Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Společná zemědělská politika: 2023–2027

Společná zemědělská politika zastává klíčovou úlohu při zajištění budoucnosti zemědělství a lesnictví, jakož i při realizaci cílů Zelené dohody pro Evropu.

Nový způsob fungování

SZP na období 2023–2027 je modernizovanou politikou se silným důrazem na výsledky a výkon.

Deset specifických cílů

Politika se zaměřuje na deset specifických cílů, které mají vazbu na společné cíle EU v oblasti sociální, environmentální a hospodářské udržitelnosti v zemědělství a ve venkovských oblastech.

Strategické plány jednotlivých států

Každá země EU si sestavila vlastní vnitrostátní strategický plán SZP, v němž kombinuje financování podpory příjmu, rozvoje venkova a tržních opatření. Státy Unie si při navrhování svých strategických plánu zvolily, jak budou k deseti specifickým cílům přispívat: vybrat si mohly ze souboru rozsáhlých politických opatření, který poskytla Komise a který bylo možné přizpůsobit vnitrostátním potřebám a potenciálu.

Důraz na výkonnost a výsledky

Právní předpisy, které společně tvoří SZP, stanoví společný soubor ukazatelů jako součást nového rámce pro výkonnost, monitorování a hodnocení. Ukazatele budou monitorovány prostřednictvím výročních zpráv o výkonnosti. Jednou za dva roky pak bude proveden přezkum výkonnosti všech strategických plánů SZP, jenž ukáže, jakého pokroku země EU dosáhly při plnění svých cílů a cílů SZP.

Hlavní oblasti reforem

SZP na období 2023–2027 obsahuje řadu politických reforem, které podporují přechod k udržitelnému zemědělství a lesnictví v EU.

Zelenější SZP

SZP na období 2023–2027 vede zemědělství k tomu, aby se mnohem více podílelo na plnění cílů Zelené dohody pro Evropu:

 • Vyšší ambice v ochraně životního prostředí: plány SZP jsou sladěny s právními předpisy v oblasti životního prostředí a klimatu. Každá země EU si musí ve svém strategickém plánu SZP stanovit vyšší cíle v oblasti životního prostředí a klimatu než v předchozím programovém období (nesmí nastat „návrat k horšímu“). Svůj plán musí aktualizovat pokaždé, když dojde ke změně právních předpisů v oblasti klimatu a životního prostředí.
 • Přispívat k cílům Zelené dohody: vnitrostátní strategické plány SZP musejí přispívat k plnění cílů Zelené dohody (doporučení SZP stanoví, jak by měl tento příspěvek vypadat)
 • Posílená podmíněnost: vyplácení plateb příjemcům SZP se řídí přísnějším souborem povinných požadavků. Například každý zemědělský podnik musí vyčlenit minimálně 3 % orné půdy na biologickou rozmanitost a neprodukční prvky. V případě, že vyčlení 7 %, může získat podporu z ekoschémat. Ochrana se vztahuje i na mokřady a rašeliniště.
 • Ekoschémata: nejméně 25 % rozpočtu na přímé platby je určeno na ekoschémata, v jejichž rámci jsou většími pobídkami podporováni zemědělci, kteří používají zemědělské metody a postupy šetrné ke klimatu a životnímu prostředí (jako je ekologické zemědělství, agroekologie, uhlíkové zemědělství atd.) a zlepšují životní podmínky zvířat.
 • Rozvoj venkova: nejméně 35 % finančních prostředků je určeno na opatření na podporu klimatu, biologické rozmanitosti, životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat.
 • Operační programy: v odvětví ovoce a zeleniny operační programy vyčleňují nejméně 15 % svých výdajů na životní prostředí.
 • Klima a biologická rozmanitost: 40 % výdajů rozpočtu na SZP musí souviset s klimatem a důrazně podporovat obecný závazek věnovat do konce období víceletého finančního rámce (VFR) 10 % rozpočtu EU na cíle v oblasti biologické rozmanitosti.

Spravedlivější SZP

SZP na období 2023–2027 poskytuje podporu těm, kteří ji nejvíce potřebují:

 • Přerozdělení podpory příjmu: země EU musejí vyčlenit nejméně 10 % svých přímých plateb na nástroj redistributivní podpory příjmu, což umožní lépe řešit příjmové potřeby menších a středních zemědělských podniků.
 • Aktivní zemědělec: nové právní předpisy obsahují povinnou, avšak flexibilní definici aktivního zemědělce. Stanoví si ji samy země EU, včetně úrovně prováděných činností. Některé podpory EU mohou získat pouze aktivní zemědělci.
 • Sociální podmíněnost: platby v rámci SZP jsou vázány na dodržování určitých pracovních norem EU a příjemci jsou motivováni k tomu, aby zlepšovali pracovní podmínky v zemědělských podnicích.
 • Konvergence plateb: v SZP na období 2023–2027 dochází k většímu sjednocení výše podpory příjmů, a to jak v rámci jedné země EU, tak mezi všemi zeměmi EU.
 • Podpora pro mladé zemědělce: země EU musí vyčlenit nejméně 3 % svého rozpočtu na přímé platby mladým zemědělcům, a to ve formě podpory příjmů nebo investic, případně podpory na zahájení činnosti mladých zemědělců.
 • Zlepšení genderové vyváženosti: vůbec poprvé jsou součástí strategických plánů SZP také rovnost žen a mužů a zvýšení účasti žen v zemědělství. Země EU musí vyhodnotit, jaká je jejich situace v této oblasti, a řešit zjištěné problémy.

Zvyšování konkurenceschopnosti

SZP na období 2023–2027 posílí postavení zemědělců v dodavatelském řetězci a zvýší konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského odvětví:

 • Lepší vyjednávací síla: nová pravidla prohlubují spolupráci producentů, což bude motivovat zemědělce ke spolupráci a umožní jim vytvořit na trhu protiváhu.
 • Orientace na trh: SZP na období 2023–2027 zachovává celkovou tržní orientaci vyplývající z předchozích reforem, což povzbudí zemědělské podniky v EU, aby sladily nabídku s poptávkou v Evropě i mimo ni.
 • Rezerva pro případ krizí: reformovaná SZP zahrnuje novou finanční rezervu ve výši nejméně 450 milionů eur ročně, která umožní čelit budoucím krizím.
 • Podpora v odvětví vína: v zájmu zlepšení podpory pro odvětví vína byla dohodnuta zvláštní pravidla.

Solidní rozpočet

SZP bude i nadále těžit z poměrně velkého dlouhodobého rozpočtu.

Financování SZP

Na SZP na období 2021–2027 je vyčleněno 387 miliard eur. Tato částka je rozdělena do dvou různých fondů: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF), kterému bylo přiděleno 291,1 mld. eur (v běžných cenách), a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), který bude disponovat 95,5 mld. eur.

NextGenerationEU

Rozpočet fondu EZFRV zahrnuje také 8 mld. eur z nástroje NextGenerationEU, které jsou určeny na pomoc venkovským oblastem při provádění strukturálních změn nezbytných k plnění cílů Zelené dohody pro Evropu a digitální transformace.

Převody mezi přidělenými prostředky

Až 25 % prostředků přidělených v rámci SZP mohou státy EU převádět z podpory příjmu na rozvoj venkova a naopak. To jim umožňuje optimálněji přizpůsobit výdaje konkrétním prioritám svého zemědělského odvětví. Také mohou uplatnit dodatečnou flexibilitu pro určité účely, jako je podpora cílů v oblasti životního prostředí a klimatu, podpora mladých zemědělců a v případě, kdy se v dané zemi vyplácejí podprůměrné přímé platby.

Znalosti, výzkum a inovace

Pro zajištění inteligentního a udržitelného zemědělského odvětví je obzvlášť důležitý pokrok ve výzkumu a sdílení poznatků a inovací.

Komise v rámci svého závazku podporovat výzkum a inovace v zemědělství navrhla vyčlenit 10 miliard eur z programu Horizont Evropa na projekty týkající se potravin, zemědělství, rozvoje venkova a biohospodářství.

Přínos těchto zvýšených investic umožňuje mimo jiné začlenit do reformované SZP účinnější zemědělské znalostní a inovační systémy (AKIS), jejichž prostřednictvím se podpoří rozvoj inovačních projektů, budou šířit jejich výsledky a podporovat jejich co nejširší využívání. Klíčovým nástrojem pro sdílení nových poznatků a nápadů jsou poradenské služby pro zemědělství.

Chronologický přehled reformy SZP

 1. 2027

  Komise provede druhý přezkum výkonnosti všech strategických plánů SZP.

 2. 2026

  V roce 2026 se v průběžném hodnocení posoudí výkonnost SZP na období 2023–2027.

 3. 2025

  Komise provede první přezkum výkonnosti všech strategických plánů SZP a v případě potřeby požádá země EU, aby učinily konkrétní následná opatření. 

 4. 2024

  Od roku 2024 bude každá země EU předkládat výroční zprávu o výkonnosti a pořádat výroční přezkumné jednání s Komisí.

 5. prosinec 2023

  Na konci roku 2023 předloží Evropská komise zprávu, v níž posoudí společné úsilí všech strategických plánů SZP, přičemž se zejména zaměření na kolektivní snažení při plnění cílů Zelené dohody.

 6. leden 2023

  Zahájení realizace strategických plánů SZP

 7. prosinec 2021

  2. prosince 2021 byla formálně přijata dohoda o reformě společné zemědělské politiky (SZP). Do 31. prosince 2021 musí každá země EU předložit svůj strategický plán SZP. Komise pak tyto plány ve lhůtě šesti měsíců posoudí a schválí.

 8. červen 2021

  V návaznosti na řadu trialogů bylo 25. června 2021 dosaženo předběžné politické dohody o reformě SZP.

 9. listopad 2020

  Evropský parlament a Rada EU se v říjnu 2020 dohodly na svých vyjednávacích postojích, takže se 10. listopadu mohl uskutečnit první „trialog“ mezi těmito třemi orgány.

 10. červen 2018

  Evropská komise předložila 1. června 2018 legislativní návrhy týkající se reformy SZP.

Právní základ

Reforma zahrnuje tři nařízení, která začala obecně platit 1. ledna 2023:

V období let 2021 a 2022 se uplatňovalo nařízení o přechodných ustanoveních, které překlenulo mezeru mezi platností starých a nových právních předpisů.

Dokumenty

14. PROSINCE 2022
CAP 2023-27 – 28 CAP Strategic Plans at a glance
English
(3.11 MB - PDF)
Stáhnout
10. ÚNORA 2022
Factsheet: Green Deal targets for 2030 and agricultural production studies
English
(1.36 MB - PDF)
Stáhnout
24. ÚNORA 2022
Factsheet – a greener and fairer CAP
English
(1.95 MB - PDF)
Stáhnout
14. LEDNA 2021
List of potential agricultural practices that eco-schemes could support
English
(2.41 MB - PDF)
Stáhnout
7. KVĚTNA 2020
How the CAP 2023-27 will contribute to the European Green Deal
English
(3.02 MB - PDF)
Stáhnout
16. DUBNA 2019
Building stronger agricultural knowledge and innovation systems
English
(770.57 KB - PDF)
Stáhnout
26. ZÁŘÍ 2019
Report: preparing for future AKIS in Europe
English
(13.42 MB - PDF)
Stáhnout
24. LEDNA 2019
Brochure on the environmental benefits and simplification of the post-2020 CAP
English
(3.02 MB - PDF)
Stáhnout

Akce

 • Konference a summity

EU Agri-Food Days

 • úterý 5. prosince 2023, 09:30 - pátek 8. prosince 2023, 15:30 (CET)
 • Živý přenos je k dispozici