Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Environmentálně udržitelná SZP

Environmentální udržitelnost v rámci SZP

Společná zemědělská politika (SZP) má tři jasné environmentální cíle a každý z nich je zohledněn v Zelené dohodě pro Evropu i ve strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“:

 • řešení problému změny klimatu
 • ochrana přírodních zdrojů
 • posílení biologické rozmanitosti

Společná zemědělská politika podporuje každý z těchto cílů prosazováním ekologického zemědělství a odpovědného řízení vstupů, jako jsou pesticidy a hnojiva.

SZP tak usiluje o dosažení environmentálních cílů takovým způsobem, který je pro zemědělce, venkovské komunity a EU jako celek sociálně a ekonomicky udržitelný.

Environmentální opatření v rámci SZP

Ústřední část SZP tvoří opatření, která podporují ekologické zemědělství a prosazují environmentální pravidla:

 • podle norem podmíněnosti je finanční podpora poskytována na základě dodržování pravidel EU týkajících se životního prostředí, zdraví lidí, zvířat a rostlin
 • ekologické platby zavádějí povinné činnosti (udržování trvalých travních porostů, diverzifikace plodin a vyčlenění ploch využívaných v ekologickém zájmu), z nichž každá je zaměřena na ochranu životního prostředí a boj proti změně klimatu
 • politika rozvoje venkova podporuje investice a zemědělské činnosti, které přispívají k opatřením v oblasti klimatu a k udržitelnému hospodaření s přírodními zdroji

SZP na období 2023–2027

SZP na období 2023–2027 vstoupila v platnost 1. ledna 2023. Jejím uplatňováním se zajistí další pokrok při budování ekologického a udržitelného systému zemědělství v EU. Jedná se o:

 • jednodušší, flexibilnější a cílenější přístup
 • zpřísnění podmínek a norem v oblasti životního prostředí, které budou muset zemědělci dodržovat
 • rozšíření souboru dobrovolných environmentálních opatření, která budou moci zemědělci realizovat v rámci ekorežimů a politiky rozvoje venkova

Související informace

24. LEDNA 2019
Brochure on the environmental benefits and simplification of the post-2020 CAP

Boj proti změně klimatu

SZP má zásadní význam pro zajištění plného využití potenciálu, který má zemědělství pro boj proti změně klimatu. Odhaduje se, že celkem 104 miliard eur z finančních prostředků SZP na období 2014–2020 (čili 25 %) směřovalo na opatření související s klimatem. Patří sem:

 • snižování emisí skleníkových plynů podporou lepšího řízení živočišné výroby a chovu hospodářských zvířat a navýšením investic do uskladnění a zpracování statkových hnojiv
 • vyšší objem pohlcování a ukládání uhlíku prostřednictvím opatření a investic v oblastech, jako je ochrana půdy a obnova lesů
 • pomoc zemědělcům, aby se přizpůsobili výzvám, které změna klimatu přináší, a to prostřednictvím investic a poradenství ohledně nových metod a technologií

Díky těmto opatřením se emise ze zemědělství mezi lety 1990 až 2017 snížily o 21 %, aniž by se snížila úroveň produkce. Nová SZP zahrnuje vyšší podporu zmírňování změny klimatu, což přispěje k cíli Zelené dohody v oblasti klimatu, jímž je dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050.

Další informace

Boj proti změně klimatu

Ochrana přírodních zdrojů

V zájmu ochrany přírodních zdrojů, které jsou pro zemědělství nezbytné, Společná zemědělská politika:

 • zabezpečuje jak množství, tak kvalitu vody využívané v zemědělství tím, že vytváří ochranná pásma podél vodních toků, podporuje účinnější zavlažovací systémy a důrazněji prosazuje pravidla v oblastech ohrožených dusičnany
 • stanoví závazné normy pro minimální půdní pokryv a podporuje další postupy, které snižují erozi půdy a zachovávají organickou hmotu
 • chrání kvalitu ovzduší tím, že podporuje snižování emisí amoniaku, omezuje spalování zbytků a zakazuje rozprašování pesticidů za větrného počasí

Prostřednictvím politiky rozvoje venkova pak SZP rovněž přispívá ke strategii EU v oblasti lesnictví tím, že podporuje ochranu, zakládání a obnovu lesů a jejich udržitelné obhospodařování v celé Evropě.

SZP ochranou přírodních zdrojů nezbytných pro zemědělství a lesnictví přispívá k cíli Zelené dohody, kterým je eliminovat znečištění v celé EU.

Další informace

Ochrana přírodních zdrojů

Posílení biologické rozmanitosti

V zájmu ochrany ekosystému zemědělské půdy je SZP propojena se směrnicemi EU o volně žijících a planě rostoucích druzích a bude se podílet na plnění cílů aktualizované strategie Komise v oblasti biologické rozmanitosti, která je součástí Zelené dohody pro Evropu.

SZP chrání biologickou rozmanitost několika způsoby:

 • pravidla podmíněnosti se vztahují jak na směrnice o ochraně volně žijících ptáků a o ochraně přírodních stanovišť, tak na opatření zaměřená na zachování krajinných prvků a omezení používání pesticidů
 • zřizování ploch využívaných v ekologickém zájmu financované z ekologických plateb vede k zachování krajinných prvků a rozšíření plochy půdy ležící ladem, což je prospěšné pro biologickou rozmanitost, jelikož to usnadňuje opylování a jsou tím chráněna přírodní stanoviště
 • politika rozvoje venkova podporuje činnosti vedoucí k ochraně a posílení biologické rozmanitosti, jako je poskytování finančních prostředků na vytváření a udržování krajinných prvků a biokoridorů, podpora systémů hospodaření s vysokou přírodní hodnotou a plánů ochrany přírody, na jejichž základě se rozšiřují oblasti příznivé pro volně žijící a planě rostoucí druhy

Další informace

Posílení biologické rozmanitosti
Zpráva Společného výzkumného střediska týkající se klasifikace a kvantifikace krajinných prvků
Zpráva Společného výzkumného střediska týkající se přístupu zemí EU ke krajinným prvkům

Podpora zemědělství využívajícího malý objem vstupů

Pesticidy, hnojiva a antibiotika jsou v celé EU široce používány k tomu, aby pomohly zemědělství produkovat potraviny a další suroviny nezbytné pro společnost. Jejich nadměrné a nevhodné využívání však může mít negativní dopad na životní prostředí i na zdraví rostlin, zvířat a lidí.

Cílem SZP je podpořit omezené a odpovědné využívání těchto vstupů těmito opatřeními:

 • rozšíření ekologického zemědělství
 • pomoc zemědělcům při odpovědném používání pesticidů a hnojiv a zavádění způsobů hospodaření šetrných k životnímu prostředí, alternativních metod a nových technologií
 • snížení potřeby nasazovat antibiotika vynaložením investic a poskytováním poradenství, které jsou prospěšné pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat

Další informace

Podpora zemědělství využívajícího malý objem vstupů

Posuzování environmentálních opatření

Evropská komise neustále posuzuje účinnost SZP při dosahování cílů v oblasti životního prostředí:

Údaje shromážděné Komisí poskytují komplexní informace o:

 • stavu životního prostředí na venkově v EU a jeho vývoji v průběhu času
 • dopadu zemědělské činnosti na klima, přírodní zdroje a biologickou rozmanitost
 • provádění environmentálních opatření SZP v celé EU
 • úspěchu environmentálních opatření v plnění cílů a jejich širší dopad nad rámec stanovených cílů

Posouzení opatření SZP v oblasti životního prostředí bere v úvahu složité vazby mezi politickými opatřeními, změnami zemědělských postupů a zlepšováním životního prostředí, jakož i řadu dalších faktorů, jako jsou povětrnostní jevy, dopad tržních trendů a rozdíly v environmentálních podmínkách jednotlivých zemí a regionů EU.

Úloha vědeckých poznatků a inovací

Vědecké poznatky, výzkum a inovace jsou hnací silou environmentálně udržitelného zemědělství v EU:

 • výzkum a inovace přinášejí nové metody a technologie hospodaření šetrné k životnímu prostředí
 • zemědělský poradenský systém bude zemědělce informovat o tom, jak nových poznatků z výzkumu, nových metod a technologií využít k zajištění zemědělství šetrného k životnímu prostředí
 • evropské inovační partnerství v oblasti zemědělství (EIP-AGRI) propaguje inovativní myšlenky, které podporují udržitelné zemědělství a lesnictví v EU
 • cílem projektu iMAP je zajišťovat vědecké důkazy o dopadech zemědělských postupů na životní prostředí a klima za účelem podpory provádění, monitorování a hodnocení těchto cílů v rámci strategických plánů SZP.
What science tells us about sustainable #FarmingPractices
Dopad zemědělských postupů

Projekt iMAP rovněž obsahuje případové studie o zemědělských postupech na úrovni zemědělských podniků a území a další informace o zemědělských postupech souvisejících s dobrými životními podmínkami zvířat a používáním antimikrobiálních látek.

Další informace

Další informace

Modernizace zemědělství