Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Digitalizacija kmetijstva in podeželja v EU

Pravila in ukrepi za reguliranje in podporo digitalizaciji kmetijstva in podeželskih območij

Pregled

Z digitalizacijo kmetijstva in podeželskih območij v EU se podpirajo modernizacija, konkurenčnost in trajnostnost kmetijstva. Poleg tega se tako spodbuja vključevanje digitalnih tehnologij in pristopov, ki temeljijo na podatkih, obenem pa izboljšuje blaginja podeželskih skupnosti.

Digitalizacija vključuje uporabo digitalnih tehnologij med kmeti in v podeželskih skupnostih ter boljši dostop do znanja in usposabljanja. Pomeni pa tudi modernizacijo sektorja v smislu infrastrukture in upravljanja. 

Kmetijstvo in digitalizacija

Digitalizacija je ena od temeljnih prednostnih nalog Evropske komisije. Digitalna strategija EU bo opolnomočila ljudi, tudi kmete in podeželske skupnosti, z novo generacijo tehnologij.

Digitalizacija evropskega kmetijskega sektorja bo prinesla korenite spremembe v kmetijskem sektorju EU in na podeželskih območjih. Digitalne in podatkovne tehnologije lahko kmetom pomagajo delati bolj učinkovito in trajnostno ter tako povsem preobrazijo kmetijstvo.

Z zbiranjem in obdelavo informacij, tehnološko avtomatizacijo in robotizacijo lahko prispevajo k bolj trajnostni kmetijski proizvodnji. Digitalne tehnologije lahko okrepijo učinkovitost in konkurenčnost kmetijskega sektorja, hkrati pa zmanjšajo njegov okoljski odtis. Poleg tega lahko prispevajo k razvoju podeželja z zagotavljanjem boljše dostopnosti in povezav v skladu z dolgoročno vizijo za podeželska območja EU.

Digitalne tehnologije lahko podpirajo vse specifične cilje skupne kmetijske politike, zlasti pa gospodarske, okoljske, podnebne in podeželske cilje.

Evropska unija si z ustvarjanjem ugodnega okolja prizadeva za digitalizacijo, osredotočeno na človeka. Tako se bo odpravil digitalni razkorak med mestnimi in podeželskimi območji, kmetom in podeželskim skupnostim pa se bosta omogočila uvajanje in učinkovita uporaba digitalnih tehnologij.

Skupna kmetijska politika in digitalizacija

Ključni cilj skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2023–2027 je modernizirati kmetijstvo in podeželska območja s spodbujanjem in izmenjavo znanja, inovacij in digitalizacije.

SKP spodbuja celovit pristop k digitalizaciji v kmetijstvu in na podeželju, ne le na ravni kmetij, temveč tudi v modernizaciji uprave. Države EU so prvič oblikovale strategije za digitalizacijo v okviru svojih strateških načrtov SKP, da bi pospešile digitalizacijo v kmetijstvu in na podeželskih območjih. Te strategije so prilagojene specifičnim razmeram v posamezni državi. V njih so preučene možnosti za uskladitev digitalnih tehnologij s specifičnimi in medsektorskimi cilji SKP ter opredeljene zahteve za spodbujanje uvajanja in trajnostne uporabe digitalnih tehnologij.

Poleg tega države EU iščejo sinergije z drugimi instrumenti in ukrepi politike, da bi zagotovile celosten pristop k digitalizaciji. Na podlagi nabora ukrepov SKP, ki so jim na voljo, države EU strateško spodbujajo digitalizacijo, pri čemer se osredotočajo na ključna področja, kot so infrastruktura, usposabljanje, pridobivanje spretnosti ter uvajanje naprednih tehnologij, vključno s preciznim kmetovanjem.

Orodja SKP za digitalizacijo

  • Naložbe, na primer v širokopasovne povezave ali uvajanje digitalnih tehnologij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju, kot so naložbe v precizno kmetovanje, pametne vasi, podeželska podjetja ter infrastrukturo informacijske in komunikacijske tehnologije, kot so širokopasovne povezave.
  • Okoljske sheme in kmetijsko-okoljsko-podnebne zaveze v podporo tehnologijam preciznega kmetovanja za optimizacijo uporabe vložkov.
  • Sektorske intervencije za nakup digitalnih tehnologij v kateri koli fazi dobavne verige, vključno z izmenjavo znanja ali spremljanjem kakovosti proizvodov.
  • Kmetijske svetovalne službe za svetovanje o digitalnih vidikih v kmetijstvu in na podeželju, vključno z uporabo orodja za trajnostnost kmetij za hranila.
  • Sodelovanje pri pripravi in izvajanju operativnih skupin evropskega partnerstva za inovacije, lokalnega razvoja in strategij pametnih vasi, kot so določile države EU.
  • Izmenjava znanja in dejavnosti informiranja: podpora usposabljanju za digitalne spretnosti, povečanje ozaveščenosti in znanja o digitalnih tehnologijah ter spodbujanje izmenjave izkušenj z digitalnimi tehnologijami (npr. vzorčne kmetije).

Digitalne kmetijske tehnologije naj bi pri prilagajanju novemu tehnološkemu razvoju skupaj podprle več kot 274 000 kmetijskih gospodarstev.

Digitalizacija javnih storitev

Digitalizacija javnih storitev je ena od glavnih prednostnih nalog v Evropski uniji, njena nujnost pa se je še posebej pokazala med pandemijo COVID-19.

Namen modernizacije izvajanja in upravljanja SKP je povečati učinkovitost upravljanja in spremljanja SKP, hkrati pa zmanjšati upravno breme za končne upravičence.

Integrirani administrativni in kontrolni sistem je osrednja tehnična komponenta za finančno upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike. S predhodno izpolnjenimi spletnimi vlogami za pomoč se poenostavlja postopek vlaganja vlog za kmete, zmanjšuje kompleksnost upravnih postopkov in izboljšuje dostop do podpornih mehanizmov. Obenem se z vključevanjem satelitskih posnetkov in geografsko označenih fotografij zagotavlja natančnejše in zanesljivejše zbiranje podatkov.

Evropska strategija za podatke

Pri naših digitalnih dejavnostih, tudi v kmetijskem sektorju, dnevno nastaja ogromna količina podatkov. V tem je velik potencial za gospodarsko rast in reševanje družbenih izzivov.

Cilj evropske strategije za podatke je vzpostaviti enotni trg za podatke, ki bo spodbujal konkurenčnost in podatkovno suverenost. Strategija bo spodbujala podatkovni altruizem, zlasti pri podatkih, ki jih generira internet stvari, kar je ključnega pomena za napredne kmetijske tehnologije, kot je precizno kmetovanje. Ponovno uporabo podatkov podpirata tudi direktiva o odprtih podatkih in akt o naborih podatkov velike vrednosti. Ti predpisi vplivajo na souporabo podatkov v kmetijstvu in razvoj skupnega podatkovnega prostora za kmetijske podatke.

Skupni evropski kmetijski podatkovni prostor

Evropska komisija je v evropski strategiji za podatke napovedala, da si bo prizadevala za vzpostavitev skupnega evropskega kmetijskega podatkovnega prostora. Ta podatkovni prostor naj bi olajšal zaupanja vredno zbiranje in izmenjavo kmetijskih podatkov med zasebnimi deležniki in javnimi organi.

Možnosti financiranja

Raziskave, inovacije in krepitev zmogljivosti

EU podpira raziskave in inovacije na področju digitalne preobrazbe kmetijstva in podeželja.
Program Obzorje Evropa in program za digitalno Evropo sta ključna pri zagotavljanju inovativnih digitalnih rešitev, hkrati pa kmetom omogočata učinkovito uporabo teh tehnologij. Aktualni raziskovalni projekti in pobude so skupaj temelj digitalnega prehoda v kmetijstvu EU ter spodbujajo trajnostnost, konkurenčnost in napredek v sektorju.

Pogled v prihodnost

Kako bo digitalizacija v prihodnosti vplivala na življenja kmetov in podeželskih skupnosti? 
V pomoč pri oblikovanju vizije digitalnega prehoda je bila v sodelovanju s Skupnim raziskovalnim središčem Evropske komisije izvedena prognostična študija o dolgoročnih posledicah digitalnega prehoda za kmete in podeželske skupnosti.

Končno poročilo bo objavljeno na konferenci o digitalizaciji v kmetijstvu 8. decembra 2023, ki bo organizirana v okviru evropskih dnevov za kmetijstvo in prehrano.