Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Tirgus caurskatāmības mērķi

Tirgus necaurskatāmība un informācijas asimetrija var novest pie neefektīviem tirgiem un sniegt nesamērīgas priekšrocības tiem, kam ir pieejami visprecīzākie dati. Tāpēc ES patlaban nodrošina, lai par daudzām lauksaimniecības precēm būtu pieejama informācija par cenām, kā arī cita veida komerciāla informācija.

Lai gan ES plaši informē par lauksaimniecības produktu ražotāju cenām un patēriņa cenām, informācijas par attiecīgajām cenām pārtikas piegādes ķēdes starpposmos ir mazāk.

Informējot par šiem starpposmiem, tiks palielināta tirgus efektivitāte, tiks atbalstīta labāku uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšana un tiks nostiprināta ieinteresēto personu savstarpējā uzticēšanās visos pārtikas piegādes ķēdes posmos. Lai Eiropas pārtikas ražotāji varētu efektīvi konkurēt pasaules tirgos, svarīga ir arī piekļuve savlaicīgai un viegli pieejamai informācijai par tirgus attīstību. Tas jo īpaši nāks par labu mazajiem operatoriem, kuriem nav iespējas šai informācijai piekļūt, izmantojot privātus avotus.

Eiropas Komisija 2019. gada 1. oktobrī pieņēma jaunus reglamentējošus pasākumus, lai uzlabotu tirgus caurskatāmību lauksaimniecības pārtikas produktu piegādes ķēdē.

Tirgus caurskatāmība praksē

Regulējums aptver gaļas, olu, piena produktu, augļu un dārzeņu, laukaugu, cukura un olīveļļas nozari.

Tas paplašina esošo datu vākšanas sistēmu un procedūru tvērumu, sniedzot jaunu informāciju par pārtikas piegādes ķēdes lejupējajiem posmiem.

Šie dati visiem operatoriem, ieskaitot lauksaimniekus, to ražotāju organizācijas un mazos un vidējos uzņēmumus, palīdzēs novērot tirgus tendences dažādos ķēdes posmos un novērtēt to ietekmi.

Katras ES valsts ziņā ir gādāt, lai tiktu vākti dati par cenām un tirgu. Lai samazinātu administratīvo slogu, Komisija iesaka uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem šo datu vākšanu neattiecināt. ES valstis dara datus zināmus Komisijai, kura tos publicē ES lauksaimniecības pārtikas produktu portālā un ES tirgus novērošanas centru lapā. Ir svarīgi, lai dalībvalstu sniegtā informācija būtu laicīga un precīza. Daudziem interesējoši jautājumi par tirgus pārredzamību ir apkopoti Komisijas bieži uzdoto jautājumu dokumentā.

Ekonomiskā analīze un sabiedriskā apspriešana

Konsultacijų tvarkaraštis

 1. 2019 m. vasario mėn.
  Suinteresuotųjų subjektų konferencija dėl rinkos skaidrumo maisto tiekimo grandinėje

  Komisija suinteresuotiesiems subjektams pateikė savo ekonominės analizės rezultatus ir galimybes didinti rinkos skaidrumą maisto tiekimo grandinėje. Konferencijos tikslas buvo gauti suinteresuotųjų subjektų atsiliepimų prieš imantis tolesnių veiksmų.

 2. 2018 m. rugsėjo mėn.
  Su BŽŪP susijusių horizontaliųjų klausimų ekspertų grupės ir pilietinio dialogo grupės seminaras

  Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas subūrė ES šalių delegatus (Su BŽŪP susijusių horizontaliųjų klausimų ekspertų grupę) ir suinteresuotųjų subjektų organizacijas (Pilietinio dialogo grupę bendros žemės ūkio politikos klausimams) aptarti dabartinės rinkos skaidrumo sistemos privalumų ir trūkumų ir diskutuoti apie būtinybę tobulinti sektorines maisto produktų tiekimo grandines.

 3. 2018 m. gegužės mėn.
  Jungtinio tyrimų centro ir Žemės ūkio GD ekspertų seminaras

  Jungtinis tyrimų centras ir Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas surengė seminarą, kuriame dalyvavo akademinės bendruomenės atstovai, sektoriaus ekspertai ir nacionalinės bei tarptautinės organizacijos. Seminaro tikslas buvo įvertinti galimų ES veiksmų, kuriais būtų gerinamas sektorinių maisto grandinių veikimas didinant rinkos skaidrumą, apimtį ir pobūdį.

 4. 2017 m. rugpjūčio mėn.

  Viešos konsultacijos

  Konsultuojantis dėl maisto tiekimo grandinės gerinimo iniciatyvos surengti trys ES nuomonių tyrimai. Šiose konsultacijose dalyvauti buvo paraginti visi piliečiai ir organizacijos.

 5. 2017 m. liepos mėn.

  Įžanginis poveikio vertinimas

  Atliekant įžanginį poveikio vertinimą svarstytos priemonės, kurių galėtų imtis Komisija, kad padidintų rinkos skaidrumą. Nagrinėti ekonominiai, socialiniai ir kompleksiniai klausimai, kurių gali kilti dėl šių priemonių.

Lauksaimniecības tirgu darba grupa

Regula par tirgus caurskatāmību ir atbilde uz ieteikumiem, ar kuriem nāca klajā Lauksaimniecības tirgu jautājumu darba grupa – neatkarīga ekspertu grupa, kas tika izveidota ar mērķi meklēt veidus, kā pastiprināt lauksaimniecības pārtikas produktu ražotāju ietekmi. Šī darba grupa secināja, ka piegādes ķēdes ietvaros samazinot informatīvo nelīdzsvarotību, tiktu pozitīvi ietekmēta konkurence un jo īpaši mazie ražotāji.

Sadarbība un ekspertu viedoklis

Jaunās regulas ietvaros Komisija apspriedīsies ar ES valstīm, ieinteresētajām personām un neatkarīgiem ekspertiem, lai uzraudzītu regulas piemērošanu, labu praksi un jaunākās norises tirgus caurskatāmības jomā. Regula arī tiks izskatīta lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas kārtējā darba ietvaros.

Documents

 

 

2020. GADA 19. NOVEMBRIS
Implementation – technical specifications: animal products

 

2020. GADA 19. NOVEMBRIS
Implementation – technical specifications: arable crops

 

2020. GADA 19. NOVEMBRIS
Implementation – technical specifications: fat filled powder

 

2020. GADA 19. NOVEMBRIS
Implementation – technical specifications: fruit and vegetables

Pasākumi