Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Световната търговска организация и селското стопанство в ЕС

Подробности за начина, по който ЕС подкрепя работата на СТО, споразумение за селското стопанство и приоритети на ЕС в областта на преговорите в областта на селското стопанство. 

Накратко за СТО

Световната търговска организация (СТО) е създадена през 1995 г., като тя е крайъгълният камък на една основана на правила многостранна система за търговия. СТО е организация, ръководена от членовете си, които са 164 (юли 2019 г.). Основните дейности на СТО са:

  • многостранни преговори за постепенно либерализиране на пазарите;
  • определяне на основните законови правила за търговия под формата на споразумения;
  • разрешаване на търговски спорове между държави;
  • наблюдение на търговските политики на членовете.

Европейският съюз е член на СТО и с оглед на факта, че е най-големият търговски блок в света, играе ключова роля в организацията. Европейската комисия представлява ЕС, който води преговори от името на всички държави членки. ЕС активно подкрепя работата на СТО при изготвянето на многостранни правила и либерализирането на търговията, като се стреми към:

  • поддържане на открити пазари и осигуряване на нови пазари за европейските предприятия;
  • укрепване на многостранните правила и гарантиране на спазването им от останалите;
  • насърчаване на устойчивото развитие в търговията.

Настоящите правила бяха договорени по време на Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори (1986—1994 г.), който доведе до сключването на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация. Това споразумение всъщност представлява поредица от споразумения относно различни аспекти на правилата за търговия. Едно от тези споразумения е за преразглеждане на Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1947 г., а също така има споразумения относно интелектуалната собственост, уреждането на спорове, техническите пречки пред търговията, санитарните и фитосанитарните правила, и по-специално селското стопанство.

Информация по темата

Търговията в ЕС и СТО

Мисия на ЕС в СТО

Уреждане на спорове

СТО осигурява механизъм за уреждане на спорове между членовете във връзка с изпълнението на споразуменията на организацията.

Уреждане на спорове и случаи

СТО и селското стопанство

Значението на селското стопанство в световната търговия доведе до сключване на специално споразумение в областта на селското стопанство, в което по-конкретно се уреждат вътрешната подкрепа, експортните субсидии и достъпът до пазара.

Споразумението за селското стопанство

Споразумението на СТО за селското стопанство има за цел установяването на „справедлива и пазарно ориентирана система за търговия със селскостопански продукти“. В него се определят правила, които важат за всички членове на СТО и имат за цел създаване на условия за съществено постепенно намаляване на подкрепата и защитата за селското стопанство. Споразумението беше част от резултатите, постигнати по време на Уругвайския кръг, като чрез него бе направена решителна крачка към засилване на пазарната ориентация в областта на селското стопанство в световен мащаб.

То се състои от общи правила, които важат за всички членове на СТО. Освен това в списъци се определят конкретни ангажименти, поети от отделните членове, включително по отношение на търговията със селскостопански продукти и подпомагането на сектора, както и по отношение на митата и тарифните квоти.

Комитетът по земеделие наблюдава изпълнението на задълженията, произтичащи от споразумението. Всички членове на СТО са представени в комитета и могат да се консултират във връзка с прилагането на споразумението. Членовете на СТО уведомяват за изпълнението на своите ангажименти и отговарят на въпроси, отправени от други членове. Прегледът на уведомленията е част от основната отговорност на комитета — да упражнява надзор върху спазването на ангажиментите от страна на членовете.

Вътрешна подкрепа и „кутии“

Уругвайският кръг промени начина, по който правителствата могат да разработват национални политики в областта на селското стопанство. В споразумението за селското стопанство вътрешната селскостопанска подкрепа е класифицирана в различни видове, често описвани като попадащи в различни „кутии“. Нарушаващата търговията подкрепа („оранжевата кутия“) подлежи на ограничения: ограничение de minimis се прилага за всички членове, а за някои членове се прилагат допълнителни суми (описани в СТО като „съвкупна мярка за подкрепа“ или „ангажименти за съвкупна мярка за подкрепа“) въз основа на разходите преди Уругвайския кръг. Другите видове подкрепа, които оказват минимално или никакво въздействие върху търговията или не водят до нарушаване на производството („зелената кутия“), както и някои програми за ограничаване на производството („синята кутия“), не подлежат на ограничения.

Достъп до пазара

В рамките на Уругвайския кръг на преговорите в областта на селското стопанство много нетарифни мерки бяха заменени с обикновени мита и бяха предоставени възможности за намаляване на митата. В замяна на това споразумението за селското стопанство предвижда специален надзорен механизъм, който да позволи налагането на временни допълнителни мита върху вноса на някои селскостопански продукти при специфични обстоятелства, като например внезапно нарастване на вноса. Тридесет и осем члена на СТО, включително ЕС, имат право да прилагат специални защитни мерки, както е предвидено в техните списъци.

Конкуренция при износа

По силата на споразумението за селското стопанство използването на експортни субсидии и някои други мерки за износ бе ограничено. На министерската конференция в Найроби през декември 2015 г. обаче членовете на СТО отидоха много по-далеч и се договориха да премахнат експортните субсидии. Развитите страни трябваше да направят това незабавно (с преходни периоди до края на 2020 г.), развиващите се страни — до края на 2023 г., а най-слабо развитите страни — до края на 2030 г. Освен това с решението от Найроби се налагат правила за експортните кредити и гаранциите за експортни кредити, международната продоволствена помощ и държавните търговски предприятия за износ на селскостопански продукти.

Информация по темата

За конкуренцията при износа/субсидиите

Министерски конференции на СТО

Министерската конференция е най-висшият орган за вземане на решения в СТО. Всички членове на СТО, включително ЕС, могат да участват в конференциите, които обикновено се провеждат на всеки две години. През последните години две конференции доведоха до важни промени в търговията със селскостопански продукти.

  • През 2013 г. в Бали бяха направени 4 важни стъпки. Членовете постигнаха споразумение за временна „клауза за мир“ с оглед на намирането на постоянно решение във връзка с поддържането на публични резерви за целите на продоволствената сигурност. Те също така приеха декларация за максимално ограничаване на използването на всички форми на експортни субсидии и разшириха списъка на „общите услуги“ в зелената кутия. Освен това беше прието решение, в което се предвижда допълнителна прозрачност по отношение на управлението на тарифните квоти, както и механизъм за квотите, които системно не се използват достатъчно.
  • В Найроби през 2015 г. членовете на СТО продължиха работата, започната в Бали, и приеха решение за премахване на експортните субсидии за износ на селскостопански продукти и за въвеждане на правила за експортните кредити и гаранциите за експортни кредити, международната продоволствена помощ и държавните търговски предприятия за износ на селскостопански продукти. Те също така се договориха да продължат преговорите относно селското стопанство, публичните резерви за целите на продоволствената сигурност и достъпа до пазара, както и относно свързания с това специален надзорен механизъм за развиващите се страни.

Следващата министерска конференция ще се проведе в Нур-Султан, Казахстан, през юни 2020 г.

Селско стопанство в ЕС

ЕС промени своята програма за подкрепа на селското стопанство, за да продължи да развива основана на пазара, справедлива и прозрачна политика. Този процес започна още преди Уругвайския кръг и продължава до днес. В неговите рамки се насърчава използването на инструменти на политиката, с които в по-малка степен се нарушава търговията. Понастоящем по-голямата част от подкрепата за земеделските стопани се предоставя под формата на необвързани с производството директни плащания, без задължения за производство. Графиката по-долу показва промяната в политиката на ЕС от мерки от оранжевата кутия към мерки, които не нарушават търговията (от зелената кутия). На другите графики по-долу е показано развитието на политиките на други основни търговски партньори.

Промени по отношение на вътрешната подкрепа от ЕС

Промени по отношение на вътрешната подкрепа за други членове, за която е подадено уведомление

Преговори

Процес

Настоящият кръг от преговори започна през ноември 2001 г. в Доха, Катар. Т. нар. кръг „Доха“, или Програмата за развитие от Доха, има за цел по-нататъшно либерализиране на търговията, като същевременно се улесняват развиващите се страни, по-специално най-слабо развитите страни, да се интегрират в многостранната система на СТО. Въпреки усилията на ЕС преговорите в областта на селското стопанство са в застой. Промените в равнищата на икономическо развитие доведоха по-специално до нарастване на значението на някои развиващи се страни като основни износители и участници в търговията със селскостопански продукти. Преговорите са блокирани поради липсата на готовност от страна на някои членове на СТО да реформират своите селскостопански политики.

Въпреки това членовете на СТО продължават преговорите за реформа на търговията със селскостопански продукти. Това става на специални сесии на Комитета по селско стопанство с оглед представяне на предложения за Министерската конференция на СТО, която се провежда на всеки две години.

Приоритети на ЕС в преговорите за селското стопанство

ЕС ще продължи да насърчава многостранното и международното сътрудничество. СТО и основаната на правила и приобщаваща международна търговска система са от жизненоважно значение за продоволствената сигурност и развитието в света. По отношение на търговията със селскостопански продукти ЕС ще продължи да работи за една по-справедлива и по-прозрачна система. За трите стълба на споразумението за селското стопанство ЕС има следните приоритети:

Вътрешна подкрепа: намаляването на нарушаващите търговията мерки е важна стъпка към справедлива система за търговия със селскостопански продукти. ЕС промени своята система за вътрешна подкрепа, която в момента включва предимно мерки, които не водят до нарушаване на търговията. Това подобри функционирането на пазара на селскостопански стоки и търговията. ЕС ще продължи да настоява и другите членове да направят същото.

Достъп до пазара: достъпът до пазара на селскостопански продукти е неразделна част от световната търговска система. Подобряване на достъпа до пазара в рамките на СТО може да се постигне най-добре чрез приобщаващи и комплексни преговори, които обхващат достъпа до пазара и услугите както в областта на селското стопанство, така и извън нея. Въпросите, свързани с достъпа до пазара, са в основата на двустранните преговори за споразумения за свободна търговия.

Конкуренция при износ: ЕС счита, че по-нататъшните преговори следва да се основават на мерките, предприети в Найроби, по-специално по отношение на допълнителните правила относно експортните кредити и гаранциите за експортни кредити, международната продоволствена помощ и държавните търговски предприятия за износ на селскостопански продукти.

Прояви