Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Formålet med gennemsigtighed på markedet

Manglende gennemsigtighed på markedet og ulige adgang til information kan føre til ineffektive markeder og give dem, der har adgang til de bedste data, en uforholdsmæssigt stor magt. Derfor offentliggør EU i øjeblikket pris- og andre markedsinformationer om en lang række landbrugsvarer.

Men selv om EU leverer omfattende information om producent- og forbrugerpriser på landbrugsprodukter, er der færre tilgængelige oplysninger om priserne i de mellemliggende led af fødevareforsyningskæden.

Bedre information om disse led mellem producent og forbruger vil øge markedseffektiviteten, fordi det vil føre til mere velinformerede forretningsbeslutninger og øge tilliden mellem interessenter i hele forsyningskæden. Nem og rettidig adgang til oplysninger om markedsudviklingen er også afgørende for, at de europæiske fødevareproducenter kan konkurrere effektivt på de globale markeder. Dette vil især være til gavn for mindre aktører, som ikke har adgang til disse informationer fra private kilder.

Den 1. oktober 2019 vedtog Europa-Kommissionen ny lovgivning, der skal forbedre markedsgennemsigtigheden i fødevareforsyningskæden.

Markedsgennemsigtighed i praksis

Forordningen dækker sektorerne for kød, æg, mejeriprodukter, frugt og grønt, markafgrøder, sukker og olivenolie.

Den bygger på eksisterende dataindsamlingssystemer og -procedurer, som nu kan anvendes bredere, og som giver ny information om de senere led i fødevareforsyningskæden.

Dataene vil gøre det nemmere for alle interessenter – herunder landbrugerne, deres producentorganisationer samt de små og mellemstore virksomheder – at holde øje med markedstendenserne i de forskellige led i kæden og vurdere effekten af dem.

Hvert enkelt EU-land er ansvarligt for at indsamle pris- og markedsdata. For at mindske den administrative byrde anbefaler Kommissionen, at små og mellemstore virksomheder ikke indgår i denne dataindsamling. EU-landene indberetter dataene til Kommissionen, som lægger dem på sin portal for landbrugsfødevarer og EU's markedsobservatorier. Det er afgørende, at oplysningerne fra medlemslandene er korrekte og rettidige. En række generelle spørgsmål om markedsgennemsigtighed behandles i Kommissionens dokument med ofte stillede spørgsmål.

Økonomisk analyse og offentlig høring

Tidsplan for høring

 1. Februar 2019
  konference for interessenter om gennemsigtighed på markedet i fødevareforsyningskæden

  Kommissionen fremlagde resultaterne af sin økonomiske analyse af interessenterne og mulighederne for at forbedre gennemsigtigheden på markedet i fødevareforsyningskæden. Formålet med konferencen var at indhente feedback fra de interesserede parter, inden de næste skridt blev taget.

 2. September 2018
  Ekspertgruppen for horisontale spørgsmål vedrørende workshoppen om den fælles landbrugspolitik og den civile dialog

  Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter samlede EU-landenes delegerede (den fælles ekspertgruppe for horisontale spørgsmål vedrørende den fælles landbrugspolitik) og interessentorganisationerne (gruppen for civil dialog om den fælles landbrugspolitik) for at drøfte stærke og svage sider ved det nuværende system med markedsgennemsigtighed og drøfte behovet for forbedringer i de sektorspecifikke fødevarekæder.

 3. Maj 2018
  Det fælles forskningscenter og workshop for eksperter i afdelingen for Landbrug

  Det Fælles Forskningscenter og Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter har tilrettelagt en workshop med akademikere, brancheeksperter og nationale og internationale organisationer. Formålet med workshoppen var at vurdere omfanget og arten af mulige EU-tiltag for at forbedre de sektorspecifikke fødevarekæder gennem øget gennemsigtighed på markedet.

 4. August 2017

  Åben offentlig høring

  Høringen om initiativet til forbedring af fødevareforsyningskæden omfatter tre EU-undersøgelser: Alle borgere og organisationer havde mulighed for at bidrage til denne høring.

 5. Juli 2017

  Indledende konsekvensanalyse

  I den indledende konsekvensanalyse blev det overvejet, hvilke løsninger Kommissionen kunne gennemføre for at øge gennemsigtigheden på markedet. Derefter blev der taget stilling til de økonomiske, sociale og tværgående spørgsmål, som disse mulige reaktioner kan give anledning til.

Taskforcen vedrørende landbrugsmarkederne

Forordningen om gennemsigtighed på markedet kom som reaktion på anbefalingerne fra taskforcen vedrørende landbrugsmarkederne, som er en uafhængig ekspertgruppe, der er nedsat for at se på, hvordan man kan øge producenternes indflydelse på landbrugsfødevaremarkederne. Taskforcen konkluderede, at en mere ligelig adgang til information i forsyningskæden vil have en positiv indvirkning på konkurrencen, især for de mindre producenter.

Samarbejde og ekspertrådgivning

Som følge af den nye forordning vil Kommissionen i dialog med EU-landene og en række interessenter og uafhængige eksperter overvåge implementeringen af forordningen, udbredelsen af god praksis og udviklingen inden for markedsgennemsigtighed. Disse emner vil også blive drøftet som led i det arbejde, der udføres af Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter.

Documents

 

 

19. NOVEMBER 2020
Implementation – technical specifications: animal products

 

19. NOVEMBER 2020
Implementation – technical specifications: arable crops

 

19. NOVEMBER 2020
Implementation – technical specifications: fat filled powder

 

19. NOVEMBER 2020
Implementation – technical specifications: fruit and vegetables

Arrangementer