Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Обща рамка за мониторинг и оценка

Основна информация за изпълнението на ОСП, резултатите от нея и въздействието ѝ.

Общата рамка за мониторинг и оценка накратко

Европейската комисия създаде обща рамка за мониторинг и оценка (ОРМО), за да се извършват оценки и да се подобрява ефективността на общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2014—2020 г. Въведен бе преходен регламент за удължаване на срока на повечето правила на ОСП за периода 2014—2020 г. до края на 2022 г.

Резултатите от мониторинга и оценката предоставят ценна информация. Те:

  • осигуряват солидна аналитична основа за изготвяне на бъдещи политики;
  • помагат при определянето на целите на политиките и програмите и след това се използват за измерване на изпълнението на тези цели в дългосрочен план;
  • допринасят за отчетността на публичните разходи и помагат да се отвърне на тревогите и въпросите на гражданите относно използването на парите на данъкоплатците.

За да се гарантира подходящ мониторинг и оценка, политическите цели трябва да бъдат свързани с планираните мерки. Целите на ОСП са:

  • жизнеспособно производство на храни с акцент върху селскостопанските доходи, селскостопанската производителност и стабилността на цените;
  • устойчиво управление на природните ресурси и действията, свързани с климата, с акцент върху емисиите на парникови газове, биологичното разнообразие, почвите и водите;
  • балансирано териториално развитие, с акцент върху заетостта в селските райони, растежа и бедността в селските райони.

Рамка за мониторинг и оценка на общата селскостопанска политика за 2014—2020 г.

1 ЮЛИ 2017 Г.
Technical handbook on the CMEF of the CAP 2014-20

Мониторинг

Мониторингът, който е част от Общата рамка, предоставя ключова информация за изпълнението на ОСП. Комисията следи актуалното развитие на селскостопанските пазари, развитието на селските райони и използването на средствата по линия на ОСП.

Определени са редица видове показатели в подкрепа на оценката на резултатите от ОСП.

Избраните показатели се представят визуално и интерактивно на таблото по теми, като например подпомагане на доходите от селскостопанска дейност, изменение на климата и качество на въздуха, пазарна ориентация и биологично производство.

Комисията актуализира ежегодно данните (в зависимост от наличността) за набор от показатели за контекста, отразяващи съответните аспекти на общите тенденции, които могат да окажат влияние върху изпълнението, постиженията и резултатите на ОСП.

Информация по темата

Годишен набор от показатели за контекста

Оценки и проучвания

Общата рамка предоставя инструмент за оценка на въздействието на политическите интервенции. Оценката осигурява данни за вземането на решения и подобрява ефективността, ползата и ефикасността на интервенциите по линия на ОСП. Оценката допринася също така за подобряване на прозрачността, извличането на познания и отчетността.

Оценките на мерките, свързани с подпомагането на доходите на земеделските стопани, подпомагането на спазването на устойчиви селскостопански практики и подкрепата на пазара се извършват от независими външни изпълнители. Това включва научноизследователски организации, университети и консултантски дружества, за чиято работа отговаря Комисията, въз основа на многогодишен план за оценка. Договорите се сключват чрез публична тръжна процедура. Обявленията за обществени поръчки и поканите за участие в търгове се публикуват на платформата Електронен ежедневник за поръчките.

Целта, обхватът и графикът на всяка оценка се определят в пътните карти за оценка, по които гражданите могат да правят коментари.

За програмите за развитие на селските райони оценките се извършват от държавите от ЕС. Комисията изготвя обобщения на предварителните и последващите оценки, изготвени от държавите.

За да се гарантира, че оценките са неразделна част от процеса на създаване на политики и че се съблюдават утвърдените целеви показатели, Комисията изготви насоки и инструментариум за по-добро регулиране, в които са посочени изискванията и добрите практики за оценки на ОСП.

Докладите и заключенията от оценките са разпределени в шест категории:

Доклади за Общата рамка за мониторинг и оценка

Комисията публикува доклади за прилагането на Общата рамка за мониторинг и оценка и резултатите, в които се оценява изпълнението на ОСП.

Първият доклад относно мониторинга и оценката на ОСП за периода 2014—2020 г. бе представен на Европейския парламент и на Съвета през 2018 г. (COM/2018/790 final) и е допълнен от втория доклад, публикуван през декември 2021 г.

Към рамката за качество на изпълнението, мониторинг и оценка

На 6 декември 2021 г. бе приет Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове по ОСП. С този регламент се установява рамката за качество на изпълнението, мониторинг и оценка, която се прилага за ОСП от 2023 г. до 2027 г.

Рамката за качество на изпълнението, мониторинг и оценка подкрепя изместването на акцента на политиката от спазването на правилата към изпълнението и резултатите. Този нов модел на изпълнение, основан на резултатите, използва набор от общи показатели за изпълнението.

Наборът от общи показатели за изпълнението включва:

  • показатели за крайните продукти, които ще бъдат използвани за мониторинг на изпълнението на ОСП;
  • показатели за резултатите, които ще бъдат използвани за наблюдение на напредъка на държавите от ЕС по отношение на предварително определените цели;
  • показатели за контекста и въздействието, които ще бъдат използвани за оценка на цялостното изпълнение на политиката спрямо целите на ОСП.

Допълнителни насоки за това как да се планират и докладват показателите за крайните продукти и резултатите са предоставени в придружителното писмо.

29 ФЕВРУАРИ 2024 Г.
PMEF – Output indicators
29 ФЕВРУАРИ 2024 Г.
PMEF – Result indicators
29 ФЕВРУАРИ 2024 Г.
PMEF – Context and impact indicators
29 ФЕВРУАРИ 2024 Г.
PMEF – Cover note on output and result indicators

Данни за мониторинг и оценка (DME)

На 6 септември 2022 г. беше приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1475 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на стратегическите планове по ОСП и представянето на информация за мониторинга и оценката. С регламента се установява набор от общи правила за събиране на данни, които ще се използват за извършване на мониторинга и оценката на дейностите по време на периода на изпълнение на ОСП от 2023 г. до 2027 г.

Тези данни са основен компонент на Рамката за качество на изпълнението, мониторинг и оценка и модела на изпълнение, основан на резултатите. В рамките на DME се събират пет вида данни:

Допълнителни насоки за това как да се събират и докладват различните видове данни са предоставени в следните документи:

6 ФЕВРУАРИ 2024 Г.
Guidelines for data on interventions and beneficiaries
6 ФЕВРУАРИ 2024 Г.
Explanatory note for data on sectoral interventions
6 ФЕВРУАРИ 2024 Г.
Guidelines for data on EIP Operational Groups
6 ФЕВРУАРИ 2024 Г.
Guidelines for data on LEADER Interventions

 

Правно основание

Общата рамка се основава от следните правила:

Рамката за качество на изпълнението, мониторинг и оценка се основава от следните правила: