Skip to main content
Agriculture and rural development

Noua politică agricolă comună: 2023-2027

Noua politică agricolă comună va fi foarte importantă pentru asigurarea viitorului agriculturii și silviculturii, precum și pentru realizarea obiectivelor Pactului verde european.

Un nou mod de lucru

Noua PAC este mai modernă, cu un accent puternic pe rezultate și performanță.

Zece obiective specifice

Politica se axează pe zece obiective specifice, legate de obiectivele comune ale UE în materie de sustenabilitate socială, de mediu și economică în agricultură și în zonele rurale.

Planuri strategice naționale

Toate statele membre vor elabora propriile planuri strategice PAC, combinând finanțarea sprijinului pentru venit, a dezvoltării rurale și a măsurilor de piață. În această fază, ele vor contribui la cele zece obiective majore prin intermediul unor măsuri globale de politică puse la dispoziție de Comisie, pe care țările UE le pot modela în funcție de nevoi și capacități.

Accent pe performanță și rezultate

Normele PAC stabilesc un set comun de indicatori ca parte a unui nou cadru de performanță, monitorizare și evaluare. Indicatorii vor fi monitorizați prin rapoarte anuale privind performanța și printr-o evaluare bianuală a performanței planurilor strategice PAC. Astfel, se vor urmări progresele înregistrate de țările UE în direcția atingerii țintelor și a obiectivelor PAC.

Principalele aspecte ale reformei

Noua PAC conține o serie de reforme ale politicilor menite să sprijine tranziția către o agricultură și o silvicultură durabile în UE.

O PAC mai verde

Noua PAC sprijină agricultura în a contribui mult mai mult la obiectivele Pactului verde european:

 • ambiții mai mari în materie ecologică – planurile PAC vor fi în acord cu legislația în domeniul mediului și al climei. În planul său strategic PAC, fiecare țară din UE va fi obligată să dea dovadă de un nivel mai ridicat de ambiție în ceea ce privește mediul și acțiunile climatice în comparație cu perioada de programare anterioară (fără „regrese”) și va trebui să actualizeze planul atunci când se modifică legislația în domeniul climei și al mediului;
 • contribuția la obiectivele Pactului verde – planurile strategice PAC naționale vor contribui la obiectivele Pactului verde (recomandările PAC stabilesc așteptările legate de această contribuție);
 • condiționalitate sporită – plățile către beneficiarii PAC vor fi condiționate de respectarea unui set mai solid de cerințe obligatorii. De exemplu, în cadrul fiecărei ferme, cel puțin 3 % din terenul arabil va trebui să fie dedicat biodiversității și elementelor neproductive, cu posibilitatea de a primi sprijin prin intermediul programelor ecologice pentru a atinge 7 %. Zonele umede și turbăriile vor fi, de asemenea, protejate.
 • programele ecologice – cel puțin 25 % din bugetul pentru plăți directe va fi alocat programelor ecologice, oferind stimulente mai puternice pentru practicile și abordările agricole care respectă clima și mediul (ex. agricultura ecologică, agroecologia, agricultura carbonului etc.), precum și pentru îmbunătățirea bunăstării animalelor;
 • dezvoltarea rurală – cel puțin 35 % din fonduri vor fi alocate pentru măsuri de sprijinire a climei, a biodiversității, a mediului și a bunăstării animalelor;
 • programele operaționale – în sectorul fructelor și legumelor, programele operaționale vor aloca cel puțin 15 % din cheltuieli pentru mediu (comparativ cu 10 % în cursul actualei perioade de programare);
 • clima și biodiversitatea – 40 % din bugetul PAC va trebui să fie relevant pentru climă și să sprijine ferm angajamentul general de a aloca 10 % din bugetul UE obiectivelor în materie de biodiversitate până la sfârșitul cadrului financiar multianual (CFM) al UE.

O PAC mai echitabilă

Noua PAC direcționează sprijinul către cei care au cea mai mare nevoie de acesta:

 • sprijinul redistributiv pentru venit – țările UE vor trebui să dedice cel puțin 10 % din plățile directe instrumentului de sprijin redistributiv pentru venit, pentru a răspunde mai bine nevoilor în materie de venituri ale fermelor mici și mijlocii;
 • fermierii activi – noile norme conțin o definiție obligatorie, dar flexibilă, a fermierului activ, care urmează să fie stabilită de țările UE. Aceasta specifică nivelul cerut pentru diferitele activitățile întreprinse. Numai fermierii activi pot primi un anumit sprijin din partea UE;
 • condiționalitatea socială – plățile PAC vor fi condiționate de respectarea anumitor standarde de muncă ale UE, iar beneficiarii vor fi încurajați să îmbunătățească condițiile de muncă în ferme;
 • convergența plăților – în cadrul noii PAC, nivelurile sprijinului pentru venit vor fi mai convergente, atât în interiorul țărilor UE, cât și între țările UE;
 • sprijinirea tinerilor fermieri – țările UE vor trebui să distribuie tinerilor fermieri cel puțin 3 % din bugetul lor pentru plăți directe, sub formă de sprijin pentru venit sau pentru investiții ori de ajutoare la înființare pentru tinerii fermieri;
 • îmbunătățirea echilibrului de gen – egalitatea de gen și creșterea participării femeilor în agricultură fac pentru prima dată parte din obiectivele planurilor strategice PAC. Țările UE trebuie să evalueze aceste aspecte și să soluționeze provocările identificate.

Îmbunătățirea competitivității

Noua PAC va consolida poziția fermierilor în lanțul de aprovizionare și va stimula competitivitatea sectorului agroalimentar:

 • creșterea puterii de negociere – noile norme vor consolida cooperarea dintre producători, încurajându-i pe fermieri să colaboreze și permițându-le să creeze o putere de contrabalansare pe piață;
 • orientarea către piață – noua PAC menține orientarea generală spre piață a reformelor anterioare, încurajând fermele din UE să alinieze oferta la cererea din Europa și din afara acesteia;
 • rezerva pentru situații de criză – pentru a face față unor eventuale crize viitoare, PAC reformată include o nouă rezervă financiară în valoare de cel puțin 450 de milioane EUR pe an;
 • sprijinul pentru sectorul vitivinicol – au fost convenite norme specifice pentru a îmbunătăți sprijinul acordat sectorului vitivinicol.

Un buget consistent

PAC va continua să beneficieze de un buget solid pe termen lung.

Fondurile pentru PAC

Pentru perioada 2021-2027, UE a alocat politicii agricole comune fonduri în valoare de 387 de miliarde EUR. Banii vor proveni din două fonduri diferite: Fondul european de garantare agricolă (FEGA), care a fost stabilit la 291,1 miliarde EUR (în prețuri curente); și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), care se va ridica la 95,5 miliarde EUR.

Instrumentul NextGenerationEU

Bugetul FEADR include 8 miliarde EUR din instrumentul NextGenerationEU. Aceste fonduri vor ajuta zonele rurale să facă schimbările structurale necesare pentru atingerea obiectivelor Pactului verde european și ale tranziției digitale.

Transferuri între alocări

Pentru a putea adapta mai bine politica la prioritățile propriilor sectoare agricole, țările UE vor avea posibilitatea de a transfera 25 % din alocările lor din cadrul PAC către sprijinul pentru venit și către dezvoltarea rurală. Țările UE pot aplica mecanisme de flexibilitate suplimentare pentru anumite scopuri, cum ar fi sprijinirea obiectivelor legate de mediu și de climă și susținerea tinerilor fermieri. Aceeași flexibilitate este posibilă în țările cu plăți directe sub medie.

Cunoaștere, cercetare și inovare

Promovarea cercetării, a schimbului de cunoștințe și a inovării va fi esențială pentru asigurarea unui sector agricol inteligent și sustenabil.

Ca parte a angajamentului său de a sprijini cercetarea și inovarea în agricultură, Comisia a propus alocarea a 10 miliarde EUR din programul Orizont Europa pentru proiecte legate de alimentație, agricultură, dezvoltare rurală și bioeconomie.

PAC reformată va beneficia de această creștere a investițiilor, încorporând sisteme mai puternice de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS) pentru a stimula dezvoltarea proiectelor de inovare, pentru a disemina rezultatele acestora și pentru a încuraja utilizarea lor pe scară cât mai largă. Serviciile de consiliere agricolă vor fi un instrument foarte important pentru schimbul de noi cunoștințe și idei.

Calendarul reformei PAC

 1. 2027

  Comisia va efectua o a doua evaluare a performanței fiecărui plan strategic PAC.

 2. 2026

  În 2026, o evaluare intermediară va analiza performanța noii PAC.

 3. 2025

  Comisia va efectua o primă evaluare a performanței fiecărui plan strategic PAC și le va solicita țărilor UE, dacă este necesar, să întreprindă acțiuni ulterioare. 

 4. 2024

  Începând din 2024, fiecare țară din UE va prezenta un raport anual privind performanța și va participa la o reuniune anuală de evaluare cu Comisia.

 5. Decembrie 2023

  La sfârșitul anului 2023, Comisia Europeană va prezenta un raport pentru a evalua efortul comun al tuturor planurilor strategice PAC, cu un accent deosebit pe ambiția colectivă de a atinge obiectivele Pactului verde.

 6. Ianuarie 2023

  Demarează planurile strategice PAC.

 7. Decembrie 2021

  Pe 2 decembrie 2021 s-a adoptat oficial acordul privind reforma politicii agricole comune (PAC). Toate țările din UE au trebuit să-și prezintă planurile strategice PAC până pe 31 decembrie 2021. Comisia a avut la dispoziție șase luni pentru a evalua și a aproba planurile.

 8. Iunie 2021

  În urma unei serii de triloguri, la 25 iunie 2021 s-a ajuns la un acord politic provizoriu privind reforma PAC.

 9. Noiembrie 2020

  Parlamentul European și Consiliul UE au convenit asupra pozițiilor lor de negociere în octombrie 2020, astfel încât primul trilog dintre cele trei instituții a putut avea loc la 10 noiembrie.

 10. Iunie 2018

  Pe 1 iunie 2018, Comisia Europeană și-a prezentat propunerile legislative pentru reforma PAC.

Temei juridic

Reforma acoperă trei regulamente, care se vor aplica în general de la 1 ianuarie 2023:

Pentru anii 2021 și 2022, se aplică un regulament de tranziție, care reduce decalajul dintre legislația actuală și cea nouă.

Documente

10 FEBRUARIE 2022
Factsheet: Green Deal targets for 2030 and agricultural production studies
English
(1.36 MB - PDF)
Descărcați
24 FEBRUARIE 2022
Factsheet – a greener and fairer CAP
English
(1.95 MB - PDF)
Descărcați
14 IANUARIE 2021
List of potential agricultural practices that eco-schemes could support
English
(2.41 MB - PDF)
Descărcați
7 MAI 2020
How the CAP 2023-27 will contribute to the European Green Deal
English
(3.02 MB - PDF)
Descărcați
16 APRILIE 2019
Building stronger agricultural knowledge and innovation systems
English
(770.57 KB - PDF)
Descărcați
26 SEPTEMBRIE 2019
Report: preparing for future AKIS in Europe
English
(13.42 MB - PDF)
Descărcați
24 IANUARIE 2019
Brochure on the environmental benefits and simplification of the post-2020 CAP
română
(3.68 MB - PDF)
Descărcați