Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Ekoschémy

Udržateľné využívanie pôdy, odmeňovanie poľnohospodárov za starostlivosť o klímu, krajinu, životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat.

Ekoschémy v skratke 

Z ekoschém, ktoré sú jedným z nových prvkov spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2023 – 2027, sa podporujú poľnohospodári pri prijímaní postupov, ktoré minimalizujú negatívny vplyv poľnohospodárstva na životné prostredie a klímu, a pomáhajú im rozvíjať sa smerom k udržateľnejším poľnohospodárskym modelom.  

Z ekoschém sa podporujú poľnohospodári, ktorí uplatňujú alebo udržiavajú poľnohospodárske postupy prispievajúce k plneniu cieľov EÚ v oblasti životného prostredia a klímy. EÚ prostredníctvom ekoschém odmeňuje poľnohospodárov za ochranu prírodných zdrojov a poskytovanie verejných statkov, ktoré sú pre verejnosť prínosom, bez toho, aby sa to zohľadnilo v trhových cenách.

Tento nový mechanizmus sa zameriava na spoločný zoznam oblastí činnosti vymedzených na úrovni EÚ a môže sa použiť na podporu postupov, ako sú ekologické poľnohospodárstvo, agroekologické postupy, presné poľnohospodárstvo, agrolesníctvo alebo uhlíkové poľnohospodárstvo, ako aj zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat.

Na podporu z ekoschém majú nárok poľnohospodárske postupy, ktoré:

  • zahŕňajú činnosti súvisiace s klímou, životným prostredím, dobrými životnými podmienkami zvierat a antimikrobiálnou rezistenciou,

  • sú vymedzené na základe potrieb a priorít identifikovaných na vnútroštátnej/regionálnej úrovni v strategických plánoch SPP jednotlivých krajín,

  • majú vyššiu úroveň ambícií, než vyžadujú požiadavky a povinnosti stanovené kondicionalitou, 

  • prispievajú k dosiahnutiu cieľov, ktoré si EÚ stanovila v Európskej zelenej dohode.

Súvisiace informácie 

Ciele ekoschém

Približne polovicu územia Európskej únie tvorí poľnohospodárska pôda. Poľnohospodári pôsobia ako „správcovia krajiny“: formujú ju a prostredníctvom svojej práce vytvárajú verejné statky prospešné pre nás všetkých. Na výsledky práce poľnohospodárov však majú vplyv aj prírodné zdroje, ako je pôda a voda. Poľnohospodárske činnosti sú ovplyvnené klimatickými vplyvmi, stavom životného prostredia, biodiverzitou a kvalitou vody. 

SPP zohráva kľúčovú úlohu pri riadení prechodu na udržateľný potravinový systém a pri podpore európskych poľnohospodárov počas celého tohto procesu. Cieľom ekoschém je výrazne prispieť k tomuto prechodu a k plneniu cieľov Európskej zelenej dohody. 

Súvisiace informácie 

Environmentálna udržateľnosť

Strategické plány SPP

Pri navrhovaní svojich strategických plánov SPP mohli krajiny EÚ prispôsobiť ekoschémy svojim osobitným vnútroštátnym environmentálnym a klimatickým potrebám. 

V období 2023 – 2027 sa má na ekoschémy vyčleniť 25 % priamych platieb, čím sa poskytnú silnejšie stimuly na zavádzanie poľnohospodárskych postupov šetrných ku klíme a životnému prostrediu. 

Ekoschémy sú pre krajiny EÚ povinné, čo znamená, že ich musia pre poľnohospodárov sprístupniť, ale pre poľnohospodárov sú dobrovoľné: 

  • ročné alebo viacročné záväzky: z ekoschém sa budú podporovať viacročné záväzky v súlade s potrebami identifikovanými v plánoch SPP. Krajiny EÚ sa však môžu rozhodnúť, že prijmú aj viacročné záväzky,

  • dvojročné obdobie „nadobúdania skúseností“: počas dvojročného obdobia „nadobúdania skúseností“ (2023 a 2024) môžu krajiny EÚ v prípade menšieho záujmu poľnohospodárov, než aký sa predpokladal, vynaložiť menej než 25 % za predpokladu, že sa väčšina nevynaložených prostriedkov vynaloží do konca roku 2027. 

Právny základ 

Ekoschémy sa riadia: 

  • pravidlami týkajúcimi sa podpory strategických plánov vypracovaných krajinami EÚ v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky [nariadenie (EÚ) 2021/2115],