
 • επιχειρησιακά προγράμματα: στον τομέα των οπωροκηπευτικών, τα επιχειρησιακά προγράμματα διαθέτουν τουλάχιστον το 15 % των δαπανών τους για το περιβάλλον·
 • κλίμα και βιοποικιλότητα: το 40 % του προϋπολογισμού της ΚΓΠ πρέπει να αφορά το κλίμα και να υποστηρίζει σθεναρά τη γενική δέσμευση να διατεθεί το 10 % του προϋπολογισμού της ΕΕ σε στόχους βιοποικιλότητας, έως το τέλος της περιόδου του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ.

Μια πιο δίκαιη ΚΓΠ

Η ΚΓΠ 2023-27 κατευθύνει τη στήριξη σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο:

 • αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη: οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 10 % των άμεσων ενισχύσεών τους στο εργαλείο αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης, για την καλύτερη αντιμετώπιση των εισοδηματικών αναγκών των μικρότερων και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων·
 • ενεργοί γεωργοί: η νέα νομοθεσία περιλαμβάνει έναν υποχρεωτικό αλλά ευέλικτο ορισμό του ενεργού γεωργού που θα θεσπιστεί από τις χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται. Μόνο οι ενεργοί γεωργοί μπορούν να λάβουν ορισμένη στήριξη από την ΕΕ·
 • κοινωνική αιρεσιμότητα: οι ενισχύσεις της ΚΓΠ συνδέονται με την τήρηση ορισμένων εργασιακών προτύπων της ΕΕ και παρέχονται κίνητρα στους δικαιούχους για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις·
 • σύγκλιση των ενισχύσεων: στο πλαίσιο της ΚΓΠ 2023-27, τα επίπεδα εισοδηματικής στήριξης συγκλίνουν περισσότερο, τόσο στο εσωτερικό των επιμέρους χωρών της ΕΕ όσο και μεταξύ των χωρών της ΕΕ·
 • στήριξη των γεωργών νεαρής ηλικίας: οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διανείμουν τουλάχιστον το 3 % του προϋπολογισμού τους για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς νεαρής ηλικίας, με τη μορφή εισοδηματικής ή επενδυτικής στήριξης ή ενίσχυσης εκκίνησης για γεωργούς νεαρής ηλικίας·
 • βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων: η ισότητα των φύλων και η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία αποτελούν —για πρώτη φορά— μέρος των στόχων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να αξιολογήσουν τα ζητήματα αυτά και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

Η ΚΓΠ 2023-27 θα ενισχύσει τη θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού και θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα του αγροδιατροφικού τομέα:

 • βελτίωση της διαπραγματευτικής ισχύος: οι νέοι κανόνες ενισχύουν τη συνεργασία των παραγωγών, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία των γεωργών και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αντισταθμιστική ισχύ στην αγορά·
 • προσανατολισμός προς την αγορά: η ΚΓΠ 2023-27 διατηρεί τον συνολικό προσανατολισμό προς την αγορά από τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις, ενθαρρύνοντας τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ να ευθυγραμμίσουν την προσφορά με τη ζήτηση στην Ευρώπη και πέραν αυτής·
 • αποθεματικό κρίσης: για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων, η μεταρρυθμισμένη ΚΓΠ περιλαμβάνει νέο χρηματοδοτικό αποθεματικό ύψους τουλάχιστον 450 εκατ. ευρώ ετησίως·
 • στήριξη για τον αμπελοοινικό τομέα: έχουν συμφωνηθεί ειδικοί κανόνες για τη βελτίωση της στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.

Ισχυρός προϋπολογισμός

Η ΚΓΠ θα συνεχίσει να επωφελείται από έναν ισχυρό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό.

Χρηματοδότηση της ΚΓΠ

Για την περίοδο 2021-27 θα διατεθεί χρηματοδότηση ύψους 387 δισ. ευρώ για την ΚΓΠ. Αυτό προέρχεται από δύο διαφορετικά ταμεία: το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), το οποίο έχει οριστεί σε 291,1 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές)· και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το οποίο θα ανέλθει σε 95,5 δισ. ευρώ.

NextGenerationEU

Ο προϋπολογισμός για το ΕΓΤΑΑ περιλαμβάνει 8 δισ. ευρώ από το NextGenerationEU για να βοηθήσει τις αγροτικές περιοχές να πραγματοποιήσουν τις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της ψηφιακής μετάβασης.

Μεταφορές μεταξύ κονδυλίων

Προκειμένου να μπορούν να προσαρμόζουν καλύτερα την πολιτική στις προτεραιότητες του γεωργικού τους τομέα, οι χώρες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν έως και το 25 % των πόρων της ΚΓΠ μεταξύ της στήριξης του εισοδήματος και της αγροτικής ανάπτυξης. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να εφαρμόσουν πρόσθετες δυνατότητες ευελιξίας για ορισμένους σκοπούς, όπως η στήριξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων, η στήριξη των γεωργών νεαρής ηλικίας και όταν οι χώρες διαθέτουν άμεσες ενισχύσεις κάτω του μέσου όρου.

Γνώση, έρευνα και καινοτομία

Η προώθηση της έρευνας, της ανταλλαγής γνώσεων και της καινοτομίας είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση ενός έξυπνου και βιώσιμου γεωργικού τομέα.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στη γεωργία, η Επιτροπή πρότεινε τη διάθεση 10 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για έργα που σχετίζονται με τα τρόφιμα, τη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη και τη βιοοικονομία.

Η μεταρρυθμισμένη ΚΓΠ επωφελείται από αυτές τις αυξημένες επενδύσεις, ενσωματώνοντας ισχυρότερα συστήματα γεωργικής γνώσης και καινοτομίας (AKIS) για την προώθηση της ανάπτυξης έργων καινοτομίας, τη διάδοση των αποτελεσμάτων τους και την ενθάρρυνση της ευρύτερης δυνατής χρήσης τους. Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν καίριας σημασίας εργαλείο για την ανταλλαγή καινούργιων γνώσεων και ιδεών.

Χρονοδιάγραμμα μεταρρύθμισης της ΚΓΠ

 1. 2027

  Η Επιτροπή θα προβεί σε δεύτερη επανεξέταση των επιδόσεων κάθε στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ.

 2. 2026

  Το 2026 μια ενδιάμεση αξιολόγηση θα εξετάσει τις επιδόσεις της ΚΓΠ 2023-27.

 3. 2025

  Η Επιτροπή θα προβεί σε μια πρώτη επανεξέταση των επιδόσεων κάθε στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ και θα ζητήσει —εάν χρειαστεί— συγκεκριμένες επακόλουθες ενέργειες από τις χώρες της ΕΕ. 

 4. 2024

  Από το 2024 κάθε χώρα της ΕΕ θα υποβάλλει ετήσια έκθεση επιδόσεων και θα πραγματοποιεί ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης με την Επιτροπή.

 5. Δεκέμβριος 2023

  Στο τέλος του 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για την αξιολόγηση της κοινής προσπάθειας όλων των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ, με ιδιαίτερη έμφαση στη συλλογική φιλοδοξία για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας.

 6. Ιανουάριος 2023

  Εκκίνηση των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ.

 7. Δεκέμβριος 2021

  Στις 2 Δεκεμβρίου 2021 εγκρίθηκε επίσημα η συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 κάθε χώρα της ΕΕ όφειλε να υποβάλει το στρατηγικό της σχέδιο για την ΚΓΠ. Η Επιτροπή είχε στη διάθεσή της έξι μήνες για να αξιολογήσει και να εγκρίνει τα σχέδια.

 8. Ιούνιος 2021

  Μετά από μια σειρά τριμερών διαλόγων, στις 25 Ιουνίου 2021 επιτεύχθηκε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ.

 9. Νοέμβριος 2020

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ συμφώνησαν σχετικά με τις αντίστοιχες διαπραγματευτικές θέσεις τους τον Οκτώβριο του 2020, επιτρέποντας τη διεξαγωγή του πρώτου «τριμερούς διαλόγου» μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων στις 10 Νοεμβρίου.

 10. Ιούνιος 2018

  Την 1η Ιουνίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε νομοθετικές προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ.

Νομική βάση

Η μεταρρύθμιση καλύπτει τρεις κανονισμούς, οι οποίοι εφαρμόζονται γενικά από την 1η Ιανουαρίου 2023:

Για τα έτη 2021 και 2022 είχε θεσπιστεί μεταβατικός κανονισμός για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ισχύουσας και της νέας νομοθεσίας.

Έγγραφα

14 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2022
CAP 2023-27 – 28 CAP Strategic Plans at a glance
English
(3.11 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Factsheet: Green Deal targets for 2030 and agricultural production studies
English
(1.36 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Factsheet – a greener and fairer CAP
English
(1.95 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
14 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2021
List of potential agricultural practices that eco-schemes could support
English
(2.41 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2020
How the CAP 2023-27 will contribute to the European Green Deal
English
(3.02 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
16 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2019
Building stronger agricultural knowledge and innovation systems
English
(770.57 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Report: preparing for future AKIS in Europe
English
(13.42 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
24 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2019
Brochure on the environmental benefits and simplification of the post-2020 CAP
ελληνικά
(3.43 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Εκδηλώσεις

 • Διασκέψεις και σύνοδοι κορυφής

EU Agri-Food Days

 • Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023, 09:30 - Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023, 15:30 (CET)