Skip to main content
Agriculture and rural development

Zdravá pôda

Spoločná poľnohospodárska politika zabezpečuje dodržiavanie pravidiel na ochranu pôdy a nabáda poľnohospodárov, aby podnikli ďalšie kroky na zlepšenie obhospodarovania pôdy.

Pôda a poľnohospodárstvo v EÚ

Poľnohospodárska pôda tvorí približne 50 % rozlohy EÚ. Poľnohospodárstvo tak úzko súvisí so zdravím pôdy. Pôdy v EÚ sa však týkajú mnohé výzvy vrátane erózie, degradácie a dezertifikácie, ako aj pokles organickej hmoty a strata biodiverzity.

Mnoho problémov ohrozujúcich zdravie pôdy súvisí s poľnohospodárstvom a tlakom na uspokojenie rastúceho dopytu po potravinách. Patria medzi ne:

 • degradácia a úpadok spôsobené intenzívnymi praktikami,
 • zhutňovanie v dôsledku ťažkých strojov a nevhodných agronomických postupov obrábania pôdy,
 • poškodzovanie biodiverzity spôsobené monokultúrami a inými postupmi využívania pôdy a jej obhospodarovania,
 • znečistenie chemickými látkami (napr. pesticídmi, ťažkými kovmi, farmaceutickými výrobkami, plastmi atď.),
 • opúšťanie a zanedbávanie pôdy.

S cieľom riešiť tieto výzvy SPP zabezpečuje, aby bolo poľnohospodárstvo v súlade s politikami EÚ na ochranu pôdy, ako sa uvádza v súčasnej tematickej stratégii na ochranu pôdy. Udržateľné obhospodarovanie pôdy je nevyhnutné aj pre mnohé stratégie a priority Európskej zelenej dohody, ako sú:

 • stratégia „z farmy na stôl“,
 • akčný plán nulového znečistenia,
 • ambície v oblasti zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu,
 • stratégia biodiverzity, v rámci ktorej bola ohlásená aj nová stratégia EÚ v oblasti pôdy na rok 2021, ako aj
 • nový akčný plán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu.

Súčasné opatrenia SPP

Cieľom SPP je prostredníctvom rôznych pravidiel a opatrení chrániť úlohu pôdy v rámci udržateľných poľnohospodárskych systémov v EÚ a umožniť poľnohospodárom

 • zásobovať spoločnosť bezpečnými, zdravými a udržateľne vyrobenými potravinami,
 • mať stabilný a spravodlivý príjem zohľadňujúci dodatočné verejné statky, ktoré vytvárajú,
 • chrániť prírodné zdroje, posilňovať biodiverzitu a prispievať k boju proti zmene klímy.

Krížové plnenie

Podľa pravidiel krížového plnenia sú platby všetkých prijímateľov v rámci SPP spojené so súborom povinných požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia a s dobrým poľnohospodárskym a environmentálnym stavom. Medzi pravidlá krížového plnenia, ktoré majú osobitný význam pre pôdu, patria:

 • minimálne pokrytie pôdy (GAEC 4),
 • minimálne obhospodarovanie pôdy s cieľom obmedziť eróziu (GAEC 5),
 • udržiavanie organickej hmoty v pôde (GAEC 6).

Platby za ekologizáciu

Podľa súčasných pravidiel SPP musia poľnohospodári dodržiavať tri povinné postupy, aby mohli dostávať platby za ekologizáciu. Každý z týchto postupov je prínosom pre zdravie pôdy:

 • diverzifikácia plodín: pestovanie rôznorodejších plodín pomáha pri zvyšovaní odolnosti pôdy a ekosystémov;
 • trvalé trávne porasty: zachovávajú úrodnosť a organický uhlík v pôde, zabraňujú erózii a prospievajú biodiverzite prostredníctvom ochrany biotopov;
 • oblasti ekologického záujmu: medzi možnosti prospešné pre pôdu patria pôda ležiaca úhorom, terasy, medze, agrolesníctvo, medziplodiny, zelená pokrývka a plodiny viažuce dusík.

Od roku 2023 sa najúčinnejšie aspekty platieb za ekologizáciu upravia a začlenia do reformovanej SPP. Priame platby budú naďalej prispievať k plneniu cieľov v oblasti životného prostredia a klímy prostredníctvom nového nástroja „ekologických režimov“.

Rozvoj vidieka

Rozvoj vidieka (tzv. druhý pilier SPP) zahŕňa osobitnú oblasť záujmu týkajúcu sa pôdy, ktorá sa zameriava na prevenciu erózie a zlepšenie obhospodarovania.

Krajiny EÚ môžu vo svojich programoch rozvoja vidieka prispieť k tejto oblasti záujmu prostredníctvom agroenvironmentálno-klimatických opatrení, v rámci ktorých sa poľnohospodári zaväzujú uplatňovať postupy obhospodarovania, ktoré chránia a zveľaďujú pôdu.

  S cieľom podporiť udržateľné obhospodarovanie pôdy môžu krajiny EÚ realizovať niekoľko ďalších opatrení v oblasti rozvoja vidieka:

  • opatrenia na podporu ekologického poľnohospodárstva pomáhajú chrániť zdravie pôdy a biodiverzitu,
  • opatrenia na podporu rozvoja lesného hospodárstva sú účinné proti erózii pôdy,
  • investičné opatrenia možno použiť na financovanie strojov pre konzervačné obrábanie pôdy – na účely minimalizácie rozpadu pôdy a zachovanie vysokej úrovne pokrytia pôdy na jeseň a v zime, čím by sa mohli obmedziť emisie skleníkových plynov, znížiť erózia a vybudovať organická hmota v pôde,
  • opatrenia na podporu prenosu znalostí, poradenských služieb a spolupráce môžu poľnohospodárom pomôcť riešiť rôzne hrozby týkajúce sa pôdy, ako sú erózia, acidifikácia alebo strata organickej hmoty, a podporiť prijatie udržateľných postupov obhospodarovania pôdy, ktoré sú prispôsobené miestnym agroekologickým a poľnohospodárskym podmienkam.

  Európska sieť pre rozvoj vidieka takisto uľahčuje výmenu nápadov a osvedčených postupov prostredníctvom tematických oblastí týkajúcich sa efektívneho využívania zdrojov a hospodárenia s vodou a pôdou.

  Nová SPP: 2023 – 2027

  Súčasťou novej SPP, ktorá sa má začať realizovať v roku 2023, bude silnejšia podpora zdravej pôdy v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody.

  Špecifický cieľ SPP

  Podľa návrhov Komisie bude nová SPP postavená na deviatich špecifických cieľoch. Trvalo udržateľné obhospodarovanie pôdy bude kľúčovou zložkou viacerých cieľov, a to najmä tých, ktoré sú zamerané na krajinu a biodiverzitu, prírodné zdroje a opatrenia v oblasti klímy.

  Strategické plány SPP

  Krajiny EÚ budú mať vo svojich strategických plánoch SPP väčšiu flexibilitu pri navrhovaní intervencií, ktoré slúžia na riešenie najnaliehavejších výziev týkajúcich sa ich pôdy a ktoré sú zároveň príspevkom k plneniu spoločných cieľov EÚ.

  Nová ekologizačná architektúra

  Nová ekologizačná architektúra SPP bude zahŕňať prísnejšie pravidlá a ponúkne viac príležitostí pre ekologické poľnohospodárstvo. Napríklad značná časť rozpočtu SPP bude vyčlenená na ekologické režimy, ktorými možno podporovať dobrovoľné postupy poľnohospodárov. Komisia v januári 2021 uverejnila orientačný zoznam ekologických režimov vrátane niekoľkých postupov prospešných pre pôdu.

  Nástroj udržateľnosti poľnohospodárskeho podniku pre živiny

  Nová SPP zahŕňa používanie nástroja udržateľnosti poľnohospodárskeho podniku pre živiny (FaST) poľnohospodármi. Prostredníctvom nástroja FaST sa bude poľnohospodárom poskytovať poradenstvo v oblasti používania hnojív, ktoré zohľadňuje aktuálne požiadavky týkajúce sa plodín a zabezpečuje súlad s existujúcimi právnymi predpismi o používaní hnojív. Tento nový nástroj podporí optimalizáciu používania hnojív, čo bude mať pozitívny vplyv na hospodárstvo a životné prostredie. Zároveň prispeje k digitalizácii poľnohospodárstva formou zvýšenia zručností poľnohospodárov, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov.

  Monitorovanie pokroku

  Prostredníctvom spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie (CMEF) Komisia zhromažďuje širokú škálu ukazovateľov na meranie pokroku SPP pri dosahovaní jej politických cieľov. Portál Komisie pre agropotravinové údaje obsahuje prehľad pôdy, v rámci ktorého sú zobrazené niektoré najrelevantnejšie ukazovatele týkajúce sa pôdy.

  CMEF poskytuje aj rámec pre hodnotenia a externé štúdie. V novembri 2020 Komisia uverejnila nezávislú štúdiu o vplyve SPP na udržateľné obhospodarovanie pôdy, ktorej autorom je Alliance Environement GEIE.

  Podľa návrhov Komisie bude nová SPP zahŕňať posilnený rámec výkonnosti, monitorovania a hodnotenia, ktorý umožní väčšiu zodpovednosť a prechod na model vykonávania založený na výkonnosti.

  Poznatky, výskum a inovácia

  Pre podporu možností udržateľného obhospodarovania pôdy bude mať zásadný význam rozvoj znalostí, výskumu a inovácií.

  Poľnohospodársky poradenský systém poskytuje poľnohospodárom poradenstvo o tom, ako majú vo svojich poľnohospodárskych podnikoch realizovať udržateľné obhospodarovanie pôdy, dodržiavať pravidlá ochrany pôdy, využívať podporu dostupnú v rámci rozvoja vidieka či šíriť poznatky o nových metódach a technológiách.

  Výskum a inovácie

  Komisia podporuje aj výskum a inovácie s cieľom lepšie pochopiť vplyv poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na pôdu, ako aj vyvinúť nové techniky a technológie schopné zlepšiť výrobné systémy na zvýšenie kvality pôdy. Komisia konkrétne navrhuje nové prístupy k výskumu a inováciám v kombinácii so vzdelávaním, odbornou prípravou, investíciami a ukážkou osvedčených postupov s využitím projektov tzv. živých laboratórií a vlajkových projektov prostredníctvom misie programu Horizont Európa „Dohoda o pôde pre Európu“.

  Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť

  Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (EIP-AGRI) zostáva kľúčovým nástrojom budúcej SPP na podporu vytvárania, testovania a šírenia inovačných riešení vďaka práci operačných skupín. Tieto operačné skupiny spájajú poľnohospodárov, lesníkov, výskumných pracovníkov, poradcov, podniky a environmentálne mimovládne organizácie s cieľom spolupracovať na inovačných projektoch v rámci poľnohospodárstva a iných činností súvisiacich s poľnohospodárstvom a vidieckymi oblasťami.

  Výskum v akcii: digitalizácia

  Image: a farmer analysing soil health with a digital device

  Digitalizácia môže poľnohospodárom umožniť zvýšiť úrodnosť pôdy a znížiť znečistenie formou podpory lepších systémov obhospodarovania. Napríklad presné poľnohospodárstvo využíva digitálne monitorovanie polohy na cielenú aplikáciu živín a pesticídov, zatiaľ čo satelitné navádzacie systémy umožňujú využívanie trvalých ciest, čo je známe ako riadený pohyb strojov. Pri zníženej hutnosti vrchnej vrstvy pôdy sa zlepšuje vodný a vzduchový režim v pôde, vďaka čomu sú výnosy počas období sucha a silných dažďov stabilnejšie.

  Podujatia