Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Обща рамка за мониторинг и оценка

Основна информация за прилагането на ОСП, резултатите от нея и въздействието ѝ.

Общата рамка за мониторинг и оценка накратко

Европейската комисия създаде обща рамка за мониторинг и оценка (ОРМО), за да се извършват оценки и да се подобрява ефективността на общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2014—2020 г. Въведен бе преходен регламент за удължаване на срока на повечето правила на ОСП за периода 2014—2020 г. до края на 2022 г.

Резултатите от мониторинга и оценката предоставят ценна информация. Те:

 • осигуряват солидна аналитична основа за изготвяне на бъдещи политики;
 • помагат при определянето на целите на политиките и програмите и след това се използват за измерване на изпълнението на тези цели в дългосрочен план;
 • допринасят за отчетността на публичните разходи и помагат да се отвърне на тревогите и въпросите на гражданите относно използването на парите на данъкоплатците.

За да се гарантира подходящ мониторинг и оценка, политическите цели трябва да бъдат свързани с планираните мерки. Целите на ОСП са:

 • жизнеспособно производство на храни с акцент върху селскостопанските доходи, селскостопанската производителност и стабилността на цените;
 • устойчиво управление на природните ресурси и действията, свързани с климата, с акцент върху емисиите на парникови газове, биологичното разнообразие, почвите и водите;
 • балансирано териториално развитие с акцент върху заетостта, растежа и бедността в селските райони.

Рамка за мониторинг и оценка на общата селскостопанска политика за 2014—2020 г.

Technical handbook on the CMEF of the CAP 2014-20
English
(1.61 MB - PDF)
Изтегляне

Мониторинг

Елементът за мониторинг на ОРМО предоставя ключова информация за изпълнението на ОСП. Комисията наблюдава настоящите тенденции на селскостопанските пазари, развитието на селските райони и използването на средствата по ОСП.

Определени са редица видове показатели в подкрепа на оценката на резултатите от ОСП.

Избраните показатели се представят визуално и интерактивно на таблото по теми, като например подпомагане на доходите от селскостопанска дейност, изменение на климата и качество на въздуха, пазарна ориентация и биологично производство.

Комисията актуализира ежегодно данните (в зависимост от наличността) за набор от показатели за контекста, отразяващи съответните аспекти на общите тенденции, които могат да окажат влияние върху изпълнението, постиженията и резултатите на ОСП.

Информация по темата

Годишен набор от показатели за контекста

Оценка

Общата рамка предоставя инструмент за оценка на въздействието на политическите интервенции. Оценката осигурява данни за вземането на решения и подобрява ефективността, ползата и ефикасността на интервенциите по линия на ОСП. Оценката допринася също така за подобряване на прозрачността, извличането на познания и отчетността.

Оценките на мерките, свързани с подпомагането на доходите на земеделските стопани, подпомагането на спазването на устойчиви селскостопански практики и подкрепата на пазара се извършват от независими външни изпълнители. Това включва научноизследователски организации, университети и консултантски дружества, за чиято работа отговаря Комисията, въз основа на многогодишен план за оценка. Договорите се сключват чрез публична тръжна процедура. Обявленията за обществени поръчки и поканите за участие в търгове се публикуват на платформата Електронен ежедневник за поръчките.

Целта, обхватът и графикът на всяка оценка се определят в пътните карти за оценка, по които гражданите могат да правят коментари.

За програмите за развитие на селските райони оценките се извършват от държавите от ЕС. Комисията изготвя обобщения на предварителните и последващите оценки, изготвени от държавите.

За да се гарантира, че оценките са неразделна част от процеса на създаване на политики и че се съблюдават утвърдените целеви показатели, Комисията изготви насоки и набор от инструменти за по-добро регулиране, в които са посочени изискванията и добрите практики за оценки на ОСП.

Докладите и заключенията от оценките са разпределени в шест категории:

Доклади на Общата рамка за мониторинг и оценка

Комисията публикува доклади за прилагането на Общата рамка и резултатите, в които се оценява изпълнението на ОСП.

Първият доклад относно мониторинга и оценката на ОСП за периода 2014—2020 г. бе представен на Европейския парламент и на Съвета през 2018 г. (COM/2018/790 final) и е допълнен от втория доклад, публикуван през декември 2021 г.

Към рамката за качество на изпълнението, мониторинг и оценка

На 6 декември 2021 г. бе приет Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове по ОСП. С този регламент се установява рамката за качество на изпълнението, мониторинг и оценка, която се прилага за ОСП от 2023 г. до 2027 г.

Рамката за качество на изпълнението, мониторинг и оценка подкрепя изместването на акцента на политиката от спазването на правилата към изпълнението и резултатите. Този нов модел на изпълнение, основан на резултатите, използва набор от общи показатели за изпълнението.

Наборът от общи показатели за изпълнението включва:

 • показатели за крайните продукти, които ще бъдат използвани за мониторинг на изпълнението на ОСП;
 • показатели за резултатите, които ще бъдат използвани за наблюдение на напредъка на държавите от ЕС по отношение на предварително определените цели;
 • показатели за контекста и въздействието, които ще бъдат използвани за оценка на цялостното изпълнение на политиката спрямо целите на ОСП.

Допълнителни насоки за това как да се планират и докладват показателите за крайните продукти и резултатите са предоставени в придружителното писмо.

PMEF – Output indicators
English
(1.57 MB - PDF)
Изтегляне
PMEF – Result indicators
English
(1.39 MB - PDF)
Изтегляне
PMEF – Context and impact indicators
English
(1.11 MB - PDF)
Изтегляне
PMEF – Cover note on output and result indicators
English
(711.96 KB - PDF)
Изтегляне

Правни основания

Общата рамка се основава от следните правила:

Рамката за качество на изпълнението, мониторинг и оценка се основава от следните правила:

Towards the PMEF

On the 6 December 2021, Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for CAP Strategic Plans was adopted. This regulation establishes the performance monitoring and evaluation framework (PMEF), which applies for the CAP from 2023 until 2027.

The PMEF supports the shift in policy focus from compliance with rules to performance and results. This new performance-based delivery model uses a set of common performance indicators.

This set of common performance indicators includes:

 • output indicators, which will be used for monitoring the implementation of the CAP;
 • result indicators, which will be used to monitor EU countries’ progress towards pre-set targets;
 • context and impact indicators, which will be used to assess the overall policy performance against CAP objectives.

Further guidance on how to plan and report output and results indicators is provided in the cover note.

PMEF – Output indicators
English
(1.57 MB - PDF)
Изтегляне
PMEF – Result indicators
English
(1.39 MB - PDF)
Изтегляне
PMEF – Context and impact indicators
English
(1.11 MB - PDF)
Изтегляне
PMEF – Cover note on output and result indicators
English
(711.96 KB - PDF)
Изтегляне

Legal bases

The following rules govern the CMEF for:

The following rules govern the PMEF for: