Skip to main content
Agriculture and rural development

Mladi v kmetijstvu

Zgolj 11 % vseh kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji vodijo kmetje, mlajši od 40 let. Prepričati več mladih, da bi se ukvarjali s kmetijsko dejavnostjo, pa je pravi izziv.

Vendar si EU glede na starajoče se kmečko prebivalstvo okrepljeno prizadeva, da bi za kmetovanje navdušila tudi mlajše generacije. Mladi kmetje, ki se odločijo za opravljanje dejavnosti, so deležni pomoči v obliki zagonskih nepovratnih sredstev, dohodkovne podpore in ugodnosti, kot je dodatno usposabljanje.

Podpiranje naslednje generacije evropskih kmetov krepi prihodnjo konkurenčnost evropskega kmetijstva, obenem pa Evropi zagotavlja preskrbo s hrano tudi v prihodnosti.

Podpora za mlade kmete

Dohodkovna podpora

Mladi kmetje iz ukrepov dohodkovne podpore EU prejemajo dodatno pomoč v obliki plačila za mlade kmete. Nacionalni organi morajo praviloma:

  • nameniti do 2 % skupne dodelitve finančnih sredstev za dohodkovno podporo za plačila za mlade kmete
  • določiti, za koliko hektarov na kmetijo se dodeli plačilo za mlade kmete (do 90 hektarov)
  • izbrati enega od načinov izračuna plačila za mlade kmete (do 50 % plačil dohodkovne podpore za kmete)
  • določiti, ali morajo imeti upravičenci do plačila za mlade kmete ustrezna znanja in spretnosti in/ali izpolnjevati določene pogoje glede usposabljanja
  • dodeliti plačilo za mlade kmete za obdobje petih let po tem, ko upravičeni mladi kmetje začnejo opravljati dejavnost
  • dati prednost mladim kmetom pri prejemanju pravic do osnovnega plačila iz nacionalne/regionalne rezerve (v državah članicah EU, ki izvajajo shemo osnovnega plačila, je ta prednost pomembna za mlade kmete, ki nimajo plačilnih pravic, imajo manj plačilnih pravic kot hektarjev kmetijskih zemljišč ali imajo plačilne pravice nizke vrednosti)

Sredstva za razvoj podeželja

Mladim kmetom so na začetku pogosto na voljo tudi dodatni ukrepi v okviru programov za razvoj podeželja. Tovrstna podpora lahko zajema nepovratna sredstva, posojila ali jamstva, namenjena pomoči pri razvoju podeželskih podjetij, ali svetovanje o tem, kako se čim bolje lotiti kmetovanja.

Navedeni ukrepi za razvoj podeželja se podpirajo tudi v okviru pobude za mlade kmete, ki združuje podporo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter strokovno znanje Evropske investicijske banke. Ta podpora bo skupaj znašala milijardo evrov. Omenjena posojila bodo upravljale lokalne banke in lizinške družbe, ki delujejo po vsej EU. Vsaj 10 % zneska, posojenega sodelujočim bankam, bo pod konkurenčnimi pogoji financiranja namenjenega kmetom, mlajšim od 41 let.

Nova skupna kmetijska politika: 2023–2027

Junija 2021 je bil po obsežnih pogajanjih med Evropskim parlamentom, Svetom EU in Evropsko komisijo dosežen dogovor o reformi skupne kmetijske politike (SKP). Dogovor je bil uradno sprejet 2. decembra 2021, nova SKP pa bo začela veljati 1. januarja 2023.

V okviru nove SKP bodo uvedene spremembe obstoječega sistema dohodkovne podpore, pri čemer bodo sprejeti ukrepi za zagotovitev pravičnejše porazdelitve finančne podpore kmetom in delavcem v EU. Do leta 2023 bodo v skladu z določbami prehodne uredbe o SKP še naprej veljali obstoječi ukrepi dohodkovne podpore.

Sorodne informacije

Projekti mladih kmetov, financirani iz sredstev EU

Raziskava o potrebah mladih kmetov

EU je leta 2015 opravila raziskavo, v kateri je sodelovalo več kot 2 000 kmetov, mlajših od 40 let. Njen namen je bil bolje opredeliti potrebe mladih kmetov in ustrezno oblikovati politike EU. Raziskava je pokazala, da se mladi kmetje pogosto soočajo s težavami, povezanimi z dostopom do zemlje za nakup ali najem. Poleg tega je bila ugotovljena potreba po dodatni finančni podpori in večji dostopnosti posojil, zaznane pa so bile tudi težave pri iskanju dovolj kvalificirane delovne sile.

Documents

27 SEPTEMBER 2018
Young farmer payments
English
(313.04 KB - PDF)
Prenesi