Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Cíle v oblasti transparentnosti trhu

Vinou nedostatečné transparentnosti trhu a informační asymetrie jsou trhy neefektivní. Účastníci, kteří mají přístup k nejpřesnějším údajům, získávají neadekvátní moc. Právě to jsou důvody, proč EU v současné době poskytuje k celé řadě zemědělských komodit cenové a další tržní informace.

EU sice poskytuje velké množství informací o zemědělských produkčních a spotřebitelských cenách, nicméně informací o cenách v mezifázích potravinového řetězce není k dispozici dostatek.

Takové informace by přitom zvýšily efektivnost trhu, protože by se díky nim zkvalitnilo obchodní rozhodování a zvýšila důvěra mezi účastníky jednotlivých stupňů dodavatelského řetězce. Snadný a včasný přístup k informacím o vývoji na trhu je rovněž klíčem k tomu, aby evropští výrobci potravin mohli účinně soutěžit na světových trzích. To bude přínosné zejména pro menší hospodářské subjekty, které nemají přístup k těmto informacím ze soukromých zdrojů.

Komise přijala 1. října 2019 nová regulační opatření, která transparentnost trhu v zemědělsko-potravinářském řetězci zvýší.

Transparentnost trhu v praxi

Nařízení se týká odvětví masa, vajec, mléka a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny, plodin na orné půdě, cukru a olivového oleje.

Rozšiřuje oblast působnosti stávajících systémů a postupů shromažďování údajů a poskytuje nové informace o navazujících fázích potravinového řetězce.

Informace pomohou všem hospodářským subjektům – zemědělcům a jejich organizacím producentů i malým a středním podnikům – sledovat, jaké tendence trh ovlivňují, a vyhodnotit jejich důsledky.

Za sběr údajů o ceně a trhu odpovídají jednotlivé členské státy. Komise doporučuje, aby členské státy při sběru dat zvolily co nejhospodárnější přístup a aby se v zájmu snižování administrativní zátěže nezaměřovaly na malé a střední podniky. Jednotlivé státy EU sdělí údaje Komisi, která je následně zpřístupní na svém portálu zemědělsko-potravinářských údajů a prostřednictvím středisek EU pro sledování trhu. Je při tom nezbytné, aby členské státy poskytovaly informace přesně a včas. Řada běžných dotazů týkajících se transparentnosti trhu je obsažena v dokumentu Komise shrnujícím časté otázky.

Hospodářská analýza a veřejná konzultace

Harmonogram konzultace

 1. únor 2019
  konference zúčastněných stran o transparentnosti trhu v potravinovém řetězci

  Komise zúčastněným stranám prezentuje výsledky své hospodářské analýzy a možnosti zlepšení transparentnosti trhu v potravinovém řetězci. Cílem konference je získat zpětnou vazbu od zúčastněných stran před přijetím dalších kroků.

 2. září 2018
  odborná skupina pro horizontální otázky týkající se SZP a seminář skupiny pro občanský dialog

  Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova sezvalo delegáty členských států EU (expertní skupina pro horizontální otázky týkající se společné zemědělské politiky) a organizace zúčastněných stran (skupina pro občanský dialog o společné zemědělské politice), aby projednali silné a slabé stránky stávajícího systému transparentnosti trhu a prodiskutovali, co je potřeba zlepšit v rámci odvětvových potravinových dodavatelských řetězců.

 3. květen 2018
  seminář odborníků ze Společného výzkumného střediska a GŘ pro zemědělství

  Společné výzkumné středisko (JRC) a Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise uspořádaly seminář s akademickými pracovníky, odborníky z daného odvětví a vnitrostátními a mezinárodními organizacemi. Cílem bylo posoudit, jaký by mohl být rozsah a povaha opatření EU zlepšujících fungování odvětvových potravinových řetězců prostřednictvím zvýšené transparentnosti trhu.

 4. srpen 2017

  otevřená veřejná konzultace

  Konzultace, která se týkala iniciativy ohledně zlepšení potravinového dodavatelského řetězce, zahrnovala tři průzkumy EU. Zúčastnit se mohli všichni občané a organizace.

 5. červenec 2017

  počáteční posouzení dopadů

  V počátečním posouzení dopadů byly zváženy možné varianty opatření, které by Komise mohla přijmout za účelem zvýšení transparentnosti trhu. Poté se zabývala hospodářskými, sociálními a průřezovými otázkami, které mohou jednotlivé varianty vyvolat.

Pracovní skupina pro zemědělské trhy

Nařízení o transparentnosti trhu bylo reakcí na doporučení pracovní skupiny pro zemědělské trhy, skupiny nezávislých odborníků, která byla zřízena s cílem najít způsoby, jak zlepšit pozici producentů v zemědělsko-potravinářském odvětví. Skupina dospěla k závěru, že pozitivní dopad na hospodářskou soutěž, a zejména na menší producenty, by mělo, pokud by se podařilo zredukovat informační nerovnováhu.

Spolupráce a odborné poradenství

Nové nařízení také stanoví, že Evropská komise má konzultovat členské státy EU, zúčastněné strany a nezávislé odborníky s cílem sledovat jeho uplatňování, osvědčené postupy a nový vývoj v oblasti transparentnosti trhu. Nařízení se rovněž bude projednávat v rámci pravidelné činnosti Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů.

Documents

 

 

19. LISTOPADU 2020
Implementation – technical specifications: animal products

 

19. LISTOPADU 2020
Implementation – technical specifications: arable crops

 

19. LISTOPADU 2020
Implementation – technical specifications: fat filled powder

 

19. LISTOPADU 2020
Implementation – technical specifications: fruit and vegetables