Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

En miljømæssigt bæredygtig fælles landbrugspolitik

Miljømæssig bæredygtighed i den fælles landbrugspolitik

Den fælles landbrugspolitik har tre klare miljømål, der hver især afspejles i den europæiske grønne pagt og i jord til bord-strategien:

 • bekæmpelse af klimaændringer
 • beskyttelse af naturressourcer
 • styrkelse af biodiversiteten.

Alle disse mål understøttes af den fælles landbrugspolitik, som fremmer økologisk landbrug og ansvarlig forvaltning af rå- og hjælpestoffer som f.eks. pesticider og gødning.

Med den fælles landbrugspolitik sigter EU mod at nå sine miljømål på en måde, der er socialt og økonomisk bæredygtig for landbrugere, landbosamfund og EU som helhed.

Miljøforanstaltninger i den fælles landbrugspolitik

Foranstaltninger, der fremmer grønt landbrug og håndhæver miljøreglerne, udgør en central del af den fælles landbrugspolitik:

 • Standarder for krydsoverensstemmelse knytter økonomisk støtte til EU's miljøregler samt menneskers, planters og dyrs sundhed.
 • Grønne direkte betalinger er betinget af, at landbrugeren gennemfører obligatoriske tiltag (bevarelse af permanente græsarealer, afgrødediversificering og miljømæssige fokusområder), der hver især er rettet mod at beskytte miljøet og bekæmpe klimaændringer.
 • Politikken for udvikling af landdistrikterne understøtter investeringer og landbrugsaktiviteter, der bidrager til klimaindsatsen og bæredygtig forvaltning af naturressourcer.

Den fælles landbrugspolitik for 2023-2027

Den fælles landbrugspolitik for 2023-2027 trådte i kraft den 1. januar 2023. Med den bliver der taget yderligere skridt i retning mod at opnå et grønt og bæredygtigt landbrugssystem i EU. Politikken indebærer:

 • en enklere, mere fleksibel og målrettet tilgang
 • skrappere miljømæssige betingelser og standarder, som landbruget skal opfylde
 • en række udvidede frivillige miljøforanstaltninger, der er til rådighed for landbrugere, gennem økoordninger og politikken for udvikling af landdistrikterne.

Se også

24. JANUAR 2019
Brochure on the environmental benefits and simplification of the post-2020 CAP

Bekæmpelse af klimaændringer

Den fælles landbrugspolitik er et vigtigt redskab til at frigøre landbrugets potentiale for bekæmpelse af klimaændringerne. Et anslået samlet beløb på 104 mia. euro (eller 25 %) af den fælles landbrugspolitiks midler i perioden 2014-20 gik til foranstaltninger, der er relevante for klimaet, bl.a.:

 • reduktion af drivhusgasemissioner ved at tilskynde til forbedret husdyrforvaltning og -avl og investering i opbevaring og håndtering af husdyrgødning
 • forøgelse af kulstofbinding og -lagring ved hjælp af foranstaltninger og investeringer på områder som jordbundsbeskyttelse og genopretning af skove
 • hjælp til landbrugere med at tilpasse sig til de udfordringer, som klimaændringerne medfører, gennem investeringer og rådgivning om nye metoder og ny teknologi.

Takket være disse tiltag faldt emissionerne fra landbruget med 21 % fra 1990 til 2017, uden at produktionen faldt. Den fælles landbrugspolitik for 2023-2027 omfatter øget støtte til afhjælpe konsekvenserne af klimaændringer, hvilket vil bidrage til den grønne pagts mål for klimaindsatsen om at opnå drivhusgasneutralitet i hele EU senest i 2050.

Læs mere

Bekæmpelse af klimaændringer

Beskyttelse af naturressourcer

For at beskytte de naturressourcer, der er af afgørende betydning for landbruget, er det en del af den fælles landbrugspolitik at:

 • beskytte både kvantiteten og kvaliteten af det vand, der anvendes i landbruget, ved at etablere erosionshæmmende striber langs vandløb, støtte mere effektive vandingssystemer og styrke håndhævelsen af reglerne i nitratfølsomme områder
 • fastsætte obligatoriske standarder for minimumsjorddække og tilskynde til yderligere praksisser, der begrænser jorderosion og bevarer organisk stof
 • beskytte luftkvaliteten ved at fremme reduktion af ammoniakemissioner, begrænse afbrænding af rester og forebygge sprøjtning med pesticider i blæsevejr.

Gennem politikken for udvikling af landdistrikterne bidrager den fælles landbrugspolitik også til EU's skovstrategi ved at støtte beskyttelse, etablering, genopretning og bæredygtig forvaltning af skovene i hele Europa.

Ved at beskytte de naturressourcer, der er af afgørende betydning for landbrug og skovbrug, bidrager den fælles landbrugspolitik til den grønne pagts mål om at eliminere forurening i hele EU.

Læs mere

Beskyttelse af naturressourcer

Styrkelse af biodiversiteten

For at beskytte landbrugsarealernes økosystem arbejdes der via den fælles landbrugspolitik og sammen med EU's direktiver om vilde dyr og planter hen imod at nå målene i Kommissionens opdaterede biodiversitetsstrategi, som er en del af den grønne pagt.

Den fælles landbrugspolitik beskytter biodiversiteten på en række forskellige måder:

 • Reglerne for krydsoverensstemmelse omfatter både fugle- og habitatdirektivet samt foranstaltninger, der har sigte på at bevare landskabstræk og begrænse brugen af pesticider.
 • Etablering af miljømæssige fokusområder ved hjælp af grønne direkte betalinger har medført, at landskabstræk bevares, og at der er mere jord, der ligger brak. Det er til gavn for biodiversiteten, fordi det fremmer bestøvning og beskyttelse af levesteder.
 • Politikken for udvikling af landdistrikterne tilskynder til, at man træffer foranstaltninger til bevaring og styrkelse af biodiversiteten, f.eks. ved at stille midler til rådighed til etablering og bevarelse af landskabstræk og "spredningskorridorer" og støtte driftssystemer i landbruget, der fremmer høj landskabsværdi, og naturforvaltningsplaner, der nærer områder, hvor vilde dyr og planter trives.

Læs mere

Styrkelse af biodiversiteten
Det Fælles Forskningscenters rapport om klassificering og kvantificering af landskabstræk
Det Fælles Forskningscenters rapport om EU-landenes valg vedrørende landskabstræk

Fremme af lavinputlandbrug

Pesticider, gødning og antibiotika anvendes i vid udstrækning i hele EU for at hjælpe landbruget med at producere fødevarer og andre nødvendigheder til samfundet. Men overforbrug og forkert anvendelse kan have en negativ indvirkning på miljøet og på planters, dyrs og menneskers sundhed.

Den fælles landbrugspolitik tilskynder til begrænset og ansvarlig anvendelse af disse rå- og hjælpestoffer ved at:

 • fremme økologisk landbrug
 • hjælpe landbruget med at bruge pesticider og gødning ansvarligt og anvende miljøvenlige forvaltningsteknikker, alternative metoder og nye teknologier
 • reducere behovet for antibiotika gennem investeringer og rådgivning, der gavner dyrs sundhed og velfærd.

Læs mere

Lavinputlandbrug

Vurdering af miljøforanstaltninger

Europa-Kommissionen vurderer løbende, hvor effektivt den fælles landbrugspolitik når sine miljømål:

De data, som Kommissionen indsamler, indeholder detaljerede oplysninger om:

 • landmiljøets tilstand i EU og dets udvikling over tid
 • landbrugets indvirkning på klima, naturressourcer og biodiversitet
 • gennemførelse af den fælles landbrugspolitiks miljøforanstaltninger i hele EU
 • opnåelsen af målene med miljøtitagene og deres generelle effekt ud over de fastsatte mål.

Vurderingen af den fælles landbrugspolitiks miljøforanstaltninger tager højde for de komplekse forbindelser mellem politiske foranstaltninger, ændringer i landbrugspraksis og miljøforbedringer samt en lang række andre relevante faktorer, f.eks. vejret, aktuelle tendenser på markederne og forskelle i miljøforholdene på tværs af EU-lande og -regioner.

Viden og innovation spiller en rolle

Viden, forskning og innovation fremmer et miljømæssigt bæredygtigt landbrug i EU:

What science tells us about sustainable #FarmingPractices
Effekten af landbrugspraksis

iMAP-projektet indeholder også casestudier om landbrugspraksis på bedriftsniveau og territorialt plan og yderligere information om landbrugspraksis vedrørende dyrevelfærd og anvendelse af antimikrobielle stoffer.

Læs mere

Arrangementer