Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Ekološki održiv ZPP

Ekološka održivost u ZPP-u

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) ima tri jasna cilja povezana sa zaštitom okoliša i svaki se odražava u europskom zelenom planu i strategiji „od polja do stola”:

 • borba protiv klimatskih promjena
 • zaštita prirodnih resursa
 • povećanje bioraznolikosti.

ZPP pridonosi ostvarenju tih ciljeva poticanjem ekološke poljoprivrede i odgovornog upravljanja ulaznim sredstvima, kao što su pesticidi i gnojiva.

Ciljeve zaštite okoliša ZPP nastoji ostvariti na način koji je društveno i gospodarski održiv za poljoprivrednike, ruralne zajednice i EU u cjelini.

Mjere zaštite okoliša u ZPP-u

Središnji su dio ZPP-a mjere kojima se potiče zelena poljoprivreda i provode pravila za zaštitu okoliša:

 • standardima višestruke sukladnosti financijska potpora povezuje se s pravilima EU-a o zaštiti okoliša, kao i sa zdravljem ljudi, biljaka i životinja
 • zelenim izravnim plaćanjima uvode se određene obvezne aktivnosti (održavanje trajnih travnjaka, raznolikosti usjeva i ekološki značajnih površina), od kojih je svaka usmjerena na zaštitu okoliša i borbu protiv klimatskih promjena
 • politikom ruralnog razvoja podržavaju se ulaganja i djelatnosti u poljoprivredi kojima se pospješuje djelovanje u području klime i održivo upravljanje prirodnim resursima.

ZPP za razdoblje 2023. – 2027.

ZPP za razdoblje 2023. – 2027. stupio je na snagu 1. siječnja 2023. Poduzimaju se dodatni koraci prema ostvarenju zelenog i održivog sustava poljoprivrede u EU-u. To uključuje:

 • jednostavniji, fleksibilniji i usmjereniji pristup
 • strože uvjete koji se odnose na zaštitu okoliša i standarde koje će poljoprivrednici morati ispuniti
 • prošireni popis dobrovoljnih aktivnosti u području zaštite okoliša koje će poljoprivrednicima biti dostupne putem programa za ekologiju i politike ruralnog razvoja.

Povezane informacije

24. SIJEČNJA 2019.
Brochure on the environmental benefits and simplification of the post-2020 CAP
English
(3.02 MB - PDF)
Preuzimanje

Borba protiv klimatskih promjena

ZPP je ključan za iskorištavanje potencijala poljoprivrede u borbi protiv klimatskih promjena. Procjenjuje se da je ukupno 104 milijarde eura, odnosno 25 % sredstava ZPP-a u razdoblju od 2014. do 2020. uloženo u aktivnosti važne za klimu, na primjer:

 • smanjenje emisija stakleničkih plinova poticanjem boljeg uzgoja i gospodarenja stokom te ulaganjem u skladištenje i obradu gnoja
 • povećanje sekvestracije i skladištenja ugljika putem mjera i ulaganja u područjima kao što su zaštita tla i obnova šuma
 • pomaganje poljoprivrednicima da se prilagode na izazove prouzročene klimatskim promjenama s pomoću ulaganja i savjeta o novim metodama i tehnologijama.

Zahvaljujući tim mjerama, od 1990. do 2017. poljoprivredne emisije smanjile su se za 21 %, a proizvodnja pritom nije smanjena. ZPP za razdoblje 2023. – 2027. uključivat će veću podršku za ublažavanje klimatskih promjena, čime će se doprinijeti ostvarenju cilja zelenog plana za djelovanje u području klime kojim se na razini EU-a želi postići nulta neto stopa emisija stakleničkih plinova do 2050.

Više informacija

Borba protiv klimatskih promjena

Zaštita prirodnih resursa

Kako bi se zaštitili prirodni resursi koji su najvažniji za poljoprivredu, ZPP-om se:

 • uspostavljaju granični pojasi uz vodotokove, primjenjuju učinkovitiji sustavi navodnjavanja i strože provode propisi u područjima podložnima zagađenju nitratima radi čuvanja količine i kakvoće vode koja se upotrebljava u poljoprivredi
 • propisuju obvezni standardi za minimalni pokrov tla i potiču ostale mjere za ograničavanje erozije tla i odražavanje razine organskih tvari
 • štiti kvaliteta zraka tako da se potiče smanjenje emisija amonijaka, ograničava spaljivanje poljoprivrednih ostataka i zabranjuje prskanje pesticida u uvjetima jakog vjetra.

Putem politike ruralnog razvoja ZPP-om se doprinosi i strategiji EU-a za šume tako što se potiču zaštita, uspostava i obnova šuma te održivo gospodarenje šumama u cijelom EU-u.

Zaštitom prirodnih resursa bitnih za poljoprivredu i šumarstvo ZPP doprinosi uklanjanju onečišćenja širom EU-a, što je jedan od ciljeva zelenog plana.

Više informacija

Zaštita prirodnih resursa

Povećanje bioraznolikosti

Kako bi se sačuvao ekosustav poljoprivrednih zemljišta, ZPP se povezuje s direktivama EU-a o zaštiti divljih vrsta te pridonosi ostvarenju ciljeva ažurirane strategije o bioraznolikosti Europske komisije, koja je jedna od sastavnica zelenog plana.

ZPP-om se na nekoliko načina namjerava zaštititi bioraznolikost:

 • pravila višestruke sukladnosti odnose se i na direktivu o pticama i staništima, ali i na mjere koje za cilj imaju očuvanje obilježja krajolika i smanjenje upotrebe pesticida
 • uspostava ekološki značajnih površina putem zelenih izravnih plaćanja dovela je do očuvanja obilježja krajolika i većih površina zemljišta ostavljenih na ugar, čime se pospješuje bioraznolikost zahvaljujući lakšem oprašivanju te zaštiti staništa
 • politikom ruralnog razvoja potiču se aktivnosti kojima se bioraznolikost štiti i povećava, npr. osiguravanje novčanih sredstava za uspostavu i održavanje obilježja krajolika i „ekoloških koridora” te pomoć sustavima poljoprivrede velike prirodne vrijednosti i planovima upravljanja prirodom kojima se njeguju područja pogodna za divlje vrste.

Više informacija

Povećanje bioraznolikosti
Izvješće JRC-a o klasifikaciji i kvantifikaciji obilježja krajolika
Izvješće JRC-a o odabirima država članica EU-a u području obilježja krajolika

Poticanje poljoprivrede niskih ulaganja

Upotreba pesticida, gnojiva i antibiotika rasprostranjena je u EU-u radi lakše poljoprivredne proizvodnje hrane i drugih materijala nužnih za društvo. Međutim, prekomjerna i nepravilna upotreba mogu imati negativan učinak na okoliš, kao i na zdravlje biljaka, životinja i ljudi.

Cilj je ZPP-a potaknuti smanjenje i odgovornu upotrebu tih sredstava, i to:

 • poticanjem ekološke poljoprivrede
 • pomaganjem poljoprivrednicima da odgovorno upotrebljavaju pesticide i gnojiva te da se okrenu tehnikama upravljanja prihvatljivima za okoliš, alternativnim metodama i novim tehnologijama
 • smanjenjem potrebe za antibioticima putem ulaganja i savjeta kojima se pridonosi zdravlju i dobrobiti životinja.

Više informacija

Poljoprivreda niskih ulaganja

Procjena mjera zaštite okoliša

Europska komisija neprestano procjenjuje učinkovitost ZPP-a u ostvarenju ciljeva zaštite okoliša:

Podaci koje prikuplja Komisija pružaju sveobuhvatne informacije o sljedećem:

 • stanju ruralnog okoliša u EU-u te njegovu razvoju tijekom vremena
 • utjecaju koji poljoprivreda ima na klimu, prirodne resurse i bioraznolikost
 • provođenju mjera zaštite okoliša ZPP-a širom EU-a
 • uspješnosti mjera zaštite okoliša u ostvarenju svojih ciljeva i o njihovu širem utjecaju pored utvrđenih ciljeva.

Pri procjeni ZPP-ovih mjera zaštite okoliša uzimaju se u obzir složene veze između mjera politike, promjena u poljoprivrednoj praksi i poboljšanja u zaštiti okoliša, kao i brojni drugi čimbenici koji mogu nastupiti, kao što su vremenske prilike, utjecaj kretanja na tržištu te razlike u uvjetima okoliša u različitim regijama i državama članicama EU-a.

Uloga znanja i inovacija

Znanje, istraživanje i inovacije pokretači su okolišno održive poljoprivrede u EU-u:

What science tells us about sustainable #FarmingPractices
Učinak poljoprivrednih praksi

Projekt iMAP sadržava i studije slučaja o poljoprivrednim praksama na razini poljoprivrednih gospodarstava i na teritorijalnoj razini te dodatne informacije o poljoprivrednim praksama povezanima s dobrobiti životinja i upotrebom antimikrobnih sredstava.

Saznajte više

Više informacija

Modernizacija poljoprivrede

Događanja