Skip to main content
Agriculture and rural development

Jak funguje podpora příjmu

Přehled přímých plateb pro zemědělce.

Cíle podpory příjmu zemědělců

Evropská unie poskytuje zemědělcům podporu příjmu nebo „přímé platby“ z těchto důvodů:

 • fungují jako záchranná síť a zvyšují ziskovost zemědělské činnosti
 • zajišťují potravinové zabezpečení v Evropě
 • přispívají k výrobě bezpečných, zdravých a cenově dostupných potravin
 • odměňují zemědělce za to, že poskytují veřejné statky, za něž jim trh obvykle neplatí (jako je péče o krajinu a životní prostředí).

Zemědělci dostávají podporu příjmu obvykle na základě velikosti svého hospodářství v hektarech. Všechny země EU musí nabízet základní platby, platby na udržitelné způsoby hospodaření („ekologizace“) a platby pro mladé zemědělce. Jelikož se k tomu země EU zavázaly, jsou tyto platby často označovány jako povinné.

Kromě toho se mohou země EU rozhodnout, že budou poskytovat další platby, které se zaměřují na konkrétní odvětví nebo druh zemědělské činnosti. Existují tak zvláštní režimy, jejichž cílem je pomoci malým a středním zemědělským podnikům, mladým zemědělcům, zemědělcům, kteří působí v oblastech s přírodním omezením nebo v odvětvích, jež se potýkají s obtížemi.

Nová SZP: 2023–2027

V červnu 2021 bylo po rozsáhlých jednáních mezi Evropským parlamentem, Radou EU a Evropskou komisí dosaženo dohody o reformě společné zemědělské politiky (SZP). Dohoda byla formálně přijata 2. prosince 2021 a nová SZP se začne uplatňovat od 1. ledna 2023.

V rámci nové SZP budou provedeny změny stávajícího systému podpory příjmu, přičemž budou přijata opatření k zajištění spravedlivějšího rozdělování finanční podpory zemědělcům a pracovníkům v celé Unii. Podle přechodného nařízení o SZP se stávající opatření týkající se podpory příjmu budou používat do roku 2023.

Související informace

Základní platba

Ekologizace

Mladí zemědělci

Další volitelné režimy podpory

Publikace: Společná zemědělská politika – přímé platby pro zemědělce 2015–2020

Podmínění podpory dodržováním pravidel

Unie váže většinu podpor přijmu poskytovaných zemědělcům na dvě hlavní kritéria.

 • Počet obhospodařovaných hektarů, nikoli objem produkce. Chtějí-li zemědělci zvýšit svůj zisk, musí reagovat na požadavky trhu. Tím, že se platby již neodvozují od vyprodukovaného množství, se podařilo zamezit vytváření nadbytku potravin, kterého byla EU svědkem na konci 70. a v průběhu 80. let minulého století.
 • Respektování životního prostředí, zdraví rostlin a zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, které přispívá k udržitelnému zemědělství. Tato zásada se označuje termínem „podmíněnost“. Zemědělcům, kteří předpisy EU nedodržují, mohou být platby kráceny nebo zcela odebrány.

Související informace

Podmíněnost

Proč potřebují zemědělci podporu

Průměrný příjem v zemědělství je výrazně pod průměrem příjmů v ostatních odvětvích ekonomiky EU.

Podnikání v zemědělství přináší nejen značná rizika, ale i náklady, protože je více závislé na počasí a klimatu než jiná odvětví. Mezi poptávkou spotřebitele a dobou, kdy ji jsou zemědělci schopni uspokojit, panuje nevyhnutelná časová prodleva – vypěstování většího množství pšenice nebo produkce většího množství mléka vyžaduje čas a investice. 

Zemědělci EU jsou také pod tlakem rostoucího světového obchodu s potravinářskými výrobky a jeho liberalizace. Vývoj na světových trzích zvyšuje konkurenci, ale vytváří rovněž nové příležitosti pro evropské zemědělsko-potravinářské odvětví. Globalizace a výkyvy v nabídce a poptávce navíc v posledních letech zintenzivnily kolísání cen na zemědělských trzích, což obavy zemědělců ještě více zvyšuje.

Tyto podnikatelské nejistoty v zemědělství odůvodňují důležitou úlohu, kterou hraje veřejný sektor při zajišťování záchranné sítě v oblasti příjmů zemědělců.

Podpora příjmu v praxi

Každý rok musí zemědělci předložit žádost o podporu, v níž přiznají veškeré zemědělské pozemky ve svém držení. 

I když jsou pravidla, jimiž se řídí podpora příjmu, stanovena na úrovni EU, na svém území je provádějí jednotlivé země EU. Vnitrostátní orgány jsou odpovědné za správu a kontrolu podpory příjmu zemědělců ve své zemi („sdílené řízení“).

Podle právního rámce EU disponuje každý stát určitou mírou flexibility v tom, jak tyto platby přiděluje, jelikož je nutné zohlednit podmínky pro zemědělství v daném státě. Tyto podmínky jsou na území Unie velmi rozdílné. V souladu s pravidly EU o transparentnosti musí vnitrostátní orgány zveřejňovat, kdo platby v rámci SZP získal.

Související informace

Předpisy EU o transparentnosti

Podmínky podpory

Aby mohli zemědělci získat podporu příjmu, musí dodržovat několik podmínek způsobilosti.

Obecně platí, že zemědělci musí splňovat řadu kritérií.

 • Jejich hospodářství se musí nacházet na území EU.
 • Musí být splněny minimální požadavky na získání podpory příjmu. Podpora příjmu se neposkytuje na částky nižší než 100 až 500 eur (v závislosti na zemi EU) nebo pokud je plocha, na kterou lze poskytnout podporu, menší než 0,3 až 5 ha.
 • Musí vykonávat zemědělskou činnost (výrobu, chov nebo pěstování zemědělských produktů apod. nebo udržovat půdu v dobrém zemědělském stavu) na zemědělské ploše (zahrnující ornou půdu, trvalé kultury a trvalé travní porosty), kterou mají v držení.
 • Musí odpovídat definici „aktivního zemědělce“. Nová SZP obsahuje povinnou, avšak flexibilní definici aktivního zemědělce, která zohledňuje minimální úroveň zemědělské činnosti, seznamy nezpůsobilých hospodářských činností, vícestranně zaměřené zemědělce a zemědělce na částečný úvazek a snížení administrativní zátěže.
 • V zemích Evropské unie, které uplatňují základní platbu v rámci systému platebních nároků, musí mít přiznány platební nároky, aby měli přístup k platbám na podporu příjmu oddělené od produkce.

Související informace

Pravidla EU týkající se podpory příjmů pro zemědělce

24 ŘÍJEN 2018
Eligibility for income support
English
(157.79 KB - PDF)
Stáhnout
27 ZÁŘÍ 2018
Active Farmer - Decisions taken by Member States following the entry into force of the omnibus regulation - April 2018
English
(518.6 KB - PDF)
Stáhnout

Výše dostupné podpory

Podporu příjmu čerpá téměř 6,3 milionu zemědělských podniků v celé EU a tato podpora je často významnou složkou jejich příjmu ze zemědělství. V posledních 10 letech tvořila podpora příjmu v průměru téměř polovinu příjmů zemědělců.

Výše podpory příjmu se může v jednotlivých zemědělských podnicích značně lišit, a to v závislosti na zemi EU nebo regionu.

Unie používá mechanismus tzv. vnějšího sbližování, jehož cílem je postupně upravit platby na podporu příjmu na hektar v každé zemi, a to buď směrem nahoru, nebo směrem dolů, aby se tyto platby přiblížily průměru EU.

V současné době to znamená, že v zemích Unie, kde je průměrná platba nižší než 90 % průměru EU, se tato platba zvyšuje o třetinu rozdílu mezi jejich současnou sazbou a 90% průměrem EU. V zemích, kde je průměrná platba vyšší než průměr EU, se částky upravují směrem dolů.

V rámci nové SZP, která se začne uplatňovat od ledna 2023, se zemím Unie, kde je průměrná platba nižší než 90 % průměru EU, zvýší jejich rozpočet až o polovinu rozdílu mezi jejich současnou sazbou a 90% průměrem EU. Platby budou v roce 2022 činit nejméně 200 EUR/ha a do roku 2027 se zvýší na 215 EUR/ha.

Náklady na podporu příjmu

Z rozpočtu EU na společnou zemědělskou politiku bylo v roce 2018 vyčleněno na podporu příjmu 41,74 miliardy eur.

Související informace

Stručný přehled SZP: jak je financována

Právní základ

Podporu příjmu v zemědělství, kterou poskytuje EU, upravují následující pravidla.

Documents

17 KVĚTEN 2023
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-21 – June 2021
English
(1.07 MB - PDF)
Stáhnout
6 LEDEN 2023
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2020
English
(1.18 MB - PDF)
Stáhnout
23 ČERVENEC 2021
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2019
English
(1.82 MB - PDF)
Stáhnout
2 ČERVENEC 2020
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2018
English
(1.84 MB - PDF)
Stáhnout
16 ZÁŘÍ 2019
Summary report on the implementation of direct payments (except greening) in claim year 2017
English
(2.06 MB - PDF)
Stáhnout
15 KVĚTEN 2019
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-20 – December 2018
English
(3.72 MB - PDF)
Stáhnout
27 ZÁŘÍ 2018
Direct payments: Financial mechanisms in the new system – 2013 CAP reform (June 2016)
English
(1.2 MB - PDF)
Stáhnout
27 ZÁŘÍ 2018
Decisions taken by Member States for direct payments 2015-20 – June 2016
English
(2.09 MB - PDF)
Stáhnout
27 ZÁŘÍ 2018
Summary report on the implementation of direct payments in claim year 2016
English
(1.95 MB - PDF)
Stáhnout
27 ZÁŘÍ 2018
Summary report on the implementation of direct payments for claim year 2015
English
(1.91 MB - PDF)
Stáhnout
24 ŘÍJEN 2018
Direct payments post 2014 – decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(1.57 MB - PDF)
Stáhnout