Skip to main content
Agriculture and rural development

Kestävä maatalous EU:ssa

Maataloudella on ainutlaatuinen asema Euroopan unionissa yhteiskunnan, ympäristön ja talouden ytimessä.

Siksi yhteisessä maatalouspolitiikassa (YMP) otetaan huomioon sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristönäkökohdat, kun pyritään kohti kestävää maatalousjärjestelmää EU:ssa.

Sosiaalisesti kestävä YMP

YMP tukee maaseutuyhteisöjä ja auttaa maa- ja metsätaloutta täyttämään laajemman roolinsa yhteiskunnassa.

Ympäristökestävyys

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on torjua ilmastonmuutosta, suojella luonnonvaroja ja edistää luonnon monimuotoisuutta.

Taloudellinen kestävyys

Maa- ja metsätalous voivat tarjota kestävää taloudellista hyötyä viljelijöille, metsänhoitajille ja koko EU:lle.

Metsätalous

EU:n maaseudun kehittämisrahastojen tuki metsätaloudelle, EU:n metsätoimintasuunnitelma vuoteen 2030, alan innovaatiot.

Pitkän aikavälin maaseutuvisio

Pitkän aikavälin visiossa määritellään toiminta-alat, joilla toteutettavien toimien tavoitteena on vahva, verkottunut, selviytymiskykyinen ja vauras maaseutu.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Muuta luettavaa

Luonnonvarojen suojelu

Yhteisellä maatalouspolitiikalla varmistetaan, että maaperää, vettä ja ilmaa hoidetaan vastuullisesti koko EU:ssa.

Linkkejä

Pellolta pöytään -strategia

Kestävämpi EU:n elintarvikeketju ja reilu, terveyttä edistävä ja ympäristöystävällinen elintarvikejärjestelmä.

Viherryttäminen

Kohti viljelykäytäntöjä, jotka edistävät EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.