Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Južné krajiny ESP

Obchod s poľnohospodárskymi výrobkami medzi EÚ a krajinami južného regiónu európskej susedskej politiky (ESP).

Agropotravinový obchod s južnými krajinami ESP

európskej susedskej politike (ESP) sa vymedzujú vzťahy EÚ so šestnástimi najbližšími východnými a južnými susednými krajinami EÚ.

V rámci ESP sú krajiny rozdelené na južný a východný región. Južný región tvoria Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, Sýria a Tunisko.

Južné krajiny ESP majú uzatvorené euro-stredomorské dohody o pridružení, ktoré v zásade upravujú obchod s tovarom. V roku 2011, po Arabskej jari, prijala Rada smernice, ktorými sa dohody o pridružení s Egyptom, Jordánskom, Marokom, a Tuniskom zmenia na prehĺbené a komplexné dohody o voľnom obchode (DCFTA), rokovania však nepostupujú podľa očakávaní.

Celkovo je EÚ čistým vývozcom do týchto krajín, pričom do nich vyváža najmä hovädzie a ovčie mäso, obilniny a mliečne výrobky. Dováža z nich najmä ovocie, zeleninu a olivový olej.

Krajiny

Alžírsko

Vzťahy medzi EÚ a Alžírskom sa riadia dohodou o pridružení medzi EÚ a Alžírskom, ktorá je v platnosti od roku 2005.

Alžírsko je čistým dovozcom agropotravinových výrobkov z EÚ, najmä pšenice, mliečnych výrobkov a živých zvierat. Z Alžírska EÚ dováža najmä datle (takmer 50 %), cukor a rôzne semená.

Súvisiace informácie

Dohoda o pridružení

Obchod medzi EÚ a Alžírskom

24. MÁJA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Algeria

Egypt

Poľnohospodárske obchodné vzťahy medzi EÚ a Egyptom sa riadia dohodou o pridružení medzi EÚ a Egyptom, ktorá nadobudla platnosť 1. júna 2004, a jej ustanoveniami o obchode a obchodných záležitostiach, ktoré sú v platnosti od 1. januára 2004. V októbri 2008 bola podpísaná dohoda o ďalšej liberalizácii obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, rybami a produktmi rybolovu. Táto dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2010. Na jej základe využíva EÚ pri vývoze výhody bezcolného prístupu na egyptský trh v prípade takmer všetkých poľnohospodárskych výrobkov okrem tabaku, vín, liehovín a bravčového mäsa. Egypt pri vývoze do EÚ takisto využíva výhody úplnej liberalizácie, ktoré sa však netýkajú najcitlivejších výrobkov (rajčiakov, uhoriek, artičok, cukiet, stolového hrozna, cesnaku, jahôd, ryže, cukru a spracovaných výrobkov s vysokým obsahom cukru).

V decembri 2011 prijala EÚ mandát na rokovania o prehĺbenej a komplexnej dohode o voľnom obchode (DCFTA) s Egyptom, za posledné roky sa v nich však nedosiahol žiadny pokrok.

EÚ je čistým vývozcom poľnohospodárskych výrobkov do Egypta. Vyváža najmä pšenicu, ovocie a sušené mlieko. Z Egypta dováža najmä ovocie a zeleninu (tvoria takmer 75 % dovozu).

Súvisiace informácie

Dohoda o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

Obchod medzi EÚ a Egyptom

25. MÁJA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Egypt

Izrael

Poľnohospodárske obchodné vzťahy medzi EÚ a Izraelom sa riadia euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi EÚ a Izraelom, ktorá bola podpísaná 20. novembra 1995 a v platnosti je od 1. júna 2000. Táto dohoda o pridružení obsahuje koncesie na dvojstranný obchod s poľnohospodárskymi výrobkami. Uskutočnili sa rokovania o ďalšej liberalizácii, ktoré vyústili do uzavretia dohody o recipročnej liberalizácii v oblasti poľnohospodárskych výrobkov, spracovaných poľnohospodárskych výrobkov, rýb a produktov rybolovu. Táto dohoda vstúpila do platnosti 1. januára 2010.

Uvedená dohoda vychádza z prístupu negatívneho zoznamu (t. j. na oboch stranách sa liberalizuje celý agropotravinový obchod s výnimkou obmedzeného počtu citlivých položiek). Obe strany z úplnej liberalizácie vylúčili značný počet colných položiek. Zo strany EÚ došlo k vylúčeniu niekoľkých položiek z akejkoľvek liberalizácie (napr. medu, cesnaku, cukru, panenského olivového oleja atď.), v prípade väčšiny citlivých poľnohospodárskych výrobkov sa však stanovili colné kvóty, pri ktorých EÚ zachovala aj systém vstupných cien s prvkom valorického cla na úrovni 0 %. Položky, ktoré vylúčil Izrael, buď podliehajú colným kvótam, alebo viazaným clám na stanovených úrovniach.

EÚ má vo vzťahu k Izraelu veľký agropotravinový obchodný prebytok, a to najmä v oblasti živých zvierat, cukroviniek, cestovín a pšenice. Z Izraela EÚ dováža najmä ovocie a zeleninu.

Súvisiace informácie

Dohoda o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

Obchod medzi EÚ a Izraelom

25. MÁJA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Israel

Jordánsko

Poľnohospodárske obchodné vzťahy medzi EÚ a Jordánskom sa riadia dohodou o pridružení medzi EÚ a Jordánskom, ktorá bola podpísaná 24. novembra 1997 a v platnosti je od 1. mája 2002. Táto dohoda o pridružení bola v roku 2005 zmenená (t. j. dosiahla sa ďalšia liberalizácia v oblasti poľnohospodárskych a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov), a to s platnosťou od 1. januára 2006. Stanovuje sa v nej vysoká úroveň liberalizácie s veľmi malým počtom výnimiek a má asymetrickú povahu. Od roku 2010 (t. j. od poslednej fázy vykonávania ustanovení o liberalizácii) môžu všetky poľnohospodárske výrobky s pôvodom v Jordánsku s výnimkou rezaných kvetín a panenského olivového oleja vstupovať na trh EÚ bez ciel a bez kvót. V oblasti vývozu z EÚ do Jordánska neboli niektoré výrobky plne liberalizované, ale vzťahuje sa na ne 40 % zníženie jordánskej základnej sadzby (napr. víno, hroznový mušt a ďalšie kvasené nápoje).

V decembri 2011 prijala EÚ mandát na rokovania o prehĺbenej a komplexnej dohode o voľnom obchode (DCFTA) s Jordánskom, za posledné roky sa v nich však nedosiahol žiadny pokrok.

EÚ má vo vzťahu k Jordánsku veľký agropotravinový obchodný prebytok, vyváža najmä pšenicu, živé zvieratá a prípravky z ovocia a zeleniny. Z Jordánska EÚ dováža najmä cigary a cigarety, zeleninu a prípravky z ovocia a zeleniny. Hydina má v jordánskej poľnohospodárskej produkcii takisto významné miesto.

Súvisiace informácie

Dohoda o pridružení

Obchod medzi EÚ a Jordánskom

25. MÁJA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Jordan

Libanon

Poľnohospodárske obchodné vzťahy medzi EÚ a Libanonom sa riadia dohodou o pridružení medzi EÚ a Libanonom, ktorá bola podpísaná 17. júna 2002; jej obchodné aspekty nadobudli platnosť 1. marca 2003. Koncesie na dovoz libanonských výrobkov do EÚ sa udeľujú na základe prístupu negatívneho zoznamu (všetko, čo nie je uvedené v zozname, je liberalizované), zatiaľ čo podmienky dovozu platné pre vstup výrobkov z EÚ na libanonský trh sa výslovne stanovujú v protokole k dohode.

EÚ má vo vzťahu k Libanonu veľký agropotravinový obchodný prebytok, vyváža najmä živé zvieratá, obilniny a syr. Do EÚ Libanon vyváža najmä prípravky z ovocia a zeleniny, surový tabak a vedľajšie jatočné produkty zo zvierat.

Súvisiace informácie

Dohoda o pridružení

Obchod medzi EÚ a Libanonom

25. MÁJA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Lebanon

Maroko

Poľnohospodárske obchodné vzťahy medzi EÚ a Marokom sa riadia dohodou o pridružení medzi EÚ a Marokom, ktorá nadobudla platnosť v roku 2000. Dňa 1. októbra 2012 nadobudla platnosť dohoda o ďalšej liberalizácii obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, rybami a produktmi rybolovu. Koncesie na dovoz marockých výrobkov do EÚ sa udeľujú na základe prístupu negatívneho zoznamu (všetko, čo nie je uvedené v zozname, je liberalizované), zatiaľ čo podmienky dovozu platné pre vstup výrobkov z EÚ na marocký trh sa výslovne stanovujú v protokole k dohode. Odvtedy sa agropotravinový obchod obojstranne zintenzívnil. EÚ je čistým vývozcom spracovaných poľnohospodárskych výrobkov s vysokou pridanou hodnotou, zatiaľ čo Maroko vyváža najmä nespracované poľnohospodárske výrobky (hlavne rajčiaky a ďalšie ovocie a zeleninu).

V decembri 2011 prijala EÚ mandát na rokovania o prehĺbenej a komplexnej dohode o voľnom obchode (DCFTA) s Marokom, za posledné roky sa v nich však nedosiahol žiadny pokrok.

Súvisiace informácie

Dohoda o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

Obchod medzi EÚ a Marokom

25. MÁJA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Morocco

Palestína*

Poľnohospodárske obchodné vzťahy medzi EÚ a Palestínou sa riadia dočasnou dohodou o pridružení uzavretou s Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (OOP) v mene Palestínskej samosprávy, ktorá bola podpísaná 24. februára 1997. V dočasnej dohode o pridružení sa stanovuje vysoká úroveň liberalizácie v oblasti agropotravinových výrobkov, hoci s určitými colnými kvótami v prípade najcitlivejších výrobkov. Dňa 1. januára 2012 nadobudli platnosť ďalšie opatrenia v oblasti recipročnej liberalizácie, ako aj nahradené protokoly 1 a 2 k dohode o pridružení medzi ES a Palestínou. Palestína môže 10 rokov využívať výhody vyplývajúce z bezcolného a bezkvótového prístupu na trh EÚ (pričom na dovoz niektorých druhov ovocia a zeleniny sa uplatňuje systém vstupných cien EÚ).

EÚ má vo vzťahu k Palestíne veľký agropotravinový obchodný prebytok, a to najmä v oblasti detských potravín, cukroviniek a živých zvierat. Z Palestíny EÚ dováža najmä datle a olivový olej.

* Toto označenie nemožno vykladať ako uznanie Palestínskeho štátu a nie sú ním dotknuté pozície jednotlivých členských štátov EÚ k tejto otázke.

Súvisiace informácie

Dohoda o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

Obchod medzi EÚ a Palestínou

25. MÁJA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Palestine

Tunisko

Poľnohospodárske obchodné vzťahy medzi EÚ a Tuniskom sa riadia dohodou o pridružení medzi EÚ a Tuniskom, ktorá nadobudla platnosť 1. marca 1998 a ktorou sa zabezpečuje zóna voľného obchodu vrátane obmedzenej liberalizácie v oblasti poľnohospodárstva.

Rokovania o ďalších recipročných poľnohospodárskych koncesiách k dohode o pridružení sa začali v roku 2009 a v dôsledku politických udalostí v Tunisku boli v novembri 2010 prerušené.

V decembri 2011 prijala EÚ mandát na rokovania o prehĺbenej a komplexnej dohode o voľnom obchode (DCFTA), ktorý zahŕňal aj zemepisné označenia. Úvodné „nulté“ kolo rokovaní sa uskutočnilo v Tunise 19. – 22. októbra 2015. Odvtedy sa uskutočnili ďalšie štyri úplné kolá, rokovania však postupujú veľmi pomaly.

Dvoma najvýznamnejšími plodinami, ktoré sa vyvážajú z Tuniska do EÚ, sú datle a olivový olej, keďže Tunisko je jedným z najväčších výrobcov a vývozcov olivového oleja na svete. EÚ vyváža do Tuniska najmä obilniny, krmivo pre spoločenské zvieratá a sušené mlieko.

Súvisiace informácie

Dohoda o pridružení

Obchod medzi EÚ a Tuniskom

13. MÁJA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Tunisia