Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Екологично устойчива обща селскостопанска политика

Екологична устойчивост в рамките на ОСП

Общата селскостопанска политика (ОСП) има три ясни екологични цели, всяка от които е отразена в Европейския зелен пакт и в стратегията „От фермата до трапезата“:

 • борба с изменението на климата;
 • опазване на природните ресурси;
 • увеличаване на биологичното разнообразие.

Всяка от тези цели се подкрепя чрез насърчаването на биологичното земеделие и отговорното управление на използваните ресурси, като например пестициди и торове, в рамките на ОСП.

Стремежът е целите на ОСП по отношение на околната среда да се постигат по начин, който е социално и икономически устойчив за земеделските стопани, селските общности и ЕС като цяло.

Мерки за околната среда в рамките на ОСП

Мерките, с които се насърчава екологосъобразното земеделие и се прилагат екологичните правила, са в основата на ОСП:

 • чрез стандартите за кръстосано съответствие финансовата подкрепа се обвързва с правилата на ЕС за околната среда, както и за човешкото здраве и здравето на растенията и животните;
 • чрез директните плащания за екологизиране се въвеждат задължителни действия (поддържане на постоянни пасища, разнообразие на културите и екологично насочени площи), всяко от които е насочено към опазване на околната среда и справяне с изменението на климата;
 • чрез политиката за развитие на селските райони се подкрепят инвестициите и селскостопанските дейности, които допринасят за действията в областта на климата и за устойчивото управление на природните ресурси.

ОСП за периода 2023—2027 г.

ОСП за периода 2023—2027 г. влезе в сила на 1 януари 2023 г. С нея се предприемат по-нататъшни стъпки за постигане на екологична и устойчива система на селско стопанство в ЕС. Това включва:

 • по-опростен, гъвкав и целенасочен подход;
 • по-строги екологични условия и стандарти, които трябва да бъдат спазвани от земеделските стопани;
 • разширен набор от доброволни екологични действия, достъпни за стопаните чрез екосхеми и политиката за развитие на селските райони.

Информация по темата

24 ЯНУАРИ 2019 Г.
Brochure on the environmental benefits and simplification of the post-2020 CAP
български
(3.94 MB - PDF)
Изтегляне

Борба с изменението на климата

ОСП е важен инструмент за отключване на потенциала на селското стопанство за борба с изменението на климата. Според изчисленията общо 104 милиарда евро (или 25%) от финансирането на ОСП за периода 2014—2020 г. са използвани за действия в областта на климата, като например:

 • намаляване на емисиите на парникови газове чрез насърчаване на по-добро управление на животновъдството, както и чрез инвестиции в съхранението и обработката на оборски тор;
 • увеличаване на улавянето и съхранението на въглерод чрез мерки и инвестиции в области като опазването на почвите и възстановяването на горите;
 • помагане на земеделските стопани да се приспособят към предизвикателствата, свързани с изменението на климата, чрез инвестиции и съвети за нови методи и технологии.

С помощта на тези мерки емисиите от селското стопанство се понижиха с 21% между 1990 г. и 2017 г., без да се намаляват равнищата на производство. Новата ОСП включва засилена подкрепа за смекчаването на последиците от изменението на климата, за да се допринесе за целта за действия по климата на Европейския зелен пакт за постигане на нулеви нетни емисии на парникови газове в ЕС до 2050 г.

За повече информация

Борба с изменението на климата

Опазване на природните ресурси

С цел опазване на природните ресурси от съществено значение за селското стопанство, ОСП спомага за:

 • опазване на количеството и качеството на водите, използвани в селското стопанство, чрез създаване на буферни ивици по протежението на водните басейни, подкрепа за по-ефикасни напоителни системи и подобряване на прилагането на правилата в уязвими от замърсяване с нитрати зони;
 • определяне на задължителни стандарти за минимална почвена покривка и насърчаване на други практики за ограничаване на ерозията на почвите и запазване на съдържащите се в тях органични вещества;
 • защита на качеството на въздуха чрез насърчаване на намаляването на емисиите на амоняк, налагане на ограничения върху изгарянето на остатъчни вещества и предотвратяване на пръскането с пестициди при ветровити условия.

Чрез политиката за развитие на селските райони ОСП допринася също така за стратегията на ЕС за горите, като се подпомагат защитата, създаването, възстановяването и устойчивото управление на горите в цяла Европа.

Чрез защитата на природните ресурси от съществено значение за селското и горското стопанство ОСП допринася за целта на Европейския зелен пакт за премахване на замърсяването в ЕС.

За повече информация

Опазване на природните ресурси

Обогатяване на биологичното разнообразие

За да се опази екосистемата на земеделските земи, ОСП е свързана с директивите на ЕС в областта на дивата флора и фауна и се използва за постигане на целите на актуализираната стратегия на Комисията за биологичното разнообразие, която е част от Европейския зелен пакт.

ОСП спомага за опазване на биоразнообразието по редица начини:

 • правилата за кръстосано спазване обхващат както директивата за птиците и местообитанията, така и мерките, насочени към запазване на особеностите на ландшафта и намаляване на употребата на пестициди;
 • създаването на екологично насочени площи чрез плащанията за екологизиране води до запазване на особеностите на ландшафта и до по-големи площи, оставени под угар, което е от полза за биологичното разнообразие, тъй като се улеснява опрашването и се опазват местообитанията;
 • политиката за развитие на селските райони насърчава действия за запазване и увеличаване на биоразнообразието, като например предоставяне на средства за създаване и поддържане на особености на ландшафта и „коридори за дивата флора и фауна“ и подпомагане на селскостопански системи с висока природна стойност и планове за управление на природата, чрез които се формират благоприятни за дивата флора и фауна райони.

За повече информация

Обогатяване на биологичното разнообразие
Доклад на Съвместния изследователски център относно класификацията и количественото определяне на особеностите на ландшафта
Доклад на Съвместния изследователски център относно избора на държавите от ЕС по отношение на особеностите на ландшафта

Насърчаване на селско стопанство с ниско потребление на ресурси

В селското стопанство в целия ЕС при производството на храни и други основни материали за обществото се използват широко пестициди, торове и антибиотици. Прекомерната или неправилната им употреба обаче може да има отрицателно въздействие върху околната среда, както и върху здравето на растенията, животните и хората.

ОСП има за цел да се насърчава намалено и отговорно използване на тези ресурси чрез:

 • стимулиране на биологичното земеделие;
 • подпомагане на земеделските стопани да употребяват пестициди и торове отговорно и да използват екологосъобразни техники за управление, алтернативни методи и нови технологии;
 • намаляване на необходимостта от антибиотици чрез инвестиции и съвети, насочени към подобряване на здравето на животните и хуманното отношение към тях.

За повече информация

Селско стопанство с ниско потребление на ресурси

Оценка на мерките за околната среда

Европейската комисия постоянно оценява ефективността на ОСП при постигането на нейните цели в областта на околната среда:

Данните, събирани от Комисията, предоставят изчерпателна информация за:

 • състоянието на селската среда в ЕС и промените с течение на времето;
 • въздействието на селското стопанство върху климата, природните ресурси и биологичното разнообразие;
 • изпълнението на екологичните мерки на ОСП в ЕС;
 • степента на постигане на целите на тези мерки и по-широкото им въздействие извън обхвата на заявените цели.

При оценяването на екологичните мерки на ОСП се вземат предвид сложните взаимодействия между политиките, промените в земеделските практики и подобренията в околната среда, както и много други оказващи влияние фактори, като например метеорологичните явления, пазарните тенденции и разликите между екологичните условия в различните държави и региони от ЕС.

Ролята на знанията и иновациите

Знанията, научните изследвания и иновациите са двигател на екологосъобразното устойчиво селско стопанство в ЕС:

What science tells us about sustainable #FarmingPractices
Въздействие на селскостопанските практики

Проектът iMAP също така включва проучвания на конкретни случаи относно земеделските практики на равнище земеделско стопанство и на териториално равнище, както и допълнителна информация за земеделските практики, свързани с хуманното отношение към животните и употребата на антимикробни средства.

Научете повече

Прояви