Skip to main content
Agriculture and rural development

Цели на прозрачността на пазара

Липсата на прозрачност на пазара и информационната асиметрия могат да доведат до неефективни пазари и до предоставянето на непропорционално предимство на лицата с достъп до най-точните данни. Затова в момента ЕС предоставя информация за ценообразуването и друга пазарна информация за много селскостопански стоки.

Въпреки че ЕС предоставя изчерпателна информация за цените на производителите и потребителските цени на селскостопанските стоки, за цените в междинните етапи на веригата за доставки на храни е достъпна по-малко информация.

Предоставянето на информация за тези междинни етапи ще допринесе за повишаване на ефикасността на пазара чрез подпомагане на вземането на по-добри делови решения и повишаване на доверието между заинтересованите страни на всеки етап на веригата за доставки на храни. Лесният и навременен достъп до информация за развитието на пазара също е от ключово значение, за да се даде възможност на европейските производители на храни да се конкурират ефективно на световните пазари. Това ще бъде по-специално от полза за по-малките оператори, които нямат достъп до тази информация чрез частни източници.

На 1 октомври 2019 г. Европейската комисия прие нови регулаторни мерки за повишаване на прозрачността на пазара във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

Прозрачността на пазара на практика

Регламентът обхваща месото, яйцата, млечните продукти, плодовете и зеленчуците, полските култури, захарта и маслиновото масло.

Той разширява обхвата на съществуващите системи и процедури за събиране на данни, като предоставя нова информация относно етапите надолу по веригата за доставки на храни.

Данните ще помогнат на всички оператори, включително земеделските стопани, техните организации на производителите и малките и средните предприятия, да следят пазарните тенденции на различни етапи от веригата и да оценяват тяхното въздействие.

Всяка страна от ЕС отговаря за събирането на данните за цените и пазара. За да се намали административната тежест, Комисията препоръчва малките и средните предприятия да не бъдат обект на това събиране на данни. Страните от ЕС съобщават данните на Комисията, която предоставя информацията на своя портал за данни за хранително-вкусовата промишленост и обсерваториите на пазара на ЕС. Много е важно предоставената от страните от ЕС информация да е навременна и точна. Редица общи въпроси относно прозрачността на пазара се отправят в документа „Често задавани въпроси“ на Комисията.

Икономически анализ и публична консултация

График на консултацията

 1. Февруари 2019 г.
  Конференцията на заинтересованите страни относно прозрачността на пазара във веригата за доставка на храни

  Комисията представи резултатите от своя икономически анализ на заинтересованите страни и възможностите за подобряване на прозрачността на пазара във веригата на доставки на храни. Целта на конференцията беше да се събере обратна информация от заинтересованите страни преди предприемането на следващите стъпки.

 2. Септември 2018 г.
  Експертна група по хоризонтални въпроси относно ОСП и семинар на групата за граждански диалог

  ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ събра делегати на държавите от ЕС (експертна група за хоризонтални въпроси относно ОСП) и организации на заинтересованите страни (група за граждански диалог относно общата селскостопанска политика), за да обсъдят силните и слабите страни на настоящата система на прозрачност на пазара и да обсъдят необходимостта от подобрения по протежение на секторните вериги за доставки на храни.

 3. Май 2018 г.
  Семинар на експерти на Съвместния изследователски център и ГД „Земеделие и развитие на селските райони“

  Семинар с представители на академичните среди, експерти от промишлеността и национални и международни организации беше организиран от Съвместния изследователски център и Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия. Целта на семинара беше да се направи оценка на обсега и характера на възможните действия на ЕС за подобряване на функционирането на секторните хранителни вериги чрез увеличаване на прозрачността на пазара.

 4. Август 2017 г.

  Открита обществена консултация

  Консултацията относно инициативата за подобряване на веригата за доставки на храни бе съставена от три проучвания на ЕС. Всички граждани и организации бяха приканени да участват в консултацията.

 5. Юли 2017 г.

  Оценка на въздействието от етапа на създаване

  Оценката на въздействието от етапа на създаване взе предвид възможните ответни действия, които Комисията би могла да предприеме, за да повиши прозрачността на пазара. След това бяха разгледани икономическите, социалните и междусекторните въпроси, които могат да възникнат във връзка с тези възможни действия.

Експертна група за селскостопанските пазари

Регламентът за прозрачността на пазара е отговор на препоръките на експертната група за селскостопанските пазари — независима експертна група, създадена с цел търсене на начини за засилване на влиянието на производителите на пазарите на селскостопански хранителни продукти. Групата заключи, че намаляването на информационния дисбаланс във веригата за доставки ще има положителен ефект върху конкуренцията, и по-специално върху по-дребните производители.

Сътрудничество и експертни становища

В рамките на новия регламент Комисията ще се консултира с държавите от ЕС, заинтересованите страни и независими експерти във връзка с наблюдението на прилагането на регламента, добрите практики и новостите в областта на прозрачността на пазара. Това ще се обсъжда и в рамките на редовната работа на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари.

Documents

 

 

19 HОЕМВРИ 2020 Г.
Implementation – technical specifications: animal products
English
(141.47 KB - PDF)
Изтегляне

 

19 HОЕМВРИ 2020 Г.
Implementation – technical specifications: arable crops
English
(141.88 KB - PDF)
Изтегляне

 

19 HОЕМВРИ 2020 Г.
Implementation – technical specifications: fat filled powder
English
(52.42 KB - PDF)
Изтегляне

 

19 HОЕМВРИ 2020 Г.
Implementation – technical specifications: fruit and vegetables
English
(46.18 KB - PDF)
Изтегляне

Прояви

 • Конференции и срещи на високо равнище

EU Agri-Food Days

 • Вторник 5 Декември 2023 г., 09:30 ч. - Петък 8 Декември 2023 г., 15:30 ч. (CET)

Новини