Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Environmentálne udržateľná SPP

Environmentálna udržateľnosť v SPP

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) má tri jasné environmentálne ciele, pričom každý z nich je zohľadnený v Európskej zelenej dohode a stratégii Z farmy na stôl:

 • riešenie zmeny klímy,
 • ochrana prírodných zdrojov,
 • posilnenie biodiverzity.

SPP podporuje každý z týchto cieľov presadzovaním ekologického poľnohospodárstva a zodpovedným riadením vstupov, ako sú pesticídy a hnojivá.

Cieľom SPP je dosiahnuť environmentálne ciele spôsobom, ktorý je sociálne a hospodársky udržateľný pre poľnohospodárov, vidiecke komunity a EÚ ako celok.

Environmentálne opatrenia v SPP

Ústrednou súčasťou SPP sú opatrenia, ktoré podporujú ekologické poľnohospodárstvo a posilňujú environmentálne pravidlá:

 • na základe noriem krížového plnenia je finančná podpora podmienená dodržiavaním pravidiel EÚ týkajúcich sa životného prostredia, ako aj zdravia ľudí, rastlín a zvierat,
 • priamymi platbami za ekologizáciu sa zavádzajú povinné činnosti (zachovanie trvalých trávnych porastov, diverzifikácia plodín a oblasti ekologického záujmu), z ktorých každá je zameraná na ochranu životného prostredia a boj proti zmene klímy,
 • politikou rozvoja vidieka sa podporujú investície a poľnohospodárske činnosti, ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti klímy a udržateľnému riadeniu prírodných zdrojov.

SPP na roky 2023 – 2027

SPP na roky 2023 – 2027 nadobudla účinnosť 1. januára 2023. V rámci nej sa podniknú ďalšie kroky na dosiahnutie ekologického a udržateľného systému poľnohospodárstva v EÚ. Patrí k nim:

 • jednoduchší, pružnejší a cielenejší prístup,
 • prísnejšie environmentálne podmienky a normy, ktoré musia poľnohospodári dodržiavať,
 • širší súbor dobrovoľných environmentálnych opatrení, ktoré budú môcť poľnohospodári realizovať v rámci ekologických režimov a politiky rozvoja vidieka.

Súvisiace informácie

24. JANUÁRA 2019
Brochure on the environmental benefits and simplification of the post-2020 CAP
slovenčina
(3.69 MB - PDF)
Stiahnuť

Boj proti zmene klímy

SPP je kľúčovým nástrojom na uvoľnenie potenciálu poľnohospodárstva v boji proti zmene klímy. Odhaduje sa, že celkom 104 miliárd EUR (alebo 25 %) z finančných prostriedkov SPP na roky 2014 – 2020 sa použilo na opatrenia súvisiace s klímou, ako je napr.:

 • zníženie emisií skleníkových plynov podporou lepšieho riadenia živočíšnej výroby a chovu hospodárskych zvierat, ako aj investovaním do skladovania a spracovania hnoja,
 • zvyšovanie sekvestrácie a ukladania oxidu uhličitého prostredníctvom opatrení a investícií v oblastiach, ako je ochrana pôdy a obnova lesov,
 • pomoc poľnohospodárom pri prispôsobovaní sa výzvam, ktoré prináša zmena klímy, prostredníctvom investícií a poradenstva v oblasti nových metód a technológií.

Vďaka týmto opatreniam sa poľnohospodárske emisie v období od roku 1990 do roku 2017 znížili o 21 % bez toho, aby sa znížila úroveň výroby. Nová SPP na roky 2023 – 2027 sa viac zameriava na podporu zmierňovania zmeny klímy, čo prispeje k dosiahnutiu cieľa Zelenej dohody v oblasti klímy, ktorým je dosiahnutie nulovej bilancie emisií skleníkových plynov v celej EÚ do roku 2050.

Ďalšie informácie

Riešenie zmeny klímy

Ochrana prírodných zdrojov

SPP v záujme ochrany prírodných zdrojov nevyhnutných pre poľnohospodárstvo:

 • chráni množstvo a kvalitu vody používanej v poľnohospodárstve vytvorením nárazníkových zón pozdĺž vodných tokov, podporou efektívnejších zavlažovacích systémov a dôraznejším presadzovaním pravidiel v pásmach ohrozených dusičnanmi,
 • stanovuje povinné normy minimálneho pokrytia pôdy a podporuje ďalšie postupy, ktoré obmedzujú eróziu pôdy a zachovávajú organickú hmotu,
 • chráni kvalitu ovzdušia tým, že podporuje znižovanie emisií amoniaku, obmedzuje spaľovanie rezíduí a zakazuje postrek pesticídov vo veternom počasí.

SPP prispieva prostredníctvom politiky rozvoja vidieka takisto k stratégii lesného hospodárstva EÚ tým, že podporuje ochranu, zakladanie, obnovu a udržateľné obhospodarovanie lesov v celej Európe.

Chránením prírodných zdrojov nevyhnutných pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo SPP prispieva k cieľu Zelenej dohody, ktorým je odstránenie znečistenia v celej EÚ.

Ďalšie informácie

Ochrana prírodných zdrojov

Posilnenie biodiverzity

SPP je v záujme ochrany ekosystému poľnohospodárskej pôdy prepojená so smernicami EÚ o voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách a bude sa usilovať o dosiahnutie cieľov aktualizovanej stratégie Komisie v oblasti biodiverzity, ktorá je súčasťou Zelenej dohody.

SPP sa zameriava na ochranu biodiverzity viacerými spôsobmi:

 • pravidlá krížového plnenia sa vzťahujú tak na smernicu o vtákoch a smernicu o biotopoch, ako aj na opatrenia zamerané na zachovanie krajinných prvkov a zníženie používania pesticídov,
 • zriaďovanie oblastí ekologického záujmu prostredníctvom priamych platieb za ekologizáciu viedlo k zachovaniu krajinných prvkov a rozšíreniu pôdy ležiacej úhorom, čo je prínosné pre biodiverzitu, pretože to uľahčuje opeľovanie a chráni biotopy,
 • politika rozvoja vidieka podporuje opatrenia, ktoré chránia a posilňujú biodiverzitu, ako je poskytovanie finančných prostriedkov na vytváranie a udržiavanie krajinných prvkov a „koridorov pre voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny“, ako aj podporu poľnohospodárskych systémov s vysokou prírodnou hodnotou a plánov ochrany prírody, ktoré podporujú oblasti priaznivé pre voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny.

Ďalšie informácie

Posilnenie biodiverzity
JRC report on classification and quantification of landscape features (Správa JRC o klasifikácii a kvantifikácii krajinných prvkov)
JRC report on EU countries choices on landscape features (Správa o výbere krajinných prvkov v jednotlivých krajinách EÚ)

Podpora poľnohospodárstva s nízkymi vstupmi

V celej EÚ sa vo veľkej miere používajú pesticídy, hnojivá a antibiotiká s cieľom pomôcť poľnohospodárstvu produkovať potraviny a iné základné suroviny pre spoločnosť. Ich nadmerné a nesprávne používanie však môže mať negatívny vplyv na životné prostredie, ako aj na zdravie rastlín, zvierat a ľudí.

Cieľom SPP je podporiť obmedzené a zodpovedné využívanie týchto vstupov prostredníctvom týchto opatrení:

 • podpora ekologického poľnohospodárstva,
 • pomoc poľnohospodárom pri zodpovednom používaní pesticídov a hnojív a pri zavádzaní spôsobov hospodárenia šetrných k životnému prostrediu, alternatívnych metód a nových technológií,
 • zníženie potreby používania antibiotík vďaka investíciám a poradenstvu, ktoré sú prospešné pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat.

Ďalšie informácie

Poľnohospodárstvo s nízkymi vstupmi

Posúdenie environmentálnych opatrení

Európska komisia neustále posudzuje účinnosť SPP pri dosahovaní jej environmentálnych cieľov:

Údaje, ktoré zhromažďuje Komisia, poskytujú komplexné informácie o:

 • stave životného prostredia na vidieku v EÚ a jeho vývoji v priebehu času,
 • vplyve poľnohospodárstva na klímu, prírodné zdroje a biodiverzitu,
 • vykonávaní environmentálnych opatrení SPP v celej EÚ,
 • úspechu environmentálnych opatrení pri dosahovaní ich cieľov a ich širšom vplyve nad rámec stanovených cieľov.

Pri posudzovaní environmentálnych opatrení SPP sa zohľadňujú komplexné väzby medzi politickými opatreniami, zmenami v poľnohospodárskych postupoch a zlepšovaním životného prostredia, ako aj množstvo ďalších faktorov, ako sú poveternostné javy, vplyv trhových trendov a rozdiely v environmentálnych podmienkach v jednotlivých krajinách a regiónoch EÚ.

Úloha znalostí a inovácií

Znalosti, výskum a inovácie sú hnacou silou environmentálne udržateľného poľnohospodárstva v EÚ:

 • výskum a inovácie prinášajú nové poľnohospodárske metódy a technológie, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu,
 • vďaka poľnohospodárskemu poradenskému systému budú mať poľnohospodári k dispozícii aktuálne informácie o tom, ako možno nový výskum, metódy a technológie využiť s cieľom zabezpečiť, aby bolo poľnohospodárstvo šetrné k životnému prostrediu,
 • európske partnerstvo v oblasti inovácií v sektore poľnohospodárstva (EIP-AGRI) propaguje inovatívne myšlienky, ktoré podporujú udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo v EÚ,
 • projekt iMAP má za cieľ poskytnúť vedecké dôkazy o vplyve poľnohospodárskych postupov na životné prostredie a klímu, ktoré poslúžia na podporu vykonávania, monitorovania a hodnotenia týchto cieľov v strategických plánoch SPP.
What science tells us about sustainable #FarmingPractices
Vplyv poľnohospodárskych postupov

Projekt iMAP obsahuje aj prípadové štúdie o poľnohospodárskych postupoch na úrovni poľnohospodárskych podnikov a na územnej úrovni, ako aj ďalšie informácie o poľnohospodárskych postupoch týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat a používania antimikrobiálnych látok.

Viac informácií

Podujatia