Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Účel transparentnosti trhu

Nedostatočná transparentnosť trhu a informačná asymetria môžu spôsobiť neefektívnosť trhov a zároveň môžu viesť k tomu, že osoby s prístupom k najpresnejším údajom získajú neprimeranú výhodu. Z tohto dôvodu EÚ v súčasnosti poskytuje informácie o cenách a ďalšie informácie o trhu týkajúce sa množstva poľnohospodárskych komodít.

Hoci EÚ poskytuje rozsiahle informácie o výrobných a spotrebiteľských cenách poľnohospodárskych výrobkov, menej informácií je k dispozícii o cenách v ďalších jednotlivých fázach potravinového dodávateľského reťazca.

Poskytovaním informácií o týchto medzistupňoch sa zvýši efektívnosť trhu tým, že sa podporia lepšie podnikateľské rozhodnutia a zlepší sa dôvera medzi zainteresovanými stranami v každej fáze potravinového dodávateľského reťazca. Ľahký a včasný prístup k informáciám o vývoji na trhu je kľúčový aj z hľadiska efektívnej hospodárskej súťaže na svetových trhoch. Bude to prínosom najmä pre menšie hospodárske subjekty, ktoré nemajú prístup k týmto informáciám prostredníctvom súkromných zdrojov.

Komisia 1. októbra 2019 schválila nové regulačné opatrenia na zlepšenie transparentnosti trhu v agropotravinovom dodávateľskom reťazci.

Transparentnosť trhu v praxi

Regulačné opatrenia sa týkajú sektora mäsa, vajec, mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny, plodín pestovaných na ornej pôde, cukru a olivového oleja.

Rozširuje sa nimi rozsah pôsobnosti existujúcich systémov a postupov zberu údajov, pričom sa poskytujú nové informácie o nadväzujúcich fázach potravinového dodávateľského reťazca.

Tieto údaje pomôžu všetkým hospodárskym subjektom – vrátane poľnohospodárov, ich organizácií výrobcov a malých a stredných podnikov – sledovať trendy na trhu v rôznych fázach reťazca a zhodnotiť ich vplyv.

Za zber údajov o cenách a trhu budú zodpovedné jednotlivé krajiny EÚ. S cieľom znížiť administratívnu záťaž Komisia odporúča, aby sa tento zber údajov nezameriaval na malé a stredné podniky. Krajiny EÚ oznámia tieto údaje Komisii, ktorá ich následne sprístupní na svojom portáli pre agropotravinové údaje a na webových stránkach stredísk EÚ pre monitorovanie trhov. Je nevyhnutné, aby krajiny EÚ včas poskytovali presné informácie. Viaceré spoločné otázky týkajúce sa transparentnosti trhu sa riešia v dokumente Komisie s často kladenými otázkami.

Ekonomická analýza a verejná konzultácia

Timeline of consultation

 1. February 2019
  Stakeholder conference on market transparency in the food supply chain

  The Commission presented the outcome of its economic analysis to stakeholders, along with the options for improving market transparency in the food supply chain. The objective of the conference was to gather feedback from stakeholders before the next steps were taken.

 2. September 2018
  Expert group for horizontal questions concerning the CAP and civil dialogue group workshop

  The Directorate-General for Agriculture and Rural Development gathered EU countries’ delegates (Expert group for horizontal questions concerning the CAP) and stakeholder organisations (Civil dialogue group on the common agricultural policy) to discuss the strengths and weaknesses of the current system of market transparency and to debate the need for improvements along the sectoral food supply chains.

 3. May 2018
  Joint research centre and DG Agriculture experts workshop

  A workshop with academics, industry experts, and national and international organisations was organised by the Joint Research Centre (JRC) and the European Commission's Directorate-General for Agriculture and Rural Development. The aim of the workshop was to assess the scope and nature of possible EU action to improve the functioning of sectoral food chains through increased market transparency.

 4. August 2017

  Open public consultation

  The consultation on the initiative to improve the food supply chain included three EU surveys. All citizens and organisations were welcome to contribute to this consultation.

 5. July 2017

  Inception impact assessment

  The inception impact assessment considered the possible responses the Commission could take in order to increase market transparency. It then considered the economic, social and cross-cutting issues that these possible responses may cause.

Osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy

Nariadenie o transparentnosti trhu bolo reakciou na odporúčania osobitnej skupiny pre poľnohospodárske trhy, nezávislej expertnej skupiny zriadenej na účely zváženia spôsobov zlepšenia pozície výrobcov na agropotravinových trhoch. Dospelo sa v ňom k záveru, že zníženie úrovne informačnej nerovnováhy v dodávateľskom reťazci by malo pozitívny vplyv na hospodársku súťaž, a to najmä v prípade menších výrobcov.

Spolupráca a odborné poradenstvo

Na základe nového regulačného opatrenia bude Európska komisia konzultovať s krajinami EÚ, so zainteresovanými stranami a s nezávislými odborníkmi s cieľom monitorovať uplatňovanie nariadenia, najlepšie postupy a nový vývoj v oblasti transparentnosti trhu. O daných otázkach sa bude diskutovať v rámci pravidelnej práce výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov.

Documents

 

 

19. NOVEMBRA 2020
Implementation – technical specifications: animal products

 

19. NOVEMBRA 2020
Implementation – technical specifications: arable crops

 

19. NOVEMBRA 2020
Implementation – technical specifications: fat filled powder

 

19. NOVEMBRA 2020
Implementation – technical specifications: fruit and vegetables

Podujatia