Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Основни цели на ОСП за периода 2023—2027 г.

Десетте основни цели

За периода 2023—2027 г. общата селскостопанска политика (ОСП) е изградена около десет основни цели. Страните от ЕС създадоха своите стратегически планове по ОСП въз основа на тези цели в социалната, екологичната и икономическата сфера.

Целите са:

  • осигуряване на справедливи доходи на земеделските стопани;
  • повишаване на конкурентоспособността;
  • подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата за доставки на храни;
  • действия за борба с изменението на климата;
  • грижа за околната среда;
  • опазване на ландшафта и биологичното разнообразие;
  • подпомагане на смяната на поколенията;
  • жизнеспособни селски райони;
  • запазване на качеството на храните и здравето;
  • стимулиране на знанията и иновациите.

Информация по темата

Конкретни цели на ОСП по държави

Анализ на основните цели на политиката

За да обясни мотивите за всяка от тези десет цели, Европейската комисия изготви поредица от информационни бележки. В тях са обобщени основните факти, както и политическата целесъобразност на всяка цел.

Подкрепа за надеждни земеделски доходи

CAP objective 1

През 2017 г. земеделските стопани са печелили средно малко по-малко от половината на това, което би могло да се печели от друга работа, което е повишение в сравнение с една трета преди едно десетилетие.

Основна цел: подкрепа за надеждни земеделски доходи и за устойчивостта на селскостопанския сектор в ЕС, за да се повишат продоволствената сигурност и биологичното разнообразие в селското стопанство в дългосрочен план, както и да се гарантира икономическата устойчивост на селскостопанското производство.

В информационната бележка се разглежда настоящата ситуация във връзка с доходите на земеделските стопанства в ЕС, ролята на ОСП за тяхното подпомагане и разликите между държавите и секторите в Съюза. Освен това в нея се обръща внимание на комбинацията от мерки, необходими за постигане на ключовата цел за подпомагане на надеждни земеделски доходи.

Повишаване на конкурентоспособността

CAP key objective 2

Натискът върху селскостопанската ресурсна база на ЕС се увеличи поради нарастващото търсене на храни и промишлени стоки, дължащо се на демографското положение и промените по отношение на разполагаемия доход.

Основна цел: засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността на стопанствата, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, включително обръщане на повече внимание на научните изследвания, технологиите и цифровизацията.

В настоящата информационна бележка са очертани редица движещи сили и инструменти на политиката, които могат да доведат до повишаване на производителността в селското стопанство на ЕС, като програми за научни изследвания и иновации, нови технологии, развитие на селските райони и инфраструктура, ефективни системи за съвети и непрекъснато обучение за ръководителите на стопанствата.

Подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата за създаване на стойност

CAP key objective 3

Селското стопанство се отличава със стагниращ нисък дял на добавената стойност във веригата за създаване на стойност поради високите производствени разходи, промените в производството и внедряването на нови услуги.

Основна цел: подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата за създаване на стойност.

В тази информационна бележка се разглежда начинът, по който чрез ОСП за периода 2023—2027 г. може да се засили позицията на земеделските стопани с помощта на мерки като укрепване на сътрудничеството между тях, повишаване на прозрачността на пазара и осигуряване на ефективни механизми срещу нелоялните търговски практики.

Принос към смекчаването на изменението на климата

CAP key obective 4

Селското стопанство в ЕС ще играе ключова роля за изпълнението на ангажиментите по Парижкото споразумение и стратегиите на ЕС за устойчивост и биоикономика, като повиши амбициите си по отношение на емисиите на парникови газове.

Основна цел: принос за смекчаване на изменението на климата и приспособяване към него, включително чрез намаляване на емисиите на парникови газове и увеличаване на улавянето на въглерод, както и чрез насърчаване на устойчивата енергия.

В настоящата бележка се разглежда ролята, която селското стопанство може да играе за намаляването на емисиите на парникови газове чрез нови техники за управление на стопанствата и почвите. Освен това в нея се разглежда рискът, който изменението на климата представлява за селското стопанство.

Ефективно управление на природните ресурси

CAP key objective 5

Земеделските почви в ЕС съдържат еквивалента на 51 млрд. тона CO2, което е значително повече, отколкото годишните емисии на парникови газове на страните от ЕС.

Основна цел: насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух, включително чрез намаляване на зависимостта от химикали.

Акцентът е поставен върху почвата като един от най-важните природни ресурси, осигуряващ основни хранителни вещества, вода, кислород и подкрепа за растенията. Разглеждат се и опасения, свързани с доброто състояние на почвите, и се подчертава значението на политиките, които насърчават опазването на почвите.

Спиране и обръщане на процеса на загуба на биологично разнообразие

CAP key objective 6

Земеделската дейност зависи до голяма степен от различни видове биологично разнообразие, като тя също така играе важна роля за опазването на зависещите от земеделските земи местообитания и видове.

Основна цел: допринасяне за спирането и обръщането на процеса на загуба на биологично разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта.

В настоящата бележка се разглежда темата за биологичното разнообразие в рамките на ЕС, като се обръща специално внимание на неговите връзки с обработваемите ландшафти и особеностите на ландшафта. Като се има предвид тази основна тема, в бележката се описват някои от промените, необходими в селскостопанския сектор, обяснява се какви подходящи инструменти на ОСП са налични и се задават ключови въпроси за начина, по който тази политика трябва да се развива в бъдеще.

Приемственост между поколенията

CAP key objective 7

Един жизнеспособен селскостопански сектор се нуждае от квалифицирани млади земеделски стопани с новаторски дух, за да се отговори на изискванията на обществото, като се започне от качествените храни и се стигне до обществените блага в областта на околната среда.

Основна цел: привличане и подкрепа на млади земеделски стопани и нови земеделски стопани и улесняване на устойчивото развитие на стопанска дейност в селските райони.

В настоящата бележка се посочват предизвикателствата и потребностите на младите земеделски стопани в ЕС и се изтъква, че една по-целенасочена система за подкрепа, основана на оценка на потребностите и на количествено измерими в по-голяма степен очаквани резултати, може да стимулира смяна на поколенията и да подпомогне успеха на младите земеделски стопани в селскостопанския сектор.

Работни места, растеж и равенство в селските райони

CAP key objective 8

ОСП играе важна роля за частично облекчаване на натиска във връзка с безработицата и бедността в селските райони. Неотдавнашно проучване на Световната банка показа положителната роля на тази политика за намаляване на бедността.

Основна цел: насърчаване на заетостта, растежа, равенството между половете, включително участието на жените в селското стопанство, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, както и кръговата биоикономика и устойчивото горско стопанство.

В тази информационна бележка се разглеждат ролята на ОСП за икономиката в селските райони и начинът, по който подпомагането на доходите и разходите за развитие на селските райони допринася за запазване на равнището на заетост и на жизнения стандарт.

Реакция на обществените потребности в областта на продоволствието и здравеопазването

CAP key objective 9

Между 2011 и 2018 г. общите продажби на ветеринарни антимикробни средства в 25 европейски страни са спаднали с над 35 %.

Основна цел: подобряване на мерките, предприемани в селското стопанство в ЕС в отговор на обществените потребности в областта на продоволствието и здравеопазването, включително за устойчиво производство на висококачествена, безопасна и питателна храна, намаляване на хранителните отпадъци, както и за хуманно отношение към животните и борба с антимикробната резистентност.

Настоящата информационна бележка е посветена на предизвикателствата, свързани с антимикробната резистентност (АМР) в зоотехниката, на тесните връзки между хуманното отношение към животните, здравето на животните и хранителните заболявания, както и на действията на ЕС, които могат да подпомогнат земеделските стопани и държавите от Съюза в борбата срещу АМР.

Стимулиране на знанията и иновациите

CAP key objective 10

Подкрепата за обмена на знания, обучението, съветите и иновациите е ключът към интелигентни и устойчиви селско и горско стопанство и селски райони.

Основна цел: модернизиране на селското стопанство и селските райони чрез стимулиране и споделяне на знания, иновации и цифровизация и чрез насърчаване на тяхното използване от земеделските стопани с помощта на подобряване на достъпа до изследвания, иновации, обмен на знания и обучение.

Целта на тази информационна бележка е да се модернизира селското стопанство, като се засилят сътрудничеството и обменът на знания и се подобри земеделската квалификация.

Документи

9 OКТОМВРИ 2018 Г.
CAP specific objective: Ensuring viable farm income
30 OКТОМВРИ 2019 Г.
CAP specific objective: Increasing competitiveness
25 AПРИЛ 2019 Г.
CAP specific objective: Farmer position in value chains
3 AПРИЛ 2019 Г.
CAP specific objective: Agriculture and climate mitigation
5 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
CAP specific objective: Efficient soil management
28 HОЕМВРИ 2019 Г.
CAP specific objective: Biodiversity and farmed landscapes
7 HОЕМВРИ 2019 Г.
CAP specific objective: Structural change and generational renewal
7 MАЙ 2019 Г.
CAP specific objective: Jobs and growth in rural areas
18 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
CAP specific objective: Health, Food & Antimicrobial Resistance
27 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.
CAP cross-cutting objectives: Driving simplification