Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Dohodkovna podpora na kratko

Pregled neposrednih plačil za kmete.

Cilji dohodkovne podpore za kmete

Evropska unija kmetom zagotavlja dohodkovno podporo ali „neposredna plačila“, ki

 • delujejo kot varnostna mreža in prispevajo k večji donosnosti
 • zagotavljajo prehransko varnost v Evropi
 • kmetom pomagajo pri proizvodnji varne, zdrave in cenovno dostopne hrane
 • kmete nagrajujejo za proizvajanje javnih dobrin, ki jih običajno trgi ne plačujejo, kot je npr. skrb za podeželje in okolje

Kmeti na splošno prejemajo dohodkovno podporo, ki temelji na velikosti kmetije v hektarjih. Vse države članice EU morajo zagotoviti osnovno plačilo, plačilo za trajnostne načine kmetovanja („ ekologizacija‟) in plačilo za mlade kmete. Ker morajo države članice ta plačila obvezno zagotoviti, jih pogosto imenujemo obvezna plačila.

Poleg tega lahko države EU ponudijo druga plačila za posebne sektorje ali vrste kmetovanja. To so posebne sheme za pomoč malim in srednjim kmetijam, mladim kmetom, kmetom na območjih z naravnimi omejitvami in/ali sektorjem v težavah.

Nova skupna kmetijska politika: 2023–2027

Junija 2021 je bil po obsežnih pogajanjih med Evropskim parlamentom, Svetom EU in Evropsko komisijo dosežen dogovor o reformi skupne kmetijske politike (SKP). Dogovor je bil uradno sprejet 2. decembra 2021, nova SKP pa bo začela veljati 1. januarja 2023.

V okviru nove SKP bodo uvedene spremembe obstoječega sistema dohodkovne podpore, pri čemer bodo sprejeti ukrepi za zagotovitev pravičnejše porazdelitve finančne podpore kmetom in delavcem v EU. Do leta 2023 bodo v skladu z določbami prehodne uredbe o SKP še naprej veljali obstoječi ukrepi dohodkovne podpore.

Sorodne informacije

Osnovno plačilo

Zelena komponenta

Mladi kmetje

Druge prostovoljne sheme podpore

Brošura: Pojasnila v zvezi s SKP – neposredna plačila za kmete (2015–2020).

Vezava podpore na spoštovanje pravil

EU večino dohodkovne podpore kmetom pogojuje z dvema glavnima meriloma:

 • Površina, ki jo obdelujejo, in ne pridelane količine. Kmeti se morajo odzvati na povpraševanje na trgu, da bi lahko povečali svoj dobiček. Z nevezanostjo (nepovezovanjem) plačil in proizvedene količine se preprečujejo „gore hrane“, s katerimi se je EU srečevala v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja;
 • Spoštovanje okolja, zdravja rastlin ter zdravja in dobrega počutja živali, s čimer prispevajo k trajnostnemu kmetijstvu. To je tako imenovana „navzkrižna skladnost‟. Če kmeti ne izpolnjujejo pravil EU, se njihova plačila zmanjšajo ali popolnoma ukinejo.

Sorodne informacije

Navzkrižna skladnost

Zakaj kmeti potrebujejo podporo

Povprečni dohodek kmetij je še vedno precej pod povprečnim dohodkom v preostalih gospodarskih sektorjih EU.

Kmetovanje je tvegana, pogosto pa tudi draga gospodarska dejavnost. Kmetijstvo je bolj odvisno od vremena in podnebja kot drugi sektorji. Med povpraševanjem potrošnikov in zmožnostjo kmetov, da povečajo ponudbo, je zmeraj časovna vrzel, saj so za pridelavo večih količin pšenice ali mleka potrebni čas in naložbe. 

Kmeti v EU so pod pritiskom zaradi krepitve svetovne trgovine s prehrambnimi proizvodi in trgovinske liberalizacije. Razvoj na svetovnih trgih povečuje konkurenco, hkrati pa ustvarja nove priložnosti za evropski agroživilski sektor. Zaradi globalizacije in nihanj ponudbe in povpraševanja so cene na kmetijskih trgih v zadnjih letih še bolj nestanovitne, kar dodatno povečuje zaskrbljenost kmetov.

Te negotovosti v kmetijstvu upravičujejo pomembno vlogo javnega sektorja pri zagotavljanju ukrepov za zaščito dohodkov kmetov.

Dohodkovna podpora v praksi

Vsako leto morajo kmeti oddati vlogo za pomoč, v kateri prijavijo vse kmetijske parcele na svojem kmetijskem gospodarstvu. 

Pravila o dohodkovni podpori so določena na ravni EU, izvajajo pa jih države EU. Nacionalni organi so odgovorni za upravljanje dohodkovne podpore kmetom v njihovi državi in nadzor nad njo („deljeno upravljanje“).

V pravnem okviru EU je za vsako državo določena tudi stopnja fleksibilnosti glede dodelitve teh plačil zaradi upoštevanja domačih kmetijskih razmer, ki se med državami EU zelo razlikujejo. V skladu s pravili EU o preglednosti morajo nacionalne uprave objaviti seznam upravičencev do plačil SKP.

Sorodne informacije

Pravila EU o preglednosti

Pogoji za podporo

Za prejemanje dohodkovne podpore morajo kmeti izpolnjevati različne pogoje za upravičenost.

Na splošno morajo kmetje izpolnjevati številna merila.

 • Njihova kmetija mora biti v EU.
 • Izpolnjevati morajo minimalne zahteve za prejemanje dohodkovne podpore. Dohodkovna podpora se ne dodeli za zneske, ki so nižji od 100 do 500 evrov (odvisno od države EU) in/ali kjer je upravičena površina manjša od 0,3 do 5 hektarjev.
 • Opravljati morajo kmetijsko dejavnost (pridelava, reja ali gojenje kmetijskih proizvodov itd. ali vzdrževanje zemljišča v dobrem kmetijskem stanju) na kmetijskih površinah (vključno z njivami, trajnimi nasadi in trajnim travinjem), ki so jim na voljo.
 • Izpolnjevati morajo pogoje za opredelitev „aktivnega kmeta‟. Nova SKP vsebuje obvezno, vendar prožno opredelitev aktivnega kmeta: minimalna raven kmetijske dejavnosti, seznami neupravičenih gospodarskih dejavnosti, kmetje, ki opravljajo več dejavnosti in kmetje z delnim delovnim časom ter zmanjšanje upravnega bremena.
 • V državah EU, ki uporabljajo osnovno plačilo s sistemom plačilnih pravic, kmet potrebuje pravice do plačila za dostop do nevezanih plačil dohodkovne podpore.

Sorodne informacije

Pravila EU o dohodkovni podpori za kmete

24. OKTOBER 2018
Eligibility for income support
English
(157.79 KB - PDF)
Prenesi
27. SEPTEMBER 2018
Active Farmer - Decisions taken by Member States following the entry into force of the omnibus regulation - April 2018
English
(518.6 KB - PDF)
Prenesi

Razpoložljiva raven podpore

Dohodkovna podpora, ki jo prejema približno 6,3 milijona kmetij, je pogosto pomemben delež kmetijskega dohodka. V zadnjih 10 letih je predstavljala skoraj polovico dohodka kmetov.

Raven dohodkovne podpore se lahko zelo razlikuje med kmetijami, državami EU ali regijami.

EU izvaja mehanizem zunanje konvergence, da bi postopno prilagodila (navzgor ali navzdol) plačila dohodkovne podpore na hektar v vsaki državi in jih približala povprečni ravni EU.

Zunanja konvergenca pomeni, da se v državah EU, v katerih je povprečno plačilo nižje od 90 % povprečja, to plačilo poveča za tretjino razlike med njegovo trenutno stopnjo in 90 % povprečja EU. V državah, kjer je povprečno plačilo višje od povprečja EU, se zneski prilagodijo navzdol.

V okviru nove SKP, ki bo začela veljati januarja 2023, se bo v državah EU, v katerih je povprečno plačilo nižje od 90 % povprečja, to plačilo povečalo za do polovice razlike med trenutno stopnjo in 90 % povprečja EU. Plačila bodo leta 2022 znašala vsaj 200 evrov na hektar, leta 2027 pa najmanj 215 evrov na hektar.

Cena dohodkovne podpore

Leta 2018 je bilo iz proračuna EU za dohodkovno podporo kmetom zagotovljeno 41,74 milijarde evrov. Ta sredstva so bila črpana iz proračuna skupne kmetijske politike.

Sorodne informacije

Na kratko o financiranju SKP

Pravna podlaga

Dohodkovno podporo EU v kmetijstvu urejajo naslednja pravila:

Documents

29. JUNIJ 2023
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2021
English
(1001.6 KB - PDF)
Prenesi
17. MAJ 2023
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-21 – June 2021
English
(1.07 MB - PDF)
Prenesi
6. JANUAR 2023
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2020
English
(1.18 MB - PDF)
Prenesi
23. JULIJ 2021
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2019
English
(1.82 MB - PDF)
Prenesi
2. JULIJ 2020
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2018
English
(1.84 MB - PDF)
Prenesi
16. SEPTEMBER 2019
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2017
English
(2.06 MB - PDF)
Prenesi
15. MAJ 2019
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-20 – December 2018
English
(3.72 MB - PDF)
Prenesi
27. SEPTEMBER 2018
Direct payments: Financial mechanisms in the new system – 2013 CAP reform (June 2016)
English
(1.2 MB - PDF)
Prenesi
27. SEPTEMBER 2018
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-20 – June 2016
English
(2.09 MB - PDF)
Prenesi
27. SEPTEMBER 2018
Summary report on the implementation of direct payments in claim year 2016
English
(1.95 MB - PDF)
Prenesi
27. SEPTEMBER 2018
Summary report on the implementation of direct payments for claim year 2015
English
(1.91 MB - PDF)
Prenesi
24. OKTOBER 2018
Direct payments post 2014 – decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(1.57 MB - PDF)
Prenesi

Dogodki

 • Konference in srečanja na vrhu

EU Agri-Food Days

 • torek, 5. december 2023, 09.30 - petek, 8. december 2023, 15.30 (CET)