Skip to main content
Agriculture and rural development

Nová společná zemědělská politika: 2023–2027

Nová společná zemědělská politika sehraje klíčovou úlohu při zajištění budoucnosti zemědělství a lesnictví, jakož i při realizaci cílů Zelené dohody pro Evropu.

Nový způsob fungování

Nová SZP je modernizovanou politikou se silným důrazem na výsledky a výkonnost.

Deset specifických cílů

Politika se zaměřuje na deset specifických cílů, které mají vazbu na společné cíle EU v oblasti sociální, environmentální a hospodářské udržitelnosti v zemědělství a ve venkovských oblastech.

Národní strategické plány

Každá země EU si musí sestavit vlastní národní strategický plán SZP, v němž zkombinuje financování podpory příjmu, rozvoje venkova a tržních opatření. Státy Unie si při navrhování svých strategických plánu zvolí, jak budou k deseti specifickým cílům přispívat: vybírat mohou ze souboru rozsáhlých politických opatření, který poskytla Komise a který lze přizpůsobovat vnitrostátním potřebám a potenciálu.

Důraz na výkonnost a výsledky

Právní předpisy, které společně tvoří SZP, stanoví společný soubor ukazatelů jako součást nového rámce pro výkonnost, monitorování a hodnocení. Ukazatele budou monitorovány prostřednictvím výročních zpráv o výkonnosti. Jednou za dva roky pak bude proveden přezkum výkonnosti strategických plánů SZP, aby se posoudilo, jakého pokroku země EU dosáhly při plnění svých cílů a cílů SZP.

Hlavní oblasti reforem

Nová SZP obsahuje řadu politických reforem, které podpoří přechod k udržitelnému zemědělství a lesnictví v EU.

Zelenější SZP

Nová SZP povede zemědělství k tomu, aby mnohem více přispívalo k cílům Zelené dohody pro Evropu:

 • Vyšší ambice v ochraně životního prostředí: plány SZP budou sladěny s právními předpisy v oblasti životního prostředí a klimatu. Každá země EU si bude muset ve svém strategickém plánu SZP stanovit vyšší cíle v oblasti životního prostředí a klimatu než v předchozím programovém období (nesmí nastat „návrat k horšímu“). Svůj plán bude muset aktualizovat pokaždé, když dojde ke změně právních předpisů v oblasti klimatu a životního prostředí.
 • Přispívat k cílům Zelené dohody: národní strategické plány SZP budou muset přispívat k plnění cílů Zelené dohody (doporučení SZP stanoví, jak by měl tento příspěvek vypadat)
 • Posílená podmíněnost: vyplácení plateb příjemcům SZP se bude řídit přísnějším souborem povinných požadavků. Například každý zemědělský podnik bude muset vyčlenit minimálně 3 % orné půdy na biologickou rozmanitost a neprodukční prvky. Bude mít také možnost získat podporu z ekoschémat, pokud vyčlení 7 %. Ochrana se bude také vztahovat na mokřady a rašeliniště.
 • Ekoschémata: nejméně 25 % rozpočtu na přímé platby bude vyčleněno na ekoschémata, v jejichž rámci budou většími pobídkami podporováni zemědělci, kteří používají zemědělské postupy a přístupy šetrné ke klimatu a životnímu prostředí (jako je ekologické zemědělství, agroekologie, uhlíkové zemědělství atd.) a zlepšují životní podmínky zvířat.
 • Rozvoj venkova: nejméně 35 % finančních prostředků bude vyčleněno na opatření na podporu klimatu, biologické rozmanitosti, životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat.
 • Operační programy: v rámci operačních programů v odvětví ovoce a zeleniny bude nejméně 15 % jejich výdajů vyčleněno na životní prostředí (ve srovnání s 10 % v aktuálním programovém období).
 • Klima a biologická rozmanitost: 40 % výdajů rozpočtu na SZP bude muset souviset s klimatem a důrazně podporovat obecný závazek věnovat do konce období víceletého finančního rámce (VFR) 10 % rozpočtu EU na cíle v oblasti biologické rozmanitosti.

Spravedlivější SZP

Nová SZP bude poskytovat podporu těm, kteří ji nejvíce potřebují:

 • Přerozdělení podpory příjmu: země EU budou muset vyčlenit nejméně 10 % svých přímých plateb na nástroj redistributivní podpory příjmu, což umožní lépe řešit příjmové potřeby menších a středních zemědělských podniků.
 • Aktivní zemědělec: nové právní předpisy obsahují povinnou, avšak flexibilní definici aktivního zemědělce: stanoví si ji samy země EU, včetně úrovně prováděných činností. Určitá podpora EU bude určena pouze pro aktivní zemědělce.
 • Sociální podmíněnost: platby v rámci SZP budou vázány na dodržování určitých pracovních norem EU a příjemci budou motivováni k tomu, aby zlepšovali pracovní podmínky v zemědělských podnicích.
 • Konvergence plateb: v nové SZP bude nutné více sjednotit výši podpory příjmů, a to jak v rámci jedné země EU, tak mezi všemi zeměmi EU.
 • Podpora pro mladé zemědělce: země EU budou muset vyčlenit nejméně 3 % svého rozpočtu na přímé platby mladým zemědělcům, a to ve formě podpory příjmů nebo investic, případně podpory na zahájení činnosti mladých zemědělců.
 • Zlepšení genderové vyváženosti: vůbec poprvé jsou součástí strategických plánů SZP také rovnost žen a mužů a zvýšení účasti žen v zemědělství. Země EU musí vyhodnotit, jaká je jejich situace v této oblasti, a řešit zjištěné problémy.

Zvyšování konkurenceschopnosti

Nová SZP posílí postavení zemědělců v dodavatelském řetězci a zvýší konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského odvětví:

 • Lepší vyjednávací síla: nová pravidla posílí spolupráci producentů, což bude motivovat zemědělce ke spolupráci a umožní jim vytvořit na trhu protiváhu.
 • Orientace na trh: nová SZP zachovává celkovou tržní orientaci vyplývající z předchozích reforem, což povzbudí zemědělské podniky v EU, aby sladily nabídku s poptávkou v Evropě i mimo ni.
 • Rezerva pro případ krizí: reformovaná SZP zahrnuje novou finanční rezervu ve výši nejméně 450 milionů eur ročně, která umožní čelit budoucím krizím.
 • Podpora v odvětví vína: v zájmu zlepšení podpory pro odvětví vína byla dohodnuta zvláštní pravidla.

Solidní rozpočet

SZP bude i nadále těžit z poměrně velkého dlouhodobého rozpočtu.

Financování SZP

Na SZP v období 2021–2027 bylo vyčleněno 387 miliard eur. Tato částka bude rozdělena do dvou různých fondů: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF), kterému bylo přiděleno 291,1 mld. eur (v běžných cenách), a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), který bude disponovat 95,5 mld. eur.

NextGenerationEU

Rozpočet fondu EZFRV zahrnuje také 8 mld. eur z nástroje NextGenerationEU, které jsou určeny na pomoc venkovským oblastem při provádění strukturálních změn nezbytných k plnění cílů Zelené dohody pro Evropu a digitální transformace.

Převody mezi přidělenými prostředky

Až 25 % prostředků přidělených v rámci SZP budou moct státy EU převádět z podpory příjmu na rozvoj venkova a naopak. To jim umožní optimálněji přizpůsobit výdaje konkrétním prioritám svého zemědělského odvětví. Také budou moct uplatnit dodatečnou flexibilitu pro určité účely, jako je podpora cílů v oblasti životního prostředí a klimatu, podpora mladých zemědělců a v případě, kdy se v dané zemi vyplácejí podprůměrné přímé platby.

Znalosti, výzkum a inovace

Pro zajištění inteligentního a udržitelného zemědělského odvětví bude obzvlášť důležitý pokrok ve výzkumu a sdílení poznatků a inovací.

Komise v rámci svého závazku podporovat výzkum a inovace v zemědělství navrhla vyčlenit 10 miliard eur z programu Horizont Evropa na projekty týkající se potravin, zemědělství, rozvoje venkova a biohospodářství.

Přínos těchto zvýšených investic umožní mimo jiné začlenit do reformované SZP účinnější zemědělské znalostní a inovační systémy (AKIS), jejichž prostřednictvím se podpoří rozvoj inovačních projektů, budou šířit jejich výsledky a podporovat jejich co nejširší využívání. Klíčovým nástrojem pro sdílení nových poznatků a nápadů pak budou poradenské služby pro zemědělství.

Chronologický přehled reformy SZP

 1. 2027

  Komise provede druhý přezkum výkonnosti všech strategických plánů SZP.

 2. 2026

  V roce 2026 se v průběžném hodnocení posoudí výkonnost nové SZP.

 3. 2025

  Komise provede první přezkum výkonnosti všech strategických plánů SZP a v případě potřeby požádá země EU, aby učinily konkrétní následná opatření. 

 4. 2024

  Od roku 2024 bude každá země EU předkládat výroční zprávu o výkonnosti a pořádat výroční přezkumné jednání s Komisí.

 5. prosinec 2023

  Na konci roku 2023 předloží Evropská komise zprávu, v níž posoudí společné úsilí všech strategických plánů SZP, přičemž se zejména zaměření na kolektivní snažení v oblasti cílů Zelené dohody.

 6. leden 2023

  Zahájení realizace strategických plánů SZP

 7. prosinec 2021

  2. prosince 2021 byla formálně přijata dohoda o reformě společné zemědělské politiky (SZP). Do 31. prosince 2021 musí každá země EU předložit svůj strategický plán SZP. Komise pak tyto plány ve lhůtě šesti měsíců posoudí a schválí.

 8. červen 2021

  V návaznosti na řadu trialogů bylo 25. června 2021 dosaženo předběžné politické dohody o reformě SZP.

 9. listopad 2020

  Evropský parlament a Rada EU se v říjnu 2020 dohodly na svých vyjednávacích postojích, takže se 10. listopadu mohl uskutečnit první „trialog“ mezi těmito třemi orgány.

 10. červen 2018

  Evropská komise předložila 1. června 2018 legislativní návrhy týkající se reformy SZP.

Právní základ

Reforma zahrnuje tři nařízení, která začnou platit od 1. ledna 2023:

V období let 2021 a 2022 se uplatňuje nařízení o přechodných ustanoveních, které překlene mezeru mezi platností stávajících a nových právních předpisů.

Dokumenty

10 ÚNOR 2022
Factsheet: Green Deal targets for 2030 and agricultural production studies
English
(1.36 MB - PDF)
Stáhnout
24 ÚNOR 2022
Factsheet – a greener and fairer CAP
English
(1.95 MB - PDF)
Stáhnout
14 LEDEN 2021
List of potential agricultural practices that eco-schemes could support
English
(2.41 MB - PDF)
Stáhnout
7 KVĚTEN 2020
How the CAP 2023-27 will contribute to the European Green Deal
English
(3.02 MB - PDF)
Stáhnout
16 DUBEN 2019
Building stronger agricultural knowledge and innovation systems
English
(770.57 KB - PDF)
Stáhnout
26 ZÁŘÍ 2019
Report: preparing for future AKIS in Europe
English
(13.42 MB - PDF)
Stáhnout
24 LEDEN 2019
Brochure on the environmental benefits and simplification of the post-2020 CAP
English
(3.02 MB - PDF)
Stáhnout