Skip to main content
Agriculture and rural development

Turu läbipaistvuse eesmärgid

Turu ebapiisav läbipaistvus ja teabe ebasümmeetria võivad viia ebatõhusate turgude tekkeni ja anda neile, kellel on juurdepääs kõige täpsematele andmetele, ebaproportsionaalselt suure mõjuvõimu. Seepärast avaldab EL teavet paljude põllumajandustoodete hindade kohta ja ka muud turuteavet.

Kuigi EL annab ulatuslikku teavet põllumajandustoodete tootja- ja tarbijahindade kohta, on vähem kättesaadav teave, mis käsitleb hindu toiduainete tarneahela vaheetappides.

Teabe esitamine hindade kohta neis vaheetappides suurendab turu tõhusust, aidates teha paremaid äriotsuseid ja suurendada usaldust sidusrühmade vahel toiduainete tarneahela igas etapis. Lihtne ja õigeaegne juurdepääs turu arengut käsitlevale teabele on oluline ka selleks, et võimaldada Euroopa toiduainetootjatel üleilmsel turul tõhusalt konkureerida. Eelkõige toob see kasu väiksematele ettevõtjatele, kellel puudub erasektori allikate kaudu juurdepääs nimetatud teabele.

Sellest tulenevalt on komisjon teinud ettepaneku uute reguleerivate meetmete kohta, et suurendada turu läbipaistvust põllumajanduslike toiduainete tarneahelas.

Turu läbipaistvus praktikas

Määrus hõlmab liha-, muna-, piima- ja piimatoodete, puu- ja köögivilja-, põllukultuuride, suhkru- ja oliiviõlisektorit.

See annab olemasolevatele andmekogumissüsteemidele ja -menetlustele suurema ulatuse ja pakub uut teavet toiduainete tarneahela järgmiste etappide kohta.

See teave aitab ettevõtjatel (sealhulgas põllumajandustootjad ja nende tootjaorganisatsioonid ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad) vaadelda turusuundumusi tarneahela eri etappides ja hinnata nende mõju.

Iga ELi riik vastutab hinna- ja turuandmete kogumise eest. Halduskoormuse vähendamiseks soovitab komisjon sellesse andmekogumisse väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid mitte kaasata. ELi riigid edastavad kõnealuse teabe komisjonile, kes teeb selle kättesaadavaks põllumajandusliku toidutööstuse andmeportaalis ja ELi turu seirekeskustes. ELi riikide esitatav teave peab olema täpne ja õigeaegne. Komisjoni korduma kippuvate küsimuste dokumendis antakse vastused sagedastele küsimustele turu läbipaistvuse kohta.

Majandusanalüüs ja avalik konsulteerimine

Konsulteerimise ajakava

 1. Veebruar 2019
  Sidusrühmade konverents turu läbipaistvuse kohta ELi toiduainete tarneahelas

  Komisjon tutvustas sidusrühmadele oma majandusanalüüsi tulemusi ja võimalusi turu läbipaistvuse suurendamiseks toiduainete tarneahelas. Konverentsi eesmärk oli koguda enne järgmiste sammude tegemist sidusrühmadelt tagasisidet.

 2. September 2018
  ÜPP ja kodanikuühiskonnaga dialoogi pidamise rühmaga seotud horisontaalküsimustega tegeleva eksperdirühma seminar

  Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat kutsus kokku ELi riikide delegaadid (ÜPP horisontaalküsimuste eksperdirühm) ja sidusrühmade organisatsioonid (kodanikuühiskonnaga ÜPP üle dialoogi pidav rühm), et arutada praeguse turu läbipaistvuse süsteemi tugevaid ja nõrku külgi ning arutleda selle üle, kas on vaja parandada valdkondlikke toiduainete tarneahelaid.

 3. Mai 2018
  Teadusuuringute Ühiskeskuse ning põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi ekspertide seminar

  Teadusuuringute Ühiskeskus ning Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat korraldasid seminari, millel osalesid teadlased, tööstusharu eksperdid ning riiklikud ja rahvusvahelised organisatsioonid. Seminari eesmärk oli hinnata valdkondlike toiduahelate toimimise parandamisele suunatud ning turuläbipaistvust suurendavate ELi võimalike meetmete ulatust ja laadi.

 4. August 2017

  Avalik konsultatsioon

  Konsultatsioon toidutarneahela parandamise kohta hõlmas kolme ELi uuringut. Konsultatsioonist olid oodatud osa võtma kõik kodanikud ja organisatsioonid.

 5. Juuli 2017

  Esialgne mõjuhinnang

  Esialgses mõjuhinnangus käsitleti võimalikke meetmeid, mida komisjon saaks võtta turuläbipaistvuse suurendamiseks. Seejärel kaaluti selles majanduslikke, sotsiaalseid ja valdkondadevahelisi küsimusi, mida need võimalikud meetmed võiksid kaasa tuua.

Põllumajandusturgude töökond

Turu läbipaistvuse määrus tugines soovitustele, mille esitas põllumajandusturgude töökond – sõltumatu eksperdirühm, mis moodustati selleks, et uurida võimalusi tootjate mõjuvõimu suurendamiseks põllumajanduslike toiduainete turul. Töökond jõudis järeldusele, et teabe tasakaalustamatuse vähendamine tarneahelas avaldaks positiivset mõju konkurentsile, seda eelkõige väiksemate tootjate puhul.

Koostöö ja eksperdiarvamused

Uue määruse raames konsulteerib Euroopa Komisjon ELi riikide, sidusrühmade ja sõltumatute ekspertidega, et jälgida määruse kohaldamist, parimaid tavasid ja uusi edusamme turu läbipaistvuse valdkonnas. Seda arutatakse ka põllumajandusturgude ühise korralduse komitee korrapärase töö raames.

Documents

 

Frequently asked questions on market transparency
English
(423.57 KB - PDF)
Laadige alla

 

Implementation – technical specifications: animal products
English
(141.47 KB - PDF)
Laadige alla

 

Implementation – technical specifications: arable crops
English
(141.88 KB - PDF)
Laadige alla

 

Implementation – technical specifications: fat filled powder
English
(52.42 KB - PDF)
Laadige alla

 

Implementation – technical specifications: fruit and vegetables
English
(46.18 KB - PDF)
Laadige alla

Üritused