Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Zajednička poljoprivredna politika: 2023. – 2027.

Zajednička poljoprivredna politika ključna je za sigurnu budućnost poljoprivrede i šumarstva te za postizanje ciljeva europskog zelenog plana.

Seljaci, tvoj glas je važan.

Pridružite se anketi o pojednostavnjenju kako biste s nama podijelili svoje glavne izvore zabrinutosti.

Novi način rada

ZPP za razdoblje 2023. – 2027.osuvremenjena je politika, snažno usmjerena na rezultate i uspješnost.

Sporazum o reformi zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) službeno je donesen 2. prosinca 2021. Novim propisima, koji su stupili na snagu 1 siječnja 2023., omogućuje se pravedniji i zeleniji ZPP koji više vodi računa o uspješnosti.

Njima se nastoji osigurati održiva budućnost za europske poljoprivrednike, pružiti usmjerenija potpora manjim poljoprivrednim gospodarstvima i omogućiti veća fleksibilnost državama članicama EU-a u prilagodbi mjera lokalnim uvjetima.

Poljoprivreda i ruralna područja imaju središnju ulogu u europskom zelenom planu, a ZPP za razdoblje 2023. – 2027. bit će ključan instrument u ostvarivanju ciljeva strategije „od polja do stola” i strategije za bioraznolikost.

Deset posebnih ciljeva

Usmjerena je na deset posebnih ciljeva povezanih sa zajedničkim ciljevima EU-a za socijalnu, ekološku i gospodarsku održivost u poljoprivredi i ruralnim područjima.

Nacionalni strateški planovi

Svaka država članica EU-a izradila je nacionalni strateški plan u okviru ZPP-a u kojem se kombiniraju financijska sredstva za potporu dohotku, mjere ruralnog razvoja i tržišne mjere. Države članice sudjelovale su u ostvarenju deset konkretnih ciljeva tako što su pri izradi svojih strateških planova koristile Komisijin paket opsežnih političkih mjera, koje su se mogle prilagoditi nacionalnim potrebama i kapacitetima.

Naglasak na uspješnosti i rezultatima

Propisima o ZPP-u utvrđuje se zajednički skup pokazatelja kao dio novog okvira za uspješnost, praćenje i evaluaciju. Pokazatelji će se pratiti na temelju godišnjih izvješća o uspješnosti i pregleda uspješnosti strateških planova u okviru ZPP-a svake dvije godine kako bi se procijenio napredak država članica EU-a u postizanju njihovih ciljnih vrijednosti te ciljeva ZPP-a.

Ključna područja reforme

ZPP za razdoblje 2023. – 2027. sadržava niz reformi politika za potporu tranziciji prema održivoj poljoprivredi i šumarstvu u EU-u.

Zeleniji ZPP

ZPP-om za razdoblje 2023. – 2027. podupire se veći doprinos poljoprivrede ciljevima europskog zelenog plana:

 • veće zelene ambicije: planovi u okviru ZPP-a usklađeni su s propisima u području okoliša i klime. U odnosu na prethodno programsko razdoblje svaka država članica EU-a u svom strateškom planu u okviru ZPP-a mora iznijeti ambicioznije mjere u području okoliša i klime (ne smije biti „nazadovanja”) te ažurirati plan kad se propisi u tom području izmijene;
 • doprinos ciljevima zelenog plana: nacionalni strateški planovi u okviru ZPP-a doprinose ciljevima zelenog plana (u preporukama povezanima sa ZPP-om utvrđeno je kakav se doprinos očekuje);
 • veća uvjetovanost: korisnicima je isplata potpore u okviru ZPP-a uvjetovana strožim obveznim zahtjevima. Na primjer, na svakom poljoprivrednom gospodarstvu najmanje 3 % obradivog zemljišta namjenski je izdvojeno za bioraznolikost i neproizvodne elemente, a s obzirom na mogućnost dobivanja potpore u okviru ekoshema to se može povećati na 7 %. Uz to, zaštićena su močvarna područja i tresetišta;
 • ekosheme: najmanje 25 % proračuna za izravna plaćanja dodijeljeno je za ekosheme radi snažnijeg poticanja klimatski i ekološki prihvatljivih poljoprivrednih metoda i pristupa (ekološka poljoprivreda, agroekologija, sekvestracija ugljika itd.) te povećanja dobrobiti životinja;
 • ruralni razvoj: najmanje 35 % sredstava dodijeljeno je za mjere potpore klimi, bioraznolikosti, okolišu i dobrobiti životinja;
 • operativni programi: u sektoru voća i povrća, najmanje 15 % rashoda u okviru operativnih programa dodijeljeno je za okoliš;
 • klima i bioraznolikost: 40 % proračuna ZPP-a mora biti povezano s klimom i snažno podupirati opću obvezu da se do kraja razdoblja višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) EU-a 10 % proračuna EU-a namijeni za ciljeve bioraznolikosti.

Pravedniji ZPP

ZPP za razdoblje 2023. – 2027. usmjerava potporu prema onima kojima je najpotrebnija:

 • preraspodjela potpore dohotku: države članice EU-a moraju najmanje 10 % svojih izravnih plaćanja namijeniti instrumentu za preraspodjelu potpore dohotku kako bi se bolje odgovorilo na potrebe za dohotkom manjih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava;
 • aktivni poljoprivrednici: novi propisi sadržavaju obveznu, ali fleksibilnu definiciju aktivnog poljoprivrednika te razinu poduzetih aktivnosti, koju trebaju utvrditi države članice EU-a. Samo aktivni poljoprivrednici mogu primati određenu potporu EU-a;
 • socijalna uvjetovanost: plaćanja u okviru ZPP-a uvjetovana su poštovanjem određenih radnih standarda EU-a, a korisnike se potiče na poboljšanje radnih uvjeta na poljoprivrednim gospodarstvima;
 • konvergencija plaćanjâ: u ZPP-u za razdoblje 2023. – 2027. razine potpore dohotku usklađenije su i unutar pojedinih država članica EU-a i među njima;
 • potpora mladim poljoprivrednicima: države članice EU-a moraju raspodijeliti najmanje 3 % svojeg proračuna za izravna plaćanja mladim poljoprivrednicima, kao potporu dohotku ili ulaganjima ili kao početnu potporu mladim poljoprivrednicima;
 • poboljšanje rodne ravnoteže: ravnopravnost spolova i veće sudjelovanje žena u poljoprivredi prvi su put dio ciljeva strateških planova u okviru ZPP-a. Države članice EU-a moraju razmotriti ta pitanja i nastojati pronaći odgovor na njih.

Poboljšanje konkurentnosti

ZPP-om za razdoblje 2023. – 2027. ojačat će se položaj poljoprivrednika u lancu opskrbe i povećati konkurentnost poljoprivredno-prehrambenog sektora:

 • bolja pregovaračka moć: novim se pravilima jača suradnja proizvođača, pri čemu se potiče poljoprivrednike na suradnju i omogućuje im se stvaranje kompenzacijske moći na tržištu;
 • usmjerenost na tržište: ZPP-om za razdoblje 2023. – 2027. zadržava se opća usmjerenost na tržište iz prethodnih reformi, čime se poljoprivredna gospodarstva EU-a potiču da usklade ponudu s potražnjom u Europi i izvan nje;
 • pričuva za krize: reformirani ZPP uključuje novu financijsku pričuvu u iznosu od najmanje 450 milijuna EUR godišnje za suočavanje s budućim krizama;
 • potpora u sektoru vina: dogovorena su posebna pravila za poboljšanje potpore sektoru vina.

Snažan proračun

ZPP će i dalje imati koristi od snažnog dugoročnog proračuna.

Financiranje u okviru ZPP-a

ZPP-u za razdoblje 2021. – 2027. bit će dodijeljeno 387 milijardi EUR. Ta sredstva dolaze iz dva različita fonda: iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP), u iznosu od 291,1 milijarde EUR (u tekućim cijenama) i iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), u iznosu od 95,5 milijardi EUR.

Next Generation EU

Proračun EPFRR-a uključuje 8 milijardi EUR iz instrumenta Next Generation EU za pomoć ruralnim područjima u provedbi strukturnih promjena potrebnih za postizanje ciljeva europskog zelenog plana i digitalne tranzicije.

Prijenosi dodijeljenih sredstava

Kako bi mogle bolje prilagoditi politiku prioritetima svojeg poljoprivrednog sektora, države članice imaju mogućnost do 25 % svojih dodijeljenih sredstava u okviru ZPP-a prenositi između potpore dohotku i ruralnog razvoja. Za određene svrhe, kao što su potpora ciljevima u području okoliša i klime i potpora mladim poljoprivrednicima, te u slučaju država članica s ispodprosječnim izravnim plaćanjima omogućena je i veća fleksibilnost.

Znanje, istraživanja i inovacije

Unapređenje istraživanja, razmjena znanja i inovacije ključni su za održavanje pametnog i održivog poljoprivrednog sektora.

U okviru svoje obveze podupiranja istraživanja i inovacija u poljoprivredi Komisija je predložila izdvajanje 10 milijardi EUR iz programa Obzor Europa za projekte povezane s hranom, poljoprivredom, ruralnim razvojem i biogospodarstvom.

Reformirani ZPP iskorištava ta povećana ulaganja te obuhvaća snažnije sustave znanja i inovacija u poljoprivredi (AKIS) kako bi se pospješio razvoj inovacijskih projekata, širili njihovi rezultati i potaknula njihova najšira moguća primjena. Savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva ključan su instrument za razmjenu novih znanja i ideja.

Vremenski slijed reforme ZPP-a

 1. 2027

  The Commission will undertake a second performance review of each CAP Strategic Plan.

 2. 2026

  In 2026, an interim evaluation will assess the performance of the CAP 2023-27.

 3. 2025

  The Commission will undertake a first performance review of each CAP strategic plan and request - if necessary - specific follow-up actions to EU countries. 

 4. 2024

  As of 2024, each EU country will present an annual performance report and hold an annual review meeting with the Commission.

 5. December 2023

  At the end of 2023, the European Commission will submit a report to assess the joint effort of all CAP Strategic Plans, with a particular focus on the collective ambition to achieve Green Deal targets.

 6. January 2023

  CAP Strategic Plans begin.

 7. December 2021

  On 2 December 2021, the agreement on reform of the common agricultural policy (CAP) was formally adopted. By 31 December 2021 each EU country was required to submit its CAP Strategic Plan. The Commission had six months to assess and approve the plans.

 8. June 2021

  Following a series of trilogues, a provisional political agreement on the CAP reform was reached on 25 June 2021.

 9. November 2020

  The European Parliament and Council of the EU agreed on their respective negotiating positions in October 2020, enabling the first “trilogue” between the three institutions to take place on 10 November.

 10. June 2018

  On 1 June 2018, the European Commission presented legislative proposals for the reform of the CAP.

Pravna osnova

Reforma obuhvaća tri uredbe, koje se općenito primjenjuju od 1. siječnja 2023.:

Za 2021. i 2022. na snazi je bila prijelazna uredba kojom se rješavao problem neusklađenosti postojećih i novih propisa.

Dokumenti

14. PROSINCA 2022.
CAP 2023-27 – 28 CAP Strategic Plans at a glance
10. VELJAČE 2022.
Factsheet: Green Deal targets for 2030 and agricultural production studies
24. VELJAČE 2022.
Factsheet – a greener and fairer CAP
7. SVIBNJA 2020.
How the CAP 2023-27 will contribute to the European Green Deal
16. TRAVNJA 2019.
Building stronger agricultural knowledge and innovation systems
26. RUJNA 2019.
Report: preparing for future AKIS in Europe
24. SIJEČNJA 2019.
Brochure on the environmental benefits and simplification of the post-2020 CAP

Događanja

Novosti