Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Sklada skupne kmetijske politike

Skupno kmetijsko politiko (SKP) podpirata dva sklada, ki črpata sredstva iz dolgoročnega proračuna EU, tj. Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP).

SKP v proračunu EU

Večletni finančni okvir EU za obdobje 2021–2027, sprejet 17. decembra 2020, znaša 1 210 milijard evrov (v tekočih cenah) in dodatnih 808 milijard evrov iz evropskega instrumenta za okrevanje NextGenerationEU. Skupna dodeljena sredstva za skupno kmetijsko politiko (SKP) znašajo 386,6 milijarde evrov, razdeljenih med dva sklada (pogosto imenovana „dva stebra“ SKP):

Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS)

Za EKJS („prvi steber“ SKP) so bila dodeljena sredstva v višini 291,1 milijarde evrov. Od tega bo največ 270 milijard evrov zagotovljenih za sheme dohodkovne podpore, preostanek pa bo namenjen podpori kmetijskih trgov.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

Skupna dodeljena sredstva za EKSRP („drugi steber“ SKP) znašajo 95,5 milijarde evrov. To vključuje 8,1 milijarde evrov iz instrumenta za okrevanje NextGenerationEU za pomoč pri reševanju izzivov, ki jih je povzročila pandemija COVID-19. Približno 30 % sredstev za okrevanje je bilo zagotovljenih leta 2021, preostalih 70 % pa je bilo sproščenih leta 2022.

V prvih dveh letih večletnega finančnega okvira 2021–2027 so se dodelitve sredstev SKP izvajale v skladu s prehodno uredbo, sprejeto 23. decembra 2020, s čimer se je zagotovil nemoten prehod na strateške načrte SKP, ki so se začeli izvajati 1. januarja 2023.

Strateški načrti SKP omogočajo večjo prožnost med obema skladoma ter vključujejo ambicije evropskega zelenega dogovora in zlasti strategije „od vil do vilic“. Na splošno je treba 40 % skupnih odhodkov SKP nameniti za podnebne ukrepe.

V okviru strateških načrtov SKP so cilji financiranja SKP nespremenjeni, opredeljeni pa so bili bolj specifični cilji, ki odražajo zadevna vprašanja za kmetijski sektor in razvoj podeželja Evropske unije. Strateški načrti SKP temeljijo na naslednjih devetih specifičnih ciljih (SC):

 • SC 1: podpora vzdržnim dohodkom kmetij in odpornosti po vsej Uniji za povečanje prehranske varnosti;
 • SC 2: krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti;
 • SC 3: izboljšanje položaja kmetov v vrednostni verigi;
 • SC 4: prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter k trajnostni energiji;
 • SC 5: spodbujanje trajnostnega razvoja in učinkovitega upravljanja naravnih virov, kot so voda, tla in zrak;
 • SC 6: prispevanje k varstvu biotske raznovrstnosti, krepitev ekosistemskih storitev ter ohranjanje habitatov in krajine;
 • SC 7: privabljanje mladih kmetov in spodbujanje razvoja podjetij na podeželju;
 • SC 8: spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželju, vključno z biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom;
 • SC 9: izboljšanje odziva kmetijstva EU na zahteve družbe glede hrane in zdravja, vključno z varno, hranljivo in trajnostno hrano, ter dobrobiti živali;
 • horizontalni cilj: poleg navedenega je horizontalni cilj spodbujati znanje, inovacije in digitalizacijo v kmetijstvu.

Sorodne informacije

Podpora kmetijskemu in živilskemu sektorju v času koronavirusa

Znaten proračun za SKP

Grafi odhodkov SKP

Tekoči in pretekli proračuni

Evropski kmetijski jamstveni sklad

EKJS financira predvsem dohodkovno podporo za kmete in tržne ukrepe. Leta 2022 je poraba na teh področjih znašala 40,95 milijarde evrov.

Dohodkovna podpora

EKJS na podlagi strateških načrtov SKP podpira kmete EU z različnimi vrstami intervencij v obliki nevezanih in vezanih neposrednih plačil. Nevezana plačila zajemajo osnovno dohodkovno podporo za trajnostnost, dopolnilno prerazporeditveno dohodkovno podporo za trajnostnost, dopolnilno dohodkovno podporo za mlade kmete ter sheme za podnebje in okolje. Vezana plačila zajemajo vezano dohodkovno podporo in posebno plačilo za bombaž.

Dohodkovna podpora na kratko

Tržni ukrepi

EKJS na podlagi strateških načrtov SKP financira tudi intervencije v nekaterih sektorjih.  Intervencije so predvidene v naslednjih sektorjih:

 • sadje in zelenjava;
 • čebelarstvo;
 • vino;
 • hmelj;
 • oljčno olje in namizne oljke ter
 • drugi sektorji (člen 42, točka (f), Uredbe (EU) 2021/2115).

Pojasnilo tržnih ukrepov

Sorodne informacije

Finančna poročila EKJS

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) financira prispevek SKP k trajnostnemu razvoju podeželja na podlagi treh dolgoročnih ciljev:

 • spodbujanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva;
 • zagotavljanje trajnostnega upravljanja naravnih virov in podnebnih ukrepov;
 • doseganje uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti.

V okviru strateških načrtov SKP se ti cilji uresničujejo z intervencijami, ki se sofinancirajo iz EKSRP in nacionalnih proračunov držav EU.

EKSRP lahko prek finančnih instrumentov, kot so posojila, jamstva ali lastniški kapital, zagotavlja tudi podporo za naložbe za podeželska podjetja in projekte. Podrobnosti o finančnih instrumentih, ki so na voljo v okviru EKSRP, so na voljo na spletni svetovalni platformi Fi-Compass.

Razvoj podeželja

Sorodne informacije

Finančna poročila EKSRP

Upravljanje sredstev SKP

Čeprav je Komisija na splošno odgovorna za finančno upravljanje SKP, običajno ne izvršuje plačil upravičencem. Večina proračuna SKP se izvršuje v okviru tako imenovanega „deljenega upravljanja“ med Komisijo in državami EU, pri čemer se majhen delež proračuna SKP izvršuje v okviru „neposrednega upravljanja“, tj. izvršuje ga Komisija neposredno.

Deljeno upravljanje

99,3 % proračuna SKP, vključno z dodelitvami za dohodkovno podporo, tržne ukrepe in razvoj podeželja, se izvršuje v skladu z načelom deljenega upravljanja med Komisijo in državami EU.

Vloga držav EU

V okviru deljenega upravljanja se naloge v zvezi z izvrševanjem proračuna prenesejo na države EU, ki sprejmejo vse potrebne ukrepe za zaščito finančnih interesov Unije. Države EU so odgovorne za vzpostavitev sistema upravljanja in kontrole za plačila, ki je skladen s predpisi EU. Zagotoviti morajo, da ta sistem učinkovito deluje ter da je z njim mogoče preprečiti, odkriti in popraviti nepravilnosti. Poleg tega morajo imeti države informacijske sisteme za zbiranje podatkov o smotrnosti za odhodke v okviru strateških načrtov SKP in poročanje o njih.

Vloga Evropske Komisije

Komisija ima nadzorno vlogo in zagotavlja, da so ureditve, ki urejajo sistem upravljanja in kontrole, skladne. V ta namen preverja učinkovitost delovanja sistema in po potrebi izvaja finančne popravke.

Države EU izvršujejo plačila upravičencem SKP prek uradno imenovanih organov, t. i. plačilnih agencij. Te so akreditirane v skladu s podrobnimi merili, ki jih določi Komisija, zagotoviti pa morajo upravičenost vseh vlog za sredstva ter pravilno izvrševanje plačil kmetom in drugim upravičencem SKP.

Vsi odhodki so evidentirani v letnih obračunih plačilnih agencij, v zvezi z njimi pa se v okviru postopka dajanja finančnih zagotovil izvajajo nadaljnje ravni kontrole, pregledov in revizije.

Neposredno upravljanje

Komisija neposredno upravlja približno 0,5 % proračuna SKP (vključno z dodelitvami delegacijam EU in izvajalskim agencijam EU). To financiranje se zagotavlja za:

 • dejavnosti upravne in tehnične podpore, potrebne za izvajanje SKP, vključno z raziskavami ter ukrepi spremljanja, revizije in preverjanja ter vzdrževanjem kmetijskih računovodskih informacijskih sistemov;
 • promocijske dejavnosti mednarodnih organizacij, izvajalskih agencij in same Komisije za kmetijske proizvode EU.

Komisija zagotavlja tudi nepovratna sredstva za ukrepe za informiranje v zvezi s SKP in oddaja naročila za storitve tretjih oseb, kot so vrednotenja in študije, tehnična pomoč in usposabljanje, svetovanje, konference in obveščanje javnosti. Naročila storitev se oddajo na podlagi javnih razpisov.

Javni razpisi

Nepovratna sredstva za ukrepe za informiranje

Pravne podlage

Uredba (EU) 2021/2116 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike

Uredba (EU) 2021/2115 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Uredba (EU) 2021/2117 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije

Finančna uredba

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta

Dogodki

 • Razstave
 • petek, 26. julij 2024, 09.00 - ponedeljek, 29. julij 2024, 18.30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Zunanji dogodek

Novice