Skip to main content
Agriculture and rural development

Udržitelné zemědělství v EU

Zemědělství zaujímá ve společnosti, životním prostředí a hospodářství Evropské unie jedinečné postavení.

To je i jedním z důvodů, proč společná zemědělská politika (SZP) v zájmu dosažení udržitelného systému zemědělství v EU kombinuje sociální, hospodářské a environmentální přístupy.

Sociálně udržitelná SZP

SZP podporuje venkovské komunity a umožňuje, aby zemědělství a lesnictví plnily důležité úkoly ve prospěch širší společnosti.

Hospodářská udržitelnost

Zemědělství a lesnictví mohou zemědělcům, správcům lesů a EU jako celku poskytovat udržitelný ekonomický prospěch.

Výzkum a inovace

Seznamte se s výzkumnými projekty a opatřeními EU na podporu inovací v zemědělství a ve venkovských oblastech, jakož i s možnostmi jejich financování.

Lesnictví

Jak EU podporuje lesnictví prostřednictvím fondů pro rozvoj venkova, nové strategie lesnictví do roku 2030 a inovací.

Zelená dohoda pro Evropu

Naše témata

Související odkazy

Strategické plány SZP

V těchto plánech budou členské státy EU moci zohlednit své specifické potřeby v oblasti zemědělství a prezentovat, jakých výsledků chtějí dosáhnout ve vztahu k cílům EU v rámci nové SZP

Ekologizace

Podpora zemědělských postupů, které přispívají ke splnění cílů EU v oblasti životního prostředí a klimatu