Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Východné krajiny ESP

Obchod s poľnohospodárskymi výrobkami medzi EÚ a krajinami východného regiónu európskej susedskej politiky (ESP).

Agropotravinový obchod s východnými krajinami ESP

európskej susedskej politike (ESP) sa vymedzujú vzťahy EÚ so šestnástimi najbližšími východnými a južnými susednými krajinami EÚ.

V rámci ESP sú krajiny rozdelené na východný a južný región. Východný región tvoria Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, MoldavskoUkrajina. Rusko sa zúčastňuje na činnostiach cezhraničnej spolupráce v rámci ESP, samotné však nie je súčasťou ESP.

Celkovo je EÚ čistým vývozcom do týchto krajín (okrem Ukrajiny a Moldavska), pričom vyváža najrôznejšie výrobky (krmivo pre spoločenské zvieratá, alkoholické nápoje, syry, olejnaté semená, cukor atď.). Dováža z nich najmä obilniny, rastlinné oleje (Ukrajina, Moldavsko), ovocie (Moldavsko, Gruzínsko, Azerbajdžan) a alkoholické nápoje (Arménsko).

Dohody s východnými krajinami ESP

Východné krajiny ESP majú uzatvorené buď dohody o pridružení, alebo dohody o partnerstve a spolupráci.

Dohody o pridružení

Dohody o pridružení uzavrela EÚ s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou. Dohody o pridružení majú obchodný rozmer a obsahujú aj rámec na uľahčenie ďalšej aproximácie a konvergencie práva v týchto šiestich krajinách na základe noriem EÚ, a to najmä v prípade Ukrajiny, ktorá má niekoľko právnych predpisov z oblasti SPP a sanitárnych a rastlinolekárskych opatrení.

Dohody o pridružení a o prehĺbených a komplexných zónach voľného obchodu (DCFTA) s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou boli podpísané 27. júna 2014 a v súčasnosti sú všetky v platnosti. Tieto tri dohody obsahujú vysokú úroveň ochrany zemepisných označení, pričom v daných krajinách sa chráni celý zoznam zemepisných označení EÚ.

Dohody o partnerstve a spolupráci

Arménsko a Azerbajdžan majú uzatvorené dohody o partnerstve a spolupráci. EÚ neratifikovala dohodu o partnerstve a spolupráci uzatvorenú s Bieloruskom v roku 1995 z dôvodu chýbajúceho záväzku Bieloruska o presadzovanie demokracie a politických a občianskych práv.

Krajiny

Arménsko

Dvojstranné vzťahy sa riadia dohodou o komplexnom a posilnenom partnerstve, ktorá sa predbežne uplatňuje od júna 2018. Táto dohoda nie je preferenčná (t. j. neobsahuje colné koncesie), obe zmluvné strany však zabezpečujú uznávanie a ochranu celého zoznamu zemepisných označení chránených na ich území.

EÚ podpísala 24. novembra 2017 s Arménskom Dohodu o komplexnom a posilnenom partnerstve, ktorá neobsahuje ustanovenia o prístupe na trh. Uvádza sa v nej však vzájomná ochrana zemepisných označení a náročný proces postupného ukončenia používania názvov Cognac a Champagne zo strany Arménska.

Európska únia je čistým vývozcom agropotravinových výrobkov do Arménska. Hlavnými vyvážanými výrobkami z EÚ sú krmivo pre spoločenské zvieratá, cukrovinky a živé rastliny. Z Arménska sa v kategórii agropotravinových výrobkov dovážajú predovšetkým liehoviny (brandy), ktoré tvoria viac ako polovicu dovozu, víno, cigary a cigarety.

Súvisiace informácie

Dohoda o partnerstve a spolupráci

Obchod medzi EÚ a Arménskom

24. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Armenia
English
(391.06 KB - PDF)
Stiahnuť

Azerbajdžan

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Azerbajdžanom vychádzajú z dohody o partnerstve a spolupráci, ktorá je v platnosti od roku 1999. V roku 2017 začali EÚ a Azerbajdžan rokovania o novej komplexnej dohode, ktoré sú v súčasnosti v pokročilej fáze. Dohoda bude obsahovať kapitolu o zemepisných označeniach, v ktorej sa bude stanovovať vzájomné uznávanie a ochrana zemepisných označení oboch zmluvných strán.

V roku 2017 začala EÚ s Azerbajdžanom rokovania o revidovanej dohode o partnerstve a spolupráci (súčasná dohoda je z roku 1999), ktorá sa nebude týkať prístupu na trh, ale bude obsahovať kapitolu o zemepisných označeniach.

EÚ je čistým vývozcom agropotravinových výrobkov do Azerbajdžanu. Azerbajdžan vyváža do EÚ takmer výhradne orechy (viac ako 90 % vývozu), zatiaľ čo EÚ vyváža hlavne potravinové prípravky, syry a liehoviny.

Súvisiace informácie

Dohoda o partnerstve a spolupráci

Obchod medzi EÚ a Azerbajdžanom

24. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Azerbaijan
English
(446.6 KB - PDF)
Stiahnuť

Bielorusko

Dvojstranné obchodné a hospodárske vzťahy sa neriadia novšou dohodou, ale uplatňuje sa na ne dohoda o obchode a spolupráci uzavretá medzi Európskym spoločenstvom a Sovietskym zväzom v roku 1989, ktorú následne Bielorusko schválilo. Okrem toho každý polrok zasadá koordinačná skupina EÚ – Bielorusko a vedie sa obchodný dialóg medzi EÚ a Bieloruskom.

Európska únia je čistým vývozcom agropotravinových výrobkov do Bieloruska. Hlavnými vyvážanými výrobkami z EÚ sú ovocie a zelenina, živé rastliny a krmivo pre spoločenské zvieratá. Z Bieloruska sa v kategórii agropotravinových výrobkov dovážajú najmä rastlinné oleje, zelenina (huby) a ovocie (bobuľové).

Súvisiace informácie

Obchod medzi EÚ a Bieloruskom

24. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Belarus
English
(371.59 KB - PDF)
Stiahnuť

Gruzínsko

Dvojstranné vzťahy medzi EÚ a Gruzínskom v oblasti poľnohospodárskych výrobkov sa riadia dohodou o pridružení vrátane ustanovení o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu, ktorá bola podpísaná 27. júna 2014 a v plnej miere je v platnosti od 1. júla 2016. Zabezpečuje sa ňou úplne liberalizovaný prístup agropotravinových výrobkov z EÚ na gruzínsky trh a gruzínskeho vývozu do EÚ s výnimkou cesnaku.

Európska únia je čistým vývozcom agropotravinových výrobkov do Gruzínska. Hlavnými vyvážanými výrobkami z EÚ sú liehoviny, cukor a potravinové prípravky. Z Gruzínska sa v kategórii agropotravinových výrobkov dovážajú najmä liehoviny, lieskové orechy a víno.

Na základe dohody o pridružení obe zmluvné strany zabezpečujú uznávanie a ochranu celého zoznamu zemepisných označení chránených na ich území.

Súvisiace informácie

Dohoda o pridružení

Obchod medzi EÚ a Gruzínskom

25. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Georgia
English
(380.61 KB - PDF)
Stiahnuť

Moldavsko

Dvojstranné vzťahy medzi EÚ a Moldavskom sa riadia dvojstrannou dohodou o pridružení a prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu, ktorá bola podpísaná 27. júna 2014 a v plnej miere je v platnosti od 1. júla 2016. Nadobudnutím platnosti dohody liberalizovalo Moldavsko prístup na trh, pričom niektoré clá sa majú zrušiť v priebehu prechodných období. Pre najcitlivejšie výrobky (bravčové mäso, hydina, mliečne výrobky, spracované mäsové výrobky, cukor a sladidlá) boli stanovené určité tarifné kvóty. Na druhej strane EÚ udelila prístup na trh moldavskému poľnohospodárskemu vývozu od dátumu nadobudnutia platnosti dohody s výnimkou šiestich ovocných a zeleninových výrobkov, na ktoré sa vzťahujú colné kvóty vyňaté zo vstupnej ceny (valorická a špecifická zložka): cesnak, rajčiaky, čerstvé stolové hrozno, čerstvé jablká, čerstvé slivky, hroznová šťava. Ostatné druhy ovocia a zeleniny, na ktoré sa vzťahuje systém vstupných cien, sú z valorickej zložky vyňaté.

Moldavsko je čistým vývozcom agropotravinových výrobkov do EÚ, pričom hlavné kategórie vyvážaných výrobkov tvoria olejnaté semená, obilniny a rastlinné oleje. Hlavnými vyvážanými výrobkami z EÚ sú olejnaté semená, krmivo pre spoločenské zvieratá, liehoviny a bravčové mäso.

Na základe dohody o pridružení obe zmluvné strany zabezpečujú uznávanie a ochranu celého zoznamu zemepisných označení chránených na ich území.

Súvisiace informácie

Dohoda o pridružení

Obchod medzi EÚ a Moldavskom

25. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Moldova
English
(375.79 KB - PDF)
Stiahnuť

Ukrajina

Dvojstranný obchod s poľnohospodárskymi výrobkami medzi EÚ a Ukrajinou sa riadi dohodou o pridružení, ktorá nadobudla platnosť 1. septembra 2017 (jej politické ustanovenia a ustanovenia o spolupráci sa predbežne uplatňujú od novembra 2014). Dohoda o pridružení obsahuje hospodársku časť týkajúcu sa prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA), ktorá bola podpísaná 27. júna 2014 a v plnej miere je v platnosti od 1. júla 2016. Dohoda o pridružení s Ukrajinou presahuje rámec ostatných bežných dohôd o voľnom obchode, keďže sa zameriava na otvorenie trhov, ale aj na otázky konkurencieschopnosti, a obsahuje kroky potrebné na plnenie noriem EÚ a obchodovanie na trhoch EÚ. DCFTA predstavuje ďalekosiahlu dohodu, ktorou sa Ukrajina zaväzuje zosúladiť svoje právne predpisy s acquis EÚ vo všetkých kapitolách, a to aj v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych noriem a dobrých životných podmienok zvierat.

Ukrajina je pre EÚ štvrtým najväčším zdrojom agropotravinového dovozu a zároveň 15. najväčším vývozným trhom EÚ (2019). EÚ vyváža na Ukrajinu najmä cigary a cigarety, olejnaté semená a krmivo pre spoločenské zvieratá. Z Ukrajiny sa spomedzi rôznych skupín výrobkov dovážajú najmä obilniny (predovšetkým kukurica), rastlinné oleje a olejnaté semená. Ukrajina je pre EÚ najväčším zdrojom dovozu kukurice.

Súvisiace informácie

Obchod medzi EÚ a Ukrajinou

Dohoda o pridružení

26. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Ukraine
English
(468.7 KB - PDF)
Stiahnuť

Rusko

Vzťahy medzi EÚ a Ruskom sa riadia dohodou o partnerstve a spolupráci z roku 1994, ktorá nadobudla platnosť v roku 1997. Rokovania o obnovení dohody o partnerstve a spolupráci (o tzv. novej dohode), ktoré sa začali v roku 2009, sú v súčasnosti z politických dôvodov zastavené.

Dňa 7. augusta 2014 Rusko zaviedlo politický zákaz dovozu celého radu poľnohospodárskych výrobkov z EÚ ako odvetné opatrenie voči sankciám, ktoré EÚ uvalila po anexii Krymu. Uvedený zákaz stále platí. Rusko je však aj tak siedmym najväčším trhom pre vývoz poľnohospodárskych výrobkov z EÚ (2019)Vyvážajú sa predovšetkým víno a liehoviny, cukrovinky a krmivo pre spoločenské zvieratá. EÚ dováža najmä pokrutiny, olejnaté semená a rastlinné oleje.

Súvisiace informácie

Obchod medzi EÚ a Ruskom

25. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Russia
English
(500.36 KB - PDF)
Stiahnuť

Podujatia